NEW TRENDS AND UNSOLVED ISSUES IN MEDICINE

Authors

Authors

O. M. Bochar, V. T. Bochar, E. S. Buriachkivskyi, О. V. Artemov, Yа. E. Vares, Yu. I. Fedyn, N. V. Shtybel, Yа. Yа. Vares, A. R. Vergun, O. M. Vergun, O. M. Moshchynska, M. M. Lytvynchuk, O. H. Marko, Yu. M. Matsiakh, I. Z. Gladchuk, Kh. D. Haydarzhi, G. L. Gumeniuk, D. V. Dobrianskiy, V. I. Ignatieva, I. O. Diudina, V. M. Zhadan, O. M. Rekalova, Yu. O. Matvienko, N. A. Zolotarova N. A., O. V. Solomko, P. K. Panigrahi, O. M. Ignatiev, T. P. Oparina, T. L. Prutiian, I. A. Iliuk, I. V. Baranova, K. P. Postovitenko, M. O. Kaminska, V. S. Kylivnyk, O. V. Hladkyi, O. V. Marchuk, M. O. Klymenko, I. M. Horishnyi, O. M. Kovalenko, L. R. Ostapiuk, L. I. Koval, R. M. Papinko, V. І. Martiuk, Ye. B. Kolesnikov, A. G. Ignatieva, M. F. Konovalov, I. Yо. Tarasenko, Zh. O. Novikova, G. K. Kopiyka, T. Yu. Kravchenko, V. V. Zaretska, L. R. Korobko, O. L. Koshelnyk, V. V. Vasilyev, T. O. Savenko, T. Yu. Kravchenko, O. V. Zubarenko, N. Н. Lotysh, D. О. Lahoda, H. О. Danylchuk, S. F. Kovalenko, M. V. Lytvynenko, T. Ye. Narbutova, N. M. Oliynyk, I. V. Liskina, L. M. Zagaba, O. A. Melnik, O. I. Lopatynska, O. Ya. Hrubel, I. A. Lurin, I. P. Khomenko, S. V. Tertyshnyi, Ye. М. Maetniy, Yu. O. Matvienko, O. M. Rekalova, V. M. Zhadan, L. Ya. Myhal, N. A. Kalinina, B. A. Kindy, V. V. Mishura, Yu. V. Melekhovets, O. K. Melekhovets, P. M. Nevhadovska, S. B. Chechuga, R. P. Nikitenko, K. O. Vorotyntseva, A. G. Oleksyuk-Nehames, Yu. V. Onyshchenko, Yu. L. Kalitsynska, V. V. Pavlova, D. V. Usenko, Yu. D. Senkivska, O. M. Pavlovska, K. M. Pavlovska, O. R. Panasyukova, O. M. Rekalova, Yu. O. Matvienko, A. M. Pasechnyk, V. O. Pasechnyk, O. Р. Pomazunovska, V. М. Petrenko, S. І. Biliaiev, O. О. Rechkina, N. M. Rozhkovska, L. M. Popova, O. I. Shevchenko, A. P. Sisetskiy, V. I. Snisar, D. V. Myronov, O. О. Starets, T. М. Khimenko, S. B. Strechen, I. V. Vyshnytska, D. A. Davydova, N. V. Tuziuk, O. M. Chemerys, Yе. O. Tuliantseva, V. I. Velychko, D. V. Usenko, M. L. Aryayev, V. V. Pavlova, T. V. Tsapenko, N. P. Bondarenko, V. V. Chernenko, D. V. Chernenko, L. Ya. Myhal, H. A. Shapovalova, M. B. Shkolnyk, O. S. Shkolnуk, O. М. Malanchuk, O. Ye. Pokhodylo, I. P. Shmakova, V. V. Brych, A. V. Homola, M. О. Kuznetsova, I. К. Kuznetsova, M. А. Lyutenko, O. Yu. Vovk, A. B. Korobchanska, O. Р. Pomazunovska, N. І. Stan, T. M. Tymchenko, T. O. Voitenko, N. O. Yakubovych, O. G. Aliyeva, O. S. Voronkova, Yu. S. Voronkova, I. F. Labunets, D. O. Sutormin, T. Р. Shablii, V. І. Sheiko, O. B. Kuchmenko, V. І. Sheiko, K. M. Perekhodko, A. Yu. Ivasenko, Yu. I. Bandazhevsky, N. F. Dubova, O. S. Bilous, O. P. Vavrinevych, V. I. Bobrova, A. O. Koshova, Viktoriіa Korolenko, Volodymyr Korolenko, A. V. Mokienko, O. M. Prizhbylo, M. V. Smilianska, A. Yu. Volianskyi, V. V. Chorna, S. S. Khliestova, I. V. Khliestova, A. V. Shanyhin, Н. О. Volokhova, R. V. Duka, K. O. Yaroshenko, S. L. Malynovskyi, V. O. Korotka, N. M. Kosyachenko, A. G. Krut, T. I. Shevchuk

International scientific conference “New trends and unsolved issues in medicine” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 322 pages.

