STRUCTURE OF FOREIGN LANGUAGE STRATEGIC COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY TEACHERS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Apr 5, 2023

Abstract

The article is devoted to highlighting the theoretical prerequisites for the formation of foreign language strategic competence of future primary school teachers. The definition of the term "strategic competence" is provided, its component composition is analyzed, and the purpose of training is determined. The purpose of the article is to highlight the structure of formation of foreign language strategic competence of future primary school teachers. In today's requirements for the foreign language training of students the role of the ability to obtain information from different sources, to absorb, supplement and evaluate it, to apply different ways of cognitive and creative activity is increasing. CEFR (2018) identifies strategic competence as a key element to form communicative competence. The methodological basis of the article is psychological, pedagogical and methodical theories and provisions that reveal conceptual approaches to the researched issues. The scientific novelty consists in determining the structural elements of strategic competence as the basis for the formation of foreign language strategic competence of future primary school teachers. The prospects for further scientific research should be the use of the identified elements of strategic competence as the basis for the formation of future primary school teachers' foreign language educational and strategic competence in the educational process to build a model of appropriate learning.

How to Cite

Konotop, O. (2023). STRUCTURE OF FOREIGN LANGUAGE STRATEGIC COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY TEACHERS. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (1), 80-88. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2023-1-11
Article views: 57 | PDF Downloads: 94

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

strategic competence, primary school teachers, structure of strategic competence, foreign language, development of strategic competence, bachelor

