THE ROLE OF LEGAL SCIENCE IN ESTABLISHING A NEW WORLD ORDER IN WARTIME AND POST-WAR PERIOD

Authors

Authors

A. V. Antonenko, O. І. Havrylenko, T. P. Popovych, I. A. Haliakhmetov, E. V. Gansetska, O. І. Zozulia, V. V. Kolyukh, A. O. Kryvtsov, A. V. Levchenko, V. V. Pasichnyk, L. T. Riabovol, V. S. Krushenitskyi, K. S. Trubchaninov, V. O. Chukaeva, S. O. Koroied, V. Ye. Makoda, R. І. Tashian, H. O. Urazova, О. О. Kvasnitska, V. S. Mishchenko, V. A. Chubenko, T. І. Shvydka, O. A. Zolotarova, T. V. Kolіesnik, I. V. Kolosov , O. S. Mozhaikina, O. A. Rassomakhina, V. K. Tiutiunnyk, L. V. Kotova, S. A. Potapenko, O. M. Savelieva, I. A. Suprunova, V. I. Uberman, L. A. Vaskovets, N. I. Bilak, A. V. Nazarchuk, Wiktor Branowicki, O. A. Vahin, A. B. Hryshchuk, I. M. Dudyk, L. L. Yefimenko, V. V. Karpuntsov, A. O. Koldashov, T. O. Kolomoiets, O. M. Kravchenko, I. P. Kushnir, S. I. Tsarenko, O. M. Tsarenko, V. В. Rarytska, M. Yu. Romanov, O. V. Sevastyanenko, A. K. Slavytska, O. V. Cherviakova, I. I. Shemelynets, D. I. Yumoranov, S. I. Bugera, R. V. Veresha, I. V. Zhuk, N. V. Kulakova, O. I. Matiushenko, V. I. Poklad, N. О. Symonenko, Y. A. Turlova, V. V. Fediuk, Yu. P. Alenin, I. V. Hloviuk, V. A. Zavtur, A. F. Volobuyev, A. V. Krushenytskyi, E. P. Lytvyn, Ye. V. Priakhin, O. G. Lytvynenko, K. V. Aksonov, O. I. Marochkin, Yu. M. Myroshnychenko, E. I. Pozacheniuk, A. А. Rublenko, T. H. Chashnytska, O. V. Goncharuk, О. М. Grygorov, Yu. Yu. Ivchuk, T. O. Kortukova, V. I. Malimon, T. M. Pomfiuk, M. R. Semenchuk, A. V. Semeniuk-Prybaten, L. V. Servatiuk, V. M. Tronts, Yu. A. Kniazieva

International scientific conference «The role of legal science in establishing a new world order in wartime and post-war period» : conference proceedings, July 29–30, 2022. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 303 pages.

Chapters

Author Biographies
A. V. Antonenko, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Administrative Law and Process Educational and Scientific Institute of Law

O. І. Havrylenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Theories and History of the State and Law

T. P. Popovych, State Higher Education Institution «Uzhhorod National University», Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and History of State and Law

I. A. Haliakhmetov, Kyiv National Economic University after named Vadym Hetman, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Docent, Associate Professor at the Department of Entrepreneurial and Corporate Law

E. V. Gansetska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Constitutional Law, Educational and Scientific Institute of Law

O. І. Zozulia, Scientific Research Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Scientific Sector of Comparative Constitutional and Municipal Law

V. V. Kolyukh, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Political Sciences, Professor, Professor at the Department of Political Science

A. O. Kryvtsov

Chairman of the Board of the Non-Governmental Organization «Youth center of scientific activities», Adviser to the Mykolaiv City Mayor on Legal Education

A. V. Levchenko, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Constitutional and Criminal Law

V. V. Pasichnyk, Limited Liability Company «ELKO Ukraine», Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Attorney, Legal Advisor

L. T. Riabovol, Volodymyr Vinnichenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Law and Law Enforcement

V. S. Krushenitskyi, Volodymyr Vinnichenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

second (master’s) level of higher education, specialty 262 Law enforcement activity

K. S. Trubchaninov, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Student of Mastership Program «Law», Faculty of Law Sciences

V. O. Chukaeva, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory of State and Law, Constitutional Law and State Administration

