THE STUDY OF TOPICAL ISSUES OF MODERN SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY

Authors

Authors

N. V. Blok, O. A. Zhitkov, N. M. Lopatska, V. V. Olianych, L. V. Olianych, D. A. Hrebeniuk, M. V. Sankovich, N. O. Svynarenko, V. V. Sukhoruchko, K. V. Chuiko, O. M. Sholk, V. M. Shcherbatiuk, L. M. Yampolska, A. A. Hrytsenko, R. D. Klym, K. V. Vakarchuk, V. Hr. Tsivatyi, V. A. Lipkan, O. V. Shymanova-Stefanyshyn, O. S. Gruba, I. V. Bogachevska, D. I. Dzvinchuk, M. A. Shulga, L. N. Kyslyak, I. V. Koval, O. V. Krivenko, O. D. Pylypchuk, Yu. O. Bukina, M. S. Luhova, V. L. Pavlov, Yu. V. Pavlov, M. Ya. Turchyn, M. Yu. Savelieva, O. A. Spys, M. T. Stepyko, T. D. Sukhodub

International scientific conference «The study of topical issues of modern society from the perspective of history, political science, sociology and philosophy» : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 121 pages.

Chapters

Author Biographies
N. V. Blok, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Law,
Assistant at the Department of Civil Law and Procedure
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education

O. A. Zhitkov, Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko, Ukraine

Doctor of Historikal Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian and World History

N. M. Lopatska, Private Higher Educational Institution «Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities», Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of History, Head of the Department of History

V. V. Olianych, Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy, Ukraine

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of History and Socio-Economic Disciplines

L. V. Olianych, Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Associate Professor at the Department of History and Socio-Economic Disciplines

D. A. Hrebeniuk, Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy, Ukraine

Student at the Faculty of Preschool and Special Education and History

M. V. Sankovich, Precarpathian national Vasyl Stefanyk University, Ukraine

Postgraduate student at the Department of World History

N. O. Svynarenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Candidate of Historical Sciences,
Assistant Professor at the Department of Ukrainian Studies and Language Preparation of Foreign Citizens

V. V. Sukhoruchko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Graduate Student of the Department of History of Ukraine and Methods of Teaching History

K. V. Chuiko, Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko, Ukraine

Graduate Student at the Department of Ukrainian and World History

O. M. Sholk, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of History of Ukraine

V. M. Shcherbatiuk, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Historical Sciences, Professor,
Professor фе the Department of History of State and Law

L. M. Yampolska, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. in History, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of World History

A. A. Hrytsenko, National Institute for Strategic Studies, Ukraine

PhD Candidate, Senior consultant

R. D. Klym, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Graduate student at the Department of Political Science and Public Administration

K. V. Vakarchuk, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Ph.D in Political Science, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of International Relations

V. Hr. Tsivatyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Honored Worker of Ukraine,
Associate Professor at the Department of Foreign Policy and International Law,
Full member of the board of the Non-governmental Organization «Scientific Society of History of Diplomacy and International Relations» (SSHDIR)

V. A. Lipkan, Institute of State and Law named after V. M. Koretsky of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor,
doctoral student of the department of legal problems of political science

O. V. Shymanova-Stefanyshyn, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Ukraine

Candidate of Political Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Humanitarian Disciplines

O. S. Gruba, Ivan Franko Lviv National University, Ukraine

PhD student at the Department of History of Philosophy

I. V. Bogachevska, Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Leading Researcher at the Department of History and Philosophy of Education

D. I. Dzvinchuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Public Administration

M. A. Shulga, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Political Sciences, Professor,
Professor at the Department of Public Administration

L. N. Kyslyak, Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Law Institute of the National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of General Law and Humanities

I. V. Koval, Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Law Institute of the National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Сandidate of Political Sciences,
Associate Professor at the Department of General Law and Humanities

O. V. Krivenko, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Doctor of Engineering Sciences,
Professor at the Department of Architectural Constructions

O. D. Pylypchuk, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

PhD of Technical Sciences,
Associate Professor at the Department of Design

Yu. O. Bukina, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Language Communication and Training

M. S. Luhova, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Master of Psychology, Graduate Student at the Department of Philosophy

V. L. Pavlov, National University of Food Technologies, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Humanities

Yu. V. Pavlov, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philosophy and Methodology of Science

M. Ya. Turchyn, O. O. Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philosophy, Bioethics
and History of Medicine

M. Yu. Savelieva, Centre for Humanitarian Education of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Philosophy of Science and Cultural Studies

O. A. Spys, State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor at the Department of Philosophy and History of Science and Technology

M. T. Stepyko, National Institute for Strategic Studies, Ukraine

Ph.D of Philosophy, Professor, Honored Worker of Science and Technology,
Chief Researcher

T. D. Sukhodub, Centre for Humanitarian Education of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philosophy of Science and Cultural Studies

Cover for THE STUDY OF TOPICAL ISSUES OF MODERN SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY
Published
September 13, 2022