CURRENT ISSUES OF ECONOMIC DEVELOPMENT: PROBLEMS, PERSPECTIVES, INTERNATIONAL EXPERIENCES

Authors

Authors

Svitlana Bugil, Roman Dudyak, Marina Schur, Sergiy Grytsenko, Valeriia Kornivska, Lidiya Lisovska, Yaroslav Sydorovych, Mykola Muzychenko, Oleh Pustovoit, Lilia Ukrainets, Olena Khytra, Veronika Chala, Nataliia Halaiko, Olena Koba, Oleksandr Piriashvili, Mykola Skopen, Liudmyla Krasavtseva, Oleksandr Budya, Nataliia Trushkina, Lev Lunov, Vadym Shved, Olena Omelchenko, Mykyta Belyi, Tatiana Simkova, Olga Kalaman, Olha Marchenko, Kateryna Molchanova, Myroslava Semeriahina, Vitaliy Osmolian, Kateryna Trofymenko, Liudmyla Uniiat, Lyudmila Chizh, Natalia Khotyeyeva, Svitlana Hladun, Oleh Logush, Tetiana Stovba, Vasyl Fediuk, Oleksandr Hridin, Duan Yingxue, Volodymyr Dubnytskyi, Olha Ovcharenko, Xin Mengke, Katerina Mostova, Ganna Bedradina, Volodymyr Nesterenko, Liudmyla Shevchenko, Olena Golovchenko, Yevheniia Karpenko, Volodymyr Parsyak, Оlena Zhukova, Mykhailo Barskyi, Yevhen Naida, Larysa Bogush, Lilia Holovko, Tamila Holovko, Halyna Kraievska, Larysa Hevlych, Ivan Hevlych, Viktoriya Kulyk, Nataliya Struk, Mariia Krip, Viktor Tomchuk, Dana Andrukhovych, Rostyslav Dyuk, Liudmyla Kozarezenko, Nazarii Liashuk, Zoriana Hbur, Volodymyr Mishchenko, Maryna Riabokin, Yevgen Kotukh, Olena Novytska, Mykola Skopen, Nataliya Karpenko, Olena Vasylenko, Tetiana Pysmenna

Current issues of economic development: problems, perspectives, international experiences : International scientific conference (March 10-11, 2023. Klaipeda, Lithuania). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 224 pages.

Chapters

Author Biographies
Svitlana Bugil

Lviv National Environmental University, Ukraine

Roman Dudyak

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Poland

Marina Schur

National Aviation University, Ukraine

Sergiy Grytsenko

National Aviation University, Ukraine

Valeriia Kornivska

State Organization “Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Lidiya Lisovska

Non-Governmental Organization "National Interest Advocacy Network "ANTS", Ukraine

Yaroslav Sydorovych

Non-Governmental Organization "National Interest Advocacy Network "ANTS", Ukraine

Mykola Muzychenko

State Biotechnological University, Ukraine

Oleh Pustovoit

State Institution "Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Lilia Ukrainets

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Olena Khytra

Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

Veronika Chala

Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Nataliia Halaiko

Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Olena Koba

National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Ukraine

Oleksandr Piriashvili

State Organization “Institute of Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Mykola Skopen

Kyiv Vocational College of Tourism and Hospitality, Ukraine

Liudmyla Krasavtseva

Kyiv Vocational College of Tourism and Hospitality, Ukraine

Oleksandr Budya

Kyiv Vocational College of Tourism and Hospitality, Ukraine

Nataliia Trushkina

Research Center for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Lev Lunov

Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Vadym Shved

Vinnytsia Institute of the University «Ukraine», Ukraine

Olena Omelchenko

Vinnytsia Institute of the University «Ukraine», Ukraine

Mykyta Belyi

National Aviation University, Ukraine

Tatiana Simkova

National Aviation University, Ukraine

Olga Kalaman

AMBIS University, Czech Republic

Olha Marchenko

Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Kateryna Molchanova

National Aviation University, Ukraine

Myroslava Semeriahina

National Aviation University, Ukraine

Vitaliy Osmolian

Khmelnitskyi Cooperative Trade and Economic Institute, Ukraine

Kateryna Trofymenko

Lviv University of Trade and Economics, Ukraine

Liudmyla Uniiat

West Ukrainian National University, Ukraine

Lyudmila Chizh

Odessa National Maritime University, Ukraine

Natalia Khotyeyeva

Odessa National Maritime University, Ukraine

Svitlana Hladun

Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Oleh Logush

Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Tetiana Stovba

Kherson State Maritime Academy, Ukraine

Vasyl Fediuk

National Qualifications Agency, Ukraine

Oleksandr Hridin

State Biotechnological University, Ukraine

Duan Yingxue

Sumy National Agrarian University, Ukraine

Volodymyr Dubnytskyi

Alfred Nobel University, Ukraine

Olha Ovcharenko

Alfred Nobel University, Ukraine

Xin Mengke

Sumy National Agrarian University, Ukraine

Katerina Mostova

Odessa National University of Economics, Ukraine

Ganna Bedradina

Odessa National University of Economics, Ukraine

Volodymyr Nesterenko

Sumy State University, Ukraine

Liudmyla Shevchenko

Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Olena Golovchenko

National University «Odessa Maritime Academy», Ukraine

Yevheniia Karpenko

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Volodymyr Parsyak

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Оlena Zhukova

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Mykhailo Barskyi

National Aviation University, Ukraine

Yevhen Naida

State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Ukraine

Larysa Bogush

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Lilia Holovko

Ptoukha Institute for Demography and Social Students of the National Academy of Sciences of Ukrane, Ukraine

Tamila Holovko

Dragomanov Ukrainian State University, Ukraine

Halyna Kraievska

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Larysa Hevlych

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Ivan Hevlych

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Viktoriya Kulyk

University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic

Nataliya Struk

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Mariia Krip

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Viktor Tomchuk

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Dana Andrukhovych

State Tax University, Ukraine

Rostyslav Dyuk

State Tax University, Ukraine

Liudmyla Kozarezenko

State University of Trade and Economics, Ukraine

Nazarii Liashuk

Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Zoriana Hbur

Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Volodymyr Mishchenko

Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Maryna Riabokin

State Tax University, Ukraine

Yevgen Kotukh

State Tax University, Ukraine

Olena Novytska

State Tax University, Ukraine

Mykola Skopen

Kyiv Vocational College of Tourism and Hospitality, Ukraine

Nataliya Karpenko

Kyiv Vocational College of Tourism and Hospitality, Ukraine

Olena Vasylenko

Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Tetiana Pysmenna

Separate Structural Subdivision «Ternopil Professional College of Ternopil Ivan Puluj National Technical University», Ukraine

Cover for CURRENT ISSUES OF ECONOMIC DEVELOPMENT: PROBLEMS, PERSPECTIVES, INTERNATIONAL EXPERIENCES
Published
March 17, 2023