THE ROLE OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

Authors

Authors

L. G. Bogachova-Strieltsova, I. A. Vlasenko, О. О. Vlasenko, O. S. Danilova, V. V. Mendelo, S. S. Doskach, N.V. Harkavenko, L. A. Kishchuk, I. V. Kurinna, E. O. Makedonska, O. A. Melnyk, N. M. Nazarenko, O. M. Rybalchenko, M. V. Savchyn, I. O. Serhata, R. I. Sirko, V. I. Slobodіanyk, Yu. A. Sheveleva, T. V. Skrypachenko, D. M. Spivak, N. V. Spivak, T. S. Chemisova, O. O. Kyrnos, S. M. Dubovyk, A. V. Zhuk, L. M. Zalitok, O. S. Kazmirichena-Faidenko, O. V. Korniienko, V. M. Matiash, O. V. Shapovalov, N. I. Polytsiak, O. V. Svitlovska, H. P. Serputko, S. V. Fedorenko, M. I. Fedorenko, Yu. M. Chemodurova, M. I. Zamishchak, L. M. Oliiarnyk, O. V. Kostiuchenko, N. M. Lahoda, O. V. Shevchenko, O. V. Gassab, I. Ya. Didukh, Z. M. Komarinska, L. M. Korobka, A. V. Kurova, H. V. Mukhina, N. O. Priadko, B. V. Priadko, V. O. Vasiutynskyi, N. N. Aleksandrova, T. V. Davydenko, L. I. Bryn, N. V. Zaitseva, O. M. Suprun, S.V. Symonenko, N. I. Zaichenko, N. I. Kornova, O. V. Kostylov, M. H. Kravchuk, H. V. Kochurovets, M. G. Kravchuk, O. M. Hurniak, O. V. Romanenko, I. P. Nikitina, T. V. Ishchenko, I. L. Palasevych, N. V. Pryimas, O. I. Medvediuk, I. Yu. Samokhvalova, S. M. Kharchenko, K. R. Tuliakova, S. S. Khliestova, I. A. Chystiakova, Yang Jingwen, N. B. Adamiuk, O. V. Anichkina, L. M. Romanyshyna, O. Yu. Avdieieva, V. P. Atamanchuk, P. S. Atamanchuk, O. M. Bozhko, V. V. Halushchak, N. M. Holota, A. V. Karnaukhova, T. Yu. Grygorieva, A. V. Zamsha, V. E. Krasnopolskyi, L. T. Tyshakova, N. F. Khairulina, I. O. Kulyk, M. A. Leonov, N. A. Leshchenko, Iu. A. Mazurenko, L. O. Mandro, L. V. Movchan, N. O. Komisarenko, O. S. Pozniak, T.M. Tolkova, O. A. Cherniuk, Yu. V. Hrebelna, V.S. Tolmachova, Ye. S. Shevtsova, V. O. Shyshenko, L. O. Moskalova, O. V. Yudenko, K. Yu. Borovyk, A. V. Kozina, R. V. Zvarych, L. B. Melnichuk, L.M. Lukashuk, O. S. Mykhailova, O. S. Humankova, O. I. Nefedchenko, V. F. Nefedchenko, I. P. Novikova, O. І. Оleksyn, O. D. Pylypchuk, A. P. Polubok, N. Yu. Avdieieva, M. V. Pyshnohub, O. A. Slyzhuk, O. G. Tserkovnyak-Horodetska, A. О. Tsiuk, I. M. Kofan, O. V. Petyak, G. Ya. Usar, I. I. Shereshkova, L. V. Аleksieienko-Lemovska, I. S. Koval, O. A. Lavrynovych, O. L. Sinitska, A. V. Diachenko, S. Ya. Lykhova, O. A. Panova, N. A. Lopatynska, A. V. Sviridenko

International scientific conference «The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society» : conference proceedings, July 30–31, 2022. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 363 pages.

