RESEARCH ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Authors

Authors

O. D. Hlavinska, I. I. Dayer, A. V. Zamsha, D. S. Kapushchenko, L. Yu. Mazai, R. A. Moroz, G. V. Chaika, O. Ye. Loboda, V. M. Matyash, O. V. Shapovalov, H. M. Meshko, O. I. Meshko, O. V. Svitlovska, H. P. Serputko, O. A. Vovchenko, N. M. Nazarenko, D. M. Bielitchenko, O. M. Hurniak, M. G. Kravchuk, O. V. Romanenko, R. O. Dobrovolska, Ye. V. Kyrpenko, G. O. Lukina, Yu. M. Moroz, V. B. Necherda, I. S. Plokhuta, N. A. Fedorchuk, Zhao Ruichen, T. V. Hryhorenko, M. A. Zakharevych, M. R. Demianchuk, I. M. Diachenko, О. Yu. Kurylo, L. P. Marushko, D. V. Minukhin, Yu. V. Ivanova, D. O. Yevtushenko, Yu. V. Sylenko, O. V. Iliash, T. A. Borova, Zhang Сaijing, O. D. Hlavinska, D. V. Tsitsenia, L. S. Ivanova, O. V. Lypchanko-Kovachyk, K. T. Konchovych, N. O. Martynenko, I. V. Kovalova, O. Yu. Ovcharenko, O. D. Pylypchuk, A. P. Polubok, D. R. Adamovych, Ya. S. Starchenko, N. V. Yakovenko, O. V. Stepanchuk, I. Yu. Feketa, L. A. Osadcha, I. V. Dzevulska, M. A. Bezshtanko, R. F. Kaminskyi, H. R. Klimashevska, N. O. Komisarenko, N. M. Kindrachuk, T. R. Kudyarska, S. V. Chupakhina

International scientific conference «Research activities and achievements in pedagogy and psychology» : conference proceedings (April 5–6, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 188 pages.

Chapters

Author Biographies
O. D. Hlavinska, Rivne State University of the Humanities, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Psychology and Psychodiagnostics

I. I. Dayer, Rivne State University of the Humanities, Ukraine

Recipient of a Master's Degree in Specialty 053 Psychology

A. V. Zamsha, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

PhD in Psychology, Lecturer at the Department of Special and Inclusive Education

D. S. Kapushchenko, Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

Student

L. Yu. Mazai, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

PhD Student at the Department of Psychology and Social Work

R. A. Moroz, Ukraine Methodological Center for Practical Psychology and Social Work of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraine

Сandidate of Psychological Sciences

G. V. Chaika, G.S. Kostyuk Institute of Psychology, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD. in Psychological Sciences, Senior Researcher of the Laboratory of Personality Psychology

O. Ye. Loboda, Ordos Piano School «AOLIYA», China

Doctor of Philosophy, Piano Instructor, Head of the Piano Department

V. M. Matyash, Separate structural subdivision Odessa Automobile and Road Professional College National University "Odessa Polytechnic", Ukraine

Deputy Director for Academic Affairs

O. V. Shapovalov, "Scientific and Production Association ‘Transengineering" LLC, Ukraine

Chief Project Engineer

H. M. Meshko, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Education Management

O. I. Meshko, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Psychology

O. V. Svitlovska, Chernivtsi Regional Professional College of Arts named after S. Vorobkevych, Ukraine

Teacher of High Qualifying Category of the Department Specialized Piano

H. P. Serputko, Ukrainian State Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Doctoral Student at the Departament of Ophtalmopedagogy and Ophtalmopsycology Special and Inclusive Education Faculty

O. A. Vovchenko, Mykola Yarmachenko Institute of Special Pedagogy and Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Education of Children with Hearing Impairments

N. M. Nazarenko, Kherson State University, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Psychology

D. M. Bielitchenko, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Pedagogy

O. M. Hurniak, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Teacher of the Department of Biology

M. G. Kravchuk, Bogomolets National Medical Universityv, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Docent, Docent of the Department of Biology

O. V. Romanenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Biology

R. O. Dobrovolska, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philosophy (PhD), Senior Teacher of the Department of Vocal and Choral Training, Theory and Methods of Music Education

Ye. V. Kyrpenko, National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

PhD Candidate

G. O. Lukina, Separate structural unit "Kryvyi Rih Department of Postgraduate Education of Junior Medical and Pharmaceutical Specialists" of the communal enterprise "Regional Center of Public Health", Ukraine

Lecturer of the Department of Obstetrics and Gynecology

Yu. M. Moroz, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Physical Education and Psychological and Pedagogical Disciplines

