TIME MANAGEMENT AND ITS IMPLEMENTATION AT PRODUCTION COMPANIES

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Yurii Safonov

  Yevhen Maslennikov

  Artur Kashubskyi

Abstract

The purpose and objectives. Time management is still not a very popular element in many enterprises, while its implementation significantly increases staff productivity and, ultimately, the effectiveness of the company. For this reason, the purpose of the article is to promote time management in a business environment by providing specific tools, principles, methods and systems, and to show its importance to the company and describe the influence of time management for the enterprise. Methods. The study used a generalization, systematization, empirical research, systematic and logical approach to the development of theoretical and methodological provisions for instrumental support management performance of the industrial enterprise. Results. Time management is one of the most important strategic tools of the modern manager. It can help both existing companies and companies that are just launched (the project). Practical implications. The current goal of time management as a mechanism to improve the efficiency of the company. Value/originality. To implement it, the company offered a popular time management system, allowing the company to increase the effectiveness of its activities.

How to Cite

Safonov, Y., Maslennikov, Y., & Kashubskyi, A. (2017). TIME MANAGEMENT AND ITS IMPLEMENTATION AT PRODUCTION COMPANIES. Baltic Journal of Economic Studies, 3(1), 82-87. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-1-82-87
Article views: 345 | PDF Downloads: 147

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

time management, manager, time, purpose, planning, priority, plan, staff efficiency.

References

Kucherenko V.R., Kuznyetsov E.A., Markitan O.S. (2010). Upravlinnya proektamy v pidpryyemnyts'kykh strukturakh. Navchal'nyy posibnyk. – Kharkiv, 272 s.

Pyter F. Druker. (2014). Éffektyvnyy rukovodytel' (The Effective Executive). – Moskva: Mann, Yvanov y Ferber, 240 s.

Styven R. Kovy. (2016). 7 navykov vysokoéffektyvnykh lyudey. Moshchnye ynstrumenty razvytyya lychnosty (The 7 Habits of Highly Effective People: Restoring). – Moskva: Al'pmna Pablysher, 396 s.

Dévyd Allen. (2007). Kak pryvesty dela v poryadok. Yskusstvo produktyvnosty bez stressa (Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity). – Moskva: Vyl'yams, 368 s.

Dzhulyya Morhenstern. (2006. Samoorhanyzatsyya po pryntsypu "Yznutry naruzhu" (Organizing From The Inside Out). – Moskva: Dobraya knyha, 352 s.

Internet-portal dlya upravlintsiv. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www.management.com.ua/

Poberezhets' O.V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennya systemy upravlinnya rezul'tatamy diyal'nosti promyslovoho pidpryyemstva. – Kherson, 500 s.

Poberezhets' O.V. (2016). Instrumenty systemnoho pidkhodu do upravlinnya rezul'tatamy diyal'nosti promyslovoho pidpryyemstva: Ekonomika: realiyi chasu. 1 (23): 155-161. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No1/155-161.pdf.

Poberezhets O.V. (2015). Multi system evaluation of economic state sector enterprises: Ekonomika: realiyi chasu. 4 (20): 52-58. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No4/52-

pdf.

Maslennikov Ye.I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennya systemy upravlinnya finansovoyu stiykistyu promyslovoho pidpryyemstva [monohr.]. – Odesa, 316 s.

Maslennikov E.I. (2014). Strategic assessment of the financial sustainability of the industrial enterprise: Ekonomika: realiyi chasu. 6 (16): 111-115. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.opu.ua/

files/archive/2014/No6/111-115.pdf.

Kovtunenko Yu.V. (2013). Sommercialization and technology transfer: the processes" contents and correlation in the innovative activity of industrial enterprise. Ekonomika: realiyi chasu. Naukovyy zhurnal. 2(7): 33-38.

[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economics.opu.ua/n3.html

Bashyns'ka I.O. (2016). Rozdil 23. Innovatsiyno-informatsiyni tekhnolohiy dlya zabezpechennya intelektual'nokadrovoyi skladovoyi ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva. Innovatsiyna ekonomika: teoretychni ta praktychni aspekty: monohrafiya. Vyp. 1 / za red. d.e.n., dots. Ye.I. Maslennikova. – Kherson, 854 s.

Bashyns'ka I.O. (2015). Vykorystannya metodu ekspertnykh otsinok v ekonomichnykh rozrakhunkakh. Aktual'ni problemy ekonomiky, 7 (169): 408-412.

Lomachyns'ka I.A. (2012). Vplyv konverhentsiyi finansovoho ta real'noho sektoriv na rozvytok natsional'noyi ekonomiky Ukrayiny. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Ekonomika, 17(2): 139-146.

Lomachyns'ka I.A. (2016). Byudzhetno-podatkove rehulyuvannya sotsial'nykh aspektiv ekonomichnoho rozvytku Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Ekonomika, 21, 4(46): 188-191.

Safonov Yu.M., Maslennikov Ye.I.. (2015). Upravlinnya potentsialom pidpryyemstva : [pidruchnyk]. – Odesa, 244 s.

Filyppova S.V., Maslennikov Ye.I., Poberezhets' O.V., Cherkasova S.O. (2015). Zvitnist' pidpryyemstv. – Odesa, 188 s.