THE INTERACTION OF JOURNALISM, ADVERTISING AND PR IN THE MODERN MEDIA SPACE

Authors

Authors

T. O. Harasym, O. I. Dovbush, I. P. Skoreiko-Svirska, O. O. Marukhovskyi, I. V. Khlystun, P. M. Zubar, V. H. Kostenko, I. V. Znamenska, I. M. Koshman, K. M. Pityk, N. M. Savchuk, Y. M. Fedik, O. M. Furman, D. O. Chystiak, S. A. Shuliak, L. M. Zadoiana, O. M. Kulykova, A. S. Nypadymka, L. M. Safiullina, N. P. Ponomarenko, M. I. Svalova, H. M. Truba, V. S. Babenko, V. R. Stratiuk, I. M. Tsurkan, Yu. M. Yurina, Xiaoqing Wang, S. I. Hryhoruk, I. B. Ivanova, D. S. Barkalova, N. V. Kutuza, N. M. Sydorenko, O. O. Dubetska, V. I. Starkov, D. I. Zagorulko, T. O. Prystupenko, I. M. Yevdokymenko, M. V. Chabanenko, T. V. Shlemkevich

International scientific conference «The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space » : conference proceedings, October 12–13, 2022. Częstochowa, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2022. 128 pages.

Chapters

Author Biographies
T. O. Harasym, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor at rhe Department of English Philology and English Language Teaching Methods

O. I. Dovbush, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of English Philology and English Language Teaching Methods

I. P. Skoreiko-Svirska, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of English Philology and English Language Teaching Methods

O. O. Marukhovskyi, University of Economics and Law «KROK», Ukraine

Candidate of Political Sciences, Associate Professor at the Department of International Relations and Journalism

I. V. Khlystun, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Linguistics and Journalism

P. M. Zubar, Educational and Scientific Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Ph. D. Student

V. H. Kostenko, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages, Latin and Medical Terminology

I. V. Znamenska, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages, Latin and Medical Terminology

I. M. Koshman, Volodymyr Dahl Eastern Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Philology and Journalism

K. M. Pityk, Educational and Scientific Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Romance Philology

N. M. Savchuk, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Linguistics and Journalism

Y. M. Fedik, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Postgraduate student at the Applied Linguistics Department

O. M. Furman, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Postgraduate student at the Applied Linguistics Department

D. O. Chystiak, Scientific and Еducational Institute of Philology of Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine

Doctor of Philology, Associate Professor, Professor at the Department of Romanic Philology

S. A. Shuliak, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Professor at the Department of Applied Linguistics and Journalism

L. M. Zadoiana, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Applied Linguistics and Journalism

O. M. Kulykova, Kharkiv State Academy of Culture, Ukraine

Candidate of Science in Social Communication, Senior Lecturer at the Department of Journalism

A. S. Nypadymka, State University of Trade and Economics, Ukraine

PhD in Humanitarian Sciences, Associate Professor at the Department of Modern European Languages

L. M. Safiullina, State University of Trade and Economics, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Modern European Languages

N. P. Ponomarenko, Separate Structural Unit «Mechanical Engineering Vocational College of Sumy State University», Ukraine

Doctor of Philosophy, Teacher

M. I. Svalova, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Science in Social Communications, Associate Professor at the Department of journalism

H. M. Truba, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Ph.D., Associate Professor at the Department of Applied Linguistics

V. S. Babenko, Zaporizhya National University, Ukraine

Post-graduate student of the Faculty of Journalism

V. R. Stratiuk, Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Postgraduate Student

I. M. Tsurkan, Mykolaiv Branch of Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Event Management and Social Communications

Yu. M. Yurina, Kherson State University, Ukraine

Сandidate of Philological Sciences, Doctor of Philosophy, Associate Professor at the Department of Ukrainian and Slavic Philology and Journalism

Xiaoqing Wang, Educational and Scientific Institute of Journalism af Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Master of journalism

S. I. Hryhoruk, Ivan Franko National University in Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Linguistics

I. B. Ivanova, Simon Kuznets National University of Economics, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Professor at the Department of Management of Social Communications

D. S. Barkalova, Simon Kuznets National University of Economics, Ukraine

2nd year master’s student at the Faculty of International Relations and Journalism

N. V. Kutuza, Odesa National I. I. Mechnikov University, Ukraine

Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of New Media and Media Design

N. M. Sydorenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Professor at the Department of History of Journalism

O. O. Dubetska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Sciences in Social Communications, Assistant at the Department of Journalism

V. I. Starkov, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Mass and International Communication

D. I. Zagorulko, Educational and Scientific Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD student at the Department of Multimedia Technologies and Media Design

T. O. Prystupenko, Educational and Scientific Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Periodical Press

I. M. Yevdokymenko, Educational and Scientific Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Social Communication, Assistant at the Department of History of Journalism

M. V. Chabanenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Social Communications, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Journalism

T. V. Shlemkevich, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Political Sciences, Senior Lecturer at the Department of Journalism

Cover for THE INTERACTION OF JOURNALISM, ADVERTISING AND PR IN THE MODERN MEDIA SPACE
Published
November 18, 2022