MANAGEMENT (ADMINISTRATIVE) ACTIVITY OF THE CONTROLLING AUTHORITIES IN THE AREA OF TAXATION: ESSENCE AND TYPES

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Dec 11, 2018

  Olha Tylchyk

  Yurii Riabchenko

  Oleksandr Popivniak

Abstract

The innovation of conceptual provisions of the administrative law doctrine that are based on the priority of rights, freedoms, legitimate interests of an individual, service orientation of the public administration authorities’ performance affects the essence of the controlling authorities’ management (administrative) activity in the area of taxation and requires its fundamental upgrade. Drafting of theoretical provisions as to the essence and the types of the controlling authorities’ management (administrative) activity in the area of taxation should be based on a profound theoretical and legal analysis of the existing concepts and doctrines and their comparison with the current developments in the public administration authorities’ performance that carry out similar activities. In addition, it’s reasonable to highlight the issues of legal regulation of the relations with respect to the controlling authorities’ management (administrative) activity carried out in the area of taxation. The research objective is to substantiate the theoretical background of the controlling authorities’ management (administrative) activity in the area of taxation set out in the form of a list of the substantive characteristics of such activity, the provisions that reflect its peculiarities, as well as the systematization of the lines and types of such activity. The object of the research is the social relations of a public-law nature, related to the activities of the controlling authorities in the area of taxation. The contemporary concepts and doctrines developed by the scientists through critical thinking constitute the theoretical basis of the scientific analysis. This article explores the scientific papers related to the issues of public administration, administrative law, and administrative activity. System-based approach constitutes the methodology of the scientific analysis which made it possible to single out the elements of the administrative activity system, to reveal their content and to take into account their specific features when determining the nature of the controlling authorities’ management (administrative) activity in the area of taxation. The result of this research is the theory that reveals the current essence of the specified activity and its lines. This article places emphasis on the existence of public and service component of the specified activity.

How to Cite

Tylchyk, O., Riabchenko, Y., & Popivniak, O. (2018). MANAGEMENT (ADMINISTRATIVE) ACTIVITY OF THE CONTROLLING AUTHORITIES IN THE AREA OF TAXATION: ESSENCE AND TYPES. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), 343-351. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-343-351
Article views: 602 | PDF Downloads: 253

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

management activity, administrative activity, controlling authorities, taxation, lines of activity

References

Koreneva, A. P. (2003). Admynystratyvnaia deiatelnost orhanov vnutrennykh del. Chast obshchaia: uchebnik [Administrative activity of internal affairs offices. General part: a textbook]. Mosk. yuryd. yn-t MVD Rossyy, yzd-vo «Shchyt-M».

Rymarenko, Yu. I., Moiseiev, Ye. M., Olefir, V. I. (2008). Administratyvna (politseiska) diialnist orhaniv vnutrishnikh sprav (Zahalna chastyna): pidruchnyk [Internal affairs offices’ administrative (law enforcement) activity (general part)]. K.: KNT.

Kovaliv, M. V., Kisil, Z. P., Kataianov, D. P. (2009). Administratyvna diialnist: navch. posib [Administrative activity: Textbook]. K.: Legal Unity.

Aliiev, R. V. (2009). Administratyvna diialnist kryminalno-vykonavchoi inspektsii shchodo osib, zvilnenykh vid vidbuvannia pokarannia z vyprobuvanniam [Administrative activity of corrective services with respect to the persons released from penalty on probation]. Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Nats. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy.

Bandurka, O. O. (2005). Upravlinnia derzhavnoiu podatkovoiu sluzhboiu v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi aspekty: monohrafiia [Management of the State Tax Service in Ukraine: organizational and legal issues: monograph]. Kharkiv: Nats. universytetu vnutr. Sprav. (in Ukrainian)

Bandurka, O. O. (2004). Derzhavna podatkova sluzhba v Ukraini: systema, pravovyi status, modernizatsiia: monohrafiia [The State Tax Service in Ukraine: system, legal status, modernization: monograph]. Kh.: Vyd-vo NUVS. (in Ukrainian)

Bakhrakh, D. N. (2000). Admynystratyvnoe pravo Rossyy: ucheb. dlia vuzov [Administrative law of the Russian Federation: textbook for Higher Education Institutions]. M.: Yzd-vo NORMA (Yzdat. hruppa NORMA-YNFRA. M). (in Russian)

Bachylo, Y. L. (2001). Ynformatsyonnoe pravo: uchebnyk [Information law: textbook]. SPb.: Yuryd. tsentr Press. (in Russian)

Bieliakov, K. I. (2008). Informatyzatsiia v Ukraini: problemy orhanizatsiinoho, pravovoho ta naukovoho zabezpechennia: monohrafiia [Development in Ukraine: challenges of organizational, legal and scientific support: monograph]. K.: KVITs. (in Ukrainian)

Bytiak, Y. P. (1999). Admynystratyvnoe pravo Ukrayni: obshchaia chast: ucheb. posob. [Administrative law of Ukraine: general part: textbook]. Kh. (in Russian)

Halunko, V. V. (2011). Napriamy administratyvnoi reformy v Ukraini [Lines of administrative reform in Ukraine]. Finansove pravo, 1, 199-205.

