FINANCIAL OFFENSES IN THE CIRCULATION OF MEDICINES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Dec 11, 2018

  Oksana Kuzmenko

  Tetiana Matselyk

  Viktoriia Chorna

Abstract

The aim of the article is to study theoretical legal principles of financial offenses in the circulation of medicines in the context of globalization. The subject of the study is financial offenses in the circulation of medicines in the context of globalization. Methodology. The study is based on general scientific and special-scientific methods and techniques of scientific knowledge. The historical and legal method enabled to determine the challenges of the circulation of medicines in Ukraine. The comparative legal method enabled to compare doctrinal approaches to the differentiation of medicinal products in the pharmaceutical market in Ukraine and the EU as a whole. The system-structural method contributed to the consideration and identification of the most negative effects of the shadow circulation of medications on the Ukrainian economy. The methods of grouping and classifying were the basis for the author’s approach to the identification of types of trafficking in medicines in Ukraine. The technical legal method enabled to interrogate the state of affairs in the regulatory and legal regulation of the national system of the pharmaceutical market of Ukraine and highlight the problematic issues of drug trafficking in the pharmaceutical market of Ukraine, as well as the negative trends in increasing the total medication circulation in the shadow pharmaceutical market. The results of the study enabled to highlight the drivers of the prosperity of drug trafficking in the pharmaceutical market in Ukraine. Practical implications. In the study: first, the key aspects of the definition of the concept and types of financial offenses in the circulation of medicines are outlined; second, the challenges of detection of financial offenses in the circulation of medicines in Ukraine are underlined, and scientific approaches to certain financial and legal challenges of detection, available in the special literature, are analysed and compared; third, the author’s original perspective concerning potential solutions to the challenges of detection of financial offenses in the circulation of medicines in Ukraine is substantiated. Relevance/originality. The original author’s approach to the definition of the concept, types, and challenges of detection of financial offenses in the circulation of medicines is the basis for developing the most promising areas of improvement of domestic legislation in this sphere.

How to Cite

Kuzmenko, O., Matselyk, T., & Chorna, V. (2018). FINANCIAL OFFENSES IN THE CIRCULATION OF MEDICINES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), 140-144. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-140-144
Article views: 453 | PDF Downloads: 215

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

corruption, public administration, financing, shadow economy, financial offenses, medicines

References

Hlobalizatsiia ta hlobalni problemy liudstva [Globalization and global problems of humanity]. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Retrieved from: https://pidruchniki.com/1256060753395/ekonomika/globalizatsiya_globalni_problemi_lyudstva (in Ukrainian)

Pashkov, V. M. ( June 17, 2013). Hlobalizatsiia farmatsevtychnoho rynku yak zahroza ekonomichnoho suverenitetu Ukrainy [Globalization of the pharmaceutical market as a threat to the economic sovereignty of Ukraine]. Apteka, 24(895), 2. (in Ukrainian)

Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010-2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of innovation development of Ukraine for 2010-2020 in the context of globalization challenges] (Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine no. 2632-VI of October 21, 2010). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2317-17 (in Ukrainian)

Ospishchev, V. I., Lukianchenkova, V. Ye. (2011). Antyhlobalizatsiia i intehratsiia z Rosiieiu – shliakh vykhodu z kryzy [Anti-globalization and integration with Russia – the way out of the crisis]. Proceedings from International Scientific and Practical Conference on Actual Problems of the Development of Branch Economy and Logistics (pp. 41-42). Ministry of Health of Ukraine; Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine; KH.: NPhU. (in Ukrainian)

Zotova, O. O., Krikun, O. I., Latyk, V. V. (2006). Riven zhyttia naselennia Ukrainy [The level of life of the population of Ukraine]. K.: Consultant. (in Ukrainian)

Zadykhailo, D. V. (2006). Pravovyi hospodarskyi poriadok v Ukraini: desiatyrichnyi dosvid konstytutsiynopravovoho zabezpechennia [Legal economic order in Ukraine: Ten-year experience of constitutional and legal provision]. Visnyk Pravovykh nauk Ukrainy, 3(46), 143-153. (in Ukrainian)

Peshko, A. (2006). Protsesy hlobalizatsii ta yikh vplyv na natsionalni ekonomiky [Processes of globalization and their influence on national economics]. Visnyk. Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 2, 133-138. (in Ukrainian)

Nazarenko, O. V., Reshetniak, N. B. (2011). Pytannia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Issues of Economic Security of Ukraine]. Proceedings from International Scientific and Practical Conference on Actual Problems of the Development of Branch Economy and Logistics (pp. 34-36). Ministry of Health of Ukraine; Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine; KH.: NPhU. (in Ukrainian)

Hladkykh, D. Ye. (2015). Tendentsii rozvytku svitovoho khimiko-farmatsevtychnoho rynku v umovakh hlobalnoi kryzy [Trends in the development of the world chemical and pharmaceutical market in a global crisis]. Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Retrieved from: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/08.pdf (in Ukrainian)

Statystychna informatsiia Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www. ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Myronyshyna, O. V. (2007). Hlobalizatsiia farmatsevtychnoi industrii: naslidky vplyvu dlia ukrainskoi ekonomiky [Globalization of the pharmaceutical industry: Impacts on the Ukrainian economy]. Visnyk Donetskoho universytetu, 2, 153-168. (in Ukrainian)

Importozamishchennia: pohliad vitchyznianykh vyrobnykiv [Importation substitution: The view of domestic producers]. Retrieved from: http://www.sphu.org/uk/news/371-2011-04-22-16-21-40

Melnychuk, V. M. (2011). Kryminalna vidpovidalnist za falsyfikatsiiu likarskykh zasobiv abo obih falsyfikovanykh likarskykh zasobiv v Ukraini [Criminal responsibility for counterfeiting of medicines or circulation of counterfeit medicines in Ukraine] (Dissertation Abstract of PhD in specialty 12.00.08). Kyiv. (in Ukrainian)

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine] (Law of Ukraine no. 2341-III of April 05, 2001, Art. 131). Vidomosti Verkhovnoii Rady Ukrainy, 25. (in Ukrainian)

Yak Borshchahivskyi KHFZ obmaniuie kliientiv ta spivrobitnykiv [How Borshchagov Chemical and Pharmaceutical Plant deceives clients and employees]. Retrieved from: https://www.obozrevatel.com/ukr/health/digest/borschagivskij-hfz-ofshori-mahinatsii-z-podatkami-i-neefektivni-preparati.htm (in Ukrainian)

Ovcharenko, N. M., Rieznik, O. M. (2017). Zapozychennia dosvidu podolannia koruptsii u sferi medytsyny dlia Ukrainy na prykladi providnykh krain svitu: SShA, Yaponii ta Nimechchyny [Borrowing of experience in overcoming corruption in medicine for Ukraine on the example of the leading countries of the world: the USA, Japan and Germany]. Pravo i suspilstvo, 3(2), 236-241. (in Ukrainian)