INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT OF ENTERPRISES UNDER SELF-DEVELOPMENT

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: May 15, 2020

  Marharyta Berdar

  Olha Yevtushevska

Abstract

There are the research directions, determined as relevant, such as the issues of innovation activity management of enterprises, identifying the main causes of low innovation activity of domestic companies, improving the innovation activity management system of industrial institutions, which necessitates the formation of a scientific and methodological basis that can realize the ability to describe the process of innovation activity of the enterprises and mechanisms to manage them. These issues are also relevant because in the context of strengthening the course on European integration, the management of domestic enterprises is tasked with identification of the methodological and practical experience of innovative management of the EU countries as soon as possible and harmonization of their policies in accordance with its provisions. The subject of the study is complex research of management of innovative activity of enterprises under self-development. The purposes of the article are a study of the main directions of operation of innovative-active enterprise under self-development; analysis of key indicators of innovation activity of an enterprise; characteristic of the mechanism of innovation activity management of an enterprise in terms of self-development; definition of directions of policy of strengthening of innovation activity with the purpose of increase of efficiency of development of domestic enterprises. To achieve these purposes the following research methods are used: analysis and generalization of theoretical sources and scientific literature; abstract-logical method in the process of theoretical generalizations and formation of conclusions; prognostic and diagnostic; general scientific methods of analysis and synthesis. Results. The article describes the concept of innovation activity of the enterprise and details its main elements. The authors have also formulated the concept of innovative-active enterprise and presented the priority directions of its operation. The basic aspects of improvement of the innovation activity management system of the enterprise under self-development are considered. The key aspects of improving the management system are highlighted: analysis and evaluation of changes in the operation of the enterprise (evaluation of innovation activity); choice of direction of innovative development of the enterprise; development of strategy of innovative operation (definition of priority of directions, their correlation, development of scenarios); control of implementation of the enterprise development strategy. The process of improving the system of management of innovative activity of the enterprise under self-development is presented as a block diagram. The process is considered and the mechanism of innovation activity management is proposed. Practical implications. The article presents the process of managing innovation activity according to the degree of selfdevelopment of the enterprise. The proposed mechanism has practical orientation in forming a set of measures for strategic development of the enterprise. In general, the paper outlines the main tasks for improving the innovation activity management system, the solutions of which will improve the effective functioning of the enterprise.

How to Cite

Berdar, M., & Yevtushevska, O. (2020). INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT OF ENTERPRISES UNDER SELF-DEVELOPMENT. Baltic Journal of Economic Studies, 6(2), 25-31. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-25-31
Article views: 841 | PDF Downloads: 506

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References

Akatov, N. B. (2012). Innovatsyonnoye samorazvitie organizatsii kak object upravlenia I kriterii konkurento-sposobnosti v sovremennom menedgmentie [Innovation self-development of organization as an object of management and criteria of competitiveness in modern management]. Fundamental Research, no 11, pp. 744–749.

Andryushko, A. K. Innovatsiyno aktyvni pidpryyemstva: sutnist’ ta faktory vplyvu na yih rozvytok [Innovation active companies: gist and impact factors of their development]. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream (accessed January 11, 2020).

Bilovods’ka, O. A. (2018). Marketinhova politika rozpodilu innovatsiynoyi produktsii promyslovyh pidpryemstv [Marketing policy of industrial companies’ innovation products distribution]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Borets’ka, N. P., & Petrenko, L. V. (2019). Zahody aktyvizatsii innovatsiynoyi diyal’nosti pidpryemstva v suchasnyh umovah [Measures of company innovation work activization under modern conditions]. Business Navigator, no 5-1(54), pp. 94–99.

Hryn’ko, T. V., & Yermakova, H. V. (2011). Sutnist’ innovatsiynoyi diyal’nosti pidpryemstv ta yiyi otsinka [Essence of innovation activity of companies and its estimation]. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2011_11/62-64.pdf (accessed January 18, 2020).

Zamryha, A. B. (2014). Rol’ finansuvannya v innovatsiynomu protsesi [Role of finance in innovation process]. Economic discours, no 2, pp. 117–121.

Illyashenko, S. M. (2019). Problemy upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryemstv u tranzytivnii ekonomitsi [Problems of companies’ innovation development management in transitional economy]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Illyashenko, S. M. (2019). Innovatsiynyi menedgment [Innovation management]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Kovtunenko, K. V., & Maslennikova, Ye. I. (2017). Innovatsiyna ekonomika: teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy: theoretical and practical aspects]. Available at: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream (accessed January 9, 2020).

Kas’yanenko, V. O. (2019). Innovatsiynyi potentsial ekonomiky Ukrainy: teoriya ta praktyka formuvannya otsinuvannya i vykorystannya [Innovation potential of Ukraine economy: theory and practice of forming, estimation and implementation]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Lohvynenko, Ye. I., Kuz’menko, O. M., & Plentiov, M. V. (2010). Vyznachennya harakterystyk dlya opysu diyal’nosti innovatsiyno aktyvnyh pidpryemstv [Definition of characteristics for description of innovation active companies]. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./VSUNU/2010_11_2/Logvinenko.pdf (accessed December 28, 2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Naukova ta innovatsiyna diyal’nist’ v Ukraini u 2018 rotsi [Scientific and innovation activity in Ukraine in 2018]. Kyiv. Available at: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (accessed December 28, 2019).

Novikova, O. A. (2017). K voprosu o vybore priopitetnyh napravlenii sovershenstvovania sistemy upravlenia innovatsionnoi aktivnosti promyshlennoho predpriyatiya [About a choice of priority directions of industrial companies innovation activity management improvement]. Internet-journal Naukovedenie (electronic journal), vol. 9, no. 5. Available at: https://naukovedenie.ru/PDF/95EVN517.pdf (accessed December 27, 2020).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat) (2005). [The measurement of scientific and technological activities: guidelines for collecting and interpreting innovation data]. Paris: Oslo manual.

Reustov, A. Yu. (2011). Analiz resursnoi, rezul’tatnoi I statisticheskoi component innovatsionnoi activnosti organizatsii [Analysis of resourse, result and statistical component of company innovation activity]. Innovations. Investments, (electronic journal), no. 33. Available at: http://www.uecs.ru/component/content/article/650 (accessed January 9, 2020).

Yastrems’ka, O. M. (2014). Upravlinnya zhyttediyal’nistu pidpryemst promyslovosti [Management of industrial companies activity]. Available at: http://www.repository.hneu.edu.ua (accessed January 12, 2020).

Chernova, A. S. (2015). Suschnost’ innovatsionnoi activnosti predpriyatii [Essence of companies’ innovation activity]. Molodoi uchenyi, no 1, pp. 311–312.

Shumpeter, J. (1995). Kapitalism, sotsialism i democratiya [Capitalism, socialism and democracy]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)