CLASSIFICATION OF INNOVATIVE STYLES OF MANAGEMENT OF MANAGERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF THE NEW REALITY

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Abstract

Improving the management of education managers is one of the important conditions for ensuring the effectiveness of educational organizations. Innovative approaches to management styles of managers of educational organizations are becoming a priority. The article presents the results of a study of innovative management styles of managers of educational organizations and presents their classification. It is noted that the management style of the manager of the educational organization is a system of personal tools and methods of its management activities in order to achieve the goals of the educational organization. The main features of management styles of managers of educational organizations are highlighted: purposefulness, flexibility, subjectivity, dynamism, relevance. There are five main groups of situational factors that influence managers' use of different management styles. The expediency of using the organizational and psychological approach to study innovative management styles of managers of educational organizations is substantiated. The author's definition of the concept of "innovative management styles of managers of educational organizations" is offered. The classification of innovative management styles by managers of educational organizations, selected according to the following criteria: "Innovative changes in the organization", "Teamwork in the organization", "Partnership in the organization". Features of each of the presented group of styles are revealed.

How to Cite

Klochko, A. (2022). CLASSIFICATION OF INNOVATIVE STYLES OF MANAGEMENT OF MANAGERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF THE NEW REALITY. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (1), 81-87. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-1-10
Article views: 6 | PDF Downloads: 6

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

educational organizations, managers of educational organizations, innovative management styles, management activities, classification of innovative management styles

References
1. Adyzes Y. (2014) Razvytye lyderov. Kak poniat svoi styl upravlenyia y эffektyvno obshchatsia s nosyteliamy ynыkh stylei [How to understand your management style and communicate effectively with people of other styles]. Moskva : Alpyna Byznes Buks [in Russian].
2. Honcharuk N. T., Letuchyi D. M. (2014) Vzaiemozviazok metodiv i styliv upravlinnia personalom u sferi derzhavnoi sluzhby [Relationship between methods and styles of personnel management in the civil service]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii, 1, 16-20. [in Ukrainian].
3. Zhuravlev A.L. (2005) Psykholohyia sovmestnoi deiatelnosty [Psychology of joint activity]. Moskva : Yzd. «Ynstytut psykholohyy RAN» [in Russian].
4. Zavlyn P.M. (2000) Osnovы ynnovatsyonnoho menedzhmenta: Teoryia y praktyka [Fundamentals of Innovation Management: Theory and Practice]. Moskva : OAO «NPO», Yzd-vo «Эkonomyka [in Russian].
5. Karamushka L. M. (2004) Psykholohiia osvitnoho menedzhmentu [Psychology of educational management]. Kyiv : Lybid. [in Ukrainian].
6. Klochko A.O. (2021) Osoblyvosti vprovadzhennia treninhovoi prohramy «Psykholohiia rozvytku innovatsiinykh styliv upravlinnia u menedzheriv osvitnikh orhanizatsii» [Peculiarities of implementation of the training program "Psychology of development of innovative management styles in managers of educational organizations"]. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia, 1 (22), 79–88. [in Ukrainian].
7. Kolominskyy̆ N. L. (2000) Psykholohiia menedzhmentu v osviti (sotsialno- psykholohichnyy̆ aspekt) [Psychology of management in education (socio-psychological aspect)]. Kyiv : MAUP. [in Ukrainian].
8. Kravchenko L.M. (2001) Styl roboty menedzhera osvity [The style of work of the education manager]. Pedahohika matematyky i pryrodoznavstva. V Vseukraïnski chytannia, prysviacheni pamiati M.V. Ostrohradskoho, 24-25 veresnia 2001 r. : zb. statey̆. Poltava : POIPPO [in Ukrainian].
9. Kredentser O. V. (2019) Psykholohiia rozvytku pidpryiemnytskoï aktyvnosti personalu osvitnikh orhanizatsiy̆ [Psychology of development of entrepreneurial activity of the personnel of educational organizations]. Kyiv : Lohos. [in Ukrainian].
10. Kuzmin O.Ie., Mala N.T., Melnyk O.H., Protsyk I.S. (2008) Kerivnytstvo orhanizatsiieiu [Management of the organization]. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». [in Ukrainian].
11. Loznytsia V.S. (2000) Psykholohiia i pedahohika [Psychology and pedagogy]. Kyiv : EksOb. [in Ukrainian].
12. Petrenko V.P. (2006) Upravlinnia protsesamy intelektokorystuvannia v sotsialno-ekonomichnykh systemakh [Management of intellectual property processes in socio-economic systems]. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria. [in Ukrainian].
13. Savruk O. Yu. (2009) Styli kerivnytstva: sutnist ta kharakterni rysy [Leadership styles: essence and characteristi]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 640, 387-393. [in Ukrainian].
14. Spyvak V.A. (2001) Korporatyvnaia kultura [Corporate culture]. Sankt-Peterburh : Pyter [in Russian].
15. Tarnavska N. P., Pushkar R. M. (2003) Menedzhment: teoriia i praktyka [Management: theory and practice]. Ternopil. [in Ukrainian].
16. Chubova I. I. (2017) Analiz naukovykh pidkhodiv do vyvchennia styliu upravlinnia suchasnoho kerivnyka [Analysis of scientific approaches to the study of management style of the modern leader]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia psykholohichna, 1, 166–170. [in Ukrainian].