SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF NATURAL SCIENCES

Authors

Authors

Hanna Oleksiivna Boiko, Ivanna Mykolaivna Kulbanska, Nataliia Yevhenivna Vasylenko, Oleksandr Volodymyrovych Averchev, Roman Dmytrovych Vasylyshyn, Ivan Petrovych Lakyda, Olesia Mykolaivna Vasylyshyn, Oleksandr Volodymyrovych Govorun, Vasyl Vasylovych Ihnatyshyn, Monika Beilivna Ihnatyshyn, Adalbert Vasylovych Ihnatyshyn, Oleksii Yevhenovych Koshliakov, Oksana Vasylivna Dyniak, Iryna Yevhenivna Koshliakova, Iryna Ivanivna Kuzmishуna, Nina Omelianivna Merlenko, Bohdana Romanivna Ozhema, Nataliya Ivanivna Magas, Ganna Hryhorivna Trokhymenko, Mykola Dmytrovych Gomelya, Natalia Oleksandrivna Neposhyvailenko, Tetyana Vasylivna Pokshevnytska, Alla Mykolaivna Pryshchepa, Olga Oleksandrivna Biedunkova, Ludmila Mykolaivna Stetsyuk, Olga Volodymyrivna Cherba, Volodymyr Andriiovych Kvasov, Karina Volodymyrivna Bielokon, Iryna Mykolaivna Pirohova, Denys Ruslanovych Hordiienko, Pavlo Andriiovych Vasyleha, Yevhen Anatoliyovych Ivanov, Volodymyr Ivanovych Bilanyuk, Yevhen Yevheniyovych Tykhanovych, Olga Viktorivna Ilyina, Mykhailo Petrovych Pasichnyk, Valentyna Ivanivna Korniyenko, Svitlana Volodymyrivna Khyzhnyak, Svitlana Viktorivna Midyk, Iryna Mykhaylivna Korniienko, Olena Oleksandrivna Kuznietsova, Kateryna Hryhorivna Garkava, Iryna Volodymyrivna Gukalova, Petro Stepanovych Voitkiv, Yevhen Anatoliyovych Ivanov, Yuriy Ihorovych Nakonechny, Viacheslav Volodymyrovych Yermakov, Serhii Petrovych Sarnavskyi, Tetiana Serhiivna Koptieva, Olena Mykhailivna Babenko, Oksana Vasylivna Buturlina, Yuliia Serhiivna Vakal, Liubov Petrivna Ishchuk, Нalyna Petrivna Ishchuk, Olena Mykolaivna Korol, Nataliia Andriivna Prybora, Viktoria Alfredivna Bohatyrenko, Olena Ivanivna Lutsenko, Valentyna Mykolaivna Torianyk

Scientific and educational dimensions of natural sciences : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 740 p.

Chapters

Author Biographies
Hanna Oleksiivna Boiko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Department of Forestry,
Education and Research Institute of Forestry and Landscape-Park
Management

Ivanna Mykolaivna Kulbanska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Associate Professor at the Department of Forestry,
Education and Research Institute
of Forestry and Landscape-Park Management

Nataliia Yevhenivna Vasylenko, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Сandidate of Agricultural Sciences,
Graduate of the Degree of Doctor of Sciences
at the Department of Agriculture

Oleksandr Volodymyrovych Averchev, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences,
Professor at the Department of Agriculture

Roman Dmytrovych Vasylyshyn, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences,
Professor at the Forest Mensuration and Forest Management Department

Ivan Petrovych Lakyda, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Forest Mensuration
and Forest Management Department

Olesia Mykolaivna Vasylyshyn, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Researcher at the Boiarka Forest Research Station

Oleksandr Volodymyrovych Govorun, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of biology
and teaching methods of biology

Vasyl Vasylovych Ihnatyshyn, Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of physical and mathematical sciences (geophysics),
Senior Research Fellow
at the Department of Seismicity of Carpathian Region;
Associate Professor at the Department of Geography and Tourism
Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute

Monika Beilivna Ihnatyshyn, Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Leading Engineer at the Department of Seismicity of Carpathian Region

Adalbert Vasylovych Ihnatyshyn, Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

II category engineer at the Department
of Seismicity of Carpathian Region

Oleksii Yevhenovych Koshliakov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Geological Sciences,
Head of the Department of Hydrogeology and Engineering Geology,
Institute of Geology

Oksana Vasylivna Dyniak, Institute of Geology Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Geological Sciences,
Associate Professor at the Department
of Hydrogeology and Engineering Geology

Iryna Yevhenivna Koshliakova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Engineer at the Department of Hydrogeology and Engineering Geology
Institute of Geology

Iryna Ivanivna Kuzmishуna, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences,
Аssociate Professor at the Department
of Botany and Methods of Teaching Natural Sciences

Nina Omelianivna Merlenko, Kivertsi National Nature Park “Tsumanska Pushcha”, Ukraine

Junior Researcher

Bohdana Romanivna Ozhema, Mykhailo Kravchuk Lutsk Lyceum No. 21, Ukraine

Lyceum student of the 10-M grade,
Member of the Scientific Society “Mriya”,
Member of the Volyn Regional Small Academy of Sciences

Nataliya Ivanivna Magas, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Candidate of Engineering Science, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Ecology and Environmental
Technologies

