NEW APPROACHES AND CURRENT LEGAL RESEARCH

Authors

Authors

T. K. Datsiuk, L. S. Dzevytska, M. O. Kravtsova, N. V. Zaiats, I. I. Mytrofanov, O. A. Nazarenko, T. P. Popovych, А. А. Seredunko, V. M. Sivak, M. О. Turchina, R. А. Kazak, O. D. Forostiuk, M. O. Baymuratov, B. Ya. Kofman, V. V. Derkach, O. P. Zastavna, E. Ye. Rehushevskyi, Z. V. Vasylieva-Shalamova, Ya. A. Karpiak, N. S. Horban, H. L. Krushelnytska, R. M. Minchenko, D. A. Minchenko, V. O. Savchenko, A. P. Sulyma, O. V. Lukomska, V. S. Mishchenko, A. V. Burka, M. I. Bodnaruk, M. Yu. Kuznetsova, V. V. Tkachenko, L. V. Mozechuk, S. M. Danylyuk, O. М. Kovtun, I. V. Aristova, M. V. Kluban, A. S. Lisnichenko, O. O. Marchenko, Ya. S. Riabchenko, S. V. Slychko, M. K. Smakohrai, V. V. Сhaika, D. I. Yumoranov, M. O. Akimov, Y. V. Vasylenko, R. V. Veresha, Ye. O. Konovalchyk, L. V. Moshniaha, L. S. Yermolenko-Kniazieva, K. Kniazieva, T. B. Nikolaienko, A. A. Bilyk, V. V. Pyvovarov, O. O. Sirets, Yu. M. Myroshnychenko, V. A. Shyrokov, M. V. Nadutenko, S. S. Yuschenko, N. V. Bocharova, V. M. Shkabaro, Y. S. Paleeva, O. V. Krasnikova, O. Ye. Prots, K. Ye. Rashevska, A. O. Surilova, H. R. Shcherbak, Yu. A. Kniazieva, M. B. Dzhumutiia

International scientific conference «New approaches and current legal research» : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 208 pages.

Chapters

Author Biographies
T. K. Datsiuk, Kryvy Rih Educationional and Scientific Institute Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Sciences (History), Associate Professor at the Department of Social Humanities and Legal Disciplines

L. S. Dzevytska, Kryvy Rih Educationional and Scientific Institute Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Sciences (Pedagogic), Associate Professor at the Department of Social Humanities and Legal Disciplines

M. O. Kravtsova, Kryvy Rih Educationional and Scientific Institute Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Sciences (Law), Associate Professor at the Department of Social Humanities and Legal Disciplines

N. V. Zaiats, State University of Infrastructure and Technologies and Law, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor at the Department of Constitutional and Administrative Law

I. I. Mytrofanov, Kremenchuk Mykhailo Otrohradskyi National University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of Fundamental and Branch Jurіdіcal Scіences

O. A. Nazarenko, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Senior Lecturer of the Department of Theory of State and Law

T. P. Popovych, State Higher Education Institution “Uzhhorod National University”, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and History of State and Law

А. А. Seredunko, International Humanities University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of State and Legal Disciplines

V. M. Sivak, National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Postgraduate Student at the Department of General Theory of State and Law

M. О. Turchina, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

PhD, Assistant Professor of Legal History

R. А. Kazak, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

PhD, Assistant Professor of Legal History

O. D. Forostiuk, Academy of Advocacy of Ukraine, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Human Rights International and European Law

M. O. Baymuratov, South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor, Professor of the Department of Political Sciences and Law

B. Ya. Kofman, Alfred Nobel University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Senior Researcher, Professor of the Department of Law

V. V. Derkach, Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Ukraine

Master of Law, Postgraduate Student at the Department of Constitutional Administrative and Financial Rights

O. P. Zastavna, Galitskyi Professional College named after Viacheslav Chornovil, Ukraine

Candidate of Science in Law, Lecturer

E. Ye. Rehushevskyi

Candidate of Law, Docent

Z. V. Vasylieva-Shalamova, Educational and Scientific Institute of Law Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD (Law), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Civil Procedure

Ya. A. Karpiak, Educational and Scientific Institute of Law Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Master’s degree, 2nd year of study at the Deportament of Civil Procedure

N. S. Horban, Educational and Scientific Institute of Law Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD (Law), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Notary, Enforcement and Advocacy, Prosecutor’s Office, Judiciary