References
1. Buteva, V. Ye. (2014). Formuvannia stratehichnoi kompetentsii u studentiv elektrotekhnichnykh spetsialnostei u protsesi navchannia profesiino oriientovanoho chytannia nimetskoiu movoiu [Formation of strategic competence in students of electrical engineering specialties in the process of learning professionally oriented reading in German]. (PhD Thesis), Kyiv.
2. Helyvera, L. O. (2010). Metodyka formyrovanyia dyskursyvno-stratehycheskoi kompetentsyy lynhvysta-prepodavatelia posredstvom synonymycheskykh yazukovukh sredstv: hrammatycheskyi aspect [The method of formation of discursive and strategic competence of a linguist-teacher by means of synonymous language means: grammatical aspect]. (PhD Thesis), Stavropil.
3. Horanskaia, M. N. (2011). Formyrovanye kompensatornoi kompetentsyy v ynoiazuchnoi pysmennoi delovoi rechy studentov neiazukovukh vuzov [Formation of compensatory competence in foreign language written business speech of students of non-language universities]. (PhD Thesis), Petrozavodtsk.
4. Kareva, L.A. (2002). Yspolzovanye stratehycheskoi kompe- tentsyy v protsesse obuchenyia ustnomu obshchenyiu v aspekte dyaloha kultur [The use of strategic competence in the process of teaching oral communication in the aspect of cultural dialogue]. (PhD Thesis), Moscow.
5. Kononova, V. A (2009). Model formyrovanyia stratehycheskoi uchebnoi kompetentsyy u studentov pervoho kursa yazukovoho fakulteta unyversyteta (na prymere obuchenyia anhlyiskomu yazuku [Model of formation of strategic educational competence in first-year students of the language faculty of the university (on the example of learning English]. (PhD Thesis), S’t Petersburg.
6. Konotop, O.S. (2018). Navchalno-stratehichna kompetentnist u konteksti suchasnykh vitchyznianykh naukovo-metodychnykh doslidzhen [Educational and strategic competence in the context of modern domestic scientific and methodological research]. Pedahohichnyi almanakh, no. 39, pp. 44–50 [in Ukrainian].
7. Konotop, O.S. (2020). Navchalno-stratehichna kompetentnist u konteksti suchasnykh zarubizhnykh naukovo-metodychnykh doslidzhen [Educational and strategic competence in the context of modern foreign scientific and methodological research]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T.H. Shevchenka. Seriia Pedahohichni nauky, no. 7 (163), pp. 193–197 [in Ukrainian].
8. Konotop, O.S. (2020). Vymohy do inshomovnoi praktychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly v umovakh yevrointehratsii [Requirements for foreign language practical training of future primary school teachers in the conditions of European integration]. Innovatsiina pedahohika, no. 8, pp. 57–61 [in Ukrainian].
9. Koreneva, M. R. (2003). Metodyka formyrovanyia kompensatornukh umenyi hovorenyia u studentov yazukovoho vuza (II kurs, frantsuzskyi yazuk) [The method of formation of compensatory speaking skills in language university students (II year, French)]. (PhD Thesis), Ulan-Ude.
10. Kuznetsova, H.A. (2004). Formyrovanye stratehycheskoi kompetentsyy v protsesse obuchenyia chtenyiu (Nemetskyi yazuk v lytseiakh y hymnazyiakh) [Formation of strategic competence in the process of teaching reading (German language in lyceums and gymnasiums)]. (PhD Thesis), Moscow.
11. Luchyna, E.V. (2016). Metodyka formyrovanyia kompensatornoi kompetentsyy pry obuchenyy slukhovoi retseptsyy na nachalnom эtape yazukovoho vuza (frantsuzskyi yazuk) [The method of formation of compensatory competence when teaching auditory reception at the initial stage of a language university (French language)]. (PhD Thesis), Moscow.
12. Molchanova, Yu. A. (2009). Metodyka obuchenyia studentov neiazыkovoho vuza professyonalnoi termynolohyy na osnove kompensatornoi kompetentsyy: anhlyiskyi yazuk [Methodology of training students of a non-linguistic university in professional terminology based on compensatory competence: English language]. (PhD Thesis), Nizhniy Novgorod.
13. Papykian, A.V. (2011). Formyrovanye kompensatornoi kompetentsyy kak sredstva uprezhdenyia y preodolenyia sotsyokulturnoi ynterferentsyy: nemetskyi yazuk, nachalnыi эtap yazukovoho vuza [The formation of compensatory competence as a means of preventing and overcoming sociocultural interference: German language, the initial stage of a language school]. (PhD Thesis), Patyhorsk.
14. Slezko, Yu.V. (2014). Metodyka formyrovanyia stratehyi ovladenyia professyonalnum dyskursom sferu turyzma (anhlyiskyi yazuk, neiazukovoi vuz) [Methodology for the formation of strategies for mastering the professional discourse of the tourism sphere (English language, non-language university)]. (PhD Thesis), Ulan-Ude.
15. Sokolova, T.A. (2009). Metodyka formyrovanyia slovoobrazovatelnukh stratehyi pry obuchenyy chtenyiu na frantsuzskom yazuke studentov neiazukovoho vuza [he method of formation of word-formation strategies when teaching reading in French to non-native university students]. (PhD Thesis), Irkutsk.
16. Tolmacheva, T.A. (2009). Metodyka obuchenyia studentov kom- munykatyvnum stratehyiam ynoiazuchnoho rechevoho povede- nyia v povsednevnukh sytuatsyiakh mezhkulturnoho obshchenyia [Methodology of teaching students’ communicative strategies of foreign language speech behavior in everyday situations of intercultural communication]. (PhD Thesis), Horno-Altaysk.
17. Tolmacheva, T.A. (2015). Metodyka obuchenyia studentov kom- munykatyvnum stratehyiam ynoiazuchnoho rechevoho povede- nyia v povsednevnukh sytuatsyiakh mezhkulturnoho obshchenyia [Methods of development of students' compensatory skills in written Internet discourse (English language, "Linguistics" training direction): ]. (PhD Thesis), Moscow.
18. Tymofeeva, T.Y. (2011). Formyrovanye stratehycheskoi kompetentsyy studentov v kommunykatyvnoi deiatelnosty v protsesse obuchenyia ynostrannomu yazuku [Formation of strategic competence of students in communicative activity in the process of learning a foreign language]. Ulianovsk, 136. 19. Yvanov, A. V. (2012). Formyrovanye u studentov vuza kompensatornoi kompetentsyy pry obuchenyy ynoiazuchnomu hovorenyiu [The formation of compensatory competence in university students when teaching foreign language speaking]. (PhD Thesis), Nizhniy Novgorod.