MODERN SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Authors

Authors

O. M. Vasylenko, L. I. Romanovska, T. V. Kravchyna, Yu. V. Kot, D. O. Ulianchyk, M. Yu. Zaushnikova, O. D. Pylypchuk, A. P. Polubok, D. R. Adamovych, I. G. Filippova, G. V. Chaika, N. I. Hrechanyk, S. V. Hrechanyk, L. V. Kalashnikova, O. O. Kogut, O. P. Makarova, P. D. Chervonyi, O. S. Mykhailenko, L. Ya. Prokopiv, V. F. Radkina, Z. M. Taran, O. V. Svitlovska, Z. I. Udych, M. О. Udych, Zhang Yin, Yu. Yu. Mikhalets, О. І. Nechytailo, O. V. Sinchenko, Yu. V. Shevchenko, T. А. Ternavska, Yu. V. Zhurat, M. O. Oksiutovych, I. V. Fryz, I. O. Bartienieva, O. P. Nozdrova, S. Ye. Bukhalska, O. Z. Burachyk, N. Yu. Hrebin-Krushelnytska, M. V. Mykytenko, H. L. Voronina, V. Н. Churkina, A. V. Zamsha, T. I. Kadlubovych, D. S. Chernyak, M. M. Karina, M. I. Kokadei, O. P. Kosovets, V. M. Byiakovska, O. P. Kruhlyk, A. M. Lytvynenko, Yu. V. Yampol, S. V. Polishchuk, M. P. Budanov, О. P. Budanov, V. O. Vykhrushch, O. М. Piechotа, L. M. Romanyschyna, H. P. Hamorak, M. I. Hamorak, P. V. Voroshchuk, I. D. Drobotko, A. О. Kviatkovska, N. I. Kornova, M. G. Kravchuk, O. V. Romanenko, L. G. Serhiienko, I. Yu. Feketa, D. P. Melnychuk, O. A. Chernysh, L. F. Mohelnytska, I. B. Kuzmich, V. M. Tarasov, H. V. Karakurkchi, M. I. Palamar, T. S. Nehoda, Z. M. Polova, O. M. Pukhalska, O. Yu. Maneilo, T. V. Semigina, O. B. Bielova, O. S. Bystranivska, I. V. Samoilova, T. S. Karpova, K. D. Chaikovska

International scientific conference “Modern scientific developments in pedagogy and psychology” : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 204 pages.

Chapters

Author Biographies
O. M. Vasylenko, Khmelnytsky National University, Ukraine

PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Psychology and Pedagogics

L. I. Romanovska, Khmelnitsky National University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor of Social work and Pedagogics Department

T. V. Kravchyna, Khmelnytsky National University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign languages

Yu. V. Kot, State Tax University, Ukraine

Student of the Psychology Faculty

D. O. Ulianchyk, State Tax University, Ukraine

Student of the Psychology Faculty

M. Yu. Zaushnikova, State Tax University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor at the Department of Psychology, Pedagogy and Sociology

O. D. Pylypchuk, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

PhD of Technical Sciences,
Associate Professor, Department of Design

A. P. Polubok, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

PhD of Technical Sciences,
Associate Professor, Department of Design

D. R. Adamovych, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Lecturer at the Department of Design

I. G. Filippova, Horliv Institute of Foreign Languages of State Educational Institution "DDPU", Ukraine

Female Student, Bachelor,
specialty 014.021 Language and literature (English). Psychology

G. V. Chaika, G. S. Kostyuk Institute of Psychology, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD. in Psychological Sciences,
Senior Researcher of the Laboratory of Personality Psychology

N. I. Hrechanyk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Professor of Pedagogy Department

S. V. Hrechanyk, Hlukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko, Ukraine

Graduate Student

L. V. Kalashnikova, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Senior Instructor of the Psyсhology and Social Work Department

O. O. Kogut, Kryvyi Rih State Pedagogical Institute, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of General and Age Psychology

