INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 3

Authors

Authors

M. M. Povidaichyk, A. L. Skliar, D. S. Olashyn, T. V. Polishchuk, H. M. Alieksieieva, Т. H. Postoіan, N. V. Prykhodko, Ye. H. Herasimov, A. M. Rokochynskyi, N. V. Prokopenko, O. B. Puhachenko, S. S. Kosenko, O. D. Kolomoiets, T. М. Pugachova, O. V. Koshelnik, O. V. Kruhliakova, V. Е. Pyurko, T. Е. Khrystova, O. Е. Pyurko, G. U. Radjabova, N. Rakhimova, L. M. Rakhimova, N. Rakhmonov, Kh. Abdumuttaliyev, A. Robu, Yu. V. Rogushina, I. O. Rozlomii, V. V. Veretelnyk, V. O. Hrushovyi, I. V. Savka, T. I. Yakymovych, V. M. Savchenko, X. R. Saidova, M. D. Saydakhmedova, D. E. Safarova, O. M. Seleznyova, D. P. Semenyuk, E. M. Yakushenko, A. A. Seredunko, Yu. V. Synyavina, V. I. Zhyla, M. L. Lysychenko, T. V. Sych, Yu. O. Sidenko, A. V. Kurienkova, O. K. Sidko, O. V. Skakalina, A. M. Kapiton, Yu. R. Slodynytska, M. M. Smilyk, N. V. Snizhko, S. M. Sobolyeva, Sh. Kh. khizi Sodikkhujaeva, B. N. Soliev, D. B. kizi Abdurasulova, M. S. Yakubov, O. M. Soia, T. V. Stepanenko, O. Ya. Stoika, I. I. Stoika, S. M. Strelbytska, Raj Suman, Ju. Galkina, J. Yu. Suyumov, M. X. Lutfillaev, A. V. Tenyk, Z. Tillavoldiyev, O. M. Tovstukha, O. H. Trofymenko, A. I. Dyka, K. R. Tuliakova, M. A. Goriacheva, O. M. Tur, A. M. o'g'li Turg'unbekov, A. I. Tureniyazova, K. Sprishevskiy, S. N. Tursunova, V. M. Turka, Ye. Yu. Sypchuk, F. F. Umarov, Sh. A. Umarov, D. A. Urinov, А. Usmanov, А. Omonov, I. V. Fedosova, I. V. Fedotova, N. A. Bocharova, I. Yu. Feketa, D. R. Khakimov, E. T. Khamidov, D. Qurbonov, D. R. Khakimov, D. A. Urinov, E. T. o'g'li Xamidov, I. B. Khamrakulov, N. P. Kharchenko, J. A. Khasanov, U. Khasanov, B. A. Kholmatov, B. A. Kholmatov, N. Djurayeva, K. Khomidov, G. Sh. Khonkeldieva, U. Habibullaev, V. S. Tsymbalov, I. P. Chaika, T. Chashnytska, N. O. Cherevko, O. H. Chernyukh, S. Tchitchagua, O. S. Shablii, L. L. Shaveiko, O. V. Lіulka, D. S. Shevchenko, H. M. Alieksieieva, A. P. Chupryna, V. О. Shevchuk, V. M. Shevchuk, L. D. Shevchuk, B. V. Shevchuk, L. V. Sherstiuk, A. Aleksieieva, V. I. Shmatko, B. I. Shunevych, N. V. Rak, Kh. А. Yulbаrsоvа, G. A. Yuldasheva, F. A. Yuldashev, A. R. Yunusov, H. B. Sattarova, M. A. Yurnusova, A. K. Yusupova, B. Qurbonov, A. K. Yusupova, M. X. Ismailov, E. M. Yakushenko, D. P. Semenyuk, T. G. Yarnykh, S. V. Oliinyk, K. A. Vovchyk, A. O. Yarosh, G. P. Vlasova, I. G. Kalancha, D. P. Hurina

International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Part 3. 432 pages.

