COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN AND NATIONAL EXPERIENCE OF UKRAINE IN ADMINISTRATION OF VALUE ADDED TAX

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Jul 25, 2018

  Anatolii Kislyi

  Bohdan Stetsiuk

  Inna Kovalenko

Abstract

The aim of the article is to carry out a comparative analysis of foreign and national experience in the administration of value added tax; to outline the content of this tax, to define its role in the tax systems of foreign countries, as well as clarify the features of charging value added tax in individual foreign countries. The subject of the study is foreign and national experience of Ukraine in the administration of value added tax. Methodology. The methodological basis of this research is a comparison of the features of the administration of value added tax in Ukraine and foreign countries. Based on the aspects of the administration of VAT in Canada, Belgium, France, Great Britain, and others, the advantages and disadvantages of different conditions for charging VAT are highlighted. On the basis of the comparative legal analysis, the possibilities of the application and implementation of foreign experience in the national VAT administration are determined. The results of the study revealed that, in the activities of tax authorities, international experience of the administration of value added tax implies the consolidation of rigorous methods of influencing tax entities through applying appropriate penalties. However, this aspect is combined with a high level of legal awareness and law-abidingness of tax entities. In addition, foreign experience involves the active use of information technology in the administration of VAT, which facilitates its charging and increases its efficiency. Practical implications. Positive international experience of the administration of VAT confirms that improvement of the quality of this mechanism requires providing centralization of the tax administration in the state; intensifying the implementation of the latest technologies in this process; increasing citizens' legal consciousness in taxation, and so force. Relevance/originality. A comparative analysis of the features of the administration of value added tax is the basis for the development of national experience in this field.

How to Cite

Kislyi, A., Stetsiuk, B., & Kovalenko, I. (2018). COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN AND NATIONAL EXPERIENCE OF UKRAINE IN ADMINISTRATION OF VALUE ADDED TAX. Baltic Journal of Economic Studies, 4(2), 301-308. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-301-308
Article views: 461 | PDF Downloads: 289

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

value added tax, tax administration, foreign experience

References

Ambartsumov A.A., Sterlykov F.F. (1993). 1000 termynov rynochnoi ekonomyky: Spravochnoe posobie [1000 Terms of the Market Economy: Reference Guide]. M. 299 p. (in Russian)

Andrushchenko, V.L. (2004). Podatkovi systemy zarubizhnykh krain [Tax systems of foreign countries]. K.:Computerpress, 240 p. (in Ukrainian)

Azarov, M.Ya., Yaroshenko, F.O., Melnyk, P.V. et al. (2004). Podatok na dodanu vartist: navchalnyi posibnyk [Valueadded tax: A teaching manual]. Irpin: NA STS of Ukraine, 396 p. (in Ukrainian)

Azarov, M.Ya., Yaroshenko, F.O., Melnyk, P.V. et al. (2004). Podatok na dodanu vartist: navchalnyi posibnyk [Value added tax: Textbook]. Irpin: NASTS of Ukraine, 396 p. (in Ukrainian)

Bekh, H.V. (2001). Pravove rehuliuvannia nepriamykh podatkiv v Ukraini [Legal regulation of indirect taxes in Ukraine] (Dissertation). Yaroslav the Wise’s National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 207 p. (in Ukrainian)

Bezkrovnyi, O.V. (2012). Zarubizhnyi dosvid spravliannia podatku na dodanu vartist v silskomu hospodarstvi [Foreign experience of collecting value added tax in agriculture]. In O.V. Bezkrovnyi, K.S. Fuha. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 4 (3). Ekonomichni nauky [Economics], 9–13. Poltava: PDAA. (in Ukrainian)

Bilodid, I.K. (1970). Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian language dictionary]. (Vol. 1). Kyiv: Naukova dumka, 827p. (in Ukrainian)

Busel, V.T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. K., Irpin: PTF Perun, 1728 p. (in Ukrainian)

Dadashev, A.Z. (2002). Nalohovoe administrirovanie v Rossiiskoi Federatsii [Tax Administration in the Russian Federation]. M.: Knyzhnyi mir, 173 p. (in Russian)

Drahalchuk, T.S. (2017). Yevropeiski tendentsii rozvytku administruvannia PDV [European Trends in the Administration of VAT]. Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal ‘Internauka’ [International scientific magazine "Internascience"], 1(23), 51–55. (in Ukrainian)

Hretsa, S.M. (2014). Teoretychni aspekty vyznachennia ponyattia administruvannia podatku na dodanu vartist [Theoretical aspects of definition of the concept of administration of value added tax]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [Scientific Bulletin of the International Humanitarian University], 8, 74–76. (in Ukrainian)

Karlin, M.I. (2004). Finansy zarubizhnykh krain: navchalnyi posibnyk [Finances of foreign countries: Textbook]. K.: Kondor, 384. (in Ukrainian)

Kharchenko, N.V. (2017). Podatok na dodanu vartist yak element torhovykh vidnosyn mizh derzhavamy [Value added tax as an element of trade relations between states]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Rozvytok sotsialno-ekonomichnykh system v heoekonomichnomu prostori: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia obliku ta opodatkuvannia” [Materials of the International scientific and practical conference "Development of socio-economic systems in the geo-economic space: theory, methodology, organization of accounting and taxation"], 181–182. (in Ukrainian)

Khoroshaiev, Ye.S. (2008). Zakonodavche rehulyuvannia PDV ta shliakhy yoho udoskonalennia [Legislative regulation of VAT and ways of its improvement]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava [ Journal of the Kyiv University of Law], 4, 111–117.

