FORMATION OF “ELECTRONIC OFFICE” MODEL OF ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Jun 7, 2018

  Yulya Danshina

Abstract

The purpose of the work is to form the model of “electronic office” of administrative services provision and justification of advantages of office on the basis of conducted comparative analysis of the existing models of administrative services provision in Ukraine – “departmental” and “integrated”. Methodology. A methodological basis for investigation is the logical analysis of theoretical and methodological backgrounds for management over administrative services provision process. For theoretical generalization and formation of the model of “electronic office”, there are used scientific recommendations of Ukrainian scientists regarding the necessity to transform the process of administrative services provision into the electronic form. Results. The investigations allowed confirming that the model of “electronic office” gives an opportunity to implement equal interaction between a subject of provision and a subject of an appeal as electronization of governance allows organizing an effective feedback channel. Moreover, the model of “electronic office” allows considering citizens as a source of methods and ways to develop management over administrative services provision system. Practical meaning. The model of “electronic office” of administrative services provision gives to subjects of provision and subjects of appeal opportunity to effectuate interrelationship during the management of the system of administrative services provision. Meaning/ Distinction. The provided model will give an opportunity to involve active citizens in the processes of state governance and to increase their impact on the processes of electronization of national – governance activity.

How to Cite

Danshina, Y. (2018). FORMATION OF “ELECTRONIC OFFICE” MODEL OF ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 111-117. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-111-117
Article views: 266 | PDF Downloads: 199

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

management, process, procedure, e-governance, model of governance, subject of provision, subject of appeal

References

Deiaki pytannia nadannia administratyvnykh posluh orhaniv vykonavchoi vlady cherez tsentry nadannia administratyvnykh posluh: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 523-p [Some issues of providing administrative services to executive authorities through the centers for the provision of administrative services: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 16, 2014 No. 523-p]. (2014). Kyiv. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-p

Dromashko, L. (2016). Esli zaekhat v odin TsNAP i v drugoy, to eto «nebo i zemlya», - mer Pervomayska o tsentrakh adminuslug v Nikolaevskoy oblasti [If you call in one TsNAP and in another, it's "heaven and earth" – the Mayor of Pervomaisk about the centers of adminservices in the Mykolayiv region]. Retrieved from: https://news.pn/ru/messages/162118

Fond «Demokratychni initsiatyvy» im. Ilka Kucheriva. (2015). Otsinky naselenniam Ukrainy yakosti nadannia administratyvnykh posluh (2015 rik, a takozh porivniannia z mynulymy rokamy) [Estimates of the quality of administrative services provided by the population of Ukraine (2015, as well as comparison with the past years)]. Retrieved from: http://dif.org.ua/article/otsinki-naselennyam-ukraini-yakosti-nadannya-administrativnikhposlug-2015-rik-a-takozh-porivnyannya-z-minulimi-rokami

Lipentsev A.V. (2015). Administratyvni posluhy v Ukraini: poniattia ta sutnist [Administrative Services in Ukraine: Concepts and Essence] (eds. Lipentsev A.V., Zhuk Yu.M.). Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Effectiveness of public administration], vol. 42. Lviv : LRIDU NADU, pp. 140-149.

Miklovda, V.P., Britchenko, I.H., Kubinii, N.Yu., & Didovych, Yu.O. (2013). Efektyvnist stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvamy: suchasni problemy ta perspektyvy yikh vyrishennia [Efficiency of strategic management of enterprises: current problems and perspectives of their solution]. Poltava: PUET.

Pro administratyvni posluhy: Zakon Ukrainy [About administrative services: Law of Ukraine] № 5203-VI (6 veresnia 2012). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 76, ct. 3067.

Pro servisni posluhy ta servisni tsentry Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy. Zakonoproekt No. 2567 [About the service and service centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Draft No. 2567] (06.04.2015). Kyiv.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia umov vedennia biznesu (derehuliatsiia) (12 feb 2015). [About changes in some legislative acts of Ukraine concerning simplification of business conditions (deregulation)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 21, st. 133

Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2017 rotsi: Analitychna dopovid do shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy [On the Internal and External Situation of Ukraine in 2017: An Analytical Report to the Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine]. (2017). Kyiv: NISD. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/2684/

Sistemy menedzhmenta kachestva – Osnovnye polozheniya i slovar. Mezhdunarodnyy standart [Quality management systems – Basic provisions and vocabulary. International Standard]. (2015). (4-th ed.). Retrieved from: http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-(rus).pdf

Tymoshchuk, V. (2012). Administratyvni posluhy: Posibnyk. (Shveitsarsko-ukrainskyi proekt «Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini – DESPRO») [Administrative Services: A Guide. (Swiss-Ukrainian project "Support for Decentralization in Ukraine – DESPRO")]. Kyiv: TOV Sofiia-A.

Tymoshchuk, V. (2015) Nadannia administratyvnykh posluh u munitsypalnomu sektori. [Provision of administrative services in the municipal sector] (Navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia). V. Tymoshchuk (Ed.). Asotsiatsiia mist Ukrainy [Association of Ukrainian Cities]. Kyiv: VI EN EI.

Zhuravel, T.V. (2016). (Ed.). Aktualni pytannia nadannia administratyvnykh posluh [Topical issues of providing administrative services]. Zbirnyk normatyvno-pravovykh ta informatsiino-analitychnykh dokumentiv. Kyiv.