TIME LIMITS OF CIVIL SUBSTANTIVE LAW AS A CRITERION FOR THE LEGALITY OF THE RELATIONSHIP

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Aug 1, 2022

Abstract

This article is devoted to the research of the topical issue of temporal and essential characteristics of the regulatory civil relationship. The legal definition of a legal relationship as a social interaction regulated by law is provided, the participants of which have mutually corresponding legal rights and obligations. The exercise of subjective civil rights is limited in time. The reasons for such restrictions, their nature and impact on the effectiveness of the law itself are studied in the paper. It is during the existence of the law it can be exercised, outside these limits - it is impossible. Therefore, it is extremely important to establish in each case the duration of the period during which the exercise of subjective rights is possible. This is especially important when the legislator sets the duration of the relationship in the form of necessary, reasonable and other similar periods. We believe that they are definite, and their duration is determined by the application of customs of business. The interconnectedness of the subjective substantive law of its bearer with the legal obligation of the obligated person is the quintessence of the legal relationship. The main thing is that the subjective right is exercised during the time during which it exists. After the expiration of the time for the regulatory implementation of the right, its violation begins, and therefore the effect of the protection-legal material relationship occurs.

How to Cite

Guyvan, P. (2022). TIME LIMITS OF CIVIL SUBSTANTIVE LAW AS A CRITERION FOR THE LEGALITY OF THE RELATIONSHIP. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (1), 37-45. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-1-5
Article views: 72 | PDF Downloads: 104