Chapters

Author Biographies
L. G. Bogachova-Strieltsova, A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music, Ukraine

Master of Musical Arts,
Senior Teacher at the Department of Solo Singing

I. A. Vlasenko, Institute of Human Sciences of the Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

PhD in Psychology,
Associate Professor at the Psychology of Personality and Social Practices Department

О. О. Vlasenko, Hryhoriy Skovoroda University in Pereyaslav, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
doctoral student

O. S. Danilova, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Practical and Clinical Psychology

V. V. Mendelo, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Ukraine

Graduate Student at the Department of Theory and Methods of Practical Psychology

S. S. Doskach, Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Psychology Department

N.V. Harkavenko, Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Psychology Department

L. A. Kishchuk, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cheniakhovskyi, Ukraine

lieutenant-colonel,
adjunct Department of Moral and Psychological Support of Troops (Forces) Activity

I. V. Kurinna, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Graduate Student of the Department of Psychology

E. O. Makedonska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Postgraduate Student at the Departament of Psychology, Faculty of Philosophy and Social Sciences,
Psyhologist, member NPA and EAPS

O. A. Melnyk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Senior Researcher,
Associate Professor at the Department of General Psychology, Faculty of Psychology

N. M. Nazarenko, Kherson State University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Psychology

O. M. Rybalchenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Psychology and Pedagogy

M. V. Savchyn, Drohobych State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Psychology

I. O. Serhata, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Psychology, Deep Correction and Rehabilitation

R. I. Sirko, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Applied Psychology and Pedagogy

V. I. Slobodіanyk, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Сandidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Head of the Institute of Postgraduate Education

Yu. A. Sheveleva, National University of Civil Defense of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student

T. V. Skrypachenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PHD in psychology,
Associate Professor at the Department of Psychology

D. M. Spivak, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Political Psychology and International Relations

N. V. Spivak, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Senior Teacher at the Department of General and Social Psychology

T. S. Chemisova, Educational Work Poltava Basic Medical Vocational College of Poltava regional council, Ukraine

Сandidate of Рsychological Sciences,
Deputy Director

O. O. Kyrnos, Poltava Basic Medical Vocational College of Poltava regional council, Ukraine

Teacher

S. M. Dubovyk, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology

A. V. Zhuk, State Higher Educational Institution «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», Ukraine

bachelor of theology, pedagogue-organizer,
Master’s student of the Faculty of Humanities
Private Higher Education Institution «Ivano-Frankivsk Academy Ivana Zolotoustoho»;
Master’s student of the Faculty of History, Political Science and International Relations

L. M. Zalitok, Institution of Higher Education «Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University», Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher,
Associate Professor at the Department of Philosophy and Social and Humanities

O. S. Kazmirichena-Faidenko, Communal Institution of Higher Education “Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College”, Ukraine

Teacher of Psychological and Pedagogical Disciplines

O. V. Korniienko, Kyiv Medical University, Ukraine

Ph.D.(Phychology), Associate Professor,
Associate Professor at the Humanitarian and Social Sciences Department, International Faculty

V. M. Matiash, Professional College National University «Odessa Polytechnic», Ukraine

Deputy Director for Academic Affairs
Separate Structural Subdivision Odessa Automobile and Road

O. V. Shapovalov, «Scientific and Production Association ‘Transengineering» LLC, Ukraine

Chief Project Engineer

N. I. Polytsiak, Communal Institution”Center for Professional Development of Pedagogical Workers” of the Goshchan Settlement Council, Ukraine

Master of Cultural Studies,
director

O. V. Svitlovska, Chernivtsi Regional Vocational College of Arts named after S. Vorobkevich, Ukraine

teacher of high qualifying category of the department specialized piano

H. P. Serputko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Doctoral Student at the Departament of Ophtalmopedagogy and Ophtalmopsycology Special and Inclusive Education Faculty

S. V. Fedorenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department of Speech Therapy and Psychology Special and Inclusive Education Faculty

M. I. Fedorenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Special Psychology and Medicine Special and Inclusive Education Faculty

Yu. M. Chemodurova, MI «Zaporozhzhia regional institute of postgraduate pedagogical education» of Zaporizhzhia Regional Council, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor at the Department of Management of Education and Psychology

M. I. Zamishchak, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor at the Department of Psychology

L. M. Oliiarnyk, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

student of the second (master’s) level
higher education specialty Inclusive education

O. V. Kostiuchenko, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Psychology

N. M. Lahoda, Communal Educational Institution «Kryvyi Rih Special School «Perlyna» of the Dnipropetrovsk Regional Council», Ukraine

Teacher of Special Education, Deputy Director for Educational and Methodological Work

O. V. Shevchenko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Theoryand Methodology of Physical Education

O. V. Gassab, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Assistant at the Department of Psychology

I. Ya. Didukh, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Social Pedagogy and Social Work

Z. M. Komarinska, Lviv Ivan Franko National University, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Social Security and Personnel Management