Chapters

Author Biographies
M. M. Povidaichyk, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Cybernetics and Applied Mathematics

A. L. Skliar, Uzhhorod National University, Ukraine

Graduate Student of the Department of Cybernetics and Applied Mathematics

D. S. Olashyn, Uzhhorod National University, Ukraine

Graduate Student of the Department of Cybernetics and Applied Mathematics

T. V. Polishchuk, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

1st year master's student, specialty 015.39 Digital technologies

H. M. Alieksieieva, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

Т. H. Postoіan, Southern Ukrainian National Pedagogical University K. D. Ushinsky, Ukraine

Ph.D., Docent,
Associate Professor at the Department of Educational Management and Public Administration

N. V. Prykhodko, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Ph.D., Associate Professor
at the Department of Water Engineering
and Water Technologies

Ye. H. Herasimov, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Doctor of Technical Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Hydrotechnical Construction
and Hydraulics

A. M. Rokochynskyi, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Water Engineering and Water Technologies

N. V. Prokopenko, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the Ecology

O. B. Puhachenko, Central Ukrainian National Technical University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences (PhD in Economics), Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Audit, Accounting and Taxation

S. S. Kosenko, State Research Expert and Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences (PhD in Law), Associate Professor,
Head of the Laboratory of Educational and Scientific Work

O. D. Kolomoiets, Kirovohrad Scientific Research Forensik Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences (Phd in Law), Associate Professor,
Leading Specialist in the Organization of Scientific Work of the Implementation Practice Department

T. М. Pugachova, National Technical University «Kharkiv Polytechnical Institute», Ukraine

Candidate of Technical Science, Professor at the Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies

O. V. Koshelnik, National Technical University «Kharkiv Polytechnical Institute», Ukraine

Candidate of Technical Science, Associate Professor at the Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies

O. V. Kruhliakova, National Technical University «Kharkiv Polytechnical Institute», Ukraine

Candidate of Technical Science, Associate Professor at the Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies

V. Е. Pyurko, Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Applicant of Scientific Degree
«Doctor of Philosophy» (PhD) by specialty
011 Educational Pedagogical Sciences,
Teacher‟s Assistant, Exercise Therapy Teacher,
Melitopol Gymnasium № 22 of Melitopol City Council of Zaporizhzhia Region

T. Е. Khrystova, Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Theory and Methods
of Physical Education and Sports Disciplines

O. Е. Pyurko, Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences,
Associate Professor of the Chemical-Biological Faculty

G. U. Radjabova, Kokand State Pedagogical Institute, Ukraine

Associate Professor at the School Management Department

N. Rakhimova, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems, Ukraine

Second-year student of the Business Management direction

L. M. Rakhimova, Fergana State University, Uzbekistan

Master student, Faculty of Economics

N. Rakhmonov, ISMA university Fergana Branch, Uzbekistan

Bachelor

Kh. Abdumuttaliyev, ISMA university Fergana Branch, Uzbekistan

Bachelor

A. Robu, “Ion Creangă” State Pedagogical University, Moldova

Ph.D. Candidate

Yu. V. Rogushina, Institute of Software Systems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Senior Researcher

I. O. Rozlomii, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

PhD,
Senior Lector at the Department of Information Technologies

V. V. Veretelnyk, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

PhD,
Docent at the Department of Information Technologies

V. O. Hrushovyi, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Master at the Department of Information Technologies

I. V. Savka, Ivan Franko Lviv National University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Foreign
Language Department

T. I. Yakymovych, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Researcher,
Associate Professor at the Department
of Theory and Methodology of Technological Education,
Drawing and Computer Graphics

V. M. Savchenko, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Ph.D. of Economics, Professor,
Professor at the Department of Economy and Finance

 

X. R. Saidova, Kokand State Pedagogical Institute, Ukraine

Teacher of School Management Department

 

