THE WAYS OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ ECOLOGICAL COMPETENCE FORMATION

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Apr 5, 2023

Abstract

The article reveals the ways of the future primary school teachers’ ecological competence formation. The theoretical analysis of the normative documents of Ukraine, psychological, pedagogical and methodological literature, the curricula for primary school and curricula for the primary school teachers’ training revealed the main directions of a complex approach to the ecological competence formation. Much attention in the article is focused on the methodological aspect of the future teachers’ training in the process of teaching such disciplines as “Ecology” and “Educational Practice (Field)”. It is shown that in the process of the teacher’s ecological competence formation it is necessary to use traditional and non-traditional forms of conducting classes – binary and integrated lectures, trainings, excursions, to involve students in ecological actions and nature conservation activities. The survey revealed that the use of such methodological approaches not only forms the future primary school teacher’s ecological competence, but also promotes his professional self-development and growth.

How to Cite

Koval, V., Kysla, O., & Miroshnyk, I. (2023). THE WAYS OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ ECOLOGICAL COMPETENCE FORMATION. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (1), 89-99. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2023-1-12
Article views: 76 | PDF Downloads: 94

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

ecological competence, future primary school teachers, the academic course of “Ecology”, ways of formation, methodological aspect

References
1. Bibik, N.M. & Bondarchuk, H.P. (2020). Ya doslidzhuiu svit [I explore the world]: pidruch. dlia 3 kl. zakl. zahal. sered. osvity (u 2-kh ch.). Kharkiv: Vyd-vo “Ranok” [in Ukrainian].
2. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian].
3. Hilberh, T., Tarnavska, S. & Pavych, N. (2019). Ya doslidzhuiu svit [I explore the world]: pidruch. dlia 2 kl. zakl. zahal. sered. osvity (u 2-kh ch.). UOVTs “Heneza” [in Ukrainian].
4. Hrushynska, I., Khytra, Z. & Drobiazko, I. (2018). Ya doslidzhuiu svit [I explore the world]: pidruch. dlia 1 kl. zakl. zahal. sered. osvity (u 2-kh ch.). UOVTs “Orion” [in Ukrainian].
5. Koval, V.O. (2017). Profesiine spriamuvannia kursu “Ekolohiia” dlia maibutnikh vchyteliv pochatkovoi shkoly [Professional direction of the course of “Ecology” for the future primary school teachers]. Ternopilski biolohichni chytannia – Тernopil Вioscience – 2017. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, prysviachenoi 20-richchiu naukovoho fakhovoho vydannia Ukrainy “Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia”. Red. kol.: M.M. Barna (vidp. red.) ta in. Ternopil: TOV “Terno-hraf”. S. 373–376 [in Ukrainian].
6. Koval, V.O. & Kysla, O.F. (2022). Vykorystannia treninhovoi tekhnolohii v ekolohichnomu vykhovanni studenskoi molodi [Use of training technology in the environmental education of student youth]. Prosotsialna osobystist u hendernomu vymiri: teoretykometodolohichni ta prykladni aspekty: materialy V Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu, m. Uman, 31 trav. 2022 r. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny; redkol.: O.O. Kravchenko, A.I. Voitovska. Uman, pp. 73–74 [in Ukrainian].
7. Lokshyna, O. (1999). Suchasni tendentsii ekolohichnoi osvity [Modern tendencies of ecological education]. Shliakh osvity, no 2, pp. 27–29 [in Ukrainian].
8. Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity Ukrainy na period do 2021 roku. [About the National strategy of the development of education of Ukraine for the period till 2021]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].
9. Pustovit, N.A., Prutsakova, O.L., Rudenko, L.D. & Kolonkova, O.O. (2008). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti shkoliariv [Schoolchildren’s ecological competence formation]: nauk.-metod. posibnyk. Kyiv: Pedahohichna dumka. 64 s. [in Ukrainian].
10. Savchenko, O.Ya. (2012). Dydaktyka pochatkovoi osvity [Didactics of primary education]: pidruch. K.: Hramota. [in Ukrainian].
11. Shapran, Yu.P. (2012). Ekolohichna kompetentnist maibutnikh uchyteliv biolohii: yii sutnist ta diahnostyka [Future biology teachers’ ecological competence: its essence and diagnostics]. Zbiór raportów naukowych. “Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań” (28.12.2012–30.12.2012). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”. 100 p. [in Ukrainian].
12. Sichko, I. (2013). Ekolohichna kompetentnist yak profesiina skladova pidhotovky maibutnikh vchyteliv pochatkovykh klasiv [Ecological competence as a professional component of the future primary teachers’ training]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, no. 7, pp. 205–209 [in Ukrainian].
13. Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity (3–4 klasy) [A typical educational program for general secondary education (forms 3-4)] pid kerivnytstvom Shyian R.B. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli [in Ukrainian].
14. Typovi osvitni prohramy dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity: 1–2 klasy. (2018). [Typical educational programs for general secondary education institutions: forms 1–2]. Kyiv. TD “Osvita-Tsentr+”. 240 p. [in Ukrainian].
15. Yakuba, M.S. (2022). Teoriia i praktyka formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti studentiv u zakladakh vyshchoi osvity [Theory and practice of the students’ environmental competence formation in higher educational institutions]. Suchasni metody ta formy orhanizatsii osvitnoho protsesu u zakladakh vyshchoi osvity: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii. Odesa: Universytet Ushynskoho, pp. 241–243 [in Ukrainian].