L. M. Korobka, Institute for Social and Political Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor, Senior Research Associate,
Chief Researcher of the Laboratory of Masses and Communities Psychology

A. V. Kurova, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor at the Department of Psychology

H. V. Mukhina, Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Social and Humanities

N. O. Priadko, T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Informatics and Computing

B. V. Priadko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Graduate student at the Department of Psychology

V. O. Vasiutynskyi, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Chief Researcher
Dpt. of Psychology of Mass and Communities
Institute of Social and Political Psychology

N. N. Aleksandrova, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences (PhD in Pedagogy),
Associate Professor at the Foreign Languages and Intercultural Communication Department

T. V. Davydenko, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Senior Lecturer at the Foreign Languages and Intercultural Communication Department

L. I. Bryn, SIHE “University of Educational Management” National Academy of Educational Scienses of Ukraine, Ukraine

Post-graduate student at the Pedagogy, Administration and Special Education Department
Educational and Scientific Institute of Management and Psychology

N. V. Zaitseva, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

O. M. Suprun, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

S.V. Symonenko, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

N. I. Zaichenko, T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Collegium”, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Social Work and Pedagogical and Educational Sciences

N. I. Kornova, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Biology

O. V. Kostylov, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Biology

M. H. Kravchuk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Biology

H. V. Kochurovets, Ukraine

Lecturer

M. G. Kravchuk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Biology

O. M. Hurniak, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Senior Teacher at the Department of Biology

O. V. Romanenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of the Department of Biology

I. P. Nikitina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of International Relations, Social Sciences and Humanities

T. V. Ishchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of International Relations, Social Sciences and Humanities

I. L. Palasevych, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of General Pedagogy and Preschool Education

N. V. Pryimas, Taras Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Theories and Methods of Preschool and Primary Education

O. I. Medvediuk, Taras Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets, Ukraine

student III courses of the specialty «Primary education»

I. Yu. Samokhvalova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

PhD of Physical Culture and Sports,
Lecturer at the Department of Physical Education

S. M. Kharchenko, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Physical Education

K. R. Tuliakova, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Pedagogical Science,
Associate Professor at the Department of English Language for Humanities

S. S. Khliestova, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Medical Biology

I. A. Chystiakova, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of graduate school and doctoral studies,
Associate Professor of the Department of Pedagogy

Yang Jingwen, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Postgraduate Student

N. B. Adamiuk, Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD in Education,
Senior Research Fellow of Sign Language Education Division

O. V. Anichkina, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Head of the Chemistry Department

L. M. Romanyshyna, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Dr. hab. in Pedagogy, Professor,
Professor at the Chemistry Department

O. Yu. Avdieieva, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Assistant at the Chemistry Department

V. P. Atamanchuk, National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor,
Leading Reaearcher at the Department of Information and Didactic Modeling

P. S. Atamanchuk, Ternopil National Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Physics and the Methods of its Training

O. M. Bozhko, Municipal establishment «Lyceum No. 3 of Kamianske city council», Ukraine

primary school teacher

V. V. Halushchak, Western Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Fundamental and Special Disciplines
Chortkiv Educational and Scientific Institute of Entrepreneurship and Business

N. M. Holota, Pedagogical Institute of the Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology

A. V. Karnaukhova, Pedagogical Institute of the Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Preschool Education

T. Yu. Grygorieva, Institute of Foreign Philology of the Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

PhD in Pedagogics, Associate Professor,
Associate Professor at the English Language and Applied Linguistics Department

A. V. Zamsha, Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophy
Head of Sign Language Education Division

V. E. Krasnopolskyi, Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department of Foreign Languages

L. T. Tyshakova, Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign languages

N. F. Khairulina, Luhansk State University of Internal Affairs Named after Е.О. Didorenko, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

I. O. Kulyk, T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium», Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Pedagogyand Methodology Teaching History and Social Disciplines

M. A. Leonov, Kryvyi Pih State Pedagogical University, Ukraine

Post-graduate Student

N. A. Leshchenko, Dragomanov National Pedagogical University, Ukraine

Ph.D.,
Senior Lecturer at the Department of Pedagogy, Faculty of Pedagogy

Iu. A. Mazurenko, Flight Academy of the National Aviation University, Ukraine

PhD student

L. O. Mandro, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

PhD student at the Department of Theory and Methods of Nursery and Special Education

L. V. Movchan, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the Ukrainian and Foreign Languages

N. O. Komisarenko, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Chief of the Department of the Ukrainian and Foreign Languages