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

regulatory and protective legal relationship, substantive law, term

References
1. Bolotnykov Y.M. (1964). Problemы yskovoi davnosty v sovetskom hrazhdanskom prave. [Problems of statute of limitations in Soviet civil law]. Avtoref. dis. …… kand. yuryd. nauk. Lenynhrad. [in Russian].
2. Cherepakhyn B.B. (2001). Trudy po grazhdanskomu pravu. [Proceedings on civil law]. / Nauchn. red.. S.S.Alekseev. Moskva: Statut, [in Russian].
3. Dzera O.V., Kuznietsova N.S. (ed.). (2002). Tsyvilne pravo Ukrainy. [Civil law of Ukraine]. / Za red. O.V.Dzery, N.S.Kuznietsovoi. Kyiv: Yurinkom Inter, [In Ukrainian].
4. Enhelman I.E. (2003). O davnosty po russkomu grazhdanskomu pravu. Istoryko-dogmatycheskoe issledovanye. [On prescription in Russian civil law. Historical and dogmatic research]. Moskva: Statut, [in Russian].
5. Gambarov Yu.S. (2003). Hrazhdanskoe pravo. [Civil law]. Moskva: Zertsalo M, [in Russian].
6. Gribanov V.P. (1992). Predely osushchestvlenyia i zashchity hrazhdanskykh prav. [Limits of exercise and protection of civil rights]. Moskva: Rossyiskoe pravo, [in Russian].
7. Gurvich. M.A. (1949). Pravo na isk. [Right to claim]. Otv. red.: Kleinman A.F. – Moskva-Lenynhrad: Yzd-vo AN SSSR, [in Russian].
8. Guyvan P.D. (2014). Teoretychni pytannia strokiv u pryvatnomu pravi. Monohrafiia. [Theoretical issues of deadlines in private law]. Kharkiv: Pravo, [In Ukrainian].
9. Hellwig K. (1912). System des deutschen Zivilprozessrechts Bd.1, [In German].
10. Kharytonov Ye.O. (2008). Klasyfikatsiia tsyvilnykh pravovidnosyn: sproba novatsii u pidkhodakh. [Classification of civil law: an attempt to innovate in approaches]. Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi yurydychnoi akademii. T. VII, 136-143. [In Ukrainian].
11. Kolesov P.P. (2004). Protsessualnye sredstva zashchity prava. Monohrafyia. [Procedural means of protecting the right Monograph]. NovHU imeny Yaroslava Mudroho. Velykyi Novhorod. [in Russian].
12. Krashenynnykov E.A. (1987). K uchenyju ob iskovoy davnosti. [To the doctrine of the limitation period]. Materyalno-pravovie y protsessualnye sredstva okhrany i zashchity prav i interesov khozjaistvujushcykh subjektov. Kalynyn, 53-59. [in Russian].
13. Krashenynnykov E.A. (1995). K teorii prava na isk. [To the theory of lawsuit]. Yaroslavl: YarHU, [in Russian].
14. Luts V.V. (1989). Sroky v hrazhdanskykh pravootnoshenyiakh. [Terms in civil law]. Pravovedenye, 1, S.37-43. [In Ukrainian].
15. Lytovchenko L. (2014). Pravo na zakhyst tsyvilnykh prav ta interesiv. [The right to protection of civil rights and interests]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 54, 20-24. [In Ukrainian].
16. Meier D.I. (2000). Russkoe hrazhdanskoe pravo. [Russian civil law]. (v 2 ch.). po yspravlennomu i dopolnennomu 8-mu izd., 1902. Moskow: «Statut», [in Russian].
17. Osokyna H.L. (1990). Pravo na zashchitu v iskovom sudoproizvodstve (pravo na isk). [The right to protection in lawsuits (the right to sue)]. Tomsk: Yzd-vo Tom. un-ta, [in Russian].
18. Pokrovskyi Y.A. (1998). Osnovnye problemy hrazhdanskoho prava. [The main problems of civil law]. Moskva: Statut, [in Russian].
19. Porotykova O.A. (2007). Problema zloupotreblenyia subjektivnym hrazhdanskim pravom. [The problem of abuse of subjective civil rights]. Moskva: Volters Kluver, [in Russian].
20. Protasov V. N. (1991). Osnovy obshchepravovoi protsessualnoi teorii. [Fundamentals of general legal procedural theory]. Moskva: Yuryd. lyt. [in Russian].
21. Ring M.P. (1955). Iskovaja davnost i ee znachenye v ukreplenii khozjaystvennoho rascheta. [Limitation period and its importance in strengthening economic accounting]. Voprosy sovetskoho hrazhdanskoho prava. Moskva: Hosiuryzdat. [in Russian].
22. Saithalina Zh.R. [1999]. Pryroda subiektyvnoho tsyvilnoho prava. [The nature of subjective civil law]. Visnyk universytetu vnutrishnikh sprav. Kharkiv, S. 30-32. [In Ukrainian].
23. Serheev A.P., Tolstoy Yu.K. (ed.). (1998). Grazhdanskoe pravo: Uchebnyk. [Civil Law: Textbook]. / Pod red. A.P. Serheeva, Yu.K. Tolstoho. T.1. Moskva: Prospekt, [in Russian].
24. Stefanchuk M.O. (2008). Mezhi zdiisnennia subiektyvnykh tsyvilnykh prav: monohrafiia. [The limits of the exercise of subjective civil rights: a monograph]. Kyiv: Alerta, [In Ukrainian].
25. Unger, J. (1892). System des jsterreichischen allgemeinen Privatrechts/ Bd. I, 2 Aulf. Leipzig, [In German]
26. Volkov A.V. (2010). Zloupotreblenye hrazhdanskymy pravamy: problemy teorii i praktyki. [Abuse of civil rights: problems of theory and practice]. Avtoref. dyss. … dokt. yuryd. nauk. Moskva, [in Russian].
27. Yoffe O.S., Gribanov V.P. (1964). Predely osushchestvlenyia subjektyvnykh hrazhdanskikh prav. [Limits of exercising subjective civil rights]. Sovetskoe hosudarstvo i pravo, 7, 76-85. [in Russian].
28. Yoffe O.S. (2000). Hrazhdanskoe pravo. Izbrannye trudy. [Civil law. Selected works]. Moskva: Statut, [in Russian].