S. O. Koroied, Higher Education Institution «King Danylo University», Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor at the Department of Law

V. Ye. Makoda, Academic and Scientific Institute of Law of the Kyiv Taras Shevchenko University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor at the Department of Civil Law

R. І. Tashian, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department Civil Law № 1

H. O. Urazova, Yaroslav Mydryi National Law University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Assistant at the Department of Civil Law № 1

О. О. Kvasnitska, National University «Odessa Academy of Law», Ukraine

PhD, Аssociate Professor at the Department of Economic Law and Procedure

V. S. Mishchenko, State organization «V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine

PhD, Researcher of the Department of Modernization of Economic Law and Legislation

V. A. Chubenko, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D, Junior Researcher of Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovate Development

T. І. Shvydka, Yaroslav Mudriy National Law University, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economic Law

O. A. Zolotarova, Odesa Institute PrJSC «Higher educational institution «Interregional Academy of Personnel Management», Ukraine

Associate Professor of the Department of Legal Disciplines, Adjunct Professor of the International Personnel Academy

T. V. Kolіesnik, State Biotechnological University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Civil Law, Labor and Agrarian Law

I. V. Kolosov

Dr. Hab (Poland), PhD in Law (Ukraine), Private Expert in Law

O. S. Mozhaikina, State University of Trade and Economics, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International, Civil and Commercial Law

O. A. Rassomakhina, Private Higher Educational Institution «European University», Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor at the Department of Law of the Faculty of Law

V. K. Tiutiunnyk, East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Ukraine

Postgraduate Student of the Third Year of Studying at the Department of Law

L. V. Kotova, East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Ukraine

Candidate of Law Sciences, Professor, Professor at the Law Department of Law Faculty

S. A. Potapenko, Academy of Labor, Social Relations and Tourism, Ukraine

Doctor of Philosophy in specialty 081 «Law», Lawyer, Associate Professor at the Department of Civil, Economic and Labor Law

O. M. Savelieva, Ukraine

PhD in Law

I. A. Suprunova, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Environmental Law

V. I. Uberman, Research Institution «Ukrainian Scientific and Research Institute of Environmental Problems» Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Ukraine

Ph. D. (Eng.), Leading Scientific Researcher, Laboratory of Problems of Water Quality Formation and Regulation, 

L. A. Vaskovets, National Technical University «Kharkiv Politechnic Institute», Ukraine

Ph. D. (Biol.), Professor, Professor at the Department of Occupational and Environmental Safety

N. I. Bilak, CO «CF «Volunteer movement »Ukraine», Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Lawyer
co-founder

A. V. Nazarchuk, National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Senior Assistant at the Department of Administrative and Financial Law

Wiktor Branowicki, Law Firm “KB Partners», Ukraine

Attorney at Law, Senior partner 
PhD in Economics

O. A. Vahin, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Applicant

A. B. Hryshchuk, Institute of Law of Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Administrative and Legal Discipline

I. M. Dudyk, Kyiv Medical University, Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor at the Department of Social and Humanitarian Disciplines

L. L. Yefimenko, Ukrainian Humanitarian Lyceum of Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Teacher of Law

V. V. Karpuntsov, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor at the
Department of Political Sciences and Law

A. O. Koldashov, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Administrative Law

T. O. Kolomoiets, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine,
Dean of Law Faculty

O. M. Kravchenko, Ukraine

Candidate of Science of Law

I. P. Kushnir, Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law,
Deputy Head of the Department of Administrative Activity

S. I. Tsarenko, Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Theory of Law
and Criminal Procedural Activities

O. M. Tsarenko, Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Administrative Activity

V. В. Rarytska, Higher Educational Institution «Podillia State University», Ukraine

PhD in Law, Assistant Professor of Department of Law, Vocational, Social and Humanitarian Education

M. Yu. Romanov, Pre-Trial Proceedings Department of the National Police of Ukraine, Ukraine

Police Major,
Senior Investigator in Major Cases Main

O. V. Sevastyanenko, State University of Trade and Economics, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Administrative, Financial and Informative Law

A. K. Slavytska, Ukraine

Doctor of Law,
People’s Deputy of Ukraine

O. V. Cherviakova, Ph.D in Law, Associate Professor of the Military Law Department, Military Law Institute, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Ph.D in Law, Associate Professor of the Military Law Department,
Military Law Institute

