PRINCIPLES OF ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Oct 12, 2018

  Volodymyr Onyshchenko

  Olha Bondarevska

Abstract

The subject of the study is the theoretical and methodological aspects of assessing the economic security of the region. The purpose of the article is to develop a methodology for assessing the economic security of the region on the basis of the analysed basic methods and techniques. Research methodology. The theoretical and methodological basis of the study is the fundamental provisions of economic theory, modern concepts of economic security on the meso-level, scientific works of Ukrainian and foreign scholars, and state laws and regulations on the assessment of economic security. In the course of the research, general scientific and special methods of research were applied, namely: theoretical generalization, scientific abstraction, and system analysis – during the generalization of theoretical foundations of the subject-object sphere of research, comparison study – during the establishment of causal relationships, data classification and systematization, comparative analysis – when identifying the positive and negative sides of the investigated methods of assessing economic security, abstract-logical analysis – in the process of drawing conclusions. The research results show that the use of methods of monitoring and analysis of the key economic indicators, on the basis of which the integral indicators of components of regional economic security and the overall integral indicator are calculated, allows carrying out a comprehensive analysis of the current state of economic security, determining its positive and negative tendencies in general and by separate functional constituents. The methodology for assessing the economic security of the region is proposed, which allows fully taking into account the impact of threats on the economic security of the region and evaluating it in a complex way with the use of a system of indicators. The threshold, critical, and satisfactory value for an integrated assessment of the regional economic security and individual components are calculated. Intervals of satisfactory, unsatisfactory, critical, and absolutely unsatisfactory state of economic security of the region are determined. Practical implementation. The obtained assessments of the regional economic security are useful for making decisions in order to avoid destructive processes of socio-economic development of regions. Further research directions are related to the calculation and analysis of the state of economic security of regions of Ukraine, determination of the degree of influence of threats on the regional economic security, development of a model for ensuring regional development security.

How to Cite

Onyshchenko, V., & Bondarevska, O. (2018). PRINCIPLES OF ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION. Baltic Journal of Economic Studies, 4(3), 189-197. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-189-197
Article views: 427 | PDF Downloads: 370

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

regional economic security, indicator, indicator analysis, functional analysis, modified method, threshold value, weight coefficient, integral index

References

Agapova T.I. (2001). Metodika i instrumentariy dlya monitoringa zkonomicheskoy bezopasnosti regiona. [Methodology and tools for monitoring the economic security of the region]. Voprosy statistiki. 2, 43-47. (in Russian)

Babets I.H. (2013). Stratehiia ekonomichnoi bezpeky interrehionalnoho spivrobitnytstva Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: dyser. d-ra ekon. nauk: 21.04.01. [Strategy of economic security of interregional cooperation of Ukraine in the conditions of European integration: the disciple. Dr. Econ. Sciences: 21.04.01.]. Kyiv: NISD, 403 p. (in Ukrainian)

Ekonomicheskaya i natsionalnaya bezopasnost. [Economic and national security]. (2005). / ed. by E.A. Oleynikov & S.A. Filin & V.I. Vidyapin i dr. Moskva: Ekzamen. 768 p. (in Russian)

Efremov K.I. & Georgadze E.I. (2002). Voprosy ekonomicheskoy bezopasnosti regiona. [Issues of economic security in the region]. Voprosy ekonomiki. 2, 53-59. (in Russian)

Fedoryshcheva A. & Ralchuk O. (2002). Bezpeka yak rozvytok i bezpeka yak stabilnist – synerhetyka sotsiopryrodnykh system. [Security as development and security as stability – synergetics social and natural systems]. Rehionalna ekonomika. 4, 21-27. (in Ukrainian)

Humeniuk A.M. (2014). Bezpeka strukturno-instytucionaljnoji transformaciji ekonomiky reghionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty: monoghrafija. [The security of structural and institutional transformation of the region's economy: theoretical foundations and applied aspects: monograph]. Kyiv: NISD, 468 p. (in Ukrainian)

Herasymchuk Z.V. & Vavdiiuk N.S. (2006). Ekonomichna bezpeka rehionu: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia. [Economic security of the region: diagnostics and mechanism of provision]. Lutsk: Nadstyria, 244 p. (in Ukrainian)

Illarionov A. (1998). Kriterii ekonomicheskoy bezopasnosti. [Criteria of economic security]. Voprosy ekonomiki. 10, 35-58. (in Russian)

Klebanova T.S. & Chernova N.L. (2003). Adaptyvni modeli ocinky ta analizu ekonomichnoji bezpeky reghionu. [Adaptive models for assessing and analyzing the region's economic security]. Kharkiv, 188 p. (in Ukrainian)