H. L. Krushelnytska, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Civil Law Disciplines

R. M. Minchenko, NGO “Legal Dimension”, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine, Attorney, Head

D. A. Minchenko, JURLINE Attorneys-at-law, Ukraine

PhD in Law, LLM Queen Mary University of London, Attorney, Partner

V. O. Savchenko, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Hosted Research Fellow, Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, University of Oxford, Oxford, United Kingdom, Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines

A. P. Sulyma, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Civil Law

O. V. Lukomska, Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after Academician F. G. Burchak of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student

V. S. Mishchenko, State organization “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

PhD, Researcher of the Department of Modernization of Economic Law and Legislation

A. V. Burka, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Private Law

M. I. Bodnaruk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Private Law

M. Yu. Kuznetsova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Head of the Department of Private and Social Law

V. V. Tkachenko, Sumy National Agrarian University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Administrative and Informational Law

L. V. Mozechuk, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Philosophy in the field of law, Associate Professor at the Department of Civil and Legal Disciplines, Senior Researcher at the Department of Scientific Work Organization

S. M. Danylyuk, Viacheslav Chornovil Halytskyi Professional College, Ukraine

Lecturer

O. М. Kovtun, Academy of Advocacy of Ukraine, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal and Administrative Law

I. V. Aristova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Laws, Professor, Head of the Department of Administrative and Information Law

M. V. Kluban, Private Higher Educational Institution «Academy of Recreational Technologies and Law», Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of Law and Economic and Financial Security

A. S. Lisnichenko, Ministry of Justice of Ukraine, Ukraine

Phylosophy Doctor of Law, Head of Section at the Department of Public Law

O. O. Marchenko, Yaroslav Mudriy National Law University, Ukraine

PhD in Law, Senior Lecturer at the Department of Administrative Law

Ya. S. Riabchenko, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Administrative Law

S. V. Slychko, University of Customs and Finance of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Administrative and Customs Law

M. K. Smakohrai, Institute of Law Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Administrative and Financial Law

V. V. Сhaika, State Tax University, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Public Law

D. I. Yumoranov, Scientific Institute of Public Law, Ukraine

Postgraduate Student

M. O. Akimov, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Criminal Law Department

Y. V. Vasylenko, Kyiv University of Intellectual Property and Law, Ukraine

Candidate of Law, Docent, Associate Professor at the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics

R. V. Veresha, Academy of Advocacy of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Criminal and
Administrative Law

Ye. O. Konovalchyk, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of State-legal Discipline, Criminal Law and Process

L. V. Moshniaha, Flight Academy of the National Aviation University, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor at the Department of Law and Social and Humanitarian Disciplines

L. S. Yermolenko-Kniazieva, Flight Academy of the National Aviation University, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Law and Legal Regulation of Aviation Activity

K. Kniazieva, National Police of Ukraine, Ukraine

Police Major, Senior Investigator in Particularly Important Cases Main Investigative Department

T. B. Nikolaienko, Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Ukraine

doctor of Law, Рrofessor, Рrofessor of the Theory of Law and Criminal Procedure Department

A. A. Bilyk, Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Ukraine

Student of the Faculty of Management Training

V. V. Pyvovarov, Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, Ukraine

Doctor of Philosophy, Docent

O. O. Sirets, Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, Ukraine

Postgraduate Student

Yu. M. Myroshnychenko, Illichivskii District Court of Mariupol, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Chairman of the Court

V. A. Shyrokov, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Technical Sciences, Director

M. V. Nadutenko, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of Informatics Department

S. S. Yuschenko, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Research Officer of Informatics Department

N. V. Bocharova, Alfred Nobel University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor of the Department of Law

V. M. Shkabaro, Alfred Nobel University, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Head of the Law Department

Y. S. Paleeva, Alfred Nobel University, Ukraine

Senior Lecturer of the Department of Law

O. V. Krasnikova, National University «Odessa Maritime Academy», Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Maritime Law Maritime Law and Management Faculty

O. Ye. Prots, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of History of Ukraine and Law

K. Ye. Rashevska, Educational and Scientific Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of International Law

A. O. Surilova, National University «Odesa Maritime Academy», Ukraine

Assistant at the Department of Maritime Law

H. R. Shcherbak, State University of Trade and Economics, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of International, Civil and Commercial Law

Yu. A. Kniazieva, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Applicant at the Department of Administrative and Economic Law

M. B. Dzhumutiia, Zaporizhzhia National University, Ukraine

External Postgraduate Student at the Department of Constitutional and Administrative Law

Cover for NEW APPROACHES AND CURRENT LEGAL RESEARCH
Published
January 4, 2023