DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC SPACE IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES

Authors

Authors

Kateryna Sai, Mykhailo Petlovanyi, Zoriana Sadova-Chuba, Marta Vasyliv, Vasyl Kaletnik, Oksana Kohut, Iryna Alekseenko, Yuliia Namazova, Sergiy Selivanov, Yaroslav Strakhnitskyi, Anna Bogorodytska, Anhelina Diadura, Nataliia Trushkina, Yevhenii Ulko, Sergiy Loza, Olena Khytra, Viktor Savchenko, Nataliia Zaichenko, Olha Nesterenko, Olena Pohoda

International Scientific Conference Development of Scientific Space in the Context of Global Changes: Conference Proceedings, November 25-26, 2022. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 64 pages.

Chapters

Author Biographies
Kateryna Sai

Dnipro University of Technology, Ukraine

Mykhailo Petlovanyi

Dnipro University of Technology, Ukraine

Zoriana Sadova-Chuba

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Marta Vasyliv

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Vasyl Kaletnik

National Aviation University, Ukraine

Oksana Kohut

Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Iryna Alekseenko

Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Yuliia Namazova

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University, Ukraine

Sergiy Selivanov

Personnel Department of the State Migration Service of Ukraine, Ukraine

Yaroslav Strakhnitskyi

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University, Ukraine

Anna Bogorodytska

University of Custom Service and Finance, Ukraine

Anhelina Diadura

University of Custom Service and Finance, Ukraine

Nataliia Trushkina

Research Center for Industrial Development Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Yevhenii Ulko

State Biotechnological University, Ukraine NSC «ISSAR named after O. N. Sokolovsky», Ukraine

Sergiy Loza

State Biotechnological University, Ukraine

Olena Khytra

Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

Viktor Savchenko

University of Oxford, UK; V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Nataliia Zaichenko

T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, Ukraine

Olha Nesterenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Olena Pohoda

Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts, Ukraine

Cover for DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC SPACE IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES
Published
December 23, 2022