I. I. Shemelynets, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Director of the Analytical Center

D. I. Yumoranov, Scientific Institute of Public Law, Ukraine

Postgraduate Student

S. I. Bugera, Researching the Problems of Combating Corruption and Threats to Economic Security Interdepartmental Research Center on Problems of Combating Organized Crime at the National Security and Defense Council of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Senior Researcher,
Head of the Department

R. V. Veresha, Academy of Advocacy of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor,
Head of the Department of Criminal and Administrative Law

I. V. Zhuk, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Philosophy, Associate Professor,
Senior Researcher of the Scientific Laboratory on Crime Prevention of Educational and Research Institute No 1

N. V. Kulakova, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Criminology and Criminal Executive Law

O. I. Matiushenko, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration,
Head of the Criminal Law Department

V. I. Poklad, Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Social and Humanitarian Disciplines

N. О. Symonenko, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Ph.D in Law, Associate Professor at the Department of Criminal Law

Y. A. Turlova, V.M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor Habil. of Law, Leading Research Associate of the Department for Criminal Law, Criminology and Judicial System Issues

V. V. Fediuk, National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Research on the Problems of
Criminal and Criminal Executive Law of Academician Stashis
Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems

Yu. P. Alenin, National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Corresponding member of the National Academy of Law Sciences, Professor of the Department of Criminal Procedure, Detective and Operative-Search Activity

I. V. Hloviuk, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine,
Professor of the Department of Criminal Law Disciplines, Institute of Law

V. A. Zavtur, National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Candidate of Science of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure, Detective and Operative-Search Activity

A. F. Volobuyev, Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Laws, Professor,
Professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

A. V. Krushenytskyi, Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Acting Head of the Department of Criminal Procedure and Forensics, Faculty No. 1

E. P. Lytvyn, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Cadet

Ye. V. Priakhin, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

O. G. Lytvynenko, Kryvyi Rih Educational and Scientific Institute of the Donetsk State, Ukraine

Doctor of Philosophy in specialty 081 «Law», Senior Lecturer at the Department of Organization of Pretrial Investigation, Faculty No. 1

K. V. Aksonov, Kryvyi Rih Educational and Scientific Institute of the Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Lecturer at the Department of Organization of Pretrial Investigation, Faculty No. 1

O. I. Marochkin, Yaroslav Mudriy National Law University, Ukraine

PhD in Law,
Assistant at the Department of Criminal Justice

Yu. M. Myroshnychenko, Illichiv District Court, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Chairman

E. I. Pozacheniuk, Research Luhansk Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Chief Forensic Expert in the Dactyloscopic Sector Forensic Research Types

A. А. Rublenko, Research Luhansk Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Senior Forensic Expert in the Dactyloscopic Sector Forensic Research Types

T. H. Chashnytska, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Information Technology and Cybersecurity Educational Research Institute № 1

O. V. Goncharuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD, Аssociate Professor, Аssociate Professor at the Chair of Comparative and European Law Educational and Scientific Institute of International Relation

О. М. Grygorov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor,
Professor at the Department of International Law
Еducational and Scientific Institute of International Relations

Yu. Yu. Ivchuk, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

Doctor of Law, Professor,
Professor at the Department of Law

T. O. Kortukova, State University of Trade and Economics, Ukraine

Doctor of Philosophy in International Law
Associate Professor at the Department of International, Civil and Commercial Law

V. I. Malimon, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Public Administration

T. M. Pomfiuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Public Administration

M. R. Semenchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of International Law
Educational and Scientific Institute of International Relations

A. V. Semeniuk-Prybaten, Ivan Ogienko National University of Kamyanets-Podilsky

Candidate of Law, Senior Lecturer at the Department of Archival Studies, Special Historical and Legal Disciplines


L. V. Servatiuk, National Academy of the Security Service of Ukraine, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Legal Disciplines

V. M. Tronts, National Academy of the Security Service of Ukraine, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of General Legal Disciplines

Yu. A. Kniazieva, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Applicant at the Department of Administrative and Economic Law

Cover for THE ROLE OF LEGAL SCIENCE IN ESTABLISHING A NEW WORLD ORDER IN WARTIME AND POST-WAR PERIOD
Published
August 29, 2022