DEVELOPMENT OF ICT COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS OF CONTINUOUS EDUCATION

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Apr 5, 2023

Abstract

The article examines the problem of formation of informational competence of future primary school teachers in the process of continuous education . On the basis of the methodological provisions of systemic, personal-activity, competence, and acmeological approaches, the essence of the process of formation of information competence of future primary school teachers is revealed, the peculiarities of theoretical and practical training of future teachers are reflected under the conditions of implementation of the model of formation of information competence of future primary school teachers in the process of continuous education. The research defines the essence of the concept of "information competence of the future primary school teacher" as a systemic personality quality that reflects the theoretical and practical ability of the future primary school teacher to use ICT in the process of implementing training methods for students of the first level of comprehensive general secondary education, self-educational activities.

How to Cite

Vasylykiv, I. (2023). DEVELOPMENT OF ICT COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS OF CONTINUOUS EDUCATION. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (1), 127-135. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2023-1-17
Article views: 50 | PDF Downloads: 74

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

continuous education, ICT, information competence, primary school teacher, self-education, interactive board, courses

References
1. Verkhovna Rada Ukrainy (2017) Zakon Ukrainy «Pro osvitu»: Za stanom na 05.09.2017 r. Kyiv.
2. Bershadska D.S. (1960). Pedahohichni pohliady i diialnist. Moscow.
3. Bielova L. O. (2004). Vykhovna systema VNZ: pytannia teorii ta praktyky. Kharkiv: Vyd-vo NUA, 264 p.
4. Bratko M.V. (2014). Osvitnie seredovyshche vyshchoho navchalnoho zakladu: poshuk stratehii upravlinnia. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Kyiv. Universytet im. Borysa Hrinchenka, no. 22: Psykholohiia. Pedahohika.
5. Briukhanova N. O. (2010). Osnovy pedahohichnoho proektuvannia v inzhenerno- pedahohichnii osviti: monohrafiia. Kharkiv: NTMT. 438 p.
6. Vikipediia. Vilna entsyklopediia (2016). Retrieved from: http://uk.wikipedia.org/wiki/Systema (data zvernennia: 23.04.2016)
7. Dziuba-Shpuryk L. H. (2016). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do oznaiomlennia uchniv z informatsiino-komunikatsiinymy tekhnolohiiamy (PhD Thesis), Poltava: Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V. H. Korolenka.
8. Bykov V.Iu., Zhuk Yu.A. (2004) Zasoby i tekhnolohii yedynoho informatsiinoho osvitnoho prostoru: zb. nauk. prats. Instytut zasobiv navchannia APN Ukrainy. Kyiv: Atika.
9. Ihnatsevych I.I. Profesiinyi samorozvytok yak chynnyk formuvannia profesiinoi kultury pedahoha. Retrieved from: http: //intkonf.org/ ignatsevich-i-i-profesiyniy-samorozvitok-yak-chinnik-formuvannya-profesiynoyi-kulturi-pedagoga/
10. Kaidalova, L. H. Samoosvita i samovdoskonalennia vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu. Retrieved from: http: //dspace.nuph.edu.ua/ handle/123456789/2967
11. Kizichenko L.I. Samoosvita yak bezperervnyi protses samorozvytku ta samovdoskonalennia pedahohiv. Retrieved from: https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-samoosvita-yak-bezperervniy-proces-samorozvitku-ta-samovdoskonalennya-pedagogiv-60845.html
12. Ovcharuk O. V. (ed.) (2004) Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: biblioteka z osvitnoi polityky. Kyiv: K.I.S.
13. Kremen V. H. (2000). Systema osvity v Ukraini: suchasni tendentsii i perspektyvy. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia: Polsko-ukrainskyi, Ukrainsko-polskyi shchorichnyk. Kyiv: Chenstokhova, no. 2, pp. 16–17.
14. Leontev A. N. (2005). Deiatelnost. Soznanye. Lychnost. Moscow: Smysl, Akademyia.
15. Luzan P. H., Sopivnyk I. V., Vyhovska S. V. (2010). Osnovy naukovo pedahohichnykh doslidzhen. Kyiv, pp. 51–54.
16. Luniachek V. (2013). Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohiia profesiinoi pidhotovky u vyshchii shkoli. Derzhava ta suspilstvo, no. 1, pp. 155–162. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/4/01.pdf
17. Melikova C. O. (2011). Interaktyvne navchannia – innovatsiina forma navchalnoho protsesu. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, no. 206, pp. 89–93.
18. Mykhailichenko M.V. (2008). Hromadianska kompetentnist maibutnikh uchyteliv. Navchalnometodychnyi posibnyk. Kyiv-Ternopil: NPU imeni M.P. Drahomanova.
19. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2018). Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
20. Novi tekhnolohii navchannia: Naukovo-metodychnyi zbirnyk. 2007, no. 49.
21. Palamarchuk V.F. (2008). Proektna pedahohika v innovatsiinomu poli osvity: Praktychno zoriientovanyi posibnyk. Kyiv: Osvita Ukrainy.
22. Sviatchenko I. Samoosvita yak pidvyshchennia kompetentnosti pedahoha. Retrieved from: http://osvita.ua/school/method/7151/
23. Sysoieva S. O. (2008). Osvita i osobystist v umovakh postindustrialnoho svitu: monohrafiia, Khmelnytskyi: KhHPA.
24. Averincev S. S., Arab-Ogly E. A., Ilichev L. F. (1989) Filosofskij enciklopedicheskij slovar. Moscow: Sov. entsyklopedyia.
25. Shkurat V. I. (2006). Metodolohichni pidkhody do analizu osoblyvostei derzhavnoho upravlinnia v umovakh hlobalizatsii. Derzhavne upravlinnia, no. 1, pp. 14–22.
26. Sukhomlynskyi V.O. (1976). Rozmova z molodym dyrektorom. Vybrani tvory v 5-ty t. T. 4. Kyiv: Radianska shkola.
27. Dawson Peter (1984). Teachers and Teaching. Oxford, 166 p. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books/about/Teachers_and_Teaching.html?id=XcCc AAAAMAAJ&redir_esc=y
28. Merriam-Websters Collegiate Dictionary: eleventh Edition. Retrieved from: http://books.google.com.ua/books?id= TAnheeIPcAE C&pg=PA 1112&redir_esc