V. B. Necherda, Institute of Problems on Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of Physical Development and Healthy Lifestyle

I. S. Plokhuta, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Adjunct

N. A. Fedorchuk, Municipal Institution of Higher Education «Bar Humanitarian and Pedagogical College named after Mykhailo Hrushevskyi», Ukraine

PhD in Pedagogy, Head of the Department of Pedagogy, Psychology and Professional Methods

Zhao Ruichen, State institution "Southern Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky", Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Pedagogy

T. V. Hryhorenko, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Cherkasy region, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Ukrainian language with teaching methods

M. A. Zakharevych, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Vocational Education and Technology by profiles

M. R. Demianchuk, Municipal Institution of Higher Education «Rivne Medical Academy» of the Rivne Regional Council, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Medical Prevention Disciplines and Laboratory Diagnostics

I. M. Diachenko, Zhytomyr Medical Institute of Zhytomyr Regional Council, Ukraine

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Natural and Social and Humanities Disciplines

О. Yu. Kurylo, Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student, Senior Teacher at the Department of Vocational Education, Labor Training and Technology

L. P. Marushko, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Chemistry, Ecology and Pharmacy

D. V. Minukhin, Kharkiv National Medical University, Ukraine

PhD, Assistant Professor of Department of Surgery № 1

Yu. V. Ivanova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

MD, Professor of Department of Surgery № 1

D. O. Yevtushenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

MD, Professor of Department of Surgery № 1

Yu. V. Sylenko, Dragomanov Ukrainian State University, Ukraine

Graduate Student 015 Professional Education, Assistant of the Department of Pedagogy of the Faculty of Pedagogy

O. V. Iliash, Dragomanov Ukrainian State University, Ukraine

Master's Student of the Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences

T. A. Borova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation

Zhang Сaijing, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

PhD Student at the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation

O. D. Hlavinska, Rivne State University of the Humanities, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Psychology and Psychodiagnostics

D. V. Tsitsenia, Rivne State University of the Humanities, Ukraine

Recipient of a Master's Degree in Specialty 053 Psychology

L. S. Ivanova, Zaporizhzhya National University, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology of Educational Activity

O. V. Lypchanko-Kovachyk, Mukachevo state university, Ukraine

PhD of Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of English language, Literature with Methods of Teaching

K. T. Konchovych, Mukachevo state university, Ukraine

PhD of Pedagogy, Senior Lecturer at the Department of English language, literature with methods of teaching

N. O. Martynenko, Flight Academy of National Aviation University, Ukraine

Senior Teacher of Professional and Aviation Language Training Department

I. V. Kovalova, Flight Academy of National Aviation University, Ukraine

Senior Teacher of Professional and Aviation Language Training Department

O. Yu. Ovcharenko, Open International University of Human Development "Ukraine", Ukraine

Master of Psychology, PhD in Psychology, Assistant

O. D. Pylypchuk, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

PhD of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Design

A. P. Polubok, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

PhD of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Design

D. R. Adamovych, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Lecturer at the Department of Design

Ya. S. Starchenko, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

N. V. Yakovenko, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

O. V. Stepanchuk, Drahomanov Ukrainian State University, Ukraine

Recipient of the Educational Degree PhD 011 "Educational, Pedagogical Sciences" of the Faculty of Pedagogy

I. Yu. Feketa, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Biological sciences, Associate Professor, Department of Physical Geography and Rational Nature Management

L. A. Osadcha, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Physical Education and Psychological and Pedagogical Disciplines

I. V. Dzevulska, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Professor, Head of the Department of Clinical and Descriptive Anatomy

M. A. Bezshtanko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Associate Professor at the Department of Clinical and Descriptive Anatomy

R. F. Kaminskyi, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Associate Professor at the Department of Clinical and Descriptive Anatomy

H. R. Klimashevska, State higher educational institution «Donbas State Pedagogical University», Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Theory and Practice of Primary Education

N. O. Komisarenko, Uman National University of Horticulture, Ukraine

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Chief of the Department of the Ukrainian and Foreign Languages

N. M. Kindrachuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Professional Education and Innovative Technologies

T. R. Kudyarska, Department of Education and Science of the Ivano-Frankivsk City Council, Ukraine

Doctor of Philosophy, Lecturer at the Department of Theory and Methodology of Preschool and Special Education, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; Head of the Speech Therapy Department

S. V. Chupakhina, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Theory and Methods of Preschool and Special Education

Cover for RESEARCH ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
Published
June 2, 2023