DYNAMICS AND DURABILITY OF FREIGHT WAGONS WITH NOMINAL (DRAWING) DIMENSIONS AND TAKING INTO ACCOUNT ABRADING ACTION

Authors

Authors

O. V. Fomin
A. O. Lovska

Dynamics and durability of freight wagons with nominal (drawing) dimensions and taking into account abrading action: Monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. 212 р.

References

Vagonyi: uchebnik dlya vuzov zheleznodorozhnogo transporta / pod red. L. A. Shadura. – 3-e izd. pererab. i dop. [Wagons: Textbook for Railway Universities / Ed. L. A. Shadura – 3rd ed. reworked. and ext.] Moskva : Transport, 1980. 139 s. [in Russian].

Shevchenko V. V., Gorbenko A. P. Vagonyi promyishlennogo zheleznodorozhnogo transporta. [Wagons of industrial railway transport]. Kiev : Vischa shkola, 1980. 224 s. [in Russian].

Konstruirovanie i raschet vagonov [Design and calculation of cars] / V. V. Lukin, L. A. Shadur, V. I. Koturanov, A. A. Hohlov, P. S. Anisimov. Moskva : UMK MPS Rossii, 2000. 731 s. [in Russian].

URL : http://www.kvsz.com/index.php/ua/

Gruzovyie vagonyi. Chast I (poluvagonyi i kryityie vagonyi) : uchebnoe posobie na provedenie laboratornoy rabotyi [Freight cars. Part I (gondola cars and covered cars) : Textbook for laboratory work] / M. I. Haritonov, V. N. Pankin. Habarovsk : Izd-vo DVGUPS, 2003. 96 s. [in Russian].

URL : http://vagons.com/vagon/636

URL : https://vagon.by/model/13-4012-11

URL : https://vagon.by/model/13– %D0 %9D451

URL : https://vagon.by/model/13-926

Domin Yu. V., Cherniak H. Yu. Osnovy dynamiky vahoniv : navchalnyi posibnyk. [Fundamentals of wagons dynamics : textbook]. Kyiv : KUETT, 2003. 269 s. [in Ukrainian].

Kiryanov D. V. Mathcad 13. [Mathcad 13]. SPb. : BHV. Peterburg, 2006. 608 c. [in Russian].

Dyakonov V. MATHCAD 8/2000: spetsialnyiy spravochnik [MATHCAD 8/2000: special reference book]. SPb. : Piter, 2000. 592 c. [in Russian].

DSTU 7598:2014. Vahony vantazhni. Zahalni vymohy do rozrakhunkiv ta proektuvannia novykh i modernizovanykh vahoniv kolii 1520 mm (nesamokhidnykh) [DSTU 7598:2014. Freight wagons. General requirements for calculations and design of new and modernized wagons of 1520 mm track (non-self-propelled)]. Kyiv, 2015. 162 s. [in Ukrainian].

GOST 33211-2014. Vagonyi gruzovyie. Trebovaniya k prochnosti i dinamicheskim kachestvam [GOST 33211-2014. Freight wagons. Requirements for durability and dynamic qualities]. Moskva, 2016. 54 s. [in Russian].

Bogomaz G. I., Mehov D. D., Pilipchenko O. P., Chernomashentseva Yu. G. Nagruzhennost konteynerov-tsistern, raspolozhennyih na zheleznodorozhnoy platforme, pri udarah v avtostsepku [The load of tank-containers located on the railway platform, when hitting the hitch]

Dynamika ta keruvannia rukhom mekhanichnykh system : zb. nauk. prats. Kyiv : ANU, Instytut tekhnichnoi mekhaniky. 1992. S. 87-95. [in Russian].

Fomin O., Lovska A., Píštěk V., Kučera P. Research of stability of containers in the combined trains during transportation by railroad ferry MM SCIENCE JOURNAL. 2020, MARTCH, P. 3728–3733. doi: 10.17973 / MMSJ.2020_03_2019043 [in Englian].

Fomin O., Lovska A., Píštěk V., Kučera P. Dynamic load effect on the transportation safety of tank containers as part of combined trains on railway ferries VIBROENGINEERING PROCEDIA. 2019, Vol. 29, P. 124–129. https://doi.org/10.21595/vp.2019.21138 [in Englian].

Fomin O., Lovska A., Píštěk V., Kučera P. Dynamic load computational modelling of containers placed on a flat wagon at railroad ferry transportation VIBROENGINEERING PROCEDIA. 2019, Vol. 29. P. 118–123. URL : https://doi.org/10.21595/vp.2019.21132 [in Englian].

Alyamovskiy A. A. COSMOSWorks. Osnovyi rascheta konstruktsiy na prochnost v srede SolidWorks [COSMOSWorks. Basics of calculating structural strength in SolidWorks]. Moskva, 2010. 785 c. [in Russian].

Fomin O., Lovska A. Improvements in passenger car body for higher stability of train ferry Engineering Science and Technology an International Journal. 2020, Vol. 23, Issue 6, P. 1455–1465. URL : https://doi.org/10.1016/j.jestch.2020.08.010 [in Englian].

Kondratiev A. V., Gaidachuk V. E., Kharchenko M. E. Relationships between the ultimate strengths of polymer composites in static bending, compression, and tension Mechanics of Composite Materials. 2019, Vol. 52, Issue 2. P. 259-266. URL : https://link.springer.com/article/10.1007/s11029-019-09808-x. [in Englian].

