DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMIDST MARTIAL LAW

Authors

Authors

N. G. Dolbysheva, S. E. Mustyatsya, A. V. Ivegesh, V. I. Naumchuk, A. V. Ohnystiy, I. Ya. Karpa, A. M. Fediuk, T. V. Maleniuk, N. H. Sobko, V. A. Babalich, N. V. Tarasova, H. O. Tsyhura, І. M. Chornobay, I. Ye. Lapychak, V. I. Ivasiak, O. O. Shevchenko, Zh. I. Antipova, T. O. Barsukova, I. O. Bejgul, O. M. Shishkina, A. Y. Semizorova, L. B. Voloshko, N. L. Babych, N. M. Grabyk, I. Ya. Hrubar, M. V. Yaremii, O. V. Danysko, O. I. Kyrylenko, M. M. Dominiuk, O. V. Kotova, O. V. Sopotnytska, O. V. Nepsha, N. I. Kotiai, M. V. Kuznetsov, D. O. Loginov, O. V. Leschinsky, H. Yu. Kurtova, O. V. Ponomarenko, L. G. Hryshko, O. V. Mykhniuk, Yu. N. Moroz, A. V. Ohnystyi, K. M. Ohnysta, Ya. P. Galan, V. V. Prontenko, V. V. Suspo, I. V. Khlibovych, I. Yu. Samokhvalova, S. M. Kharchenko, N. S. Serhata, I. P. Kiktenko, S. H. Sobko, A. L. Babenko, M. V. Chepil, Kh. E. Shavel, N. O. Shestopal, T. O. Shytikov, O. V. Yudenko, D. O. Stepanenko, E. V. Mkrtchan, I. V. Hruzevych, R. V. Kropta, V. M. Afonin, O. M. Loіko, Yu. B. Bobko, O. V. Ivanska, L. V. Sheyko, O. P. Gnydiuk, A. V. Solomna, H. Z. Lavrin, I. O. Angeliuk, A. M. Krytska, T. G. Chopilko, G. I. Shturko

International scientific conference «Development of physical culture and sports amidst martial law» : conference proceedings, October 5–6, 2022. Częstochowa, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2022. 170 pages.

Chapters

Author Biographies
N. G. Dolbysheva, Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sports, Ukraine

PhD of Physical Education and Sports, Associate Professor, Dean of the Faculty of Physical Culture and Sports, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Sports Training

S. E. Mustyatsya, Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sports, Ukraine

Lecturer at the Department of Theory and Methods of Sports Training

A. V. Ivegesh, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Theory and Methodology of Olympic and Professional Sports

V. I. Naumchuk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Theoretical Foundations and Methods of Physical Education

A. V. Ohnystiy, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Physical Education

I. Ya. Karpa, Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Science (Physical Education and Sports), Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Football

A. M. Fediuk, Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture, Ukraine

Lecturer at the Department of Football

T. V. Maleniuk, Volodymyr Vynnychenko Central State University, Ukraine

Candidate of Science (Physical Education and Sport), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Olympic and Professional Sports

N. H. Sobko, Volodymyr Vynnychenko Central State University, Ukraine

Candidate of Science (Physical Education and Sports), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Olympic and Professional Sports

V. A. Babalich, Volodymyr Vynnychenko Central State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Olympic and Professional Sports

N. V. Tarasova, Philip Orlyk International Classical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Psychology and Pedagogical Education

H. O. Tsyhura, T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium", Ukraine

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Biological Fundamentals of Physical Education, Health and Sports

І. M. Chornobay, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Bobersky, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor,
Associate Professor at the Football Department

I. Ye. Lapychak, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Bobersky, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor,
Head of the Football Department

V. I. Ivasiak, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Bobersky, Ukraine

Master, Teacher at the Football Department

O. O. Shevchenko, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sports and Movement Games

Zh. I. Antipova, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education

T. O. Barsukova, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Head of the Department of Physical Education

I. O. Bejgul, Dnipro State Technical University, Ukraine

Candidate of Sciences (Physical Education and Sports), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Education

O. M. Shishkina, Dnipro State Technical University, Ukraine

Candidate of Sciences (Physical Education and Sports), Associate Professor of the Department of Physical Education

A. Y. Semizorova, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Gymnastics, Dance Sports and Choreography

L. B. Voloshko, Ukrainian Center for Physical Culture and Sports of Persons with Disabilities "Invasport", Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

N. L. Babych, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Candidate of sciences (Physical Education and Sports), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy

