ONLINE DISTRIBUTION OF INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF OWNERS OF VEHICLES, THE EXPERIENCE OF POLAND, OPPORTUNITIES OF UKRAINE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Jun 7, 2018

  Jurij Klapkiv

  Lyubov Klapkiv

  Nataliia Zarudna

Abstract

Distribution of insurance services online is practically possible only with respect to unified and simple products. The most massive of them is civil liability insurance of vehicle owners, the terms of which are unified by the state, which allows treating this insurance product as optimal for distribution through the Internet. Such a distribution can significantly reduce the cost of acquiring and servicing this insurance service, which is an additional element of competition for insurance companies. In this paper, the dynamics of Internet access in Ukraine and Poland was investigated. The relationship between the internationalization of Poland and the share of insurance premiums received from online sales in the total number of insurance premiums of non-life companies is determined. The purpose of the research is: substantiation of the distribution potential of civil liability insurance of vehicle owners through the Internet in Ukraine. Method (methodology). In order to realize this purpose, the existing state of online sales of risk insurance services in the Republic of Poland is analysed. For analysis, in particular, methods of analysis of dynamics and correlation were applied. Empirical studies use statistics from MTIBU, KNF, GUS, Internet Live Stats, and KPMG reports. Results. It is substantiated that the growth of sales of insurance through the Internet correlates in geometric progression with the index of internetization. It is determined that in addition to the technical component of distribution through the Internet, a regulatory and legal component plays an important role. The practice of distributing online services of insurance of civil liability of vehicle owners substantiated the need for substantial elaboration of the Ukrainian legislation in the sphere of protection of client interests in such transactions. Practical implications. Taking into account the research results, it is proposed to significantly elaborate the mobile applications of insurance companies, both in Ukraine and Poland in order to ensure the supply appropriate for the countries of Western Europe. The necessity of substantive reform of the current legislation in order to bring it closer to the EU standards, namely, in accordance with the Insurance Distribution Directive, as was the case in Poland, is determined. Value/originality. For the first time, there was a study of opportunities for online distribution of insurance products in Ukraine, which became legally possible from February 2018. Based on the dynamics of the dependence between internetization and online sales of insurance products in Poland, significant prospects for this distribution channel are determined.

How to Cite

Klapkiv, J., Klapkiv, L., & Zarudna, N. (2018). ONLINE DISTRIBUTION OF INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF OWNERS OF VEHICLES, THE EXPERIENCE OF POLAND, OPPORTUNITIES OF UKRAINE. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 195-201. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-195-201
Article views: 586 | PDF Downloads: 345

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

insurance, innovations, high technologies, insurance services, distribution, internet

References

Bednarczyk T., Jańska A. (2015) Innowacje produktowe i procesowe w obszarze ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” vol. 49, nr 4, p. 45-55.

Błaś R. (2016) Analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce pod kątem aplikacji mobilnych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie” tom 43, nr 2, s. 25-39. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.015.

Bojanowska A., Wójcik A. (2015) Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych, „Marketing i Zarządzanie” nr 41 (2), p. 423-434.

Cholewiński A. (2018) Internet ubezpieczeniach, Retrieved from: http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk39.php.

Dutta, S., Kwan, S., Segev, A. (1997) Transforming business in the marketspace – strategic marketing and customer relationships, CMIT Working Paper. Berkeley: Fisher Center for Management and Information Technology, University of California.

Finne A., Grönroos C. (2017) Communication-in-use: customer-integrated marketing communication, European Journal of Marketing nr 51/3, p. 445-463.

Grzywaczewska K. (2015) Ubezpieczyciel zmienia się dla klienta, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” nr 3. GUS Jak korzystamy z Internetu? Za lata 2005-2017 (2018) Retrieved from: https://www.stat.gow.pl.

Handschke J., Kaczała M. (2004) Badania empiryczne – wykorzystanie Internetu w zakładach ubezpieczeń w Polsce: Założenia badań, [w:] Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, pod red. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń AE w Poznaniu, Poznań.

Insurance Distribution Directive (2018) Retrieved from: http://www.betterregulation.com/ie/hot-topic/imd2

Internet Users by Country (2016) Retrieved from: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/

Jaworski W., Lisowski J. (2004) Wpływ nowych technologii na system biznesowy zakładu ubezpieczeń, [w:] Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, pod red. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń AE w Poznaniu, Poznań.

Klapkiv M., Klapkiv Y. (2003) Vytoky natsionalnoho strakhovoho rynku Ukrainy [The origins of the national insurance market of Ukraine]. Ternopil: Carte-Blanche, p. 275.

Klapkiv Y. (2007) Rozvytok bankostrakhuvannia ta yoho vplyv na systemu dystrybutsii finansovykh posluh [Development of bank insurance and its influence on the system of distribution of financial services] Economics and market: accounting analysis, control, vol. 17, pp. 374-385.

Klapkiv Y. (2016) A Strategy of institutional development in the market of insurance. Scientific Bulletin of the Polesie, vol. 8, pp. 132-136.

Klapkiv Y., Niemczyk L., Vakun О. (2017) Financial mechanism of the insurance business, „Scientific Bulletin of Polissia”, nr 4/2 (12), pp. 84-91.

Komisja Nadzoru Finansowego (2017) Biuletyn Roczny. Runek ubezpieczeń. Za lata 2003-2017, Retrieved from: https://www.knf.gov.pl.

KPMG (2016) Ubezpieczenia w zasięgu ręki – czy aplikacje mobilne otworzą nowe możliwości przed ubezpieczycielami w Polsce? Czerwiec 2016, Retrieved from: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/pl-Raport-

KPMG-Ubezpieczenia-w-zasiegu-reki.pdf.

Krol E., Hoffman E. (1993) FYI on 'What is the Internet? Network Working Group Request for Comment Request for Comments: 1462, Retrieved from: https://tools.ietf.org/html/rfc1462.

Kulik G. (2015) Zmiany proklienckie w likwidacji szkód, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” nr 3.

Monkiewicz J., Pazio N. (2003) Marketing ubezpieczeniowy i komunikacja marketingowa, [w:] Podstawy ubezpieczeń, t. III, Przedsiębiorstwo, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa.

Mruk H. (2003) Analiza rynku, PWE, Warszawa.

Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 (2017) Retrieved from: https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=2f95e155-e40f-4fc8-b42cac74557e202a&groupId=10172.

Payne A. (1997) Marketing usług, PWE, Warszawa.

UNCTAD (2017) Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for Developing Countries (United Nations publication, Sales No. E.15.II.D.1, New York and Geneva) Retrieved from: unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (2017) Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002486/U/D20172486Lj.pdf

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (2014). Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [The code of Ukraine about administrative offenses] (2018) Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Witkowska J. (2008) Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń

Volosovych S., Klapkiv L. (2016) Technological innovations in the market of the insurance services. Organizational and economic mechanisms of development of the financial system. ISMA University, Riga: «Landmark» SIA, 2016, p. 92-101.

Zieniewicz M., Lisowski J. (2015) Zmiany w kanale agencyjnym na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” nr 4, p. 335-345.