Ganna Hryhorivna Trokhymenko, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Doctor of Engineering Science, Professor,
Head of Department Department of Ecology
and Environmental Technologies

Mykola Dmytrovych Gomelya, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Doctor of Engineering Science, Professor,
Head of Department of Ecology and Plant Polymers Technology

Natalia Oleksandrivna Neposhyvailenko, Dniprovsk State Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of ecology
and environmental protection
Faculty of metallurgy

Tetyana Vasylivna Pokshevnytska, National Transport University, Ukraine

Postgraduate Student

Alla Mykolaivna Pryshchepa, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences,
Director of the Institute of Agroecology and Land Management

Olga Oleksandrivna Biedunkova, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Doctor of Biological Sciences,
Professor at the Department of Ecology,
Technologies of Environmental Protection and Forestry

Ludmila Mykolaivna Stetsyuk, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Department of Ecology,
Technologies of Environmental Protection and Forestry

Olga Volodymyrivna Cherba, Scientific research institution “Ukrainian Scientific Research Institute of Environmental Problems”, Ukraine

Postgraduate Student,
Researcher

Volodymyr Andriiovych Kvasov, Scientific research institution “Ukrainian Scientific Research Institute of Environmental Problems”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Senior Research Officer

Karina Volodymyrivna Bielokon, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Engineering Science, Associate Professor,
Deputy Director for Research of the Engineering
Educational and Scientific Institute named after Yu. M. Potebnya

Iryna Mykolaivna Pirohova, Zaporizhzhia Regional State Administration

Deputy Director of the Department of Environmental
Protection

Denys Ruslanovych Hordiienko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Engineering Educational and Scientific
Institute named after Yu. M. Potebnya

Pavlo Andriiovych Vasyleha, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Postgraduate student

Yevhen Anatoliyovych Ivanov, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Geographical Sciences, Professor,
Head of the Department of Constructive Geography and Cartography

Volodymyr Ivanovych Bilanyuk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Geography

Yevhen Yevheniyovych Tykhanovych, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor,
Deputy Dean of the Faculty of Geography

Olga Viktorivna Ilyina, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences,
Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality

Mykhailo Petrovych Pasichnyk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Earth Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Tourism and Hospitality

Valentyna Ivanivna Korniyenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Director of the Ukrainian Laboratory
of Quality and Safety of Agricultural Products

Svitlana Volodymyrivna Khyzhnyak, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Leading Researcher at the Ukrainian Laboratory
of Quality and Safety of Agricultural Products

Svitlana Viktorivna Midyk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences, Senior Researcher,
Head of the Research Department for Monitoring the Safety of
Agricultural Products of Ukrainian Laboratory
of Quality and Safety of Agricultural Products

Iryna Mykhaylivna Korniienko, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Biotechnology

Olena Oleksandrivna Kuznietsova, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Biotechnology

Kateryna Hryhorivna Garkava, National Aviation University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of the Department of Biotechnology

Iryna Volodymyrivna Gukalova, Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Geographical Sciences, Professor,
Leading Researcher

Petro Stepanovych Voitkiv, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences,
Аssociate Рrofessor
at the Department of Constructive Geography and Cartography

Yevhen Anatoliyovych Ivanov, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Geographical Sciences, Professor,
Head of the Department of Constructive Geography and Cartography

Yuriy Ihorovych Nakonechny, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences,
Associate Professor
at the Department of Soil Science and Soil Geography

Viacheslav Volodymyrovych Yermakov, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Сandidate of Geographical Sciences,
Associate Professor at the Department of Geography,
Teaching Methods and Tourism

Serhii Petrovych Sarnavskyi, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student,
Assistant at the Department of Geography,
Teaching Methods and Tourism

Tetiana Serhiivna Koptieva, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philosophy
in the subject area “Natural Sciences” specialty 103 – Earth Sciences
Lecturer at the Department
of Socio-Economic Disciplines and Geography

Olena Mykhailivna Babenko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Human Biology,
Chemistry and Chemistry Teaching Methods

Oksana Vasylivna Buturlina, Dnipro Academy of Continuing Education, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Head of the Informational Educational Project Management Department

Yuliia Serhiivna Vakal, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Philosophy
in Specialty 015 Professional education (Computer Technologies),
Senior Lecturer at the Department of Human Biology,
Chemistry and Methods of Teaching Chemistry

Liubov Petrivna Ishchuk, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences,
Professor at the Department of Forestry

Нalyna Petrivna Ishchuk, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Department of Forestry

Olena Mykolaivna Korol, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer at the Department of General and Regional Geography

Nataliia Andriivna Prybora, Ukrainian State University of Mykhailo Drahomanov, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Chemistry

Viktoria Alfredivna Bohatyrenko, Ukrainian State University of Mykhailo Drahomanov, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences,
Associate Professor at the Department of Chemistry

Olena Ivanivna Lutsenko, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Senior Teacher
at the Department of Theory and Teaching Methods of Natural Sciences

Valentyna Mykolaivna Torianyk, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Biology Sciences, Associate Professor,
Associate Professor
at the Department of Biology and Teaching Methods of Biology

Cover for SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF NATURAL SCIENCES
Published
March 7, 2023