CURRENT TRENDS AND FIELDS OF PHILOLOGICAL STUDIES IN THE CHALLENGING REALITY

Authors

Authors

N. A. Barakatova, Ye. I. Voloshchenko, H. H. Demydenko, T. O. Kliuchnyk, I. V. Kravets, T. V. Petrenko, L. P. Petrova Ozel, О. О. Sikorska, O. S. Shanina, Zh. A. Ternova, L. M. Tomilenko, L. V. Yursa, O. M. Aliseienko, V. P. Atamanchuk, K. O. Bilobrovska, V. V. Boiko, A. P. Vinnichuk, V. P. Krupka, O. V. Vovk, I. V. Havrylo, T. Ya. Slavych, M. M. Roshko, О. V. Derhachova, V. M. Lykhatska, I. S. Loshchynova, M. M. Maksoma, O. V. Maslo, V. V. Lakieieva, О. О. Matvieieva, V. V. Mykhailenko, O. О. Mizinkina, A. V. Chihirinskyi, V. V. Panchenko, N. S. Poliarush, I. M. Korol, T. O. Umanska, O. G. Tserkovnyak-Horodetska, O. Н. Shapoval, I. O. Basaraba, M. V. Berezhna, V. О. Biriukova, V. V. Revenko, T. Ye. Bublyk, T. M. Horodilova, T. V. Davydova, A. О. Devos, O. V. Dolgusheva, T. M. Yefymenko, H. Ye. Zinchenko, N. P. Izotova, M. I. Karpik, K. O. Kovalova, S. V. Kozak, М. V. Кosovets, V. H. Kostenko, K. О. Lozovska, A. Ya. Matiishyn, O. A. Okhrimenko, O. V. Pozdniakov, Yu. S. Polieieva, Yu. A. Vasik, G. V. Polishchuk, L. O. Yarova, L. F. Rys, O. V. Romanchuk, R. S. Koval, G. Yu. Spotar-Ayar, D. V. Stanko, L. V. Stehnitska, L. V. Strochenko, I. P. Popik, N. M. Tkhor, Yu. O. Tomchakovska, O. G. Tomchakovskyi, A. A. Shnaider, N. V. Bilous, V. P. Bіliatska, L. О. Kravchenko, O. V. Kozynets, A. О. Oliinyk, K. О. Hodik, N. F. Khairulina, A. V. Zamsha, O. P. Pryshchepa, B. P. Bilous, H. V. Syvokin, T. М. Kartel, A. M. Cheberiak, B. V. Babenchuk, O. O. Balaban, I. P. Vainorenie, H. V. Onyshchak, O. O. Savchenko, O. M. Tuhai, N. Iu. Turchaninova, V. S. Tsymbalov, O. B. Halytska, M. L. Heletka, N. І. Davydenko, V. V. Kravchuk, N. V. Lyubchuk, V. V. Petrauskas, V. V. Ryzhkova, N. М. Safonova, L. L. Stanislavova, Yu. I. Serkova, H. V. Chumak, L. A. Bilokonenko, N. А. Berezovska-Savchuk, V. P. Haidar, H. S. Kobyliatska, I. V. Piankovska, I. A. Rehushevska, N. V. Slukhai, J. Matiašovska, A. V. Honcharenko, V. A. Potrapeliuk, O. A. Boychuk, O. V. Gayevska, A. Iun, N. I. Holovchak, O. O. Kushnirchuk, O. V. Hrabelska, O. V. Hurko, O. O. Hurska, L. H. Tereminko, I. M. Ivanenko, I. A. Ivanchenko, T. H. Korol, Ya. Н. Maryanko, O. Yu. Zaitseva, H. A. Mudrenko, K. O. Nad, T. M. Plokhuta, T. F Pogorielova, O. I. Pryimachok, V. P. Svyrydjuk, O. M. Skorobahata, M. V. Trotsiuk, A. A. Levytska, O. K. Cherniavska, I. Ye. Rozhdestvenska, R. Н. Shramko, M. Yu. Rakhno

International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 450 pages.