N. M. Grabyk, Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies Physical Education Ternopil

I. Ya. Hrubar, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies Physical Education

M. V. Yaremii, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Master Student at the Faculty of Physical Education

O. V. Danysko, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education, Adaptive and Mass Physical Culture

O. I. Kyrylenko, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Theory and Methods of Teaching Sports

M. M. Dominiuk, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Lecturer at the Department of Special Physical Training

O. V. Kotova, Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Education and Sports Disciplines

O. V. Sopotnytska, Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methods of Physical Education

O. V. Nepsha, Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Theory and Methods of Physical Education and Sports Disciplines

N. I. Kotiai, The National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Physical Therapy, Occupational Educational and Scientific Institute of Health Care

M. V. Kuznetsov, Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, Ukraine

PhD in Physical Education and Sports, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

D. O. Loginov, Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

O. V. Leschinsky, Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

H. Yu. Kurtova, T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium", Ukraine

PhD in Pedagogical sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Sports

O. V. Ponomarenko, T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium", Ukraine

Postgraduate Student

L. G. Hryshko, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute", Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Health and Sports Technologies

O. V. Mykhniuk, S. P. Korolev Zhytomyr Military Institute, Ukraine

Platoon Commander

Yu. N. Moroz, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Physical Education and Psychological and Pedagogical Disciplines

A. V. Ohnystyi, Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Physical Education and Sports, Associate Professor, Head of the Department of Physical Education

K. M. Ohnysta, Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. D. in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Physical Education

Ya. P. Galan, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Ukraine

Ph.D. D. in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education and Sports

V. V. Prontenko, Zhytomyr Military Institute named after S. P. Korolev, Ukraine

Сandidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

V. V. Suspo, National University of Defense of Ukraine named after I. Chernyakhovsky, Ukraine

Lecture at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

I. V. Khlibovych, Security Service of Ukraine, Ukraine

Employee

I. Yu. Samokhvalova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Postgraduate Student, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Senior Lecturer at the Department of Physical Education

S. M. Kharchenko, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Physical Education Department

N. S. Serhata, Khortytsk National Educational and Rehabilitation Academy, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and sports, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Therapy, Occupational Therapy and Physical Culture and Sports

I. P. Kiktenko, Khortytsk National Educational and Rehabilitation Academy, Ukraine

Teacher at the Department of Physical Therapy, Occupational Therapy and Physical Culture and Sports

S. H. Sobko, Volodymyr Vynnychenko Central State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor at the Department of Physical Training and Recreation and Health Work

A. L. Babenko, Volodymyr Vynnychenko Central State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor at the Department of Physical Training and Recreation and Health Work

M. V. Chepil, Kolomyya Educational-Scientific Institute Vasil Stefanyk Precarpathian Universiti, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Education Science and Psychology

Kh. E. Shavel, Lviv State University of Physical Culture and Sport named after Ivan Boberskyi, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Biochemistry and Hygiene

N. O. Shestopal, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Lecturer

T. O. Shytikov, Center of Naturopathy and Valeology, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Head

O. V. Yudenko, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Biosafety and Human Health

D. O. Stepanenko, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Biosafety and Human Health

E. V. Mkrtchan, National University of Ukraine on Physical Education and Sports, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Medical and Biological Sciences

I. V. Hruzevych, National University of Ukraine on Physical Education and Sports, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Medical and Biological Disciplines

R. V. Kropta, State Research Institute of Physical Culture and Sports, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor,
Head of the Laboratory of Diagnostics of Functional, Physical and Technical Reserves

V. M. Afonin, National Academy of Land Forces named after Hetman Petro Sahaidachny, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

O. M. Loіko, National Academy of Land Forces named after Hetman Petro Sahaidachny, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, professor, Professor at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

Yu. B. Bobko, National Academy of Land Forces named after Hetman Petro Sahaidachny, Ukraine

Associate Professor at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

O. V. Ivanska, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Medical and Biological Foundations of Physical Culture and Sports

L. V. Sheyko, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

senior teacher of the department of water sports

O. P. Gnydiuk, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Training and Personal Safety

A. V. Solomna, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Ukraine

Cadet at the Faculty of Operational and Service Activities

H. Z. Lavrin, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Physical Education

I. O. Angeliuk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Physical Education

A. M. Krytska, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Student

T. G. Chopilko, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Physical Education and Sports, Senior Lecturer at the Football Department

G. I. Shturko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Preschool Education

Cover for DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMIDST MARTIAL LAW
Published
November 21, 2022