Chapters

Author Biographies
O. M. Bochar, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Therapy № 1, Medical Diagnostics and Hematology and Transfusiology
Faculty of Postgraduate Education

V. T. Bochar, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Surgery and Transplantology
Faculty of Postgraduate Education

E. S. Buriachkivskyi, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Normal and Pathological Clinical Anatomy

О. V. Artemov, SI “The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy the of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Head of the Laboratory of Pathological Anatomy

Yа. E. Vares, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial surgery

Yu. I. Fedyn, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Oral & Maxillofacial Surgery

N. V. Shtybel, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

PhD,
Assistant Professor at the Department of Oral & Maxillofacial Surgery

Yа. Yа. Vares, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Intern Doctor at the Department of Oral & Maxillofacial Surgery

A. R. Vergun, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Family Medicine Department

O. M. Vergun, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Therapy No. 1, Medical Diagnostics and Hematology and Transfusiology
Faculty of postgraduate education

O. M. Moshchynska, Municipal Non-Profit Enterprise "Lviv communal Medical Association "Clinical Hospital for Complex Treatment, Ukraine

Head of the Department of Palliative Care, Rehabilitation and Palliative Care ", separated department" 4th Hospital"

M. M. Lytvynchuk, Municipal Non-Profit Enterprise "Lviv communal Medical Association "Clinical Hospital for Complex Treatment, Rehabilitation and Palliative Care", Ukraine

Ordinator at the Department of Palliative Care, separated department" 4th Hospital"

O. H. Marko, Municipal Non-Profit Enterprise "Lviv communal Medical Association "Clinical Hospital for Complex Treatment, Rehabilitation and Palliative Care", Ukraine

Ordinator at the Department of Palliative Care, separated department" 4th Hospital"

Yu. M. Matsiakh, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Ukraine

4th year student of the Medical Faculty No 2

I. Z. Gladchuk, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology

Kh. D. Haydarzhi, Odessa National Medical University, Ukraine

Graduate Student at the Department of Obstetrics and Gynecology

G. L. Gumeniuk, National University of Healthcare of Ukraine named after P. L. Shupyk, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Phthisiology and Pulmonology Department

D. V. Dobrianskiy, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Internal Medicine № 3

V. I. Ignatieva, National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky the of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Senior Researcher at the Department of Diagnostics, Therapy and Clinical Pharmacology of Lung Diseases

I. O. Diudina, Bogomoletz national medical university, Ukraine

Candidate of Medical Science,
Assistant Professor at the Emergency Medicine and Tactical Medicine Department

V. M. Zhadan, SО “National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Senior Researcher,
Senior researcher at the clinical immunology laboratoriy

O. M. Rekalova, SО “National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher,
Head of the department of clinical allergology and immunology

Yu. O. Matvienko, SО “National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Senior Researcher,
Senior researcher at the clinical immunology laboratoriy

N. A. Zolotarova N. A., Odesa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal Medicine 4

O. V. Solomko, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Internal Medicine 4

P. K. Panigrahi, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Internal Medicine 4

O. M. Ignatiev, Odesa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,
Head of the Department of Occupational Pathology and Functional Diagnostics

T. P. Oparina, Odesa National Medical University, Ukraine

Сandidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head Teacher of the Department of Occupational Pathology and Functional Diagnostics

T. L. Prutiian, Odesa National Medical University, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Assistant at the Department of Occupational Pathology and Functional Diagnostics

I. A. Iliuk, National Pyrogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Іnternal Medcine № 2

I. V. Baranova, National Pyrogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Physical and Rehabilitation Medicine

K. P. Postovitenko, National Pyrogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Physical and Rehabilitation Medicine

M. O. Kaminska, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Pediatric Surgery, orthopedics and traumatology

V. S. Kylivnyk, Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Physical and Rehabilitation Medicine

O. V. Hladkyi, State University of Trade and Economics, Ukraine

Doctor of Geographic Sciences, Professor,
Professor at the Department of Tourism and Recreation

