NARRATIVE AS A MEANS OF FORMING A SOCIALLY SUCCESSFUL PERSONALITY OF A HIGH SCHOOL PUPIL

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Abstract

The article is dedicated to the role of narrative in the formation of a socially successful personality of a high school pupil. The objectives of the research are to summarize data on the narrative approach and methods of narrative, highlight the pedagogical potential of narrative methods and the successful experience of their implementation in the practice of forming a socially successful personality of high school pupils. Theoretical methods (analysis, reinterpretation and generalization of data) and empirical methods (event analysis, content analysis) were used in the research process. The author clarifies the essence of the concepts of «socially successful personality of the pupil» and «narrative», the qualities and competencies of the pupil are emphasized which are necessary for social success, their development takes place through narrative methods. Based on the results, the importance of the narrative in the formation of a socially successful personality of a high school student is proved.

How to Cite

Necherda, V. (2022). NARRATIVE AS A MEANS OF FORMING A SOCIALLY SUCCESSFUL PERSONALITY OF A HIGH SCHOOL PUPIL. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (1), 161-169. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-1-19
Article views: 5 | PDF Downloads: 5

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

narrative approach, narrative method, oral history method, essay method, storytelling method, socially successful personality, high school pupil

References
1. Bekh, I. D. (2020). Zhyttia osobystosti u smyslotsinnisnomu postupi [The life of the individual in the sense of value]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 3 (96), 44–57 [in Ukrainian].
2. Booker, Ch. (2005). The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories. NY: Continuum.
3. Busel, V. T. (Ed.). (2003). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin: Perun [in Ukrainian].
4. Honcharenko, S. U. (2008). Pedahohichni doslidzhennia: metodolohichni porady molodym naukovtsiam [Pedagogical research: methodological advice to young scientists]. Kyiv-Vinnytsia: DOV «Vinnytsia» [in Ukrainian].
5. Hutsol, S. Yu. (2016). Naratyv yak providna dyskursyvna praktyka samoproektuvannia osobystosti [Narrative as a leading discursive practice of self-design of personality]. Nauka i osvita, 11, 35–42 [in Ukrainian].
6. Isak, N. Iu. (2006). Naratyv yak zasib identyfikatsii osobystosti [Narrative as a means of identity identification]. Filosofskyi almanakh, 52, 35–40 [in Ukrainian].
7. Kyrychenko, V. I., Necherda, V. B., Harbuziuk, I. V., Tarasova, T. V. (2019). Zmist, formy i metody formuvannia prosotsialnoi povedinky pidlitkiv urazlyvykh katehorii v zakladakh zahalnoi serednoi osvity: metodychni rekomendatsii [Content, forms and methods of formation of prosocial behavior of adolescents of vulnerable categories in general secondary education institutions: methodical recommendations]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD [in Ukrainian].
8. Mateiuk, О. А. (2012). Uspishnist osobystosti: sutnist ta zmist fenomenu [Personal success: the essence and content of the phenomenon]. Visnyk natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 4, 31 [in Ukrainian].
9. Мykhailyshyn, H. Y., Доvgа, М. М. (2017). Uspishnist osobystosti: filosofskyi ta psykholoho-pedahohichnyi kontekst [Personality success: philosophical and psychological-pedagogical context]. Naukove myslennia: zbirnyk statei uchasnykiv Devіatoi vseukrainskoi praktychno-piznavalnoi internet-konferentsii «Naukova dumka suchasnosti i maibutnioho», 50–56 [in Ukrainian].
10. Nafees, S. N. (2018). The Five-Paragraph Essay: An In-Depth Exploration of the Genre and its Limitations in Writing Pedagogy. Honors College Theses, 42, 2–25.
11. Necherda, V. B., Kyrychenko, V. I. (2019). Pidlitky urazlyvykh katehorii: typolohia i osoblyvosti vykhovannia v umovakh zakladiv zahalnoi serednioi osvity [Adolescents of vulnerable categories: typology and features of education in general secondary education]. Kropyvnytskyі: Imeks-LTD [in Ukrainian].
12. Necherda, V. B. (2018). Metod «usnoi istorii» u vykhovanni pidlitkiv urazlyvykh katehorii [The method of «oral history» in the education of vulnerable adolescents]. Osobystist u prostori vykhovnykh innovatsii: materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Instytutu problem vykhovannia NAPN Ukrainy, 244–251 [in Ukrainian].
13. Necherda, V. B. (2021). Naratyvnyi pidkhid u formuvanni sotsialno uspishnoi osobystosti uchnia [Narrative approach in the formation of socially successful personality of the student]. Suchasni pedahohika ta psykholohiia: perspektyvni ta priorytetni napriamy naukovykh doslidzhen: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 63–66 [in Ukrainian].
14. Opaliuk, T. L. (2020). Method of writing discursive essays on social and pedagogical topics. World Science, 3 (55), 23–30.
15. Oral history society (2019). Retrieved from: https://www.ohs.org.uk/contact/
16. Romanovskyi, О. G. (2011). Pedahohika uspikhu: yii sutnist ta osnovni napriamy vyvchennia [Pedagogy of success: its essence and main directions of study]. Тeoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 2, 3–8 [in Ukrainian].
17. Shylovska, O. M. (2003). Psykholohichni osoblyvosti porodzhennia naratyvu yak zasobu samorozvytku osobystosti [Psychological features of narrative generation as a means of personal self-development] (PhD Thesis), Kyiv: Instytut psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy [in Ukrainian].
18. Thompson, P. (2000). The Voice of the Past: Oral History. Oxford: Oxford University Press.
19. Tymchuk, L. I. (2014). Naratyvne navchannia u mediaprostori [Narrative learning in the media space]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 3 (37), 355–368 [in Ukrainian].
20. Uniat, N. M. (2011). Naratyv yak metod doslidzhennia osoblyvostei postanovky zhyttievykh zavdan [Narrative as a method of studying the peculiarities of setting life goals]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii, 25 (28), 112–121 [in Ukrainian].