MODERN TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT

Authors

Authors

Olena Lehoshyna, Yuliya Kovalenko, Iryna Rossomakha, Iryna Vats, Nataliia Kuznietsova, Artem Bilko, Stefaniia Parubets, Tetiana Melnyk, Lyudmila Syerova, Margarita Okseniyk, Yurii Oleinikov, Oleh Pustovoit, Oksana Piankova, Olha Fashchevska, Oleh Khoroshko, Oksana Honcharenko, Danylo Bahorka, Olha Sukhorukova, Olesia Kanash, Oleksandra Ovchynnykova, Yosyf Sytnyk, Мariia Bahorka, Nataliy Yurchenko, Viktoriia Kirsanova, Olha Yankovska, Maksym Кolesnyk, Nataliia Kryvytska, Marija Syla, Natela Kordzaia, Vasyl Monynets, Tetiana Galushkina, Olha Afanasieva, Svitlana Lanska, Olena Levishchenko, Nataliia Amelina, Iryna Novak, Inesa Zhuk, Olga Boiko, Alexandra Kibysh, Alla Savchenko, Оlena Zharikova, Oksana Pashchenko, Anna Zharikova, Volodymyr Mishchenko, Svitlana Naumenkova, Maryna Gruzd, Mykola Skopen, Oleksandr Budya, Alina Lyubyma, Oksana Bondar-Pidhurska, Alla Hliebova, Nadiya Konovalova, Vladyslav Kyva, Olena Pankratova, Oksana Stepanenko

Modern transformations in economics and management: Proceedings of the VI International scientific-practical conference (June 3-4, 2022. Klaipeda, Lithuania). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 180 pages.

Chapters

Author Biographies
Olena Lehoshyna

Pryluky Technical Applied College, Ukraine

Yuliya Kovalenko

National Aviation University, Ukraine

Iryna Rossomakha

National Aviation University, Ukraine

Iryna Vats

National Aviation University, Ukraine

Nataliia Kuznietsova

Educational and Scientific Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Artem Bilko

University of Toronto, Canada

Stefaniia Parubets

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Tetiana Melnyk

State University of Trade and Economics, Ukraine

Lyudmila Syerova

State University of Trade and Economics, Ukraine

Margarita Okseniyk

Kyiv University of Market Relations, Ukraine

Yurii Oleinikov

State University of Trade and Economics, Ukraine

Oleh Pustovoit

State Institution "Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine", Ukraine

Oksana Piankova

State University of Trade and Economics, Ukraine

Olha Fashchevska

State Organization «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine

Oleh Khoroshko

V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Oksana Honcharenko

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Danylo Bahorka

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Olha Sukhorukova

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute", Ukraine

Olesia Kanash

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Oleksandra Ovchynnykova

Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Yosyf Sytnyk

Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Мariia Bahorka

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Nataliy Yurchenko

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Viktoriia Kirsanova

Odessa Polytechnic National University, Ukraine

Olha Yankovska

Odessa Polytechnic National University, Ukraine

Maksym Кolesnyk

National Aviation University, Ukraine

Nataliia Kryvytska

National Aviation University, Ukraine

Marija Syla

National Aviation University, Ukraine

Natela Kordzaia

Odesa National University of Technology, Ukraine

Vasyl Monynets

State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”, Ukraine

Tetiana Galushkina

State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Ukraine

Olha Afanasieva

State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Ukraine

Svitlana Lanska

Ukrainian State Employment Service Training Institute, Ukraine

Olena Levishchenko

National Transport University, Ukraine

Nataliia Amelina

National Transport University, Ukraine

Iryna Novak

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Inesa Zhuk

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Olga Boiko

Odessa National Economic University, Ukraine

Alexandra Kibysh

State Tax University, Ukraine

Alla Savchenko

State Tax University, Ukraine

Оlena Zharikova

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Oksana Pashchenko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Anna Zharikova

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Volodymyr Mishchenko

Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, Ukraine

Svitlana Naumenkova

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Maryna Gruzd

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Mykola Skopen

Kyiv Applied College of Tourism and Hospitality, Ukrain

Oleksandr Budya

Kyiv Applied College of Tourism and Hospitality, Ukrain

Alina Lyubyma

Kyiv Applied College of Tourism and Hospitality, Ukrain

Oksana Bondar-Pidhurska

Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

Alla Hliebova

Poltava National Technical Yurii Kondratiuk University, Ukraine

Nadiya Konovalova

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic University», Ukraine

Vladyslav Kyva

The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Olena Pankratova

Educational and Scientific Institute «Karzinsky Banking Institute» of V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Oksana Stepanenko
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
Cover for MODERN TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Published
June 10, 2022