LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR OFFENSES IN THE FINANCIAL SPHERE IN THE EU COUNTRIES AND UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Dec 11, 2018

  Dmytro Pryimachenko

  Tetiana Minka

  Volodymyr Marchenko

Abstract

The aim of the article is to conduct a comparative analysis of the legal principles for liability in the financial sphere in the EU and Ukraine and to define ways of domestic legislation improvement on this basis. The subject of the study is the experience of European countries in the state regulation of liability for financial offenses. Methodology. The study is based on a comparison of foreign experience in the legal regulation of liability for financial offenses on the example of European states with the status of the national tort law in this area. The use of general scientific and special scientific methods and techniques of scientific knowledge enabled to characterize the national experience of the legal regulation of legal liability for committing financial offenses by the coverage of the provisions of the Criminal Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, and the Tax Code of Ukraine, as well as its comparison with the experience of the legal regulation of liability for offenses in the financial sector on the example of France, Germany, Latvia, Spain, Sweden, Greece, and other EU countries. The results of the comparative legal study revealed that contrasting the EU member states, the national model of the legal regulation of liability for offenses in the financial sector is characterized by multi-levelness and varying degree of severity of punishment. Practical implications. It is proved that the mechanism of the legal regulation of liability for financial offenses in Ukraine is more improved than in European countries because of the legal provisions with a strict codification of financial offenses, their differentiation into administrative delicts and criminal offenses that enables to impose milder state sanctions on those acts that do not pose a significant social danger. Relevance/originality. A comparative legal study of the experience of the legal regulation of liability for financial offenses provides a better understanding of the prospects for the development of national administrative tort law in this area.

How to Cite

Pryimachenko, D., Minka, T., & Marchenko, V. (2018). LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR OFFENSES IN THE FINANCIAL SPHERE IN THE EU COUNTRIES AND UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), 276-282. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-276-282
Article views: 517 | PDF Downloads: 197

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

legal liability, financial offenses, legal regulation

References

Melnyk, R. S. (2010). Administratyvno-hospodarske pravo yak strukturnyi element systemy administratyvnoho prava: zarubizhnyi dosvid ta natsionalni osoblyvosti [Administrative and commercial law as a structural element of the system of administrative law: Foreign experience and national features]. Pravo i bezpeka [Law and Safety], 2 (34), 55-59. (in Ukrainian)

Busel, V. T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. K., Irpin: PTF Perun. (in Ukrainian)

Slovar russkogo literaturnogo yazyka [Dictionary of Russian literary language]. (1958). (Vol. 8). M.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. (in Russian)

Illicheva, L. F., Fedoseev, P. N. (Eds.). (1983). Filosofskii entsiklopedicheskii slovar [Philosophical encyclopedic dictionary]. M.: Sov. Encyclopedia. (in Russian)

Popov, S. V. (2001). Uvolnenie rabotnikov organov vnutrennikh del za narushenie distsipliny i zakonnosti [Dismissal of employees of Internal Affairs Bodies for violation of discipline and legality] (Dissertation). Kharkov: University of Internal Affairs. (in Russian)

Shemshuchenko, Yu. S. (1998). Yurydychna entsyklopediia [Judicial encyclopedia]. In 6 Vols. (Vol. 1: A – H). K.: Ukr. Entsyklopediia. (in Ukrainian)

Bilodid, I. K. (1976). Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian language dictionary]. (Vol. 7). Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Skakun, O. F. (2010). Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [Theory of State and Law: Teaching manual] (2nd ed.). K.: Alerta, CST; ZUL. (in Ukrainian)

Marchuk, V. P. (Ed.). (2003). Slovnychok yurydychnykh terminiv: navch. posib [Dictionary of legal terms: Teaching manual]. K.: MAUP. (in Ukrainian)

Volynka, K. H. (2003). Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [Theory of State and Law: Teaching manual]. K.: MAUP. (in Ukrainian)

Bedniakova, N. V. (2006). Pravovye problemy materialnoi otvetstvennosti rabotodatelia [Legal problems of employer material liability] (Dissertation). Moscow. (in Russian)

Marchenko, M. N. (2004). Teoriia gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of State and Law: Teaching manual] (2nd ed.). M.: TK Velbi, Publishing House Avenue. (in Russian)

Podorozhnii, Ye. Yu. (2016). Osoblyvosti yurydychnoi vidpovidalnosti u trudovomu pravi Ukrainy [Features of legal responsibility in labor law of Ukraine] (Dissertation). Kharkiv: Kharkiv National University of Internal Affairs. (in Ukrainian)

Orliuk, O. P. (2010). Finansove pravo. Akademichnyi kurs: pidruchnyk [Financial law. Academic course: Teaching manual]. K.: Yurinkom Inter.

Romaniuk, I. I. (2013). Yurydychna vidpovidalnist za pravoporushennia u haluzi finansovoho prava, yak umova zmitsnennia finansovoi bezpeky derzhavy [Legal liability for offenses in the field of financial law as a condition for strengthening financial security of the state]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava [Scientific Notes of Lviv University of Business and Law], 11, 175-178. (in Ukrainian)

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses] (no. 8073-X of December 07, 1984). Vidomosti Verkhovnoii Rady URSR [Bulletin of the Verkhovna Rada of the USSR], 51, 1122. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy [The Tax Code of Ukraine] (no. 2755-VI of December 2, 2010). Vidomosti Verkhovnoii Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 13, 13-14, 15-16, 17, 556. (2011). (in Ukrainian)

