LAW IN THE POSTMODERN EPOCH: GENERAL CHARACTERISTICS AND MANIFESTATION PARTICULARITIES IN SEPARATE LAW BRANCHES

Authors

Authors

Tetiana Anishchenko, Andrii Mykolaiovych Aparov, Volodymyr Mykolayovych Bozhko, Iryna Pavlivna Varava, Liudmyla Oleksandrivna Vasechko, Yevhenii Yevhenovych Lashko, Maryna Volodymyrivna Bihdan, Nataliia Serhiivna Kyreieva, Ganna Mykhailivna Gnizdovska, Tetiana Oleksiivna Holoiadova, Serhii Oleksandrovych Hrytsai, Petro Dmytrovich Guyvan, Nataliia Yevheniyevna Donii, Vitalii Anatoliyovich Zavhorodnii, Olena Mykolaivna Ivanii, Svetlana Ivanivna Kozhushko, Ihor Abzalovych Haliakhmetov, Andrii Mykolaiovych Kuchuk, Olesia Volodymyrivna Marchenko, Mariia Ivanivna Miroshnichenko, Liliia Mykhailivna Nevara, Nataliia Mykolaivna Parkhomenko, Tetiana Ivanivna Tarakhonych, Tetiana Oleksandrivna Podkovenko, Oleksii Stanislavovych Pronevych, Valentin Kindratovich Rybachek, Olena Mykhaylivna Rym, Pylyp Danylovych Pylypenko, Olena Volodymyrivna Sudarenko, Vira Oleksandrivna Tokareva, Nataliia Vasylivna Fedina, Petro Vasyliovych Khriapinskiy, Sergey Nikolaevich Sckola, Oleksii Oleksiyovich Svitlychnyi, Roman Mykolaiovych Shestopalov, Svitlana Volodymyrivna Shcherbak, Halyna Bohdanivna Yanovytska

Law in the postmodern epoch: general characteristics and manifestation particularities in separate law branches : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 776 p.

Chapters

Author Biographies
Tetiana Anishchenko, South-Eastern Interregional Department of the Ministry of Justice in Zaporizhzhia region, Ukraine

PhD in Law, Deputy Head

Andrii Mykolaiovych Aparov, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor of Law and Methodology of Teaching Jurisprudence Department

Volodymyr Mykolayovych Bozhko, Yaroslav the Wise National Law University, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Constitutional, Administrative, Environmental and Labour Law at the Poltava Institute of Law

Iryna Pavlivna Varava, National Aviation University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory of State and Law, Faculty of Science

Liudmyla Oleksandrivna Vasechko, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Fundamental and Branch Legal Sciences

Yevhenii Yevhenovych Lashko, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

PhD in Technical Sciences, Specialist at the Scientific Research Department

Maryna Volodymyrivna Bihdan, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Fundamental and Branch Legal Sciences

Nataliia Serhiivna Kyreieva, JURIS FERRUM AO, Ukraine

Attorney-at-law

Ganna Mykhailivna Gnizdovska, JURIS FERRUM AO, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Attorney-at-law, member of the Appeals Commission of the National Anti-Doping Agency, managing partner

Tetiana Oleksiivna Holoiadova, National University “Odessa Law Academy”, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Law

Serhii Oleksandrovych Hrytsai, Open International University of Human Development “Ukraine”, Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Sectoral Law and General Legal Disciplines, Institute of Law and Social Relations

Petro Dmytrovich Guyvan, Institute of State and Law named after V. M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Cand. jurid. Sciences, Honored Lawyer of Ukraine, Doctoral Student

Nataliia Yevheniyevna Donii, Academy of the State Penitentiary Service, Ukraine

Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Professor of the Department of Economics and Social Disciplines

Vitalii Anatoliyovich Zavhorodnii, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Theory and History of the State and Law

Olena Mykolaivna Ivanii, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Law and Methodology of Teaching Jurisprudence Chair

Svetlana Ivanivna Kozhushko

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor

Ihor Abzalovych Haliakhmetov, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Professor at the Department of Public and International Law

Andrii Mykolaiovych Kuchuk, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor of Law and Methodology of Teaching Jurisprudence Department

Olesia Volodymyrivna Marchenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of Civil, Labour and Economic Law

Mariia Ivanivna Miroshnichenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of Theory and History of Law and State

Liliia Mykhailivna Nevara, State University of Trade and Economics, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International, Civil and Commercial Law

Nataliia Mykolaivna Parkhomenko, V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Corresponding Members of National Academy of Sciences of Ukraine,
Chief at the Department of Theory of State and Law

Tetiana Ivanivna Tarakhonych, V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Law, Senior Researcher, Senior Researcher at the Department of Theory of State and Law

Tetiana Oleksandrivna Podkovenko, West Ukrainian National University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and History of the State and Law

Oleksii Stanislavovych Pronevych, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor, Professor of the Department of Service and Medical Law of the Educational and Scientific Institute

Valentin Kindratovich Rybachek, Kyiv University of Intellectual Property and Law of the National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Senior Teacher at the Department of Constitutional,
International Law and Civil Law Disciplines

Olena Mykhaylivna Rym, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor at the Department of Social Law of Law Faculty

Pylyp Danylovych Pylypenko, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Social Law of Law Faculty

Olena Volodymyrivna Sudarenko, State University of Trade and Economics, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Administrative, Financial and Information Law

Vira Oleksandrivna Tokareva, National University “Odessa Law Academy”, Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor, Lecturer at Civil Law Department

Nataliia Vasylivna Fedina, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory of Law, Constitutional and Private Law, Faculty № 1,
Institute of Specialist Training for National Police Units

Petro Vasyliovych Khriapinskiy, Institute of Humanities and Social Sciences of the National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,
Professor of the Department of Public Law

Sergey Nikolaevich Sckola, Institute of Humanities and Social Sciences of the National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department of Public Law

Oleksii Oleksiyovich Svitlychnyi, Institute of Humanities and Social Sciences of the National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Law

Roman Mykolaiovych Shestopalov, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Prosecutor of the Law Enforcement Supervision Department of the Regional Security Body of the Dnipropetrovsk Regional Prosecutor’s Office, Senior Lecturer of the Department of Law and Methods of Teaching Jurisprudence

Svitlana Volodymyrivna Shcherbak, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Сandidate of Law Sciences, Associate Professor at the Department of Law and Methods of Teaching Jurisprudence

Halyna Bohdanivna Yanovytska, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of Civil Law and Procedure

Cover for LAW IN THE POSTMODERN EPOCH: GENERAL CHARACTERISTICS AND MANIFESTATION PARTICULARITIES IN SEPARATE LAW BRANCHES
Published
February 27, 2023