O. V. Marchuk, Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Physical and Rehabilitation Medicine

M. O. Klymenko, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Vice-president for Research and Academic Affairs and Development Employment

I. M. Horishnyi, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Student of the medical institute

O. M. Kovalenko, Bohomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Surgery Department № 1

L. R. Ostapiuk, Lviv Regional Pulmonary Health Centre, Ukraine

Candidate of Medical Sciences

L. I. Koval, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the Department of Pediatrics № 3 with postgraduate training

R. M. Papinko, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pediatrics № 3 with postgraduate training

V. І. Martiuk, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the Department of Pediatrics № 3 with postgraduate training

Ye. B. Kolesnikov, National University of Health Care of Ukraine named after P. L. Shupik, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Department of General and Emergency Surgery

A. G. Ignatieva, National University of Health Care of Ukraine named after P. L. Shupik, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of General and Emergency Surgery

M. F. Konovalov, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate professor,
Associate professor at the Department of Pediatric Dentistry

I. Yо. Tarasenko, Odesa National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Pediatric Dentistry

Zh. O. Novikova, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate professor,
Associate professor at the Department of Pediatric Dentistry

G. K. Kopiyka, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate course

T. Yu. Kravchenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate course

V. V. Zaretska, Odessa National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate course

L. R. Korobko, MIHE "Rivne Medical Academy" of Rivne Region Council, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Docent,
Dean of the Faculty of Medicine and Pharmacy

O. L. Koshelnyk, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Normal and Pathological clinical anatomy

V. V. Vasilyev, Odessa National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department Normal and Pathological clinical anatomy

T. O. Savenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Normal and Pathological clinical anatomy

T. Yu. Kravchenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate training

O. V. Zubarenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate training

N. Н. Lotysh, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate training

D. О. Lahoda, Odessa National Medical University, Ukraine

Ph.D. in Medicine,
Assistant Professor at the Department of Family Medicine and Polyclinic Therapy

H. О. Danylchuk, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Family Medicine and Polyclinic Therapy

S. F. Kovalenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Family Medicine and Polyclinic Therapy

M. V. Lytvynenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Normal and Pathological clinical anatomy

T. Ye. Narbutova, Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Department Normal and Pathological clinical anatomy Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the Department Normal and Pathological clinical anatomy

N. M. Oliynyk, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Normal and Pathological clinical anatomy

I. V. Liskina, SО “National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Research Officer,
Head of the Laboratory of Pathomorphology

L. M. Zagaba, SО “National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Research Fellow at the Laboratory of Pathomorphology

O. A. Melnik, SО “National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Junior Researcher at the Laboratory of Pathomorphology

O. I. Lopatynska, Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences,
Associate Professor at the Department of Healthcare management, Pharmacotherapy, Clinical Pharmacy;
Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active
Substances, Pharmacy and Biotechnology

O. Ya. Hrubel, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Department of Healthcare management, Pharmacotherapy, Clinical Pharmacy

I. A. Lurin, Ukrainian Military Medical Academy, Ukraine

Academician of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Vice President of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Professor

I. P. Khomenko, Ukrainian Military Medical Academy, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Professor

S. V. Tertyshnyi, Military Medical Clinical Center of the Southern, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Head of the Department of Surgical Infection

Ye. М. Maetniy, SО «National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Senior Research Officer at the thoracic surgery department

Yu. O. Matvienko, SО «National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Senior Researcher,
Senior researcher at the clinical immunology laboratory

O. M. Rekalova, SО «National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher,
Head of the department of clinical allergology and immunology laboratory

V. M. Zhadan, SО «National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Senior Researcher,
Senior researcher at the clinical immunology laboratory

L. Ya. Myhal, SI “Academician O. F. Vozianov Institute of Urology to National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Senior Researcher at the Biochemistry Laboratory

N. A. Kalinina, SI “Academician O. F. Vozianov Institute of Urology to National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Senior Researcher at the Immunology Laboratory

B. A. Kindy, Bohomolets National Medical University, Ukraine

6 th year Student of the Faculty of Medicine № 1

V. V. Mishura, Sumy State University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Surgery, Traumatology, Orthopedics and Phthisiology

Yu. V. Melekhovets, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the Department of Surgery, Traumatology, Orthopedics and Phthisiology

O. K. Melekhovets, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Professor at the Department of Family Medicine with a course in Dermatovenerology

