MEDICINE AND HEALTH CARE IN MODERN SOCIETY: TOPICAL ISSUES AND CURRENT ASPECTS

Authors

Authors

O. O. Belov, V. V. Vakhovskyi, A. V. Povsheniuk, O. Yu. Pylypiuk, L. V. Dribniuk, Yu. I. Popovych, O. Ye. Dubenko, A. G. Chernenko, H. S. Dubetska, I. S. Dubetska-Hrabous, O. V. Kravets, V. V. Yekhalov, D. A. Krіshtafor, T. Yu. Kravchenko, G. К. Kopiyka, N. G. Lotysh, O. V. Lobova, V. I. Troyan, L. I. Martynova, L. M. Matvieienko, R. Yu. Matvieienko, I. S. Pylypchuk, S. I. Pylypchuk, A. A. Serenko, D. V. Minukhin, V. V. Kritsak, R. V. Symonenko, І. O. Martynuk, O. O. Fastovets, O. O. Hlazunov, K. O. Yaroshenko, L. B. Bagaylyuk, O. V. Zhurakivska, V. M. Vasyliuk, O. Ya. Zhurakivska, A. V. Homola, O. O. Tsiganenko, M. O. Kuznetsova, V. O. Bibichenko, I. K. Kuznetsova, V. A. Miskiv, O. Ya. Zhurakivska, O. H. Sebro, O. Ya. Zhurakivska, I.-A. V. Kondrat, M. O. Chyzh, I. V. Koshurba, F. V. Hladkykh, M. B. Shchur, O. Ya. Zhurakivska, I. Yu. Borysiuk, M. V. Kissa, Yu. P. Slepych, Yu. V. Karpenko, O. I. Panasenko, O. Yu. Zuy, S. V. Kovalev, N. M. Deviatkina, N. O. Vlasenko, A. M. Krychkovska, L. D. Bolibrukh, N. Ya. Monka, A. V. Homola, N. M. Stashenko, D. A. Gladkevich, K. V. Pikul, V. I. Ilchenko, O. V. Muravleva, Yu. Yu. Bakun, O. O. Horodetska, O. V. Androshchuk, O. I. Zaliubovska, G. L. Lytvynenko, M. I. Lytvynenko, M. G. Kravchuk, O. M. Hurniak, O. V. Romanenko

International scientific conference “Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects” : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 124 pages.

Chapters

Author Biographies
O. O. Belov, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Medical Psychology and Psychiatry

V. V. Vakhovskyi, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Dentistry,
Assistant at the Therapeutic Dentistry Department

A. V. Povsheniuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Therapeutic Dentistry Department

O. Yu. Pylypiuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Therapeutic Dentistry Department

L. V. Dribniuk, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery

Yu. I. Popovych, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor,
Head of the Department of Pharmacology

O. Ye. Dubenko, Kharkiv Medical Academy of the Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Professor at the Department of Neurosurgery, Neurology and Reflexotherapy,

A. G. Chernenko, Kharkiv Medical Academy of the Postgraduate Education, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Neurosurgery, Neurology and Reflexotherapy,
Assistant at the Department of Clinical Informatics and Information Technologies in Health Care Management

H. S. Dubetska, State Institution «D. F. Chebotarev Institute of Gerontology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Senior Research Fellow at the Department of Clinical Physiology and Pathology of musculoskeletal system

I. S. Dubetska-Hrabous, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Orthodontics

O. V. Kravets, Dnipro State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine of the Faculty of Postgraduate Education

V. V. Yekhalov, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Аssociate Professor at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine of the Faculty of Postgraduate Education

D. A. Krіshtafor, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant Professor at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine of the Faculty of Postgraduate Education

T. Yu. Kravchenko, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate training

G. К. Kopiyka, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate training

N. G. Lotysh, Odessa National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Pediatrics No. 3 with postgraduate training

O. V. Lobova, PHEE «Kyiv Medical University», Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Children’s Diseases

V. I. Troyan, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Professor at the Department of Otolaryngology

L. I. Martynova, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Obstetrics, Gynecology and Neonatology of Postgraduate Education

L. M. Matvieienko, Dnipro State Medical University, Ukraine

Аssistant at the Department of Therapeutic Dentistry

R. Yu. Matvieienko, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Prosthetic Dentistry

I. S. Pylypchuk, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Associate Professor at the Department of Obstetriсs and Gynecology

S. I. Pylypchuk, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Student at the Faculty of Medicine

A. A. Serenko, SI «V. T. Zaitsev Institute of General and Emergency Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Surgeon at the Department of Thoraco-Abdominal Surgery

D. V. Minukhin, Kharkiv national medical university, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Surgery No. 1

V. V. Kritsak, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department Surgery, Normal and Topographic Anatomy
Educational and Scientific Medical Institute

R. V. Symonenko, Bohomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Science,
Assistant Professor at the Prosthetic Dentistry Department