Chapters

Author Biographies
N. A. Barakatova, Dnipro University of Technology, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philology and Language Communication

Ye. I. Voloshchenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

PhD student at the Department of General and Slavonic Linguistics

H. H. Demydenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Ukrainian language department

T. O. Kliuchnyk, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian language

I. V. Kravets, National University “Odessa Maritime Academy”, Ukraine

Senior lecturer at the Department of Ukrainain Studies

T. V. Petrenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

postgraduate student at the Department of the Ukrainian Language

L. P. Petrova Ozel, Kharkiv G. S. Skovoroda National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies and Linguistic Didactics

О. О. Sikorska, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Philological sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Social Sciences

O. S. Shanina, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Teacher at the Department of Social Sciences

Zh. A. Ternova, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Head of the laboratory “Country studies” of the Romance philology

L. M. Tomilenko, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Senior Researcher,
Senior Research Fellow at the Department of Linguistics

L. V. Yursa, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Applied Linguistics

O. M. Aliseienko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the English Language for Non-Philological Specialties

V. P. Atamanchuk, National Center “The Junior Academy of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor,
Leading Researcher at the Department of Information and Didactic Modeling

K. O. Bilobrovska, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

PhD student at the Department of Ukrainian and Foreign Literature

V. V. Boiko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian and Foreign Literature

A. P. Vinnichuk, Mykhailo Kotsiubynsky Vinnytsia State, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor,
Assistant Professor at the Department of the Ukrainian Language

V. P. Krupka, Mykhailo Kotsiubynsky Vinnytsia State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior lecturer at the Department of the Ukrainian Language

O. V. Vovk, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Literature and Theory of Literature

I. V. Havrylo, Uzhhorod National University, Ukraine

Senior teacher at the Department of Romance Languages and Foreign Literature

T. Ya. Slavych, Uzhhorod National University, Ukraine

Senior teacher at the Department of Romance Languages and Foreign Literature

M. M. Roshko, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Foreign Philology

О. V. Derhachova, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian and Foreign Literature

V. M. Lykhatska, Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

Student of the 4th year at the Department of Ukrainian and Foreign Literature and Comparative Studies

I. S. Loshchynova, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Philology Science,
Senior Lecturer at the Language Training Department

M. M. Maksoma, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Graduate Student at the Department of Ukrainian Literature and Comparative Studies

O. V. Maslo, ME “Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Linguistics, Literature and Teaching Methods

V. V. Lakieieva, ME “Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Student 3rd year

О. О. Matvieieva, Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Researcher Department of Ukrainian Literature History

V. V. Mykhailenko, CHEI “Vinnytsia Humanities Pedagogical College”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Lecturer at the Department of Foreign Literature and Fundamentals of Rhetoric

O. О. Mizinkina, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of General and Slavic Literature

A. V. Chihirinskyi, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Master Student

V. V. Panchenko, ME “Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at the Department of Foreign Philology

N. S. Poliarush, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Literature

I. M. Korol, Vinnytsia Transport Applied College, Ukraine

Teacher of Ukrainian language and literature

T. O. Umanska, SI “Luhansk Taras Shevchenko National University”, Ukraine

Graduate Student

O. G. Tserkovnyak-Horodetska, Military Institute of Telecommunication and Information technologies named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Teacher at the Department of Military and Humanitarian Disciplines

O. Н. Shapoval, Kamienets-Podilskyі Ivan Ohiienko National University, Ukraine

Candidate of philological sciences,
Senior Lecturer of the Department of the
Germanic Languages and Foreign Literature


I. O. Basaraba, National Academy of the State Border Service of Ukraine, Ukraine

Lecturer at the Foreign Languages Department

M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Doctoral Student at the Department of English Translation Theory and Practice

V. О. Biriukova, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

student of the second (master’s) level of the Faculty of Foreign Languages

V. V. Revenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Senior lecturer at the Department of English Philology

T. Ye. Bublyk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of English Philology

T. M. Horodilova, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

PhD student of the 3d year of study,
Lecturer at the Department of Germanic Philology
Institute of Philology

