PROCEDURE AND PROBLEMS OF FINANCING PROVISION OF HEALTH CARE TO THE IMPRISONED PERSONS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Aug 5, 2020

  Oleksandr Prasov

  Yuliia Abakumova

Abstract

The purpose of the paper is a study of economic and legislative problems in financing the provision of health care to the imprisoned persons, exercising their right to health care and providing proposals to fill existing gaps in the legislation. Methodology. The survey is based on an analysis of the development of the regulatory framework for health care and the principles of financing health care in some European and post-Soviet countries. A general description of the principles of financing the health care system in the European countries is given. The principles of expenditures on health care financing in relation to public and private expenditures and basic models of health care financing are analyzed. The current state of the health care system and the problems and features of providing health care to imprisoned persons in the post-Soviet territory, in particular in Ukraine, Armenia, the Russian Federation, in the Republics of Kazakhstan, Belarus, Uzbekistan, is studied. The problems of provision, realization and ensuring the right to health care to persons who are in the institution of execution of penalties are considered. An analysis of the regulatory framework governing the issue of the right to health care and the procedure for its implementation. Ways to solve problems related to the exercise of the right to health care for prisoners are proposed. Proposals for improving the regulatory framework in the health care sector on the harmonization of legislative acts (regulations governing the general principles of health care and the provision of health care for the imprisoned persons) are presented. Results. In the process of studying the state policy on financing the provision of health care to the citizens in the European and post-Soviet countries and based on the analysis of the modern legal framework, the need to reform the health care system is justified since only public financing of health care, or a larger percentage (over 80%) of such financing cannot provide all the necessary needs of the health care system. The need to harmonize the legislation of the post-Soviet countries is emphasized in accordance with the international standards. It is concluded that in most post-Soviet countries, the imprisoned persons have the opportunity to implement the legislation on financing and guarantees of health care, but taking into account their legal status and the regime of serving the sentence. Practical implications. Proposals to take into account the health care experience of countries, the achievements of which in the health care sector are recognized by the world community, and which, in addition to public financing of health care, actively turn to other sources, such as social insurance, targeted contributions of the enterprises, etc., are made. Value/originality. The article provides proposals for amendments to the legislation in the health care sector in some post-Soviet countries on the harmonization of legislation governing the general principles of health care and regulations governing the provision of health care to imprisoned persons.

How to Cite

Prasov, O., & Abakumova, Y. (2020). PROCEDURE AND PROBLEMS OF FINANCING PROVISION OF HEALTH CARE TO THE IMPRISONED PERSONS. Baltic Journal of Economic Studies, 6(3), 114-123. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-114-123
Article views: 537 | PDF Downloads: 348

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

financial support, health care, health care system, the right to health care

References

Yaremenko, V. V., & Slipuchko, O. M. (2003). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. V 3 t. Vyd. druhe, vypravlene [A New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language. In 3 Volumes. Second publication, revised] / makers: V. V. Yaremenko, O. M. Slipuchko, science editor L. I. Andriievskyi; responsible for publication D. B. Yakunin. Kyiv: Akonit, vol. 3.

Homon, D. O. (2014). Problemy finansuvannia sfery okhorony zdorovia v Ukraini [Problems of financing of health care sector in Ukraine]. Pivdennoukrainskyi pravovyi chasopys, no. 3(40), pp. 124–126.

Bondar, A. V. (2011). Finansuvannia haluzi okhorony zdorovia v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh [Financing of health protection’s industry in Ukraine and in foreign countries]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, no. 720, pp. 357–364.

Sitash, T. D. Finansove zabezpechennia haluzi okhorony zdorovia v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh [Financial support of the health care sector of Ukraine and foreign countries]. Ekonomichni nauky (Finansovi vidnosyny), no. 3. URL: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/derzhavne-upravlinnya/4405-finansove-zabezpechennya-galuzi-okhoroni-zdorov-ya-v-ukrajini-ta-zarubizhnikh-rajinakh.html

Lytvynenko, M. V. (2015). Pryntsypy natsionalnoi systemy okhorony zdorovia [Principles of the national health care system]. Derzhavne rehuliuvannia protsesiv ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku, no. 2(49), pp. 1–8.

Hryhorash, H. V., Hryhorash, T. F., Oliinyk, V. Ya., & Subachov, I. T. (2007). Systemy sotsialnoho strakhuvannia zarubizhnykh krain. Navchalnyi posibnyk [Systems of social insurance of foreign countries. Training book]. Dnipropetrovsk: DDFA.