O. P. Makarova, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Department of Pedagogy and Psychology

P. D. Chervonyi, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Department of Pedagogy and Psychology

O. S. Mykhailenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Postgraduate at the Department of Deaf Education and Deaf Psychology named after M. Yarmachenko

L. Ya. Prokopiv, Kolomyia Pedagogical College of Ivano-Frankivsk Regional Council, Ukraine

Сandidate of Psychological Sciences (Ph. D.),
Teacher of the Department of Pedagogy and Teaching Methods
Educational Fields and Technologies of Primary Education

V. F. Radkina, Izmail State University of Humanities, Ukraine

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of general and practical psychology

Z. M. Taran, Poltava State Medical University, Ukraine

Lecturer of the Department of Foreign Languages with Latin and Medical Terminology

O. V. Svitlovska, Chernivtsi Regional Vocational College of Arts named after S.Vorobkevich, Ukraine

The teacher of high qualifying category of the department specialized piano

Z. I. Udych, Ternopil Volodymyr Hnatіuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Pedagogy, Docent
Department of Pedagogy and Management of Education

M. О. Udych, Ternopil Volodymyr Hnatіuk National Pedagogical University, Ukraine

Student of the Faculty of History

Zhang Yin, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Postgraduate Student at the Department оf Choreography and Music and Instrumental Performance

Yu. Yu. Mikhalets, Khmelnytskyi Preschool Education Institution № 43 «Horobinka», Ukraine

Practical Psychologist

О. І. Nechytailo, Lyceum of Volodymyrivske "Uspikh" of Shyroke village council of Zaporizhzhia district, Ukraine

Practical Psychologist

O. V. Sinchenko, Zaporizhzhia Gymnasium № 89 of Zaporizhzhia City Council, Ukraine

Practical Psychologist

Yu. V. Shevchenko, Mykola Yarmachenko Institute of Special Pedagogy and Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Master of Special Psychology, Postgraduate Student

T. А. Ternavska, Center for Quality Assurance of Higher Education Flight Academy of the National Aviation University, Ukraine

PhD. Associate Professor,
Мethodist of the Licensing and Accreditation Department

Yu. V. Zhurat, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

PhD. Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of Preschool Education

M. O. Oksiutovych, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Candidate of Philosophical
Sciences (Ph. D.),
Associate Professor at the Department
of phycology and social welfare

I. V. Fryz, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Candidate of Psychological
Sciences (Ph. D.),
Associate Professor at the Department
of psychology and social welfare

I. O. Bartienieva, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at the Department of Pedagogy

O. P. Nozdrova, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at the Department of Pedagogy

S. Ye. Bukhalska, Professional College MIHE "Rivne Medical Academy", Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences,
Professor at the Department of Fundamental Disciplines,
Deputy Director

O. Z. Burachyk, Professional College MIHE "Rivne Medical Academy", Ukraine

Head of the cyclic committee of Biology and Chemistry

N. Yu. Hrebin-Krushelnytska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of Turkology Department

M. V. Mykytenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department
of Pedagogy

H. L. Voronina, Kharkov Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer of the Methodology of
Education and Personality
Development

V. Н. Churkina, Kharkov Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Candidate of Art History,
Assistant Professor of the Department
Education and Personal Development

A. V. Zamsha, Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Lecturer of Department of Special and Inclusive Education

T. I. Kadlubovych, Open International University of Human Development "Ukraine", Ukraine

Candidate of Political Sciences,
Associate Professor at the Department of International Relations and Political Consulting

D. S. Chernyak, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Candidate of Sociological Sciences,
Associate Professor at the Department of Philosophy and Cultural Studies

M. M. Karina, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Student of the 1st year of the Faculty of Cultural and Creative Industries

M. I. Kokadei, Communal institution Sumy specialized school I–III degrees № 7 named after Maksym Savchenko Sumy City Council, Ukraine

Teacher of Ukrainian language and literature

O. P. Kosovets, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer of the Department of Mathematics and Informatics

V. M. Byiakovska, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Holder of a Master's Degree of Higher Education, Faculty of Mathematics, Physics and Computer Sciences