Holoborodko, D. V. (2009). Administratyvna diialnist orhaniv vnutrishnikh sprav shchodo protydii nelehalnii mihratsii [Internal affairs offices’ administrative activity as to counteracting illegal migration]. Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. DDUVS. Dnipropetrovsk. (in Ukrainian)

Holovach, A. V. (2011). Kerivnyk v orhanakh Derzhavnoi podatkovoi sluzhby: administratyvno-pravovyi status: monohrafiia [Manager with the Offices of the State Tax Service: administrative and legal status: monography]. Kh.: Zolotamylia. (in Ukrainian)

Holosnichenko, I. P. (2005). Administratyvne parvo Ukrainy: osnovni poniattia [Administrative law of Ukraine: fundamental concepts]. K.: HAN. (in Ukrainian)

Hrobova, V. P. (2010). Administratyvnyi aspect derzhavnoho upravlinnia [Administrative aspect of pubic administration]. Aktualni problem prava: teoryia i praktyka. Sbornyk nauchnykh trudov, 18, 298-304.

Husarov, S. M. (2009). Administratyvno-yurysdyktsiina diialnist orhaniv vnutrishnikh sprav [Internal affairs offices’ administrative and jurisdictional activity]. Dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktor yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo”.

Bakumenko, V. D., Beznosenko, D. O., Varzar, I. M. ta in. (2002). Derzhavne upravlinnia: slovnyk-dovidnyk [Public administration: glossary]. K.: UADU. (in Ukrainian)

Dzisiak, O. P. (2002). Pravovyi status mistsevykh orhaniv derzhavnoi podatkovoi sluzhby v Ukraini [Legal status of local state tax service offices in Ukraine]. Avtoref. dys.. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk: spets. 12.00.07 – teoriia upravlinnia; administratyvne pravo i protses; finansove pravo. Kharkiv. (in Ukrainian)

Zarosylov, V. O. (2002). Porivnialnyi analiz administratyvnoi diialnosti militsii Ukrainy ta politsii zarubizhnykh krain (Velykobrytanii, SShA, Kanady ta Frantsii) [Comparative Analysis of the Ukrainian and Foreign Countries Police Administrative Activity (the UK, the USA, Canada and France)]. Dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Nats. akad. vnutr. Sprav. (in Ukrainian)

Zolotarova, N. I. (2011). Spivvidnoshennia vykonavchoi vlady ta administratyvnoi diialnosti [Corelation of executive power and administrative activity]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KPI», 1(9), 45-54.

Kyrii, S. L. (2009). Administratyvna diialnist yak strukturno-funktsionalnyi komponent derzhavnoho upravlinnia [Administrative activity as a structural and functional component of public administration]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 1(1).

Koval, L. V. (1998). Administratyvne pravo Ukrainy: kurs lektsii [Administrative law of Ukraine: course of lectures]. K.: Osnovy. (in Ukrainian)

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (1984). Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR [Code of Ukraine on Administrative Offences: the Law of Ukraine. Bulletin of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR]. № 51. Art. 1122.

Konoplov, V. V. (2006). Upravlinski rishennia v administratyvnii diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav: sutnist ta orhanizatsiino-pravovi pytannia pidhotovky i pryiniatti: monohrafiia [Management decisions in internal affairs offices’ administrative activity: essence and organizational and legal matters for preparation and making: monograph]. Simferopol: Krymskoho yurydychnoho instytutu KhNUVS, VDMV “Tavriia”. (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 No. 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. No. 30 (23.07.96). Art. 141. (in Ukrainian)

Kulish, A. M. (2003). Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia statusu pratsivnykiv podatkovoi militsii Ukrainy [Organizational and legal provision of the Ukraine’s Tax Police Officers status]. Dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk: spets. 12.00.07 – teoriia upravlinnia; administratyvne pravo i protses; finansove pravo. Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv. (in Ukrainian)

Malynovskyi, V. Y. (2005). Slovnyk terminiv i poniat z derzhavnoho upravlinnia [Glossary of terms and notions on public administration]. Tsentr spryiannia instytutsiinomu rozvytku derzhavnoi sluzhby. K. (in Ukrainian)

Marchenko, B. M. (2009). Administratyvna diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Administrative activity of the State Border Guard Service of Ukraine]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo”. Dnipropetrovsk. (in Ukrainian)

Marchenko, V. B. (2009). Administratyvno-pravove rehuliuvannia u sferi spravliannia podatkiv [Administrative and legal regulation in the area of tax collection]. Dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. NUDPSU. Irpin. (in Ukrainian)

Matselyk, T. O. (2005). Administratyvnyi prymus v diialnosti orhaniv derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [Administrative enforcement in the course of the Ukraine’s State Tax Service Offices Administrative Activity]. Dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Nats. akad. derzh. Podatkovoi sluzhby Ukrainy. Irpin. (in Ukrainian)

Matselyk, T. O., Kolpakov, V. K. (2010). Predmet administratyvnoho prava: onovlennia paradyhmy [Subject of administrative law: paradigm updating]. Pravo Ukrainy, 8, 110-115.