T. V. Davydova, Sumy A. S. Makarenko Teacher Training University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the English Practice Department

A. О. Devos, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Romance Philology and Comparative-typological Linguistics

O. V. Dolgusheva, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Germanic Languages and Teaching Methodology

T. M. Yefymenko, Mykolaiv V. O. Sukhomlynskyi National University, Ukraine

Сandidate of Philological Sciences,
Assistant Professor at the department of the German philology and translation

H. Ye. Zinchenko, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Germanic and Finno-Ugrian Philology

N. P. Izotova, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of English Philology and Philosophy of Language

M. I. Karpik, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of foreign languages

K. O. Kovalova, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

PhD student

S. V. Kozak, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the German Philology Department

М. V. Кosovets, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Graduate Student at the Department of Theoretical and Applied Phonetics of the English Language

V. H. Kostenko, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages, Latin and Medical Terminology

K. О. Lozovska, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Translation Theory and Practice

A. Ya. Matiishyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Postgraduate student at the Department of English Philology

O. A. Okhrimenko, State University of Trade and Economics, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior teacher at the Department of Modern European Languages

O. V. Pozdniakov, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Country Studies

Yu. S. Polieieva, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

Yu. A. Vasik, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

G. V. Polishchuk, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Assistant Professor at the Department of Germanic Languages and Teaching Methodology

L. O. Yarova, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Translation, General and Applied Linguistics

L. F. Rys, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of German Philology

O. V. Romanchuk, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Ukraine

Doctor of Pedagogic Sciences,
Professor,
Head of Ukrainian and Foreign Languages Department

R. S. Koval, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Ukrainian and Foreign Languages Department

G. Yu. Spotar-Ayar, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Assistant at the Turkology department

D. V. Stanko, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

L. V. Stehnitska, Bukovinian State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

L. V. Strochenko, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Lexicology and Stylistics of the English Language

I. P. Popik, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Lexicology and Stylistics of the English Language

N. M. Tkhor, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Lexicology and Stylistics of the English Language

Yu. O. Tomchakovska, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Foreign Languages

O. G. Tomchakovskyi, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Lexicology and Stylistics of the English Language

A. A. Shnaider, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Applied Linguistics Department

N. V. Bilous, Serge Lifar Museum (a branch of the Museum of Kyiv History), Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Head

V. P. Bіliatska, Dnipro University of Technology, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor,
Professor at the Philology and Language Communication Department

L. О. Kravchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the department of Ukrainian language and applied linguistics,

O. V. Kozynets, National Pedagogical Drahomanov University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the department of speech therapy and speech psychology

A. О. Oliinyk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Student at the Department of Ukrainian language and applied linguistics

K. О. Hodik, T. H. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Junior Researcher at the Department of Comparative Literature Studies

N. F. Khairulina, Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

A. V. Zamsha, Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophy
Head of the Sign Language Education Division

O. P. Pryshchepa, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

B. P. Bilous, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Theoretical and Applied Linguistics

H. V. Syvokin, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Candidate of Philological Science, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of foreign languages

T. М. Kartel, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of foreign languages

A. M. Cheberiak, Rivne State University for Humanities, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate professor,
Associate Professor at the Department of the Roman and German Philology

B. V. Babenchuk, Institute of the Ukrainian language of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Junior Researcher at the Department of History of the Ukrainian Language and Onomastics

O. O. Balaban, Dragomanov National Pedagogical University, Ukraine

Candiadate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Linguistics and Germanic Studies

I. P. Vainorenie, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

PhD., Assіstant Professor at the Department of Applied Language Studies, Comparative Linguistics and Translation

H. V. Onyshchak, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of English Philology

O. O. Savchenko, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Comparative Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

O. M. Tuhai, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology,
Senior Lecturer at the Department of Germanic Philology

N. Iu. Turchaninova, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Postgraduate Student at the Slavic Languages Department

