FORECASTS AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC DISCOVERIES IN AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD

Authors

Authors

M. H. Vasylenko, I. K. Shvydenko, L. А. Raichuk, V. M. Viryovka, T. V. Tarasenko, N. A. Tsarinok, R. A. Vozhehova, L. M. Hranovska, Ye. V. Zadubinna, O. А. Tarasenko, S. O. Zaiets, O. L. Rudik, L. A. Sergeyev, N. M. Zelenianska, M. O. Samofalov, А. І. Liubchenko, І. О. Liubchenko, O. Р. Serzhuk, T. Yu. Marchenko, S. V. Mishchenko, D. M. Onopriienko, V. D. Orekhivskyi, A. I. Kryvenko, N. P. Kovalenko, O. О. Piliarska, L. A. Pravdyva, O. S. Titarenko, L. M. Karpuk, A. A. Pavlichenko, P. O. Feoktistov, O. Ye. Yarmolskaya, S. V. Gavrilov, V. G. Shestak, B. I. Parkhuts, N. I. Veha, N. M. Zelenianska, O. M. Mandych, I. S. Rozhko, R. I. Shtoiko, I. B. Bankovska, O. M. Tsereniuk, N. V. Krygina, Ye. О. Budakva, S. Н. Zinoviev, S. A. Manyunenko, R. M. Dvykaliuk, L. O. Adamchuk, D. V. Lisohurska, N. B. Mokhnachova, I. V. Polovyi, S. O. Vovk, A. M. Saienko, M. Yu. Peka, V. N. Balatsky, O. D. Fedak, О. І. Stadnytska, O. Yа. Klym, V. І. Khalak, O. O. Bezaltychna, O. O. Husiatynska, M. O. Khomenko, I. V. Kimeіchuk, O. Yu. Kaidyk, M. I. Burhaz, P. V. Shekk, G. A. Kurinenko, D. A. Syrovatka, T. І. Matviienko, M. I. Burhaz, A. І. Lichna, O. М. Soborova, K. I. Bezyk, R. V. Sydorak, V. O. Borovyk, А. І. Dmytrotsa, N. О. Shuliak, P. V. Shekk

International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food” : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 145 pages.

Chapters

Author Biographies
M. H. Vasylenko, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences,
Senior Researcher

I. K. Shvydenko, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Science,
Head of the Laboratory of Radioecology of Agrarian and Forest Ecosystems

L. А. Raichuk, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Science, Senior Researcher,
Head of the Department of Radioecology and Remote Sensing of Landscapes

V. M. Viryovka, Panfilsk Research Station of the National Research Center “Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Head of the agricultural laboratory

T. V. Tarasenko, Panfilsk Research Station of the National Research Center “Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, Ukraine

Researcher

N. A. Tsarinok, Panfilsk Research Station of the National Scientific Center “Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, Ukraine

Junior Researcher

R. A. Vozhehova, Institute of Climate Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Academician of the National Academy of Sciences,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,
Director

L. M. Hranovska, Institute of Climate Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,
Head of the Department of Irrigated Agriculture and Decarbonization of Agroecosystems

Ye. V. Zadubinna, Research Panfily Research Station National Scientific Center “Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Director

O. А. Tarasenko, Research Panfily Research Station National Scientific Center “Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Deputy Director

S. O. Zaiets, Institute of Climate Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher,
Head of the Department of Climate-oriented Agricultural Technologies

O. L. Rudik, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Agriculture

L. A. Sergeyev, Institute of Climate Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Deputy Director

N. M. Zelenianska, National Scientific Centre “V. Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking” of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher,
Deputy Director for Research and Innovation

M. O. Samofalov, National Scientific Centre “V. Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking” of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student

А. І. Liubchenko, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Genetics, Plant Breeding and Biotechnology

І. О. Liubchenko, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Lecturer at the Department of Genetics, Plant Breeding and Biotechnology

O. Р. Serzhuk, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Genetics, Plant Breeding and Biotechnology

T. Yu. Marchenko, Institute of Climate Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agriculture Sciences, Senior Research Associate,
Head of the Department of selection of agricultural plants

S. V. Mishchenko, Institute of Bast Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agriculture Sciences, Senior Research Associate,
Chief Researcher at the Department of Hemp Breeding and Seed Growing

D. M. Onopriienko, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Professor at the Department of civil engineering, construction technologies and environmental protection

V. D. Orekhivskyi, Institute of Plant Physiology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Historical Science,
Deputy Director for Research and Organizational Work

A. I. Kryvenko, Institute of Plant Physiology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agriculture Science, Professor,
Temporary Acting Head of the Laboratory of Original Seed Production

N. P. Kovalenko, Institute of Plant Physiology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Historical Science, Senior Research,
Senior Research at the Laboratory of Original Seed Production

O. О. Piliarska, Institute of Climate Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher,
Head of the department of marketing and international activities

L. A. Pravdyva, Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural sciences,
Senior Research Fellow at the Department of Breeding and Sustainable Technologies for Growing and Processing Bioenergy Crops

O. S. Titarenko, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

postgraduate student,
Assistant at the Department of Farming, Agrochemistry and Soil Science

L. M. Karpuk, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Professor at the Department of Farming, Agrochemistry and Soil Science

A. A. Pavlichenko, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Farming, Agrochemistry and Soil Science

P. O. Feoktistov, Institute – National Center for Seed Production and Varietal Research of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences,
Head of the Department of Resistance to Abiotic Factors, Breeding and Genetic