І. O. Martynuk, Pvt Ltd «Kronos Agro», Ukraine

Director

O. O. Fastovets, Dnipro State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of Department of Prosthetic Dentistry

O. O. Hlazunov, Dnipro State Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Prosthetic Dentistry

K. O. Yaroshenko, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Surgery No. 1 and Urology

L. B. Bagaylyuk, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery

O. V. Zhurakivska, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Student at the Faculty of Medicine

V. M. Vasyliuk, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery

O. Ya. Zhurakivska, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor,
Professor at the Department of Human Anatomy

A. V. Homola, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Biosafety and Human Health

O. O. Tsiganenko, Public utility non-profit enterprise «Kyiv City Clinical Hospital» № 6, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Director of the charitable organization «Palliative Care Fund Last Desire»,
Head of the Department of Palliative Care

M. O. Kuznetsova, Kharkiv national medical university, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Assistant at the Pathophysiology Department named D. O. Alpern

V. O. Bibichenko, Kharkiv national medical university, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associated Professor at the Pathophysiology Department named D. O. Alpern

I. K. Kuznetsova, Kharkiv national medical university, Ukraine

Assistant at the Medical Biology Department

V. A. Miskiv, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Human Anatomy

O. Ya. Zhurakivska, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor,
Professor at the Department of Human Anatomy

O. H. Sebro, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery

O. Ya. Zhurakivska, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor,
Professor at the Department of Human Anatomy

I.-A. V. Kondrat, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Assistant at the Department of Pathological Anatomy

M. O. Chyzh, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Head of Department of Experimental Cryomedicine

I. V. Koshurba, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student,
Department of Experimental Cryomedicine

F. V. Hladkykh, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Department of Experimental Cryomedicine

M. B. Shchur, Municipal Non-Profit Enterprise Lviv City Clinical Hospital № 2, Ukraine

Candidate of Medical Science,
Ophthalmologist

O. Ya. Zhurakivska, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor,
Professor at the Department of Human Anatomy

I. Yu. Borysiuk, Odessa National Medical University, Ukraine

Doctor of Pharmaceutical Sciences,
Head of Department of Drug Technology

M. V. Kissa, Odessa National Medical University, Ukraine

Student at the Faculty of Pharmacy

Yu. P. Slepych, Odessa National Medical University, Ukraine

Student at the Faculty of Pharmacy

Yu. V. Karpenko, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Natural Sciences for Foreign Students and Toxicological Chemistry

O. I. Panasenko, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor,
Head of the Department of Natural Sciences for Foreign Students and Toxicological Chemistry

O. Yu. Zuy, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Graduate of the I Faculty of Pharmacy

S. V. Kovalev, Poltava State Medical University, Ukraine

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor,
Department of Pharmacology, Clinical Pharmacology and Pharmacy

N. M. Deviatkina, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Department of Pharmacology, Clinical Pharmacology and Pharmacy

N. O. Vlasenko, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences,
Department of Pharmacology, Clinical Pharmacology and Pharmacy

A. M. Krychkovska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences,
Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Compounds, Pharmacy and Biotechnology

L. D. Bolibrukh, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences,
Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Compounds, Pharmacy and Biotechnology

N. Ya. Monka, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences,
Assistant at the Department of Technology of Biologically Active Compounds, Pharmacy and Biotechnology

A. V. Homola, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Biosafety and Human Health

N. M. Stashenko, Communal non-profit enterprise «Consultative and diagnostic center» of the Svyatoshinsky district, Ukraine

Doctor Orthopedist-traumatologist, Branch № 2;
Advisory Polyclinic of the Regional Hospital;
Center for Prosthetics Antis – Orto

D. A. Gladkevich, Communal non-profit enterprise «Consultative and diagnostic center» of the Svyatoshinsky district, Ukraine

Doctor Pediatrician, Branch № 2

K. V. Pikul, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Endocrinology with Children’s Infectious Diseases

V. I. Ilchenko, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Endocrinology with Children’s Infectious Diseases

O. V. Muravleva, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Endocrinology with Children’s Infectious Diseases

Yu. Yu. Bakun, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Therapy, Pharmacology, Clinical Diagnostics and Chemistry

O. O. Horodetska, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

PhD, Department of Physical Training and MPS

O. V. Androshchuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

PhD, Department of Physical Training and MPS

O. I. Zaliubovska, Kharkiv national medical university, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Clinical Laboratory Diagnostics

G. L. Lytvynenko, National Pharmaceutical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Clinical Laboratory Diagnostics

M. I. Lytvynenko, Kharkiv national medical university, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Clinical Laboratory Diagnostics

M. G. Kravchuk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Biology

O. M. Hurniak, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Biology

O. V. Romanenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of the Department of Biology

Cover for MEDICINE AND HEALTH CARE IN MODERN SOCIETY: TOPICAL ISSUES AND CURRENT ASPECTS
Published
December 25, 2022