Kmit, V.M., Shuhailo, D.O. (2017). Zarubizhnyi dosvid spravliannia PDV i dotsilnist yoho zastosuvannia v Ukraini [Foreign experience of VAT collection and expediency of its application in Ukraine]. Priazovskyi ekonomichnyi visnyk [Priazovsk Economic Bulletin], 5(05), 311–316. (in Ukrainian)

Kniazev, V.H., Chernik, D.H. (1997). Nalohovye systemy zarubezhnykh stran: uchebnyk dlia vuzov [Tax systems of foreign countries: a textbook for high schools]. M.: Zakon i parvo, UNITY. (in Russian)

Komlev, Ye.V., Sidorova, T.V. (2017). Problemy i sovershenstvovanie protsessa administrativnogo naloga na dobavlennuiu stoimost v Respublike Belarus [Problems and improvement of the process of administrative value added tax in the Republic of Belarus]. Elektronnyi nauchno-tekhnicheskiy zhurnal [Electronic scientific and technical journal]. Retrieved from: http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/5139/Komlev.pdf?sequence=1. (in Russian)

Korolchuk, V.V. (2010). Zapobihannia zlochynam, poviazanym z vidshkoduvanniam podatku na dodanu vartist [Prevention of crimes related to the reimbursement of value added tax] (Dissertation). Kiev National University of Internal Affairs, Kiev, 330 p. (in Ukrainian)

Kucheriavenko, M.P. (2001). Osnovy podatkovoho prava: Navchalnyi posibnyk [Fundamentals of tax law: A teaching manual] (pp. 62–63). Kharkiv: Legas. (in Ukrainian)

Lastovetskyi, A.S. (2004). Orhanizatsiino-pravovi zasady rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini [Organizational and legal bases of regulation of entrepreneurial activity in Ukraine] (Dissertation). Kyiv Juridical Institute, Kyiv, 194 p. (in Ukrainian)

Lykova, L.N. (2015). Nalogi i nalogooblozheniie: uchebnik i praktikum dlia SPO [Taxes and taxation: A textbook]. M.: Publishing House Youwrite, 353 p. (in Russian)

Marchenko, V.B. (2009). Administratyvno-pravove rehulyuvannia u sferi spravlyannia podatkiv [Administrative and legal regulation in the field of tax collection] (Dissertation). National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 212 p. (in Ukrainian)

Melnyk, R.S. (2010). Administratyvno-hospodarske pravo yak strukturnyi element systemy administratyvnoho prava: zarubizhnyi dosvid ta natsionalni osoblyvosti [Administrative and commercial law as a structural element of the system of administrative law: foreign experience and national features]. Pravo i bezpeka [Law and safety], 2(34), 55-59. (in Ukrainian)

Nalogovii kodeks Respubliki Belarus (osobennaia chast): zakon ot 29 dekabrya №71-3. [The Tax Code of the Republic of Belarus (special part): Law No. 71-3]. (2009). Retrieved from: http://nalog.gov.by/ru/article90/. (in Russian)

Nikitina, A.V. (2002). Pravovoe rehulyrovanie pohranichnoho vzaimodeistviia nalohovoho y biudzhetnoho zakonodatelstva [Legal regulation of frontier interaction of tax and budgetary legislation]. Finansy [Finances], 11, 32–36.(in Russian)

Okseniuk, O.I. (2015). Fiskalna efektyvnist podatku na dodanu vartist v ekonomitsi Ukrainy [Fiscal Efficiency of the Value Added Tax on the Economy of Ukraine]. (Dissertation). Lviv, 231 p. (in Ukrainian)

Ovcharenko, N.M., Rieznik, O.M. Porivnyalna kharakterystyka stavky podatku na dodanu vartist v Rumunii, Frantsii, Lyuksemburzi ta Ukraini Comparative characteristics of the value added tax rate in Romania, France, Luxembourg and Ukraine. Retrieved from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/43878/3/

Reznik_Ovcharenko_Comparative_characteristics_rate_of_VAT.pdf. (in Ukrainian)

Pasichnyk, V.B. (2015). Systema uperedzhennia ryzykiv na rehionalnomu rivni z vykorystanniam danykh Yedynoho reyestru podatkovykh nakladnykh ta systemy avtomatyzovanoho spivstavlennia podatkovykh zoboviazan ta podatkovoho kredytu v rozrizi kontrahentiv [Regional risk prevention system using data from the Unified Register of Tax Bills and the Automated Comparison of Tax Obligations and Tax Credit by Contractors]. Kyiv: DFS of Ukraine Center for retraining and advanced training of senior managers of DFS bodies, 83 p. (in Ukrainian).