M. D. Saydakhmedova, Fergana State University, Uzbekistan

Magisters Student

D. E. Safarova, Fergana State University, Uzbekistan

Teacher of the Department of Accounting and Economic Analysis

O. M. Seleznyova, Bukovinian University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Professional and Special legal Disciplines

D. P. Semenyuk, State Biotechnological University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor,
Professor at the Department of Integrated Electrical Technologies and Power Engineering

E. M. Yakushenko, State Biotechnological University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Integrated Electrical Technologies and Power Engineering

A. A. Seredunko, International Humanities University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of State and Legal Disciplines

Yu. V. Synyavina, State Biotechnological University, Ukraine

PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Cybernetics and Information Technologies

V. I. Zhyla, State Biotechnological University, Ukraine

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Integrated end Power Engineering

M. L. Lysychenko, State Biotechnological University, Ukraine

Doctor of Science, Professor,
Professor at the Department of Electromechanics, Robotics,
Biomedical and Electrical Engineering

T. V. Sych, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Public Service and Management Educational and Social Institutions

Yu. O. Sidenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Senior Lecturer at the Department of Preschool Education

A. V. Kurienkova, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Senior Lecturer at the Department of Preschool Education

O. K. Sidko, National University "Kyiv-Mohyla Academy", Ukraine

Master's student of the Faculty of Humanities,
Teacher of Ukrainian language and literature, Polish language Slavonic Gymnasium

O. V. Skakalina, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Politechnics”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

A. M. Kapiton, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Politechnics”, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

Yu. R. Slodynytska, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi, Ukraine

Lecturer at the Department of Ukrainian and Foreign Languages

M. M. Smilyk, State Biotechnological University, Ukraine

Graduate student

N. V. Snizhko, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Ukraine

Candidate of Science (Physics and Mathematics), Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Higher Mathematics

S. M. Sobolyeva, Ivan Kozhedub Kharkiv University of Air Force, Ukraine

Candidate of Рedagogical Sciences (PhD), Associate Professor,
Senior Lecturer at the Department of Psychology and Pedagogy

Sh. Kh. khizi Sodikkhujaeva, Ferghana Polytechnical Institute, Ukraine

Master of Science, Assistant,
Higher Mathematics Department

B. N. Soliev, Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Musa al-Khorazmi, Uzbekistan

Assistant

D. B. kizi Abdurasulova, Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Musa al-Khorazmi, Uzbekistan

Assistant

M. S. Yakubov, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Musa al-Khorazmi, Uzbekistan

Doctor of Technical Sciences, Academician
of International Informatization Sciences,
Professor at the Department of Information Technologies

O. M. Soia, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Mathematics and Computer Science

T. V. Stepanenko, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Assistant Professor at the Department of Civil and Legal Disciplines

O. Ya. Stoika, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Assosiate Рrofessor,
Assosiate Рrofessor at the Department
of Foreign Languages
of the Faculty of Foreign Phylology

I. I. Stoika, Uzhhorod National University, Ukraine

Master degree

S. M. Strelbytska, Odesa Academy of Continuous Education of the Odesa Regional Council, Ukraine

PhD (Candidate of Pedagogical Sciences),
Senior Lecturer at the Department of Pedagogy and Educational Management

Raj Suman, ISMA University of Applied Sciences, Ukraine

MBA, PhD Student

Ju. Galkina, ISMA University of Applied Sciences, Ukraine

MBA, Phd Student, Law Cathedra Lecture

J. Yu. Suyumov, Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Ukraine

Assistant at the Department of Computer Systems

M. X. Lutfillaev, Samarkand State University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Information Technologies

A. V. Tenyk, V. M. Koretckiy State and Law Institute of National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

Graduate Student at Constitutional Law and Local Self-government Department

Z. Tillavoldiyev, ISMA University Business Administration, Ukraine

Master‟s student

O. M. Tovstukha, Taras Shevchenko National University of Luhansk, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Special and Inclusive Education