Kosevcov V.O. & Zinjko I.F. (1996). Nacionaljna bezpeka Ukrajiny: problemy ta shljakhy realizaciji priorytetnykh nacionaljnykh interesiv. [National Security of Ukraine: Problems and Ways of Implementation of Priority National Interests]. Kyiv: NISD, 54 p. (in Ukrainian)

Kremlev N.D. & Fedorov V.G. & Sergeev M.F. (2001). Voprosy otsenki ekonomicheskoy bezopasnosti regiona. [The issues of assessing the economic security of the region]. Voprosy statistiki. 2, 42-48. (in Russian)

Kozachenko A.V. & Ponomarev V.P. & Lyashenko A.N. (2003) Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya: sushchnost i mekhanіzm obespecheniya: monografіya. [Economic security of the enterprise: the essence and mechanism of provision: monograph]. Kiev: Lіbra, 280 p. (in Russian)

Metodychni rekomendaciji shhodo rozrakhunku rivnja ekonomichnoji bezpeky Ukrajiny: Nakaz Ministerstva ekonomichnogho rozvytku vid 29.10.2013 r. № 1277. [Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development dated October 29, 2013, No. 1277]. Retrieved from: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

Muntiian V.I. (1999). Ekonomichna bezpeka Ukrajiny. [Economic security of Ukraine]. Kyiv: KVIC, 462 p. (in Ukrainian)

Natsionalna bezpeka Ukrainy: teoriia i praktyka: navch. posib. [National Security of Ukraine: Theory and Practice: Teach. manual]. (2007). / ed. by H.P. Sytnyk & V.M. Oluiko & M.P. Vavrynchuk & V.M. Lytvyn. Kyiv: Kondor. 614 p. (in Ukrainian)

Ponomarenko V.S. & Klebanova T.S. & Chernova N.L. (2004). Ekonomicheskaya bezopasnost regiona: analiz, otsenka, prognozirovanie: monografiya. [Economic security of the region: analysis, assessment, forecasting: monograph]. Kharkov: ID "INZhEK", 144 p. (in Russian)

Preobrazhenska O.S. (2014) Metodychne zabezpechennia analizu bezpeky rozvytku rehionu. [Methodical analysis of the security of the region's development]. Problemy ekonomiky. 4, 242-248. (in Ukrainian)

Rozen V.P. & Inshekov E.N. & Mylnichenko S.M. (2011). Reytingovaya otsenka ekonomicheskogo i energeticheskogo kompleksa regiona. [Rating assessment of the economic and energy complex of the region]. Problemy regionalnoy energetiki. 1(15), 84-89. (in Russian)

Senchagov V.K. (2002). Ekonomicheskaya bezopasnost: geopolitika, globalizatsiya, samosokhranenie i razvitie (kniga chetvertaya). [Economic security: geopolitics, globalization, self-preservation and development (book four)]. Moskva: ZAO "Finstatinform". 128 p. (in Russian)

Senchagov V.K. (2005). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: obshchiy kurs: ucheb. 2-e izd. [Economic Security of Russia: General Course: Textbook. 2nd ed.]. Moskva: Delo. 896 p. (in Russian)

Shlemko V.T. & Binjko I.F. (1997). Ekonomichna bezpeka Ukrajiny: sutnistj i naprjamky zabezpechennja: monoghrafija. [Economic security of Ukraine: essence and directions of provision: monograph]. Kyiv: NISD, 144 p. (in Ukrainian)

Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy. [System of economic security of the state]. (2009).

Ed. by A.I. Sukhorukov. Natsionalnyi instytut problem mizhnarodnoi bezpeky pry RNBO Ukrainy. Kyiv: VD "Stylos". 685 p. (in Ukrainian)

Slovar po kibernetike. [Dictionary of Cybernetics]. (1989). Ed. by V.S. Mikhalevich. Kiev: Gl. red. Ukr. sov. entsikl. 751 p. (in Russian)

Stepanenko A. & Herasymov M. (2002). Ocinka ekonomichnoji bezpeky Ukrajiny ta jiji reghioniv. [Estimation of economic security of Ukraine and its regions]. Reghionaljna ekonomika. 2, 39-54. (in Ukrainian)

Sukhorukov A.I. & Kharazishvili Yu.M. (2012). Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy: monohrafiia. [Modeling and forecasting of socio-economic development of regions of Ukraine: monograph]. Kyiv: NISD, 368 p. (in Ukrainian)

Vliyanie energeticheskogo faktora na ekonomicheskuyu bezopasnost regionov Rossii (1998).

Ed. by V.G. Blagodatskikh & L.L. Bogatyrev & V. Bushuev i dr. Ekaterinburg: Izd-vo Uralskogo universiteta. 195 p. (in Russian)