P. M. Nevhadovska, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Obstetrics and Gynecology № 2

S. B. Chechuga, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology № 2

R. P. Nikitenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Surgery № 1

K. O. Vorotyntseva, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Surgery № 1

A. G. Oleksyuk-Nehames, CIHE of Lviv Regional Council “Andrei Krupynskyi Lviv Medical Academy”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Teacher at the Department of Pharmacy

Yu. V. Onyshchenko, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the Department of Obstetrics and Gynecology

Yu. L. Kalitsynska, Odesa National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Obstetrics and Gynecology

V. V. Pavlova, Odessa National Medical University, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Pediatrics № 1

D. V. Usenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Assistant Professor at the Department of Pediatrics № 1

Yu. D. Senkivska, Odessa National Medical University, Ukraine

3rd year student of the 1st group

O. M. Pavlovska, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology

K. M. Pavlovska, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Internal Medicine No.1-Cardiovascular Pathology

O. R. Panasyukova, SО «National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Senior researcher at the clinical immunology laboratory

O. M. Rekalova, SО «National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher,
Head of the department of clinical allergology and immunology

Yu. O. Matvienko, SО «National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Senior Researcher,
Senior researcher at the clinical immunology laboratoriy

A. M. Pasechnyk, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Surgery Stomatology Department

V. O. Pasechnyk, Odessa National Medical University, Ukraine

4-year student at the Stomatology Department

O. Р. Pomazunovska, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Pediatrician

V. М. Petrenko, Public Non-Commercial Enterprise City Children’s Hospital No. 5 of the Kharkiv City Council, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
neurologist

S. І. Biliaiev, Children’s Hospital No. 5 of the Kharkiv City Council, Ukraine

Public Non-Commercial Enterprise City

O. О. Rechkina, SО «National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Research Officer,
Head of the Department of Pediatric Pulmonology and Allergology

N. M. Rozhkovska, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology

L. M. Popova, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Lecturer at the Department of Obstetrics and Gynecology

O. I. Shevchenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Lecturer at the Department of Obstetrics and Gynecology

A. P. Sisetskiy, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant Professor at the Department of Internal Medicine № 3

V. I. Snisar, Dnipro State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, Faculty of Postgraduate Education

D. V. Myronov, Dnipro State Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, Faculty of Postgraduate Education

O. О. Starets, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics

T. М. Khimenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the Department of Propaedeutics of Pediatrics

S. B. Strechen, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of General pharmacy with the course of clinical pharmacology

I. V. Vyshnytska, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences,
Associate Professor at the Department of Pharmacy organization and economics

D. A. Davydova, Odessa National Medical University, Ukraine

Student at the Faculty of Pharmacy

N. V. Tuziuk, Horbachevskyi Ternopil National Medical University; Separate Division "Hospital of Saint Luke", Ukraine

Postgraduate Student at the Department of General Surgery;
Combustiologist of the Burn Department

O. M. Chemerys, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University; Lviv Regional State Administration, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Surgery № 1;
Director of the Department of Health Care

Yе. O. Tuliantseva, Odessa National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Family Medicine and Polyclinic Therapy

V. I. Velychko, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Family Medicine and Polyclinic Therapy

D. V. Usenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Assistant Professor at the Department of Pediatrics № 1

M. L. Aryayev, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Head of the Department of Pediatrics № 1

V. V. Pavlova, Odessa National Medical University, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Pediatrics № 1

T. V. Tsapenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology № 1

N. P. Bondarenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology № 1

V. V. Chernenko, SI “Academician O. F. Vozianov Institute of Urology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Urolithiasis

D. V. Chernenko, SI “Academician O. F. Vozianov Institute of Urology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Senior Researcher at the Department of Urolithiasis

L. Ya. Myhal, SI “Academician O. F. Vozianov Institute of Urology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Senior Researcher at the Biochemistry Laboratory

H. A. Shapovalova, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Family Medicine and Polyclinic Therapy

M. B. Shkolnyk, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Health Care Management and Public Administration

O. S. Shkolnуk, SI “Institute of Hereditary Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Leading Researcher

O. М. Malanchuk, SI “Institute of Hereditary Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Senior Researcher

O. Ye. Pokhodylo, Communal non-commercial enterprise of the Lviv Regional Council “Lviv Regional Clinical Hospital”, Ukraine

obstetrician-gynecologist

I. P. Shmakova, Odesa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Rehabilitation Medicine

V. V. Brych, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Health Sciences

A. V. Homola, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Physical Therapist,
Postgraduate student at the Department of Biosafety and Human Health