O. H. Trofymenko, National University “Odessa Law Academy”, Ukraine

PhD, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Information Technology

A. I. Dyka, National University “Odessa Academy of Law”, Ukraine

Assistant at the Department of Information Technologies

K. R. Tuliakova, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor at the Department
of English Language for Humanities

M. A. Goriacheva, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Student of the Faculty of Sociology and Law

O. M. Tur, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Doctor of Pedagogic Sciences,
Associate Professor,
Professor at the Department of Ukrainian Studies, Culture and Documentation

A. I. Tureniyazova, Nukus Branch of Tashkent University of Information Technologies, Uzbekistan

PhD, Associated Professor at the Department of IT

K. Sprishevskiy, Nukus Branch of Tashkent University of Information Technologies, Uzbekistan

Student of Computer Engineering Faculty

S. N. Tursunova, Branch of ISMA Higher School of Information Systems Management in Fergana, Uzbekistan

Student

V. M. Turka, Slavyansky Power Engineering Vocational College, Ukraine

director

Ye. Yu. Sypchuk, SHEI “Donbas State Pedagogical University”, Ukraine

getter of the 2st year of the third (educational and scientific) level of higher
education of the educational program “Educational and Pedagogical Sciences”

F. F. Umarov, Korea Maritime and Ocean University, South Korea

PhD Student

Sh. A. Umarov, Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Uzbekistan

Senior Teacher at the Department of Information Technology

D. A. Urinov, Fergana State University, Uzbekistan

Teacher at the Department of Finance

А. Usmanov, Fergana State University, Uzbekistan

Teacher at the Department of History of Uzbekistan

А. Omonov, Fergana State University, Uzbekistan

Student of the Faculty of History

I. V. Fedosova, State Mortgage «Priazovsky State Technical University», Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department of Computer Science
Sovereign Supreme Head

I. V. Fedotova, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Management

N. A. Bocharova, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Management

I. Yu. Feketa, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Physical Geography and Rational Nature Management

D. R. Khakimov, Fergana State University, Uzbekistan

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of World and Regional Economics

E. T. Khamidov, Fergana State University, Uzbekistan

Graduate student

D. Qurbonov, Fergana State University, Uzbekistan

Associate Professor,
Associate Professor at the Department of World and Regional Economics

D. R. Khakimov, Fergana State University, Uzbekistan

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of World and Regional Economics

D. A. Urinov, Fergana State University, Uzbekistan

Teacher, Department Finance

E. T. o'g'li Xamidov, Fergana State University, Uzbekistan

Graduate Student

I. B. Khamrakulov, Fergana Politechnical Institute, Uzbekistan

Teacher

J. A. Khasanov, Fergana State University, Uzbekistan

Graduate department Economy
(by industries and sectors)

U. Khasanov, ISMA University Business Administration, Ukraine

Master‟s student

B. A. Kholmatov, Fergana State University, Uzbekistan

PhD, Associated Professor,
Head of the Department of Finance

B. A. Kholmatov, Fergana State University, Uzbekistan

PhD, Associated Professor,
Head of the Department of Finance

N. Djurayeva, Fergana State University, Uzbekistan

2nd year graduate student

K. Khomidov, Ferghana State University, Uzbekistan

Master of Economics,
Faculty of Economics

G. Sh. Khonkeldieva, Fergana State University, Uzbekistan

D.Sc., Professor

U. Habibullaev, Fergana State University, Uzbekistan

Independent Student of the Department of Pedagogy

V. S. Tsymbalov, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Language for Non-Philological Specialities

I. P. Chaika, Higher Educational Institution of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Ukraine

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Management

T. Chashnytska, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Graduate Student of Information Technology and Cybersecurity Department,
Educational Research Institute № 1

N. O. Cherevko, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Assistant at the Department of Public Administration and Law

O. H. Chernyukh, Bukovinian State Medical University, Ukraine

PhD of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Bioorganic and Biological Chemistry and Clinical Biochemistry

