MODERN UKRAINIAN MUSICOLOGY: FROM MUSICAL ARTIFACTS TO HUMANISTIC UNIVERSALS

Authors

Authors

O. I. Samoilenko, S. V. Osadcha, M. Yu. Severynova, N. B. Broiako, V. Yu. Dorofieieva, M. D. Kopytsia, G. L. Astalosh, L. M. Mykulanynets, Yu. V. Nikolaievska, L. V. Shapovalova, M. R. Cherkashina-Gubarenko, A. H. Yefimenko, O. I. Komenda, V. M. Zaets, T. V. Pistunova, H. S. Savchenko, O. V. Serhiieva, I. S. Drach, M. S. Chernyavska, R. Yu. Kundys, А. I. Dushniy, O. K. Zavialova, O. M. Lihus, U. B. Molchko, S. V. Ovcharenko, V. V. Sinelnikova, I. G. Sinelnikov, H. V. Ulych (Savchyn), G. S. Omelchenko-Aghaie Koohi, O. V. Ohanezova-Hryhorenko, V. B. Artemievа, О. S. Slipchenko, I. V. Melnichenko, O. O. Fedotova

Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals : Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 515 p.

Chapters

Author Biographies
O. I. Samoilenko, Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music, Ukraine

Doctor of Art History, Professor, Vice-Rector for Research

S. V. Osadcha, Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music, Ukraine

Doctor of Arts, Professor, Head of the Department of Music History and Musical Ethnography

M. Yu. Severynova, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, Ukraine

Doctor of Art History, Associate Professor, Professor at the Department of Theory and History of Culture

N. B. Broiako, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Candidate of Arts, Professor at the Department of Musical Art

V. Yu. Dorofieieva, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Candidate of Arts, Associate Professor at the Department of Musical Art

M. D. Kopytsia, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, Ukraine

Doctor of Art History, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Head of the Department of History of Ukrainian Music and Musical Folklore

G. L. Astalosh, Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko, Ukraine

Candidate of Art History, Senior Lecturer at the Department of Chamber Ensemble and Quartet

L. M. Mykulanynets, Mukachevo State University, Ukraine

Candidate of Art History, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Singing, Conducting and Music Theoretical Disciplines

Yu. V. Nikolaievska, Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts, Ukraine

Candidate of Art History, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Interpretology and Music Analysis

L. V. Shapovalova, Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts, Ukraine

Doctor of Art History, Professor, Head of the Department of Interpretology and Music Analysis

M. R. Cherkashina-Gubarenko, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, Ukraine

Doctor of Art History, Honored Artist of Ukraine, Academician of National Academy of Arts of Ukraine, Professor

A. H. Yefimenko, Munich Ukrainian Free University, Germany

Doctor of Art History, Professor at the Department of the History of Music, Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko, Ukraine, Professor at the Faculty of Philosophy

O. I. Komenda, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Doctor of Art History, Associate Professor at the Department of History, Theory of Arts and Performance

V. M. Zaets, National Music Academy of Ukraine named after P. I. Tchaikovsky, Ukraine

Candidate of Art Criticism, Associate Professor

T. V. Pistunova, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Associate Professor at the Department of Musical Art

H. S. Savchenko, Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts, Ukraine

Candidate of Art History, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Composition and Instrumentation

O. V. Serhiieva, Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music, Ukraine

Candidate of Art History, Associate Professor at the Department of Music Theory and Composition

I. S. Drach, Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts, Ukraine

Doctor of Arts, Professor, Professor at the Department of History of Ukrainian and Foreign Music

M. S. Chernyavska, Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts, Ukraine

Candidate of Art History, Associate Professor, Professor at the Department of Special Piano

R. Yu. Kundys, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Art History, Ukraine Pop Art Honored Worker, Associate Professor at the Department of Directing and Choreography

А. I. Dushniy, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Ukraine Pop Art Honored Worker, Corresponding Member of the Teacher Education International Science Academy, Head of the Department of Folk Musical Instruments and Vocals

O. K. Zavialova, Sumy Makarenko State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Arts, Professor, Head of the Department of Fine Arts, Musicology and Cultural Studies

O. M. Lihus, Institute of Arts of Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Art History, Associate Professor at the Department of Musicology and Musical Education

U. B. Molchko, Education and Researcher Musical Art Institute of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Associated Professor at the Department of Science Musical Sciagraphy and Pianoforte

S. V. Ovcharenko, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Assistant at the Department of Music

V. V. Sinelnikova, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor at the Department of Musical Arts

I. G. Sinelnikov, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Honored Worker of Culture of Ukraine, Associate Professor at the Department of Music Arts

H. V. Ulych (Savchyn), Institute of Musical Art of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student

G. S. Omelchenko-Aghaie Koohi, Sheyda Music School, IR Iran

Musicologist, Teacher of Historical and Theoretical Disciplines and Piano

O. V. Ohanezova-Hryhorenko, Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music, Ukraine

Doctor of Arts, People’s Artist of Ukraine, Professor at the Department of Solo Singing

V. B. Artemievа, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, Ukraine

Candidate of Art History, Senior Lecturer at the Department of History of World Music

О. S. Slipchenko, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Concertmaster at the Department of Music

I. V. Melnichenko, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Concertmaster at the Department of Music

O. O. Fedotova, Kyiv University of Culture, Ukraine

Doctor of Historical Sciences, Senior Research Officer, Professor at the Department of Public Administration and Law

Cover for MODERN UKRAINIAN MUSICOLOGY: FROM MUSICAL ARTIFACTS TO HUMANISTIC UNIVERSALS
Published
May 24, 2021