THE FINANCIAL SITUATION OF RURAL COMMUNES AND THE LEVEL OF THEIR INCOME IN THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Paweł Dziekański

  Adrian Lipa

Abstract

The commune’s process of development (its development) takes place in a space that is completely filled by the natural and economic environment with their individual characteristics. Income and expenditure instruments, which are the basis for the operation of local government units and a condition for carrying out the tasks imposed on them, determine the scope and effectiveness of the impact of local government on local and regional development. The aim of the article is to analyse the spatial disproportions of the financial situation in relation to their income using a synthetic measure. The analysis was made in the system of 69 rural communes of the Świętokrzyskie province. As source material, data from the Regional Accounting Chamber and Local Database of the Central Statistical Office for 2007, 2014, and 2017 were used. Local government can carry out its tasks when it is equipped with stable and efficient sources of own income. Therefore, finance is the basis for the implementation of public tasks and determines the conditions for local economic development. The indicated areas are characterized primarily by traditional agricultural functions. In 2007, the financial standing measure (TOPSIS) ranged from 0.31 to 0.47, in 2017 from 0.30 to 0.51. In 2007, the financial standing (OE) measure ranged from 0.64 to 0.80, in 2017 from 0.56 to 0.80. Areas with a high level of financial standing were located mainly in the central area of the region (Sitkówka-Nowiny, Masłów, Strawczyn, Zagnańsk, Solec-Zdrój). The factors determining group membership were favourable location rent, a very good financial situation, and good infrastructure. Group entities are characterized by the highest average share of own revenues, as well as local taxes and fees in total revenues. At the other extreme of the distribution were areas with a low level of financial standing, which can be described as peripheral (Klimontów, Pawłów, Radoszyce, Bieliny, Dwikozy, Iwaniska, Bliżyn). This peripherality has a geographical dimension, expressed by its location relative to the centre of the region, as well as an economic and well-developed agricultural function.

How to Cite

Dziekański, P., & Lipa, A. (2019). THE FINANCIAL SITUATION OF RURAL COMMUNES AND THE LEVEL OF THEIR INCOME IN THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP. Baltic Journal of Economic Studies, 5(4), 7-16. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-7-16
Article views: 296 | PDF Downloads: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

financial situation, competitiveness, rural communes, synthetic measure

References

Churski, P., Borowczak, A., Dolata, M., Dominik, J., Hauke, J., Perdał, R., & Konecka-Szydłowska, B. (2013). Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Douglas, J. W., & Gaddie, R. K. (2002). State rainy day funds and fiscal crises: Rainy day funds and the 1990–1991

recession revisited, Public Budgeting & Finance, vol. 22. Retrieved from: https://doi:10.1111/1540-5850.00063 (accessed August, 01, 2019).

Dziekański, P. (2014). Analiza zróżnicowania kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40(4), pp. 42–54.

Dziekański, P. (2014). Koncepcja wskaźnika syntetycznego do oceny sytuacji finansowej powiatów, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 329, pp. 98–108.

Dziekański, P. (2016). Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, Barometr Regionalny, Volume 14, nr 3.

Dziekański, P. (2017). Diversification synthetic indicator for evaluating the financial capacity of local government. The case of Polish voivodeships, Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume 65, Number 2.

Dziekański, P. (2018). Ocena efektywności funkcjonowania gmin województwa świętokrzyskiego w świetle ekonomii instytucjonalnej (analiza wielowymiarowa), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.

Dziekański, P., & Pawlik, A. (2019). Intraregional diversification of the level of the financial situation of the poviats of Eastern Poland in relation to the development potential. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3. doi: 10.30525/2256-0742/2019-5-3-1-8

Dziekański, P., & Shaposhnykov, K. (2017). Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji finansowej gmin a problem doboru zmiennych do badania, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae R. 21, nr 3, t. 2, Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność, p. 161–171.

Filipiak, B. (2006). Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami [In:] Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, ed. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 138–143.

Głowicka-Wołoszyn, R., & Wysocki, F. (2016). Kondycja finansowa gmin wiejskich a źródła ich dochodów w województwie wielkopolskim, Roczniki Naukowe SERiA, tom XVIII, zeszyt 1.

Hendrick, R. (2004). Assessing and measuring the fiscal heath of local governments, Urban Affaires Review, vol. 40, No. 1. Retrieved from: https://dx.doi.org./10.1177/1078087404268076 (accessed August, 01, 2019).

Jóźwiak, M. A., Jóźwiak, M., & Strzyż, M. (2010). Predyspozycje naturalne regionu świętokrzyskiego do rozwoju turystyki, Krajobraz a Turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.

Klepacki, B., & Kusto, B. Ocena kondycji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego. Retrieved from: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr77_s127.pdf (accessed August, 05, 2019).

Kopyściański, T., & Rólczyński, T. (2014). Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012, Studia Ekonomiczne, Nr 206, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, pp. 61–62.

Kukuła, K. (2014). Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 15, z. 8, cz. 1, Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, pp. 83–198.

Łuczak, A., & Wysocki, F. (2012). Zastosowanie uogólnionej miary odległości GDM oraz metody TOPSIS do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego, Przegląd Statystyczny Numer Specjalny 2.

Łuczak, J. (2007). Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań.

Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, pp. 96–97.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.

Ossowska, L., & Ziemińska, A. (2010). Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, pp. 73–74.

Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego a koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 112, Finanse publiczne, pp. 549–556.

Poczta, J. (2012). Renta położenia jako warunek powodzenia działalności agroturystycznej oraz kształtowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 86, pр. 301–315.

Prusek, A., & Kudełko, J. (2009). Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 46.

Ritonga, I. T. (2014). Modelling local government financial conditions in Indonesia, Victoria University Melbourne [for] M. Stanny, W. Strzelczyk, 2017, Pomiar kondycji finansowej jednostek samorządu lokalnego – kwerenda międzynarodowa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 49(1).

Rosner, A., & Stanny, M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, IRWiR PAN, Warszawa, p. 33.

Rynio, D. (2013). Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji, Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 240, 357 р.

Satoła, Ł. (2015). Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, Journal Agribusiness and Rural Development, 1(35), pp. 115–123.

Sobczyk, A. (2010). Rozwój lokalny – wybrane problemy finansowania, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81, Warszawa, pp. 125–136.

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.

Trojak, M., & Tokarski, T. (red.) (2013). Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wyd. UJ, Kraków.

Wysocki, F. (1996). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, seria: Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.

Wysocki, F., Lira, J. (2005). Statystyka opisowa, Wyd. AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Zakrzewska-Półtorak, A. (2011). Zasoby endogeniczne jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Studium przypadków wybranych gmin województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 152, pp. 579–588.

Zalewski, W. (2012). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Ekonomia i Zarządzanie, 4/2012, pp. 137–145.