NATURAL RESOURCE POTENTIAL, ECOLOGY, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE UNITS OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND UKRAINE AMIDST EU LEGISLATIVE REQUIREMENTS

Authors

Authors

N. S. Boiko, N. M. Doiko, N. V. Dragan, V. S. Soloshenko, Ye. D. Batuieva, O. O. Avksentievа, Yu. O. Udod, D. V. Hlushach, O. О. Avksentieva, Ye. D. Tkach, A. A. Bunas, L. V. Havryliuk, I. V. Beznosko, O. О. Kichigina, V. V. Dvoretskyi, O. N. Dvoretska, I. Ya. Klymchuk, O. V. Koliada, L. V. Golovan, Yu. Yu. Chuprina, V. O. Mineralova, A. I. Parfenuik, Yu. A. Turovnik, O. V. Panchuk, O. V. Romanenko, D. V. Shelinhovskyi, O. M. Soborova, O. Yu. Kudelina, V. А. Bohatyrenko, O. V. Andreeva, V. G. Shtamburg, S. V. Kravchenko, A. A. Anishchenko, O. O. Buryanyk, M. M. Karabiniuk, O. V. Semeryak, Z. V. Hostiuk, Yа. V. Kyhtenko, V. Yе. Tymofeev, S. I. Pyasetska, L. A. Yelistratova, A. A. Apostolov, D. M. Movchan, N. V. Verhelska, L. I. Pymonenko, V. V. Verhelska, L. I. Demchuk, O. P. Chigvintseva, A. V. Tokar, Yu. V. Boyko

International scientific conference “Natural resource potential, ecology, and sustainable development of administrative units of the Republic of Latvia and Ukraine amidst EU legislative requirements” : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 100 pages.

Chapters

Author Biographies
N. S. Boiko, State dendrological park “Olexandria” of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Director

N. M. Doiko, State dendrological park “Olexandria” of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Senior Researcher,
Head of the Department

N. V. Dragan, State dendrological park “Olexandria” of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Head of the laboratory

V. S. Soloshenko, State dendrological park “Olexandria” of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

junior researcher

Ye. D. Batuieva, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Postgraduate student at the Department of Plant and Microorganisms Physiology and Biochemistry

O. O. Avksentievа, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor at the Department of Plant and Microorganisms Physiology and Biochemistry

Yu. O. Udod, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Bachelor at the Department of Plant and Microorganisms Physiology and Biochemistry

D. V. Hlushach, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

PhD student at the Plant and Microorganisms Physiology and Biochemistry Department

O. О. Avksentieva, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor at the Plant and Microorganisms Physiology and Biochemistry Department,

Ye. D. Tkach, Institute of Agroeсology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Senior Explorer,
Deputy Head of the Department of Agroecology and Biosafety

A. A. Bunas, Institute of Agroeсology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Explorer,
Senior Researcher at the Laboratory of Ecology of Microorganisms

L. V. Havryliuk, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Researcher at the Independent laboratory of seed ecology

I. V. Beznosko, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher at the department of agrobioresources and ecologically safe technologies

O. О. Kichigina, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Head of the Independent laboratory of seed ecology

V. V. Dvoretskyi, Institute of Agroeсology and Environmental Management National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Research Officer at the Department of agroecology and biosecurity

O. N. Dvoretska, Institute of Agroeсology and Environmental Management National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Research Officer at the Department of agroecology and biosecurity

I. Ya. Klymchuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Postgraduate Student of the scientific program "Ecology"

O. V. Koliada, State Biotechnology University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Department of Ecology and Biotechnology in Crop Production

L. V. Golovan, State Biotechnology University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Ecology and Biotechnology in Crop Production

Yu. Yu. Chuprina, State Biotechnology University, Ukraine

Senior teacher at the Department of Ecology and Biotechnology in Crop Production

V. O. Mineralova, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Researcher at the laboratory of agroecosystems biocontrol and organic production

A. I. Parfenuik, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of the Department of agrobioresources and environmentally safe technologies

Yu. A. Turovnik, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Head of the laboratory of agroecosystems biocontrol and organic production

O. V. Panchuk, O. O. Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor at the Department of Biology

O. V. Romanenko, O. O. Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of the Department of Biology

D. V. Shelinhovskyi, Odessa State Environment University, Ukraine

a second year student of the bachelor’s level of higher education
in the specialty 101 – Ecology

O. M. Soborova, Odessa State Environment University, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture

O. Yu. Kudelina, Odessa State Environment University, Ukraine

Senior lecturer at the Department of foreign languages

V. А. Bohatyrenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Chemistry

O. V. Andreeva, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Head of the physical and colloid chemistry laboratory

V. G. Shtamburg, Ukrainian State Chemical Technology University, Ukraine

Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Pharmacy and Technology of Organic Compounds

S. V. Kravchenko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of Chemistry

A. A. Anishchenko, Oles Gonchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of Physical, Organic and Inorganic Chemistry

O. O. Buryanyk, Lviv Ivan Franko National University, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences,
Associate Professor at the Department of Geoecology and Physical Geography

M. M. Karabiniuk, State University «Uzhhorod National University», Ukraine

Candidate of Geographic Sciences,
Associate Professor at the Department of Physical Geography and Efficient Environmental Management

O. V. Semeryak, Ivan Franko Lviv National University, Ukraine

student at the Faculty of Geography

Z. V. Hostiuk, Hutsulshchyna National Nature Park, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences,
Researcher

Yа. V. Kyhtenko, Ukrainian Hydrometeorological Institute of the State Emergency Service of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

junior researcher, graduate student

V. Yе. Tymofeev, Ukrainian Hydrometeorological Institute of the State Emergency Service of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Geographical Sciences,
Head of the laboratory of climate research and long-term weather forecasts

S. I. Pyasetska, Ukrainian Hydrometeorological Institute of the State Emergency Service of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences,
Senior Research Fellow

L. A. Yelistratova, SI "Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Candidate of Geographic Sciences, Senior Researcher,
Head of the Department of Energy and Mass Exchange in Geosystems

A. A. Apostolov, SI "Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Candidate of Geological Sciences,
Researcher at the Department of Energy and Mass Exchange in Geosystems

D. M. Movchan, SI "Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Candidate of Geological Sciences,
Senior Researcher at the Department of Energy and Mass Exchange in Geosystems

N. V. Verhelska, SI “Scientific Center of Mining Geology,Geoecology and Infrastructure Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Geological Sciences,
Head of the Department of Mining Geoecology

L. I. Pymonenko, Institute of Geotehnical Mechanics namedby N. Poliakov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Geological Sciences,
Leading Research Associate

V. V. Verhelska, SI “Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Postgraduate Student

L. I. Demchuk, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Ecology

O. P. Chigvintseva, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Chemistry

A. V. Tokar, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Chemistry

Yu. V. Boyko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Senior lecturer at the Department of Chemistry

Cover for NATURAL RESOURCE POTENTIAL, ECOLOGY, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE UNITS OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND UKRAINE AMIDST EU LEGISLATIVE REQUIREMENTS
Published
September 13, 2022