FROM THE BALTIC TO THE BLACK SEA: THE FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA

Authors

Authors

Olena Pankratova, Anna Bogoroditska, Darina Roma, Andrii Chuzhykov, Maksym Kolesnyk, Оleksandra Kononova, Oksana Shpatakova, Oleksandr Piriashvili, Raisa Matyushenko, Maksym Pashkuda, Maryna Shevchun, Oksana Vaskiv, Maryana Dobrovna, Olena Gudz, Alina Zakharzhevska, Veronika Komandrovska, Dmytro Levchynskyi, Hanna Stupniker, Iryna Kashyrnikova, Viacheslav Liashenko, Mykola Kapturenko, Natalia Trushkina, Olexandr Lishchuk, Volodymyr Mialkovskyi, Olena Khytra, Lesia Chubuk, Mykola Mysevych, Tetyana Fedorchuk, Natalia Tubaltseva, Anatolii Tubaltsev, Larysa Bogush, Tetiana Gavrilko, Anna Hryb, Anna Zharikova, Оlena Zharikova, Oleksandr Koshlan, Vladyslav Kyva

From the baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area: VІ International scientific conference (December 9-10, 2022. Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 132 pages.

Chapters

Author Biographies
Olena Pankratova

Educational and Scientific Institute «Karzinsky Banking Institute» of V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Anna Bogoroditska

University of Custom Service and Finance, Ukraine

Darina Roma

University of Custom Service and Finance, Ukraine

Andrii Chuzhykov

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Maksym Kolesnyk

National Aviation University, Ukraine

Оleksandra Kononova

Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Oksana Shpatakova

Pryazovskyi State Technical University, Ukraine

Oleksandr Piriashvili

State University "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Raisa Matyushenko

National University of Food Technologies, Ukraine

Maksym Pashkuda

State University of Trade and Economics, Ukraine

Maryna Shevchun

State University of Trade and Economics, Ukraine

Oksana Vaskiv

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Maryana Dobrovna

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Olena Gudz

State University of Telecommunication, Ukraine

Alina Zakharzhevska

State University of Telecommunication, Ukraine

Veronika Komandrovska

National Aviation University, Ukraine

Dmytro Levchynskyi

Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Hanna Stupniker

Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Iryna Kashyrnikova

Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Viacheslav Liashenko

Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Mykola Kapturenko

Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Natalia Trushkina

Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Olexandr Lishchuk

Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Volodymyr Mialkovskyi

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Olena Khytra

Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

Lesia Chubuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Mykola Mysevych

Polissya National University, Ukraine

Tetyana Fedorchuk

Polissya National University, Ukraine

Natalia Tubaltseva

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Anatolii Tubaltsev

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Larysa Bogush

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Tetiana Gavrilko

National Aviation University, Ukraine

Anna Hryb

National Aviation University, Ukraine

Anna Zharikova

National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Ukraine

Оlena Zharikova

National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Ukraine

Oleksandr Koshlan

The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Vladyslav Kyva

The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Cover for FROM THE BALTIC TO THE BLACK SEA: THE FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA
Published
December 16, 2022