O. S. Pozniak, Communal Institution Sumy Educational Complex No. 16 named after Oleksiy Bratushka «Comprehensive school of grades I-III – preschool educational institution» of the Sumy City Council, Ukraine

Graduate Student at the Department of Special and Inclusive Education
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko,
Director

T.M. Tolkova, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
independent researcher

O. A. Cherniuk, Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate student

Yu. V. Hrebelna, Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student

V.S. Tolmachova, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

PhD, Associate Professor,
Head of the Department of Chemistry

Ye. S. Shevtsova, State Institution «Luhansk Taras Shevchenko National University», Ukraine

Assistant at the Department of History of Ukraine

V. O. Shyshenko, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Primary and Vocational Education

L. O. Moskalova, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

student of higher education at the Faculty of Primary Education

O. V. Yudenko, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Assistant Professor at the Department of Theory, Methods and Organization of Physical Training and Sports

K. Yu. Borovyk, State University of Trade and Economics, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Foreign Philology and Translation

A. V. Kozina, Lviv College of Culture and Arts, Ukraine

practical psychologist, teacher

R. V. Zvarych, Kolomyia Professional College of Economics and Law of the State University of Trade and Economics, Ukraine

Bachelor of Pedagogical Education, Master of Law, Candidate of Historical Sciences (Ph. D.), specialist of the highest category,
Lecturer of Legal Disciplines

L. B. Melnichuk, Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of General Pedagogy and Preschool Education

L.M. Lukashuk, «Center for Professional Development of Teachers» Rivne City Council, Ukraine

Сommunity agency consultant

O. S. Mykhailova, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

PhD in Pedagogics, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the English Language and Primary ELT Methodology

O. S. Humankova, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

PhD in Pedagogics, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the English Language and Primary ELT Methodology

O. I. Nefedchenko, Sumy State University, Ukraine

Doctor of Philosophy
Senior Lecturer at the Foreign Languages Department

V. F. Nefedchenko, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor at the Department of Electronics, General and Applied Physics

I. P. Novikova, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Biology

O. І. Оleksyn, Dovgovoinyliv lyceum, Ukraine

social pedagogue

O. D. Pylypchuk, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

PhD of Technical Sciences,
Associate Professor at the Department of Design

A. P. Polubok, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

PhD of Technical Sciences,
Associate Professor at the Department of Design

N. Yu. Avdieieva, Kyiv National University of Life and Architecture, Ukraine

PhD in Architecture, Associate Professor,
Head of the Department of Architecture and Design
Institute of Innovative Education

M. V. Pyshnohub, Donetsk National Medical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Languages and Humanities № 2

O. A. Slyzhuk, Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
leading researcher

O. G. Tserkovnyak-Horodetska, Military Institute of Telecommunication and Information technologies named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Teacher at the Department of Military and Humanitarian Disciplines

A. О. Tsiuk, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Student at the Department of Physiology and Introduction of Plants

I. M. Kofan, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Biological Science, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Physiology and Introduction of Plants

O. V. Petyak, Khmelnytskyi National University, Ukraine

PhD in Psychology,
Senior Lecturer at the Department of Psychology and Pedagogy

G. Ya. Usar, Central Institute Postgraduate Education of SHEI «University of Education Management», Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Psychology Management

I. I. Shereshkova, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Moral and Psychological Support of the Army (forces) of Humanities Institute

L. V. Аleksieienko-Lemovska, International European University, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Аssociate Рrofessor,
Professor at the Department of Tourism and Educational Technologies

I. S. Koval, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Deputy Head of the Department of Educational, Social and Humanitarian Work and Psychological Support

O. A. Lavrynovych, National Transport University, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philosophy and Pedagogy

O. L. Sinitska, Zhytomyr Music College named after V. S. Kosenko, Ukraine

teacher

A. V. Diachenko, Mykhailo Boychuk Kyiv State Academy of Decorative Applied Arts and Design, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Industrial Design and Computer Technologies

S. Ya. Lykhova, National Aviation University, Ukraine

Doctor of Law, Professor,
Head of the Department of Criminal Law and Procedure

O. A. Panova, National Aviation University, Ukraine

Doctor of Law, Professor,
Professor at the Department of Criminal Law and Procedure

N. A. Lopatynska, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

PhD in Pedagogy,
Associate Professor at the Department of Special and Inclusive Education

A. V. Sviridenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Speech–Language Pathology

Cover for THE ROLE OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY
Published
September 1, 2022