M. О. Kuznetsova, Kharkiv national medical university, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the General and Clinical Pathophysiology Department named D. O. Alpern

I. К. Kuznetsova, Kharkiv national medical university, Ukraine

Assistant of medical biology department

M. А. Lyutenko, Kharkiv national medical university, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Human Anatomy

O. Yu. Vovk, Kharkiv national medical university, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Department of Human Anatomy

A. B. Korobchanska, Kharkiv national medical university, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of human anatomy

O. Р. Pomazunovska, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Pediatrician

N. І. Stan, Ukraine

Pediatrician

T. M. Tymchenko, Kamianske Professional Medical College, Ukraine

Director

T. O. Voitenko, Kamianske Professional Medical College, Ukraine

Candidate of Medical Science,
Teacher of the Emergency Nursing

N. O. Yakubovych, Kamianske Professional Medical College, Ukraine

Head of the Cycle Commission of Therapy and Surgery,
Head of the Regional Methodical Association
Teachers of Therapeutic Disciplines,
Teacher of the Highest Qualification Category, Teacher-Methodologist,

O. G. Aliyeva, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Medical Biology, Parasitology and Genetics

O. S. Voronkova, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of General Medicine with a Course of Physical Therapy

Yu. S. Voronkova, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences,
Associate Professor at the Department of General Medicine with a Course of Physical Therapy

I. F. Labunets, Institute of Genetic and Regenerative Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Research Officer,
Head of the Experimental Modeling Laboratory
Cell and Tissue Technologies Department

D. O. Sutormin, Mykola Gogol Nizhyn State University, Ukraine

master’s degree in Dentistry,
Postgraduate Student in specialty 091 – Biology

T. Р. Shablii, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Obstetrics and Gynecology

V. І. Sheiko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Professor at the department of human biology, chemistry and methods of teaching chemistry

O. B. Kuchmenko, Mykola Gogol Nizhyn State University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of the Biology Department

V. І. Sheiko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Professor at the department of human biology, chemistry and methods of teaching chemistry

K. M. Perekhodko, Mykola Gogol Nizhyn State University, Ukraine

Master of Biotechnology and Bioengineering
Postgraduate Student of the specialty 091 – Biology

A. Yu. Ivasenko, Mykola Gogol Nizhyn State University, Ukraine

Master’s Degree in Publishing and Printing Engineering
Postgraduate Student of the specialty 091 – Biology

Yu. I. Bandazhevsky, PI Coordination and Analytical Centre «Ecology and Health», Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Board

O. S. Bilous, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Emergency Medicine and Tactical Medicine

O. P. Vavrinevych, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Hygiene and Ecology № 1

V. I. Bobrova, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Pediatrics No. 1

A. O. Koshova, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the Department of Pediatrics No. 1

Viktoriіa Korolenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Assistant Professor at the Epidemiology Department

Volodymyr Korolenko, State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Deputy Head

A. V. Mokienko, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Hygiene and Medical Ecology

O. M. Prizhbylo, Chernivtsi Medical College, Ukraine

Teacher of the Highest Qualification Category, a Methodologist

M. V. Smilianska, SI «I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior Research Officer,
Leading Researcher at the laboratory of immunorehabilitation

A. Yu. Volianskyi, SI «I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Head of the Laboratory

V. V. Chorna, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Аssociate Рrofessor at the Department of Disaster Medicine and Military Medicine

S. S. Khliestova, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Medical Biology

I. V. Khliestova, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Student of a 6 course of medical faculty № 1

A. V. Shanyhin, Odessa National Medical University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Hygiene and Medical Ecology

Н. О. Volokhova, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Physiology

R. V. Duka, Dnipro State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department Surgery № 1

K. O. Yaroshenko, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Surgery № 1

S. L. Malynovskyi, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Surgery № 1

V. O. Korotka, CIHE of Lviv Regional Council “Andrei Krupynskyi Lviv Medical Academy”, Ukraine

Candidate of Engineering Sciences,
Lecturer at the Cycle Commission of General Education Disciplines

N. M. Kosyachenko, Zhytomyr Basic Pharmaceutical College, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences,
Teacher of Pharmaceutical Disciplines

A. G. Krut, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Director of the Dental Educational and Practical Medical Center,
Doctoral student at the Department of Health Care Management and Public Administration

T. I. Shevchuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of medical biology,

Cover for NEW TRENDS AND UNSOLVED ISSUES IN MEDICINE
Published
August 26, 2022