SPATIAL DIVERSITY OF INFRASTRUCTURE AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT PROCESS OF RURAL COMMUNES IN EASTERN POLAND IN 2009-2018

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Dec 2, 2020

  Paweł Dziekański

Abstract

Local government units are developing in an increasingly complex environment that is a place of concentration of economic activity and is a creator of local and regional development. Their activities target all types of resources, i.e., financial, human, material and information. The aim of the article is to rating the diversity of infrastructure of rural communes of Eastern Poland in relation to development. The measurements were carried out using a synthetic measure in a system of 484 communes. Data from the Local Data Bank for 2009-2018 was used as the source material. Development is a general process, multi-dimensional process, covering economic, social, environmental, political and cultural aspects. Regions with a high level of infrastructure development are areas recognized by investors and residents as attractive places for doing business and living. The level of infrastructure development in a given local system in terms of its structure, location, quality and accessibility has a very strong impact on its development. In 2018, the infrastructure measure ranged from 0.23 (best unit) to 0.91 (the weakest unit), and from 0.35 to 0.91 in 2009. In 2018, the measure of development ranged from 0.43 to 0.82, while it ranged from 0.52 to 0.84 in 2009. This indicates a similar range of unit diversity and similar actions undertaken in the economy. Units in the aspect of the measure of development and infrastructure differed the least in the aspect of entrepreneurship, demography and labor market as well as the financial situation, and the most in the aspect of infrastructure and development. The level of infrastructure of Eastern Polish rural communes was shaped primarily by the development process and financial situation but also by the number of people costing from libraries, sewage system and water supply as well as housing resources.

How to Cite

Dziekański, P. (2020). SPATIAL DIVERSITY OF INFRASTRUCTURE AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT PROCESS OF RURAL COMMUNES IN EASTERN POLAND IN 2009-2018. Baltic Journal of Economic Studies, 6(5), 23-32. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-23-32
Article views: 184 | PDF Downloads: 254

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

infrastructure, development, synthetic measure, rural communes

References

Busłowska A. (2011). Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej jako instrument polityki lokalnej gminy – ocena projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Mieście Białystok, Zarządzanie Publiczne, 4(16).

Capello R., Nijkamp P. (2011). Regional growth and development revisited. In Endogenous Regional Development, Perspectives, Measurement and Empirical Investigation; Stimson R., Stough R., Nijkamp P., Eds.; Edward Elgar Publishing: Cheltenham, UK.

Dennis L. (2004). Determinants of Financial Condition: A Study of US Cities. Orlando, FL: University of Central Florida.

Dolata M. (2014). Infrastruktura gospodarcza jako czynnik kształtujący rozwój region, SERiA, Roczniki Naukowe, tom XV, zeszyt 3.

Douglas J.W., Gaddie R.K. (2002). State rainy day funds and fiscal crises: Rainy day funds and the 1990–1991 recession revisited, Public Budgeting & Finance, t. 22, https://doi.org/10.1111/1540-5850.00063.

Dworakowska M. (2013). Zarządzanie finansami miast na prawach powiatu, ZN US, nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 64/2.

Dziekański P. (2016). Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodeship Counties, Barometr Regionalny, Tom 14 nr 3.

Dziekański P. (2017). Diversification Synthetic Indicator For Evaluating The Financial Capacity Of Local Government. The Case Of Polish Voivodeships, Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume 65 Number 2, https://doi.org/10.11118/actaun201765020611.

Dziekański P., Wyszkowski A. (2018). Ocena przestrzennego zróżnicowania sytuacji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej, Optimum. Economic Studies NR 1 (91) 2018.

Fierla I. (1998). Struktura przestrzenna gospodarki, In: Geografia gospodarcza Polski, ed. I. Fierla, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa.

Gałązka A. (2003). Infrastruktura komunalna na wsi. Początki, współczesność, perspektywy rozwoju, In: A. Stasiak (ed.), Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, PAN, KPZK, Biuletyn, z. 207, Warszawa.

Heffner K. (2002). Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, In: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Kłodziński M. (ed.), IRWiR PAN, Warszawa.

Heffner K. (2002). Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, In: M. Kłodziński (ed.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa.

Infrastruktura techniczna a rozwój miasta, ed. D. Stawasz, Łódź 2005.

Jakubczyk Z. (2002). Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi, In: Podstawy ekonomii środowiska zasobów naturalnych, ed. I. Fiedor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, p. 120-125.

Karwińska A. (2006). Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Kolenda M. (2003). Zamiana cechy na stymulantę, PN AE we Wrocławiu, Ekonometria, 11, nr 981, Zastosowania metod ilościowych.

Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2012, Rozwój regionalny i lokalny, United Nations Development Programme, Warszawa.

Kuciński K. (2009). Geografia ekonomiczna, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.

Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Malina A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

Milczarek T. (1999). Samorząd gminy: status prawny, organy, kompetencje, mienie, finanse, Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa.

Młodak A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Nowak E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Pięcek B. (2002). Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, In: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, ed. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa, p. 303-304.

Pięcek B. (2002). Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, In: M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (ed.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa.

Prus P., Sadowski A. (2012). Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim jako efekt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 2.

Rosner A. (2000). Wiejskie obszary problemowe, synteza wyników cząstkowych, In: Rosner A. (ed.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa.

Rosner A., Stanny M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, IRWiR PAN, Warszawa.

Satoła Ł., Standar A., Kozera A. (2019). Financial autonomy of local government units: Evidence from Polish rural municipalities, Lex Localis, 17(2).

Standar A. (2017). Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS, Wieś i Rolnictwo, 2 (175).

Stanny M., Strzelczyk W. (2018). Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich; Ujęcie przestrzenne, Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa.

Sztando A. (2013). Bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związane z cechami osobowymi lokalnych władz, In: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, ed. R. Brol, A. Sztando, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.

Tokarski T. 2005) Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.

Waśniewsk A. (2015). Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce, Studia I Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 40, t. 1. DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2015.40/1-21

Wojtasiewicz L. (1996). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, In: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, J.J. Parysek (ed.), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Wojtyra B. (2015). Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32.

Wysocki F. (1996). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, seria: Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań.

Wysocki F., Lira J. (2005). Statystyka opisowa, Wyd. AR, Poznań.