Podatkovi systemy zarubizhnykh krain [Tax systems of foreign countries]. (2012). In L.V. Andrushchenko, Z.S. Varnalii, I.A. Prokopenko, T.V. Tuchak. Navchalnyi posibnyk NUDPS Ukrainy [The textbook NUSFS of Ukraine], 1, 74–80, 116–127. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy: zakon vid 02.12.2010 №2755-VI [The Tax Code of Ukraine: Law №2755-VI] (December 2, 2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. (2011). No. 13, No. 13–14, No.1 5–16, No. 17, p. 112. (in Russian)

Podatok na dodanu vartist: navchalnyi posibnyk [Value added tax: National tutorial]. (2004). Irpin: National Academy of Internal Affairs of Ukraine, 396 p. (in Ukrainian)

Podolianchuk, O.A. (2017). Podatok na dodanu vartist: sutnist ta stan pervynnoho obliku [Value added tax: Essence and condition of primary accounting]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky [Business. Finances. Management: topical issues of science and practice], 1, 82–102. (in Ukrainian)

Pokyntelytsia, V. (2009). Zarubizhnyi dosvid administruvannia podatkiv [Foreign experience in tax administration]. Naukovyi visnyk [Scientific Bulletin of DHMA], 1(4E), 281–287. (in Ukrainian)

Popova, L.V. (2011). Nalohovye systemy zarubezhnykh stran [Tax systems of foreign countries]. M.: Delo i Servis. (in Russian)

Proskura, K.P. (2012). Zarubizhnyi dosvid orhanizatsii podatkovoho administruvannia [Foreign experience in the organization of tax administration]. Ekonomichnyi chasopys - XXI [Economic Journal- XXI], 7-8, 30–33. (in Ukrainian)

Proskura, K. (2012). Podatkove administruvannia u rozvynenykh yevropeyskykh krainakh [Tax administration in developed European countries]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], 11(1), 203–206. (in Ukrainian)

Pryshva, N.Yu. (2004). Pravovi problemy rehuliuvannia oboviazkovykh platezhiv [Legal problems of regulation of obligatory payments] (Dissertation). Kiev National Taras Shevchenko University, Kyiv, 439 p. (in Ukrainian)

Svitovyi dosvid opodatkuvannia: Izrayil: stattia [Global tax experience: Israel: article]. Ofitsiinyi portal Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Official portal of the State fiscal service of Ukraine]. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/israel/. (in Ukrainian)

Svitovyi dosvid opodatkuvannia: Yaponiia: stattia [World tax experience: Japan: article]. Ofitsiinyi portal Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Official portal of the State fiscal service of Ukraine]. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/japan/. (in Ukrainian)

Selivanov, A. (2002). Administruvannia podatkiv: novi problemy v administratyvnomu ta finansovomu pravi Ukrainy [Administration of taxes: New problems in the administrative and financial law of Ukraine]. Pravo Ukrainy [The Law of Ukraine], 2, 34–38. (in Ukrainian)

Semenko, T.M. (2011). Podatok na dodanu vartist yak ekonomichna katehoriia [Value added tax as an economic category]. Efektyvna ekonomika [Effective economy], 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua. (in Ukrainian)

Tax Liability in France. Official portal of the Government of France. Retrieved from: https://www.impots.gouv.fr/portail/international-particulier/tax-liability-france

Tkachenko, N. M. (2004). Podatkovi systemy krain svitu ta Ukrainy. Oblik i zvitnist: navch.-metod. posib. [Tax systems of countries of the world and Ukraine. Accounting and reporting: A teaching and methodological manual]. K.: Alerta, 554 p. (in Ukrainian)

Vakulych, I.P. (2003). Podatkove administruvannia ta efektyvnist podatkovoi systemy [Tax administration and efficiency of the tax system]. Finansy Ukrainy [Finances of Ukraine], 2, 54–59. (in Ukrainian)

Vaschenko, Yu.V. (2003). Pravove rehuliuvannia klirynhovykh rozrakhunkiv [Legal regulation of clearing calculations] (Dissertation). Kyiv National Taras Shevchenko’s University, Kyiv, 208 p. (in Ukrainian)

Voronova, L.K. (2006). Finansove pravo Ukrainy: pidruchnyk [Financial law of Ukraine: A teaching manual]. K.: Pretsedent; Moia knyha, 448 p. (in Ukrainian)

Yarosh, M.V. Podatok na dodanu vartist v umovakh yevrointehratsii osnovni ryzyky administruvannia [Value added tax in the conditions of european integration major administration risks]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy [Socio-economic problems of the modern period of Ukraine], 6(116), 87–90. (in Ukrainian)

Ziunkin, A.H. (2003). Finansove pravo: opornyi konspekt lektsii [Financial law: reference note of lectures]. Kyiv: Interregional Academy of Personnel Management, 159 p. (in Ukrainian)