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine] (Code, Law no. 3441-ІІІ of 05.04.2001). Vidomosti Verkhovnoii Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 25, 131. (in Ukrainian)

Moskalenko, N. V. (2014). Dosvid SSHA shchodo pobudovy systemy zapobihannia ta protydii lehalizatsii dokhodiv, otrymanykh zlochynnym shliakhom [US experience in establishing a system for preventing and combating the legalization of income derived from crime]. Finansy, uchet, banky [Finances, Accounting, Banks], 1(20), 209-214. (in Ukrainian)

Dranchenko, H. H. (2004). Zahalni zasady kryminalnoi vidpovidalnosti za podatkovi zlochyny za zakonodavstvom SShA [General principles of criminal liability for tax crimes under US law]. Aktualni problemy derzhavy i prava [Current Problems of State and Law], 889-896. (in Ukrainian)

Kamenskyi, D. V. (2011). Podatkova optymizatsiia ta podatkove ukhylennia u SShA: osoblyvosti vidmezhuvannia [Tax optimization and tax evasion in the United States: Features of delimitation]. Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [Scientific Bulletin of the International Humanitarian University], 2, 176-180. (in Ukrainian)

Fiscal Code of Germany in the version promulgated on 1 October 2002. Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt], I, 3866 (2003).

Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998, last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009. Federal Law Gazette I p. 3214. Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt], I, 3322.

Kryminalnyi kodeks FRN [Criminal Code of the Federal Republic of Germany] (Trans. from German). (2001). (A. V. Serebrenikova, Trans.). M.: Zertsalo-M. (in Russian)

Yermolova, N. Ye., Serebrenikova, A. V. (2008). Kryminalne pravo zarubizhnykh krain [Criminal law of foreign countries]. M.: Zertsalo-M. (in Ukrainian)

Vaskevich, K. Pravovoe regulirovanie otvetstvennosti za narushenie nalogovogo zakonodatelstva v FRG [Legal regulation of liability for violation of tax laws in Germany]. Gosudarstvennaia sluzhba [Public Service], 2(94). Retrieved from: http://pa-journal.igsu.ru/articles/r46/446/#_ftn2 (in Russian)

Gesetz uber das Aufspuren von Gewinnen aus schweren Straftaten – Geldwachegesetz (Bundesministerium der Justiz). Retrieved from: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/gwg/inhalt.html

Symovian, S. V. (2011). Dosvid Nimechchyny shchodo pravovoho rehuliuvannia problemy protydii lehalizatsii zlochynnykh dokhodiv [German experience in legal regulation of the anti-money laundering]. Forum prava [Legal Forum], 1, 904-908. (in Ukrainian)

Esakov, A. A., Krylova, N. E., Serebrennikova, A. V. (2009). Ugolovnoie pravo zarubezhnykh stran [Criminal Law of Foreign Countries]. M. (in Russian)

Kozochkin, I. D. (Ed.). (2001). Ugolovnoe zakonodatelstvo zarubezhnykh gosudarstv. Obshchaia chast [Criminal legislation of foreign countries. General part] (pp. 255-259). M.: A. S. Griboiedov Institute of International Law and Economics. (in Russian)

Salkazanov, A. E. (2017). Sravnitelno-pravovoi analiz ugolovnoi otvetstvennosti za neuplatu v biudzhety Rossii i Yevropy [Comparative legal analysis of criminal liability for non-payment to the budgets of Russia and Europe]. Yuridicheskie issledovaniia [Legal Research], 1, 105-115. (in Russian)

Mezentseva, I. Ye. (2002). Kryminalno-pravovi i kryminolohichni aspekty lehalizatsii hroshovykh koshtiv ta inshoho maina, zdobutykh zlochynnym shliakhom [Criminal legal and criminological aspects of legalization of monetary or other assets obtained by criminal means] (Dissertation). Kharkiv: Kharkiv National University of Internal Affairs. (in Ukrainian)

Romanko, P. S. Protydiia lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv oderzhanykh zlochynnym shliakhom: porivnialnyi analiz zakonodavstva Yevropeyskykh krayin ta SShA [Counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime: A comparative analysis of the legislation of European countries and the USA]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University], 28(3), 106-110. (in Ukrainian)

Kryminalnyi kodeks Ispanii [Criminal Code of Spain]. Retrieved from: http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-ispanii/

Klochko, V. M. (2013). Inozemnyi dosvid kryminalno-pravovoi okhorony rynku tsinnykh paperiv [Foreign experience of criminal law protection of the securities market]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav [Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs], 4, 275-282. (in Ukrainian)

Kokorev, V. G. (2012). Ekonomicheskie prestupleniia v ugolovnom kodekse Ispanii [Economic crimes in the Criminal Code of Spain]. Sotsialno-ekonomicheskie yavleniia i protsessy [Socio-Economic Phenomena and Processes], 12(046), 373-380. (in Russian)

Talan, M. V. (2007). Zakonodatelstvo yevropeyskikh gosudarstv ob Ekonomicheskikh prestupleniiakh [The legislation of European countries on economic crimes]. Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes of Kazan State University], 149(6), 261-272. (in Russian)

Kodeks Latvii pro administratyvni pravoporushennia [Latvian Code of Administrative Offenses] (Law of December 7, 1984). Retrieved from: https://likumi.lv/ta/en/en/id/89648

Banchuk, O. A. (2015). Zakonodavstvo pro administratyvni delikty Yevropeyskykh derzhav: zahalna kharakterystyka [Legislation on administrative delicts in European countries: General characteristics].

Administratyvne pravo i protses [Administrative Law and Process], 1(11), 96-110. (in Ukrainian)