Mytnyi kodeks Ukrainy vid 13.03.2012 No. 4495-VI. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2012, No. 32 (04.05.2012), Art. 1175. (in Ukrainian)

Novytskyi, A. M. (2012). Pravovi osnovy formuvannia instytutiv informatsiinoho suspilstva v Ukraini: teoriia i praktyka [Fundamental legal principles for establishment of information society institutions in Ukraine: theory and practice]. Avtoref. dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk: spets. 12.00.07 – administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo. Natsionalnyi universytet DPS Ukrainy. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy (red. z 01.01.2017): Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 No. 2755-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2011. No. 13 / No. 13-14, No. 15-16, No. 17. P. 556. Art. 112. (in Ukrainian)

Pryimachenko, D. V. (2007). Administratyvna diialnist mytnykh orhaniv u sferi realizatsii mytnoi polityky derzhavy [Customs offices’ administrative activity in the area of national customs policy implementation]. Dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora yurydychnykh nauk: spets. 12.00.07 – administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo. Natsionalnyi universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. Irpin. (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv: Zakon Ukrainy vid 03.10.2017 № 2147-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 48 (01.12.2017). Art. 436. (in Ukrainian)

Pro derzhavne rehuliuvannia vyrobnytstva i obihu spyrtu etylovoho, koniachnoho i plodovoho, alkoholnykh napoiv ta tiutiunovykh vyrobiv: Zakon Ukrainy vid 19.12.1995 No. 481/95-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. No. 46 (14.11.95). Art. 345. (in Ukrainian)

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 No. 889-VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. No. 4 (22.01.2016). Art. 43. (in Ukrainian)

Pro Derzhavnu fiskalnu sluzhbu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.05.2014 № 236. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 55 (18.07.2014). Art. 1507. (in Ukrainian)

Pro zastosuvannia reiestratoriv rozrakhunkovykh operatsii u sferi torhivli, hromadskoho kharchuvannia ta posluh: Zakon Ukrainy vid 06.07.1995 No. 265/95-VR . Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. № 28 (11.07.95). Art. 205. (in Ukrainian)

Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.07.1998 № 810/98. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1999. № 21 (11.06.99). Art. 943. (in Ukrainian)

Redkous, V. M. (2008). K voprosu o poniatyy admynystratyvnoi deiatelnosty orhanov natsyonalnoi bezopasnosty hosudarstv-uchastnykov SNH [On the issue of national security authorities’ administrative activity concept of the CIS member-states]. Pravo y hosudarstvo: teoryia i praktyka, 6(42), 103-109.

Savchenko, L. A. (2017). Finansovo-kontrolne pravo: stanovlennia ta rozvytok: monohrafiia [Financial and auditing law: establishment and development]. K.: Yurinkom Inter. (in Ukrainian)

Servatiuk, L. V. (2008). Administratyvno-yurysdyktsiina diialnist orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Administrative and jurisdictional activity of the Office of the State Border Guard Service of Ukraine]. Dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07. K.: NUVSU. (in Ukrainian)

Teremetskyi, V. I. (2012). Zahalna kharakterystyka elementiv struktury podatkovykh pravovidnosyn [General Characteristic of tax legal relations structure]. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii, 1(9), 175-188.

Tylchyk, V. V. (2011). Administrative and Legal Mechanism for Tax Disputes Settlement: Abstract of a thesis for PhD in Law Degree: Specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law / Vyacheslav V. Tylchyk; National University of the State Fiscal Service of Ukraine. Irpin.

Tylchyk, V. V. (2011). Administratyvno-pravovyi mekhanizm rozviazannia podatkovykh sporiv [Administrative and legal mechanism for tax disputes settlement]. Avtoref. dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk: spets. 12.00.07 – administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo. Natsionalnyi universytet DPS Ukrainy. Irpin. (in Ukrainian)

Tykhomyrov, Y. A. (2005). Admynystratyvnoe pravo y protsess: polnii kurs [Administrative law and process: full course]. M.: Yzdanye h-na Tykhomyrova M. Y. (in Russian)

Uhrovetskyi, O. P. (2009). Systema opodatkuvannia v Ukraini: stanovlennia, administruvannia, reformuvannia: monohrafiia [Taxation system in Ukraine: establishment, administration, reforming: monograph]. Kh.: Zolota mylia, 2009. (in Ukrainian)

Usenko, Y. A. (2011). Pravove rehuliuvannia protsedur vyrishennia podatkovykh sporiv: monohrafiia [Legal regulation of tax disputes settlement procedures: monograph]. Kh.: Pravo. (in Ukrainian)