V. S. Tsymbalov, Dnipro State Medical University, Ukraine

Teacher at the Language Training Department

O. B. Halytska, Lesуa Ukrainka Volyn National University, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Germany Philology

M. L. Heletka, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Applied Linguistics

N. І. Davydenko, Kryvyi Rih State National University, Ukraine

Assistant of the Department of Translation and Slavic Philology

V. V. Kravchuk, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Applied Linguistics

N. V. Lyubchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Germanic Philology and Translation

V. V. Petrauskas, National Aviation University, Ukraine

Bachelor of Arts, student

V. V. Ryzhkova, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Applied Linguistics

N. М. Safonova, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Applied Language Studies, Comparative Linguistics and Translation

L. L. Stanislavova, Khmelnytskyi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Slavic Philology

Yu. I. Serkova, Khmelnytskyi National University, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Slavic Philology

H. V. Chumak, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation

L. A. Bilokonenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Sciences in Philology, Associate Professor,
Professor at the Department of Ukrainian Language

N. А. Berezovska-Savchuk, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Senior Lecturer at the Department of Ukrainian Language

V. P. Haidar, Alfred Nobel University, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

H. S. Kobyliatska, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Lecturer at the German Philology Department

I. V. Piankovska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Doctoral student of the Institute of Philology

I. A. Rehushevska, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Ukrainian and Foreign Languages

N. V. Slukhai, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of East Slavic Philology and Applied Information Studies

J. Matiašovska, Slovakia

MA in Philology, translator

A. V. Honcharenko, O. O. Potebnia Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Junior Researcher at the Department of Languages of Ukraine,

V. A. Potrapeliuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Graduate student at the Department of Ukrainian Literature

O. A. Boychuk, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Public Health and Humanitarian Disciplines

O. V. Gayevska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of The Far East and Southeast Asia Languages and Literature

A. Iun, University of Massachusetts, United States

Ph.D. Candidate in School Psychology
Graduate Research and Teaching Assistant

N. I. Holovchak, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of German Philology

O. O. Kushnirchuk, Uzhhorod National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of German Philology

O. V. Hrabelska, The Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Assistant Professor at the Department of the Foreign Languages

O. V. Hurko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of the English Language for Non-Philological Specialities

O. O. Hurska, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Professional Foreign Languages

L. H. Tereminko, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Professional Foreign Languages

I. M. Ivanenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Language Training

I. A. Ivanchenko, Dnipro University of Technology, Ukraine

Assistant at the Foreign Languages Department

T. H. Korol, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of General Linguistics and Foreign Languages

Ya. Н. Maryanko, Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Foreign Languages

O. Yu. Zaitseva, Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Professor at the Department of Foreign Languages

H. A. Mudrenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Lecturer at the Department of English Language for Non-philological Specialties

K. O. Nad, Uzhhorod National University, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Public Health and Humanitarian Disciplines

T. M. Plokhuta, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

T. F Pogorielova, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Ukraine

Senior lecturer at the Department of Foreign languages

O. I. Pryimachok, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of History and Culture of Ukrainian Language

V. P. Svyrydjuk, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pedagogy, Methodology of Foreign Languages Teaching and Information and Communication technologies

O. M. Skorobahata, Hlukhiv Oleksandr Dovzhenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior lecturer at the Department of Foreign Languages and Teaching Methods

M. V. Trotsiuk, Ahatanhel Krymskyi Volodymyr-Volynskyi Pedagogical Applied College, Ukraine

Teacher of English

A. A. Levytska, Ahatanhel Krymskyi Volodymyr-Volynskyi Pedagogical Applied College, Ukraine

Teacher of English

O. K. Cherniavska, University of Customs and Finance, Ukraine

of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Vocational Training

I. Ye. Rozhdestvenska, University of Customs and Finance, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Vocational Training

R. Н. Shramko, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of English and German Philology

M. Yu. Rakhno, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of English and German Philology

Cover for CURRENT TRENDS AND FIELDS OF PHILOLOGICAL STUDIES IN THE CHALLENGING REALITY
Published
August 19, 2022