O. P. Kruhlyk, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Docent
Associate professor of the Department of Deaf Education and Psychology of deaf named after M. Yarmachenko
Faculty of Special and Inclusive Education

A. M. Lytvynenko, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine

PhD (Physical Education and Sport), Associate Professor, Associate Professor

Yu. V. Yampol, Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University, Ukraine

Postgraduate Student of the Department
of Pedagogy and Educational Institution Management

S. V. Polishchuk, Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department
of Pedagogy and Management
of a Mass Institution

M. P. Budanov, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

Postgraduate Student of the Department
of Pedagogy,
Methods and Management of Education

О. P. Budanov, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

Postgraduate Student of the Department
of Pedagogy, Methods and Management
of Education

V. O. Vykhrushch, Pylyp Orlyk International Classical University of Mykolayiv, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Psychology and Pedagogical Education

O. М. Piechotа, Khmelnytskyi Humanitarian and Pedagogical Academy of Khmelnytskyi, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy of the Higher School

L. M. Romanyschyna, Khmelnytskyi Humanitarian and Pedagogical Academy of Khmelnytskyi, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy

H. P. Hamorak, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associated Professor,
Associated Professor at the Department of Microbiology, Virusology and Immunology

M. I. Hamorak, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Student of 3 course of Medical Department

P. V. Voroshchuk, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Microbiology, Virusology and Immunology

I. D. Drobotko, Kyiv International University, Ukraine

Postgraduate Student

A. О. Kviatkovska, Kyiv Professional College of Communication, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Open Education Systems and Information and Communication Technologies
NAES of Ukraine,
Teacher of Higher Qualifying Category

N. I. Kornova, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Biology

M. G. Kravchuk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Docent,
Docent of the Department of Biology

O. V. Romanenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of the Department of Biology

L. G. Serhiienko, Donetsk National Technical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Higher Mathematics and Physics

I. Yu. Feketa, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Biological sciences,
Associate Professor at the Department of Physical Geography and Rational Nature Management

D. P. Melnychuk, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Doctor of Science, Professor,
Professor of the Department of Psychology and Social Welfare

O. A. Chernysh, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

PhD, Associate Professor,
Dean of Pedagogical Technologies and Lifelong Learning Faculty

L. F. Mohelnytska, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Ph.D., Associate Professor,
Head of the Department of Theoretical and Applied Linguistics

I. B. Kuzmich, State University of Telecommunications, Ukraine

Leading Specialist
Educational and Scientific Institute of
Information Protection

V. M. Tarasov, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskiy, Ukraine

Candidate of Military Sciences, Professor,
Deputy Head of the Commandant

H. V. Karakurkchi, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskiy, Ukraine

Doctor of Engineering, Senior Researcher,
Head of the Scientific and Methodological Department

M. I. Palamar, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskiy, Ukraine

Head of the Scientific and Methodical Center
for the Organization of Educational Activities

O. M. Pukhalska, Separate structural subdivision «Dnipro Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Educational Institution "Ukrainian State University of Chemical Technology", Ukraine

Teacher of the automation and
electrical equipment committee

O. Yu. Maneilo, Separate structural subdivision «Dnipro Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Educational Institution "Ukrainian State University of Chemical Technology", Ukraine

Teacher of the Commission of
Economic Disciplines

T. V. Semigina, National Qualifications Agency, Ukraine

Dr. in Political Sciences, Professor,
Member

O. B. Bielova, Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohienko National University, Ukraine

PhD in of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Speech Therapy and Special Techniques

O. S. Bystranivska, Municipal Institution "Uman Taras Shevchenko Professional College of Education and Humanities of Cherkasy Regional Council», Ukraine

Methodist Teacher

I. V. Samoilova, Communal institution "Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy", Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the Department of Correctional Education and Special Psychology

T. S. Karpova, Communal institution «Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy», Ukraine

master's degree in «Special Education»

K. D. Chaikovska, Communal institution «Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy», Ukraine

master's degree in «Special Education»

Cover for MODERN SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
Published
January 5, 2023