ZINOVII SHTOKALKO: FROM KOBZAR TRADITIONS TO BANDURA MODERN STYLE

Authors

Authors

M. V. Yevhenieva, I. Ya. Zіnkiv, V. H. Dutchak, O. V. Herasymenko, D. V. Hubyak, N. B. Broiako, B. O. Vodianyi, O. Y. Bobechko, L. S. Mandziuk, I. M. Lisniak, H. V. Karas, L. I. Duda, N. B. Fedorniak, L. I. Rymar, V. O. Vodiana, M. P. Protsiv

Zinovii Shtokalko: from kobzar traditions to bandura modern style : Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 250 p.

Chapters

Author Biographies
M. V. Yevhenieva, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Arts, Associate Professor at the Department of Musicology and Methodology of Musical Art

I. Ya. Zіnkiv, Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, Ukraine

Habilitated Professor, Professor at the Music Theory Department

V. H. Dutchak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Doctor of Arts, Professor, Head of the Music Ukrainistics and Folk Instrumental art Department

O. V. Herasymenko, Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, Ukraine

Honored Art Worker of Ukraine, Associate Professor at the Department of Folk Instruments

D. V. Hubyak, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Honored Artist of Ukraine, Associate Professor at the Department of Musicology and Methodology of Musical Art

N. B. Broiako, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Honored Art Worker of Ukraine, Candidate of Art History, Professor at the Department of Folklore, Bandura and Instrumental Art

B. O. Vodianyi, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Honoured Art Worker of Ukraine, Candidate of Art History, Professor at the Department of Musicology and Methodology of Musical Art

O. Y. Bobechko, Ivan Franko State Pedagogic University in Drohobych, Ukraine

PhD Art Critic, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Folk Musical Instruments and Vocals

L. S. Mandziuk, Kharkiv I. P. Kotliarevskyi National University of Arts, Ukraine

Ph.D. of Art History, Associate Professor at the Department of Folk Instruments of Ukraine

I. M. Lisniak, M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph. D. in Art Criticism, Research Fellow at the Music Studies and Ethno-Musicology Department

H. V. Karas, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Doctor of Arts, Professor, Professor at the Department of Methodology of Music Education and Conducting Methods

L. I. Duda, Educational-Scientific Institute of Art of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Arts, Lecturer at the Department of Ukrainian Music Studies and Instrumental Folk Art

N. B. Fedorniak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Arts, Headmistress of Music School of Yezupil, Concertmaster

L. I. Rymar, Ternopil Solomiya Krushelnytska Professional College of Art, Ukraine

PhD student, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Director

V. O. Vodiana, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Musicology and Methodology of Musical Art

M. P. Protsiv, Berezhany Museum of Local Lore, Ukraine

Deputy Director for Research

Cover for ZINOVII SHTOKALKO: FROM KOBZAR TRADITIONS TO BANDURA MODERN STYLE
Published
February 23, 2022