O. Ye. Yarmolskaya, Institute – National Center for Seed Production and Varietal Research of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of geographical sciences,
Senior Researcher Associate at the Department of Resistance to Abiotic Factors Breeding and Genetic

S. V. Gavrilov, Institute – National Center for Seed Production and Varietal Research of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Researcher Associate at the Department of Resistance to Abiotic Factors Breeding and Genetic

V. G. Shestak, Lviv National Environmental University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department Agrochemistry and Soil Science

B. I. Parkhuts, Lviv National Environmental University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Acting Associate Professor at the Department Agrochemistry and Soil Science

N. I. Veha, Lviv National Environmental University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Acting Associate Professor at the Department Agrochemistry and Soil Science

N. M. Zelenianska, National Scientific Centre “V. Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking” of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine", Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher,
Deputy Director for Research and Innovation

O. M. Mandych, National Scientific Centre “V. Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking” of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine", Ukraine

Postgraduate Student at the Departament of Nursery, Reproduction and Biotechnology of Grapes

I. S. Rozhko, Lviv National Environmental University, Ukraine

Candidate of agricultural sciences,
Associate Professor of the Department of horticulture and vegetable growing named after рrofessor I. Gulko

R. I. Shtoiko, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of rational use nature resources and protected nature

I. B. Bankovska, Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agriculture, Senior Research Associate,
Head of the Department of Feeding, Physiology and Animal Health

O. M. Tsereniuk, Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agriculture, Associate Professor,
director

N. V. Krygina, Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Research Officer at the laboratory of economic analysis and forecasting

Ye. О. Budakva, Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D. student,
Junior researcher at the Laboratory of Genetics

S. Н. Zinoviev, Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher,
Head of the Laboratory of Feeding,

S. A. Manyunenko, Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Senior Researcher at the Laboratory of Reproduction Physiology

R. M. Dvykaliuk, University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Standardization and Certification of Agricultural Products

L. O. Adamchuk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Department of Standardization and Certification of Agricultural Products;
Senior Research Officer
National Science Center “P. I. Prokopovich Institute of Beekeeping”;
PO “Foundation of Women Beekeepers”

D. V. Lisohurska, Polissia National University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Department of Animal Feeding, Breeding and Conservation of Biodiversity

N. B. Mokhnachova, Institute of Animal Breeding and Genetics named after M. V. Zubets of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Senior Research

I. V. Polovyi, Institute of Agriculture of the Carpathian Region of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student

S. O. Vovk, Institute of Agriculture of the Carpathian Region of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of the small animal breeding department

A. M. Saienko, Institute of Pig Breeding and Agroindustrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agriculture Science,
Senior Research Associate at the Genetics Laboratory

M. Yu. Peka, Institute of Pig Breeding and Agroindustrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Junior research Associate at the Genetics Laboratory

V. N. Balatsky, Institute of Pig Breeding and Agroindustrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agriculture Science, Professor,
Head of the Genetics Laboratory

O. D. Fedak, Institute of Agriculture Carpathian region National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher,
Leading Researcher at the Department of breeding, technologies of keeping and feeding animals

О. І. Stadnytska, Institute of Agriculture Carpathian region National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher,
Leading Researcher at the Department of breeding, technologies of keeping and feeding animals

O. Yа. Klym, Institute of Agriculture Carpathian region National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Senior Researcher at the laboratories of ecology

V. І. Khalak, SI “Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher,
Head of the animal husbandry laboratory

O. O. Bezaltychna, Odessa State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Assistant at the department of technology of production and processing of livestock products

O. O. Husiatynska, Odessa State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Assistant at the department of technology of production and processing of livestock products

M. O. Khomenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Assistant at the Department of genetic, breeding and animal biotechnology

I. V. Kimeіchuk, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

Assistant at the Department of Forestry

O. Yu. Kaidyk, University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Associate Professor at the Department of Forest Reproduction and Forest Reclamationational

M. I. Burhaz, Odessa State Ecological University, Ukraine

Candidate of Biology, Associate Professor,
Associate Professor at the Aquatic Bioresources and Aquaculture Department

P. V. Shekk, Odessa State Ecological University, Ukraine

Doctor of Agriculture, Professor
Head of the Department Aquatic Bioresources and Aquaculture

G. A. Kurinenko, Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Сandidate of Аgricultural Sciences,
Head of the Fish Selection Department

D. A. Syrovatka, Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Senior Researcher at the Fish Breeding Department

T. І. Matviienko, Odessa State Ecological University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture

M. I. Burhaz, Odessa State Ecological University, Ukraine

Candidate of Biology, Associate Professor,
Associate Professor at the Aquatic Bioresources and Aquaculture Department

A. І. Lichna, Odessa State Ecological University, Ukraine

Assistant at the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture

O. М. Soborova, Odessa State Ecological University, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture

K. I. Bezyk, Odessa State Ecological University, Ukraine

Senior Lecturer at theDepartment of Aquatic Bioresources and Aquaculture

R. V. Sydorak, Odessa State Ecological University, Ukraine

Technician at the laboratory of the Department of Aquatic Bioresources and Aquaculture

V. O. Borovyk, Institute of climate-oriented agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

candidate of agricultural sciences,
senior researcher of the selection department

А. І. Dmytrotsa, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student
Institute of Agriculture Carpathian region

N. О. Shuliak, Crown Law Firm, Ukraine

Master of Laws, lawyer,
Managing partner

P. V. Shekk, Odessa State Ecological University, Ukraine

Doctor of Agriculture, Professor
Head of the Department Aquatic Bioresources and Aquaculture

Cover for FORECASTS AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC DISCOVERIES IN AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD
Published
September 16, 2022