EDUCATION, SCIENCE, RESEARCH DURING MARTIAL LAW

Authors

Authors

Lyudmila Vasylivna Strilchuk, Roman Yuriyovych Myhalchuk, Natalia Siruk, Olena Kushpetiuk, Yuliia Anatoliivna Glushchenko, Tetyana Petrivna Panyuk, Oleksandr Viktorovych Deineha, Inna Oleksandrivna Deineha, I. M. Androschuk, Lyudmyla Mychajlivna Alekseyenko, Oksana Ivanivna Tulai, Nataliia Hryhorivna Klymenko, Myroslava Filipovych, Oleksandr Laptiev, Valentyn Sobchuk, Olexandr Stanzhyts’kyi, Nataliia Lukova-Chuiko, Oksana Grigorivna Koziichuk, Iryna Petrivna Tomashevs’ka, Vitalii Valeriyovich Prykhodniuk, Viacheslav Viktorovich Gorborukov, Yurii Pasichnyk, Nataliia Maksymivna Vasylyshyna, Yaroslav Bohdanovych Yarosh, Galyna Oleksandrivna Maleonchuk

Education, science, research during martial law : Collective monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 374 p.

Chapters

Author Biographies
Lyudmila Vasylivna Strilchuk, Volyn National University named after Lesya Ukrainka, Ukraine

doctor of historical sciences, professor
head of the world history department

Roman Yuriyovych Myhalchuk, Rivne State humanitarian university, Ukraine

candidate of historical sciences, associate professor
department of World History

Natalia Siruk, Subdivision “Volyn Professional College, National University of Food Technologies”, Ukraine

Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor

Olena Kushpetiuk, Separate structural subdivision of the Open International University of Human Development “Ukraine” Lutsk Institute of Human Development, Ukraine

Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor,
deputy director of educational work

Yuliia Anatoliivna Glushchenko, Poltava State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor

Tetyana Petrivna Panyuk, Rivne State University of Humanitarian, Ukraine

PhD in Economics, Docent, Professor of the Department of Economic Theory

Oleksandr Viktorovych Deineha, Rivne State University of Humanities, Ukraine

doctor of economic sciences, professor,
vice-rector for scientific work

Inna Oleksandrivna Deineha, Rivne State University of Humanities, Ukraine

doctor of economic sciences, professor,
Head of the Department of Economics and Business Management

I. M. Androschuk, Rivne State University of Humanities, Ukraine

candidate of political sciences, associate professor,
head of the postgraduate department

Lyudmyla Mychajlivna Alekseyenko, Ivano-Frankivsk Research and Development Institute of Management of the West Ukrainian National University, Ukraine

Doctor of Science in Economics, Professor,
Head of the Department of Management and Administration

Oksana Ivanivna Tulai, West Ukrainian National University, Ukraine

Doctor of Science in Economics, Professor,
Head of the Department of International Relations and Diplomacy

Nataliia Hryhorivna Klymenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Public Administration, Associate Professor,
Professor of the Department of Global and National Security
of Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service

Myroslava Filipovych, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Doctoral Student

Oleksandr Laptiev, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Technical Science, Senior Researcher
Associate Professor the Department of Cyber Security and
Information Protection
Faculty of Information Technology

Valentyn Sobchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor Engineering, Associate Professor
Professor of the Department of Integral and Differential Equations
Faculty of Mechanics and Mathematics

Olexandr Stanzhyts’kyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Head of the Department of Integral and Differential Equations
Faculty of Mechanics and Mathematics

Nataliia Lukova-Chuiko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Department of Cyberbezpeki and Zachistu Information
Faculty of Information Technology

Oksana Grigorivna Koziichuk, University of Еconomics and Law “KROK”, Ukraine

Candidate of Science Pedagogical, Docent Head of the Tourism

Iryna Petrivna Tomashevs’ka, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Рrofessor at the Department of General Pedagogy and Preschool Education

Vitalii Valeriyovich Prykhodniuk, National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Department Head at the Department of creating and using intelligent networking tools

Viacheslav Viktorovich Gorborukov, National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Researcher at the Department of creating and using intelligent networking tools

Yurii Pasichnyk, National Research Centre “Institute of Agrarian Economics”, Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief researcher of the department of socio-economic development of rural areas

Nataliia Maksymivna Vasylyshyna, National Aviation University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor at the Department of Foreign Languages and Translation

Yaroslav Bohdanovych Yarosh, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Doctor of Political Sciences,
Dean of Faculty of History, Political Science and National Security

Galyna Oleksandrivna Maleonchuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor of the Department of History of Ukraine and Archeology

Cover for EDUCATION, SCIENCE, RESEARCH DURING MARTIAL LAW
Published
November 14, 2022