Baieva, O. V. (2008). Menedzhment u haluzi okhorony zdorovia. Navchalnyi posibnyk [Management in a health care sector. Training book]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Bohachev, R. M. (2013). Porivnialnyi analiz pryntsypiv finansuvannia medychnoi haluzi v Ukraini ta deiakykh krainakh svitu [The comparative analysis of financing principles of medical branch in Ukraine and in some countries of the world]. Visnyk NADU, no. 4, pp. 24–30.

Kutzin, J. (2008). Politika finansirovaniya zdravookhraneniya: rukovodstvo dlya lits, prinimayushchikh resheniya: strategicheskiy dokument po voprosam finansirovaniya zdravookhraneniya v stranakh VOZ [Health financing policy: a guide for decision-makers: a strategic document on the issues of health care in the WHO member countries]. Zheneva.

Buzduhan, Ya. (2008). Poniattia, pryntsypy, formy finansovoho zabezpechennia okhorony zdorovia v Ukraini [Concepts, principles, forms of financial support of health care in Ukraine]. Viche, no. 9, pp. 26–28.

Health care system in Armenia. Invest in Armenia. URL: http://investinarmenia.am/ru/health-care-system-ru

Gevorkyan V. Plyusy vnedreniya elektronnoy sistemy zdravookhraneniya v Armenii [Pros and cons of electronic health care system in Armenia]. Panorama. URL: https://www.panorama.am/ru/news/2018/02/19/Вардан-Геворкян-электронная-система-здравоохранения-в-Армении/1907824

Kodeks Respubliki Kazakhstan ot 18 sentyabrya 2009 goda № 193-IV “O zdorov'e naroda i sisteme zdravookhraneniya” [Code of the Republic of Kazakhstan No 193-IV “About the health of the people and the health care system” dated September 18, 2009]. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z134

“O zdravookhranenii”. Zakon Respubliki Belarus' ot 18 iyunya 1993 g. № 2435-XII (Vedomosti Verkhovnogo Soveta Respubliki Belarus', 1993 g., № 24, st. 290). URL: http://pravo.kulichki.com/otrasl/zdr/zdr00169.htm

Isaev, T. Narodnaya meditsina [Traditional medicine]. Podrobno UZ. URL: https://podrobno.uz/cat/politic/zakon-o-regulirovanii-deyatelnosti/

Shadmanov, A. Sistema zdravookhraneniya Uzbekistana [The system of health care of Uzbekistan]. URL: https://www.minzdrav.uz/news/detail.php?ID=54311

Organization for Economic Cooperation and Development, „OECD Health Data 2007: Statistics and Indicators for 30 Countries” (Paris: OECD, 2007).

Zahalna deklaratsiia prav liudyny (Pryiniata I proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 roku) [The Universal Declaration of Human Rights (adopted and declared the resolution 217 A (III) of the United Nations General Assembly on December 10, 1948)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Avtukhov, K. A., & Korniienko, N. O. (2018). Do pytannia reformuvannia medychnoho obsluhovuvannia zasudzhenykh do pozbavlennia voli [To the issue of reforming the medical care of sentenced persons to imprisonment]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, no. 2, Т. 2, pp. 53–57.

Yakovets, I. S., & Hel, A. P. (2016). Pravo zasudzhenykh do pozbavlennia voli na medychnu dopomohu: suchasnyi stan ta perspektyvy vdoskonalennia [The right of the imprisoned persons to health care: current state and prospects for improvement]. Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy, no. 3(14), pp. 151–167.

Torbin, V. F., & Poliakov, Ye. O. (2013). Problemy orhanizatsii medychnoi dopomohy penitentsiarnomu naselenniu [Problems of organization of health care for penitentiary population]. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia, vol. 40, pp. 381–394.

Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2004, № 3–4, st. 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia. Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1993. № 4. st. 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Yevropeiski viaznychni pravyla 1987 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2006. № 32. P. 270.

Poriadok vyboru likaria, yakyi nadaie pervynnu medychnu dopomohu: zatverdzhenyi Nakazom Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 19.03.2018 № 503, zareiestrovanomu u Ministerstvi yustytsii Ukrainy 21.03.2018 za №347/31799. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://www.rada.gov.ua

Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii nadannia medychnoi dopomohy zasudzenym do pozbavlennia voli. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 15.08.2014 № 1348/5/572. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0990-14

Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia. Zakon Ukrainy vid 19.10.2017 № 2168-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2018. № 5. St. 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19