O. S. Shablii, Military Institute of Telecommunication and Information Technologies named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Associate Professor at the Department of Foreign Languages

L. L. Shaveiko, Military Academy, Ukraine

Senior Instructor at the Department of Airborne Training

O. V. Lіulka, Military Academy, Ukraine

Deputy Head for Training Work
of the Faculty of Specialist Training
Airborne Assault Troops

D. S. Shevchenko, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

1st year master's student, specialty 015.39 Digital technologies

H. M. Alieksieieva, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

A. P. Chupryna, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

V. О. Shevchuk, State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine

PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Theoretical and Applied Economics

V. M. Shevchuk, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer of Ukraine,
Professor at the Department of Criminalistics

L. D. Shevchuk, Grigory Skovoroda University in Pereyaslav, Ukraine

Doctor of Pedagogical sciences,
Associate Professor,
Professor at the Department of Mathematics, Informatics and Teaching Methods

B. V. Shevchuk, National Pedagogical University named after M. P. Drahomanova, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department
of Information Systems
and Technologies

L. V. Sherstiuk, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

PhD in Pedagogy, Associated Professor,
Associated Professor at the Department of Foreign Languages

A. Aleksieieva, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

PhD in Technical Sciences, Associated Professor,
Associated Professor at the Department of Ecology

V. I. Shmatko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pediatric and Preventive Dentistry

B. I. Shunevych, Lviv National Environmental University, Ukraine

Doctor of Pedagogics, Professor,
Professor at the Department of Foreign Languages

N. V. Rak, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

Kh. А. Yulbаrsоvа, Fergаnа Stаte University, Uzbekistan

Dоctоr оf Philоsоphy (PhD),
Аssоciаte Prоfessоr at the Depаrtment оf Sоciоlоgy

G. A. Yuldasheva, Fergana State University, Uzbekistan

Teacher at the Department of Accounting and Economic Analysis

F. A. Yuldashev, Fergana State University, Uzbekistan

Teacher at the Department of Philosophy

A. R. Yunusov, Fergana State University, Uzbekistan

Associate Professor

H. B. Sattarova, ISMA University, Ukraine

Vice rector

M. A. Yurnusova, Fergana State University, Uzbekistan

Master student, Faculty of Economics

A. K. Yusupova, Fergana State University, Uzbekistan

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Mathematics

B. Qurbonov, Fergana State University, Uzbekistan

2nd year Master's student at the Department of Mathematical Analysis of Differential Equations

A. K. Yusupova, Fergana State University, Uzbekistan

Candidate of Physical and Mathematical
Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Mathematics

M. X. Ismailov, Fergana State University, Uzbekistan

Senior Lecturer at the Department
of Mathematical Analysis
and Differential Equations

E. M. Yakushenko, State Biotechnological University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Integrated Electrical Technologies
and Power Engineering

D. P. Semenyuk, State Biotechnological University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor,
Professor at the Department of Integrated Electrical Technologies
and Power Engineering

T. G. Yarnykh, National University of Pharmacy, Ukraine

Doctor of Pharmaceutical Sciences,
Professor,
Head of the Department of Drugs Technology

S. V. Oliinyk, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences,
Assistant Professor at the Department
of Drugs Technology

K. A. Vovchyk, National University of Pharmacy, Ukraine

Student

A. O. Yarosh, Military Institute of Telecommunication and Information Technologies named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor at the Department № 5

G. P. Vlasova, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,
Head of the Public Law Departmen
Faculty of Law and International Relations

I. G. Kalancha, Novoselytsia Department Chernivtsi District Prosecutor‟s Office of the Chernivtsi region, Ukraine

Candidate of Science of Law, Head

D. P. Hurina, State Scientific Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Science of Law,
Deputy Head of the Laboratory of Educational and Scientific Work

Cover for INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 3
Published
February 22, 2023