DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE

Authors

Authors

Serhii Kanyhin, Yuliia Perehuda, Anton Zhuchkov, Alla Kiziun, Oksana Melnichuk, Tatiana Pavlyuk, Volodymyr Mishchenko, Svitlana Mishchenko, Valentyna Khachatrian, Viktoriia Stratiichuk, Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Bogdan Borodin, Valeriia Kornivska, Dmytro Lazarenko, Nataliia Trushkina, Viktor Utkin, Stanislav Mykhailov, Nataliia Savina, Yelyzaveta Mykhailova, Oleksandr Piriashvili, Maryna Riabenka, Valentyna Postova, Mykola Skopen, Liudmyla Krasavtseva, Oleksandr Budya, Olena Khytra, Мariia Bahorka, Nataliy Yurchenko, Dmytrii Mykov, Iryna Mazurkevych, Iryna Vivsiuk, Volodymyr Merezhko, Dmytro Onopriienko, Nataliia Sarai, Olga Sopotsko, Kateryna Trofymenko, Svitlana Frunza, Serhiy Shevchenko, Oksana Domina, Nataliia Korz, Oleksandra Lutsenko, Natalya Tubaltseva, Natalia Hryshyna, Elizaveta Avramenko, Iryna Allahverdiyeva, Vladyslav Palamarchuk, Olga Vasilishina, Natalia Chorna, Viktor Harbar, Larysa Osipova, Olena Krasnyak, Liliya Martynova, Anton Nepytaliuk, Oksana Kulhanik, Anna Datsenko, Iryna Hladii, Liudmyla Maister, Tetiana Kytaichuk, Iryna Krupelnytska, Vitalii Pokynchereda, Inna Kopchykova, Nataliia Kotseruba, Olena Kudyrko, Larysa Luhosh, Oksana Stepanenko, Tetiana Shtets, Yuliia Verheliuk, Elmira Hataullina, Lina Marshuk, Oksana Horbachova, Kateryna Kushnirova, Tetiana Horvat, Olena Prutska, Anastasiia Abdullaieva, Yurii Radionov, Veronika Cherneha, Nataliia Dobrovolska, Svitlana Merinova, Myroslav Datsko, Oleksandr Kosovan, Vadim Romanuke, Liudmyla Husak, Volodymyr Mishchenko, Svitlana Naumenkova, Oksana Bondar-Pidhurska, Yulia Lazarenko, Iryna Zapadynska, Iryna Semeniuk, Natalia Makhnachova, Alla Ternova, Nataliia Timoshenko

Digitalization of the economy as a factor in the sustainable development of the state: International scientific conference (September 23-24, 2022. Kielce, Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 252 pages.

Chapters

Author Biographies
Serhii Kanyhin

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Yuliia Perehuda

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Anton Zhuchkov

State Tax University, Ukraine

Alla Kiziun

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Oksana Melnichuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Tatiana Pavlyuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Volodymyr Mishchenko

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Svitlana Mishchenko

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Valentyna Khachatrian

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Viktoriia Stratiichuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Andrzej Pawlik

Uniwersytet Jana Kochanowskiegow Kielcach, Poland

Paweł Dziekański

Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

Bogdan Borodin

Kyiv University of Market Relations, Ukraine

Valeriia Kornivska

State Organization “Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Dmytro Lazarenko

State Tax University, Ukraine

Nataliia Trushkina

Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Ukraine

Viktor Utkin

Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Ukraine

Stanislav Mykhailov

The National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Nataliia Savina

The National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Yelyzaveta Mykhailova

The National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Oleksandr Piriashvili

State University "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Maryna Riabenka

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Valentyna Postova

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Mykola Skopen

Kyiv Vocational College of Tourism and Hospitality, Ukraine

Liudmyla Krasavtseva

Kyiv Vocational College of Tourism and Hospitality, Ukraine

Oleksandr Budya

Kyiv Vocational College of Tourism and Hospitality, Ukraine

Olena Khytra

The Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

Мariia Bahorka

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Nataliy Yurchenko

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Dmytrii Mykov

Department of Labor and Social Protection of the Population Korosten Сity Сouncil, Ukraine

Iryna Mazurkevych

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Iryna Vivsiuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Volodymyr Merezhko

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Dmytro Onopriienko

National Aviation University, Ukraine

Nataliia Sarai

Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute, Ukraine

Olga Sopotsko

National Transport University, Ukraine

Kateryna Trofymenko

Lviv University of Trade and Economics, Ukraine

Svitlana Frunza

Robert Elvorti Economics and Technology Institute, Ukraine

Serhiy Shevchenko

Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Oksana Domina

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine; University of Helsinki, Finland

Nataliia Korz

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Oleksandra Lutsenko

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Natalya Tubaltseva

National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Ukraine

Natalia Hryshyna

National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Ukraine

Elizaveta Avramenko

National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Ukraine

Iryna Allahverdiyeva

Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Vladyslav Palamarchuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Olga Vasilishina

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Natalia Chorna

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Viktor Harbar

Vinnytsia Trade and Economic Institute State University of Trade and Economics, Ukraine

Larysa Osipova

Vinnytsia Trade and Economic Institute State University of Trade and Economics, Ukraine

Olena Krasnyak

Vinnytsia Trade and Economic Institute of State University of Trade and Economics, Ukraine

Liliya Martynova

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Anton Nepytaliuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Oksana Kulhanik

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Anna Datsenko

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Iryna Hladii

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Liudmyla Maister

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Tetiana Kytaichuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economic of State University of Trade and Economics, Ukraine

Iryna Krupelnytska

Vinnytsia Institute of Trade and Economic of State University of Trade and Economics, Ukraine

Vitalii Pokynchereda

Vinnytsia Institute of Trade and Economic of State University of Trade and Economics, Ukraine

Inna Kopchykova

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Nataliia Kotseruba

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Olena Kudyrko

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Larysa Luhosh

Augustine Voloshyn Carpathian University, Ukraine

Oksana Stepanenko

State Higher Educational Institution Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Tetiana Shtets

Robert Elvorti Economics and Technology Institute, Ukraine

Yuliia Verheliuk

State Tax University, Ukraine

Elmira Hataullina

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Lina Marshuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Oksana Horbachova

National Aviation University, Ukraine

Kateryna Kushnirova

National Aviation University, Ukraine

Tetiana Horvat

West Ukrainian National University, Ukraine

Olena Prutska

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Anastasiia Abdullaieva

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Yurii Radionov

Accounting Chamber of Ukraine, Ukraine

Veronika Cherneha

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Nataliia Dobrovolska

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Svitlana Merinova

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Myroslav Datsko

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Oleksandr Kosovan

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Vadim Romanuke

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Liudmyla Husak

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Volodymyr Mishchenko

The Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Svitlana Naumenkova

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Oksana Bondar-Pidhurska

Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

Yulia Lazarenko

Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

Iryna Zapadynska

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Iryna Semeniuk

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Natalia Makhnachova

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Alla Ternova

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Nataliia Timoshenko
State Tax University, Ukraine
Cover for DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE
Published
September 30, 2022