Vatulia G., Falendysh A., Orel Y., Pavliuchenkov M. Structural Improvements in a Tank Wagon with Modern Software Packages Procedia Engineering, 2017, Vol. 187. P. 301–307. doi:10.1016/j.proeng.2017.04.379 URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817319094 [in Englian].

Kitov Y., Verevicheva M., Vatulia G., Orel Y., Deryzemlia S. Design solutions for structures with optimal internal stress distribution MATEC Web of Conferences, 2017, Vol. 133(1–3). 03001 DOI: 10.1051/matecconf/201713303001 [in Englian].

Okorokov, A. M., Fomin, O. V., Lovska, A. O., Vernigora, R. V., Zhuravel, I. L., Fomin, V. V. (2018). Research into a possibility to prolong the time of operation of universal semi-wagon bodies that have exhausted their standard resource. Eastern-European journal of enterprise technologies. 3/7(93), 20-26. doi: 10.15587/1729-4061.2018.131309 [in Englian].

Fomin Oleksij, Lovska Alyona. Establishing patterns in determining the dynamics and strength of a covered freight car, which exhausted its resource Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020, Vol. 6, No. 7 (108), P. 21–29. doi: 10.15587/1729-4061.2020.217162 [in Englian].

Fomin Oleksij, Lovska Alyona. Determination of dynamic loading of bearing structures of freight wagons with actual dimensions Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021, Vol. 2, No. 10 (110), P. 6–15. doi: 10.15587/1729-4061.2021.220534 [in Englian].

Fomin Oleksij, Lovska Alyona, Radkevych Valentyna, Horban Anatoliy, Skliarenko Inna, Gurenkova Olga. The dynamic loading analysis of containers placed on a flat wagon during shunting collisions ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019, Vol. 14, No. 21, Р. 3747–3752 [in Englian].

Alyona Lovska, Oleksij Fomin, Pavel Kučera, Václav Píštěk. Calculation of loads on carrying structures of articulated circular-tube wagons equipped with new draft gear concepts Applied Science. 2020, Vol. 10, 7441. doi:10.3390/app10217441 [in Englian].

Alyona Lovska, Oleksij Fomin, Václav Píštěk, Pavel Kučera. Dynamic load and strength determination of carrying structure of wagons transported by ferries Journal of Marine Science and Engineering. 2020, Vol. 8 (11), 902. URL : https://doi.org/10.3390/jmse8110902 [in Englian].

Alyona Lovska, Oleksij Fomin, Václav Píštěk, Pavel Kučera. Dynamic load modelling within combined transport trains during transportation on a railway ferry Applied Science. 2020, Vol. 10, 5710. URL : https://doi.org/10.3390/app10165710 [in Englian].

Afanasev A. V. Sovershenstvovanie metodiki otsenki tehnicheskogo sostoyaniya i raschetnogo obosnovaniya prodleniya sroka sluzhbyi poluvagonov [Improving the methodology for assessing the technical condition and calculation of the extension of the service life of gondola wagons] Transport Urala. 2008. № 1. S. 49-52 [in Russian].

Kosmin V. V. Osnovyi nauchnyih issledovaniy: ucheb. pos. [Fundamentals of scientific research: textbook. pos.]. Moskva : GOU «Uchebno-metodicheskiy tsentr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte», 2007. 271 s. [in Russian].

Chernova N. I. Matematicheskaya statistika [Mathematical statistics]. Novosibirsk : Novosib. gos. un-t., 2007. 148 s. [in Russian].

Rudenko V. M. Matematichna statistika [Mathematical statistics]. Kiev, 2012. 304 s. [in Russian].

Kobzar A. I. Prikladnaya matematicheskaya statistika [Applied Mathematical Statistics]. Moskva, 2006. 816 s. [in Russian].

Ustich P. A., Karpyich V. A., Ovechnikov M. N. Nadezhnost relsovogo netyagovogo podvizhnogo sostava [Reliability of rail non-traction rolling stock.]. Moskva, 1999. 415 s. [in Russian].

Fomin O., Lovska A., Skliarenko I., Klochkov Yu. Substantiating the optimization of the loadbearing structure of a hopper car for transporting pellets and hot agglomerate Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 1/7 (103). P. 65–74. [in Englian].

Varvaka P. M. Metod konechnyih elementov [Finite element method]. Kiev : Vyisshaya shkola, 1981. 176 s. [in Russian].

Gallager R. Metod konechnyih elementov [Method of finite elements]. Moskva : Mir, 1984. 428 s. [in Russian].

Maslennikov A. M. Raschet stroitelnyih konstruktsiy metodom konechnyih elementov [Calculation of building structures by the method of finite elements]. Leninngrad : LISI, 1977. 71 s. [in Russian].

Metod konechnyih elementov v proektirovanii transportnyih sooruzheniy [The method of finite elements in the design of transport facilities] / pod red. A. S. Gorodetskogo. Moskva : Transport, 1981. 143 s. [in Russian].

Mitchell E., Ueyt R. Metod konechnyih elementov dlya uravneniy s chastnyimi proizvodnyimi [Finite element method for partial differential equations]. Moskva : Mir, 1981. 216 s. [in Russian].

Cover for DYNAMICS AND DURABILITY OF FREIGHT WAGONS WITH NOMINAL (DRAWING) DIMENSIONS AND TAKING INTO ACCOUNT ABRADING ACTION
Published
March 4, 2022