ACTUAL PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES: MODERN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

Authors

Authors

O. V. Bairamova, D. B. Baranovych, V. I. Lubenets, D. O. Bilokur, V. H. Sheiko, N. M. Bogatko, R. А. Valerko, L. О. Herasymchuk, V. S. Vasylchenko, O. B. Kuchmenko, V. І. Getman, N. M. Glovyn, Zh. O. Martynenko, S. М. Horbas, O. М. Bakumenko, L. I. Grygorieva, O. V. Makarova, Yu. R. Grokhovska, S. V. Konontsev, A. Ya. Didukh, N. V. Nuzhyna, T. P. Mazur, I. V. Zubkovych, V. О. Martyniuk, A. I. Zubyk, O. R. Ivanets, H. V. Karakurkchi, M. D. Sakhnenko, V. P. Koliada, D. O. Timchenko, Ye. I. Korzhov, O. V. Honcharova, T. A. Krupodorova, V. Yu. Barshteyn, P. G. Kudryavtsev, N. O. Neposhyvailenko, I. M. Kornienko, L. S. Osmachko, A. V. Redkina, N. D. Konovalova, M. V. Ruda, A. М. Hyvlyud, N. Ye. Stadnytska, N. Ya. Monka, V. I. Lubenets, V. M. Tishchenko, A. V. Kolesnik, M. Ye. Batashova, Ya. M. Tuzyak, O. V. Fedotov, Z. L. Usikova, M. M. Kharytonov, I. I. Klimkina, O. Wiche, M. M. Kharytonov, N. V. Martynova, M. G. Babenko, I. V. Rula, A. V. Khokhlov

Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 676 p.

Chapters

Author Biographies
O. V. Bairamova, State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Natural-Mathematical and Engineering-Technological Disciplines of the Danube Faculty of Maritime and River Transport

D. B. Baranovych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

V. I. Lubenets, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Professor of the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

D. O. Bilokur, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Human and Animals Biology

V. H. Sheiko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor at the Department of Human and Animals Biology

N. M. Bogatko, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences, Assotiate Professor at the Department of Veterinary and Sanitary Examination

R. А. Valerko, Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of General Ecology

L. О. Herasymchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of General Ecology

V. S. Vasylchenko, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraine

PhD Student of the Department of Biology

O. B. Kuchmenko, Nizhyn Mykola Gogol State University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Biology

V. І. Getman, State Ecological Academy of the Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Protected Areas

N. M. Glovyn, Sciences of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of Ecology Department Separated subdivision National University of Life and Environmental

Zh. O. Martynenko, Separated subdivision National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”, Ukraine

Senior Lecturer, Department of Ecology, Environmental Protection and Balanced Environmental Management of the separate unit

S. М. Horbas, Sumy National Agrarian University of Sumy, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Research Laboratory of Horticulture and Viticulture of the Faculty of Agrotechnologies and Environmental Management

O. М. Bakumenko, Sumy National Agrarian University of Sumy, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Plant Protection of the Faculty of Agrotechnologies and Environmental Management

L. I. Grygorieva, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of Ecology Department

O. V. Makarova, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Senior Lecturer in the Department of Ecology

Yu. R. Grokhovska, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Water Bioresources

S. V. Konontsev, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Water Bioresources

A. Ya. Didukh, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Junior Researcher ESC “Institute of Biology and Medicine”

N. V. Nuzhyna, ESC “Institute of Biology and Medicine” Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher

T. P. Mazur, O. V. Fomin Botanical Garden of ESC “Institute of Biology and Medicine” Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher, Leading Biologist

I. V. Zubkovych, Rivne State University of Humanities,

Postgraduate at the Department of Ecology, Geography and Tourism

V. О. Martyniuk, Rivne State University of Humanities, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Ecology, Geography and Tourism

A. I. Zubyk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor at the Department of Geography of Ukraine

O. R. Ivanets, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Zoology of the Biology Faculty

H. V. Karakurkchi, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Department of Physical Chemistry Institute of Education and Science in Chemical Technologies and Engineering

M. D. Sakhnenko, Institute of Education and Science in Chemical Technologies and Engineering National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Physical Chemistry

V. P. Koliada, Lugansk National Agrarian University, Head of Soil Erosion Control Laboratory, National Scientific Center “Institute for soil science and agrochemistry research named after O. N. Sokolovsky”, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Part-time Docent, Department of Soil Sciences and Forestry

D. O. Timchenko

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher (on pension)

Ye. I. Korzhov, Kherson State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Water Biological Resources and Aquaculture

O. V. Honcharova, Kherson State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Water Biological Resources and Aquaculture

T. A. Krupodorova, Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher of the Laboratory for Extraction of Vegetable Raw Materials and Bioconversion

V. Yu. Barshteyn, Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of the Laboratory for Extraction of Vegetable Raw Materials and Bioconversion

P. G. Kudryavtsev, International Academy of Ecology and Life Protection Sciences (IAELPS), Israel

Candidate of Chemical Sciences, Professor, Full member

N. O. Neposhyvailenko, Dnipro State Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

I. M. Kornienko, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

L. S. Osmachko, SE “Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Geological Sciences, Senior Researcher

A. V. Redkina, Institute of Sorption and Problems of Endoecology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher

N. D. Konovalova, Institute of Sorption and Problems of Endoecology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher

M. V. Ruda, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Assistant of Department of Ecological Safety and Nature Protection Activity

A. М. Hyvlyud, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

PhD, Assistant of Department of Ecological Safety and Nature Protection Activity

N. Ye. Stadnytska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

N. Ya. Monka, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Assistant of Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

V. I. Lubenets, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Professor of Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

V. M. Tishchenko, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of Department of Plant Breeding, Seed Growing and Genetics

A. V. Kolesnik, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of Department of Plant Breeding, Seed Growing and Genetics

M. Ye. Batashova, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of Department of Plant Breeding, Seed Growing and Genetics

Ya. M. Tuzyak, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Geological Sciences, Senior Laboratory Assistant of the Department of General and Historical Geology and Paleontology

O. V. Fedotov, Donetsk National Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher, Associate Professor, Head of the Department of Medical Biology

Z. L. Usikova, Donetsk National Medical University, Ukraine

Senior Lecturer of the Department of Medical Biology

M. M. Kharytonov, Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Professor Soil Science and Farming Department

I. I. Klimkina, Dnipro University of Technology, Ukraine

Associate Professor, Dr., Department of Ecology and Environmental Technologies

O. Wiche, TU Bergakademie Freiberg, Germany

Dr., Institute of Life Sciences

M. M. Kharytonov, Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Professor Soil Science and Farming Department

N. V. Martynova, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Dr., Candidate of Biological Sciences, Head of the Natural Flora Laboratory of the Botanical Garden

M. G. Babenko, Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

Dr., Candidate of Agricultural Sciences, Chief of Land Reclamation Station

I. V. Rula, Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

Dr., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Chemistry Department

A. V. Khokhlov, Institute for Sorption and Problems of Endoecology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher of the Department of Ecological Chemistry

Cover for ACTUAL PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES: MODERN SCIENTIFIC DISCUSSIONS
Published
April 27, 2020