ECONOMIC DEVELOPMENT: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL PECULIARITIES: Collective monograph

Authors

Authors

M. D. Baldzhy, V. A. Оdnolko, O. I. Bondar, O. V. Butrym, T. P. Galushkina, M. V. Bereznytska, М. P. Vysotskaya, А. P. Nazarenko, T. O. Gavrilko, Т. D. Hirchenko, І. M. Semeniuk, N. V. Cherikovska, S. A. Gusarova, Paweł Dziekański, Andrzej Pawlik, V. М. Makarov, O. G. Ostapenko, L. V. Yerofyeyenko, Z. М. Poberezhna, S. V. Piasetska-Ustych, Yu. D. Radionov, О. О. Savchuk, A. V. Matvieieva, A. Ye. Spitsyna, A. Yu Trofimov, Yu. M. Tunitska, L. P. Syerova, K. I. Ladychenko, V. Yu. Shevchenko, V. Е. Shedyakov, Y. R. Yarema, S. Ya. Buhil, R. P. Dudiak, D. Yu. Hryniuk, T. A. Hryniuk, О. І. Drebot, М. Ya. Vysochanska, А. L. Shchavinska, V. I. Dubnytskyi, V. R. Pysarkova, O. I. Yemets, D. I. Shelenko, H. М. Kotina, I. F. Balaniuk, М. М. Stepura, D. О. Moroz, E. M. Maliar, O. O. Saliuk-Kravchenko, M. M. Mykolaichuk, D. M. Burdyha, V. Yu. Cherchel, V. O. Kompaniets, A. O. Kulik, O. A. Shymanska, O. К. Primierova, S. S. Birbirenko, Yu. О. Zhadanova, P. Garasyim, J. Zamojski, N. Klym, I. O. Irtysheva, N. P. Tubaltseva, A. M. Tubaltsev, О. А. Klepikova, Z. М. Sokolovska, N. V. Yatsenko, Т. V. Klimova, S. V. Kovalchuk, K. L. Semenov, L. V. Nechyporuk, O. P. Ovsak, N. Yu. Liskovich, Т. О. Kharchenko, T. М. Yankovets, M. О. Vyshnevska

Synopsis

Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. – Poland: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. – 600 p.

Chapters

Author Biographies
M. D. Baldzhy, Odessa National Economic University

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Economics, Law and Business Management

V. A. Оdnolko, Odessa National Economic University

PhD in Economics, Senior Lecturer at the Department of Economics, Law and Business Management

O. I. Bondar, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Rector of the State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Corresponding Member of the Department of Agriculture, Irrigation and Mechanization

O. V. Butrym, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Head of the Green Economy Department

T. P. Galushkina, State Ecological Academy of Post-Graduate Education and Management

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Green Economy Department

M. V. Bereznytska, Researcher

Private Consultant on Climate Change Aspects

М. P. Vysotskaya, National Aviation University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Management of International Economic Activity of Enterprises

А. P. Nazarenko, National Aviation University

Assistant at the Department of Economics and Business Technologies

T. O. Gavrilko, National Aviation University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Т. D. Hirchenko, Institute of Banking Technologies and Business SHEI “Banking University”

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance

І. M. Semeniuk, SHEI “Banking University”

Postgraduate student

S. A. Gusarova, Plekhanov Russian University of Economics

Doctor of Economical Sciences, Associated Professor, Leading Researcher at the Department of World Economy

V. М. Makarov, Institute of General Energy, National Academy of Sciences of Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of the Department of Optimization of the Fuel Bases Development 

O. G. Ostapenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of Legal Regulation of the Economy

L. V. Yerofyeyenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of Legal Regulation of the Economy

Z. М. Poberezhna, National Aviation University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Economics and Business Technologies

S. V. Piasetska-Ustych, SHEI “Uzhhorod National University”

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Economic Theory

Yu. D. Radionov, Accounting Chamber of Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of International Standards Adaptation and Іmplementation

О. О. Savchuk, Yaroslav Mudryi National Law University; Research Institute for Legal Support for Innovative Development of the National Academy of Law Sciences of Ukraine

Ph.D, Assistant of the Department of Environmental Law

A. V. Matvieieva, National Aerospace University H.E. Zhukovsky «Kharkiv Aviation Institute»

Ph.D., Senior Researcher, Associate Professor at the Department of Law

A. Ye. Spitsyna, National Transport University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at Department of Economics

A. Yu Trofimov, Lviv University of Trade and Economics

PhD, Associate Professor, Department of Psychology

Yu. M. Tunitska, Independent Researcher

Ph.D. in Economics

L. P. Syerova, Kyiv National University of Trade And Economics

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer at the Department of International Management

K. I. Ladychenko, Kyiv National University of Trade And Economics

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer at the Department of World Economy

V. Yu. Shevchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

V. Е. Shedyakov, Independent Researcher

Doctor of Sociological Sciences, Candidate of Economic Sciences

Y. R. Yarema, Ivan Franko National University of Lviv

Doctor of Economical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Accounting, Analysis and Control

S. Ya. Buhil, Lviv National Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Tourism

R. P. Dudiak, Lviv National Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Tourism

D. Yu. Hryniuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor

T. A. Hryniuk, National Pedagogical Dragomanov University

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor

О. І. Drebot, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; Institute of Agroecology and Environmental Management The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor, Correspondent member; Head of the Department of Institutional Support of Environmental Management

М. Ya. Vysochanska, Institute of Agroecology and Environmental Management The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Deputy Director for Research and Innovative Development

А. L. Shchavinska, Institute of Agroecology and Environmental Management The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Research Fellow at the Department of Institutional Support of Environmental Management

V. I. Dubnytskyi, Ukrainian State University of Chemical Technology

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Entrepreneurship, Organization of Production and Theoretical and Applied Economics

V. R. Pysarkova, Ukrainian State University of Chemical Technology

Postgraduate Student, Assistant Lecturer at the Department of Entrepreneurship, Organization of Production and Theoretical and Applied Economics

O. I. Yemets, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Theoretical and Applied Economics

D. I. Shelenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Theoretical and Applied Economics

H. М. Kotina, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Finance, Head of the Council of Young Scientists

I. F. Balaniuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accouting and Audit

М. М. Stepura, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Finance; Head of the Scientific Society of Students, Doctoral Candidates and Young Researchers

D. О. Moroz, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

Master of Finance

E. M. Maliar, State University «Uzhhorod National University»

Head of the Department of Infrastructure, Development and Maintenance of the Network of Public Roads of Local Importance and Housing and Communal Services of the Zakarpattia Regional State Administration, Senior Lecturer at the Department of Tourism

O. O. Saliuk-Kravchenko, Interregional Academy of Personnel Management

PhD in Economics Educational and Scientific Institute of Law named after Prince Volodymyr the Great

M. M. Mykolaichuk, Odesa Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of Economic and Financial Policy Chair

D. M. Burdyha, Odesa Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

Postgraduate Student of Economic and Financial Policy Chair

V. Yu. Cherchel, SE Institute of Grain Crops of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Director

V. O. Kompaniets, SE Institute of Grain Crops of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Head of the Laboratory of Economics

A. O. Kulik, SE Institute of Grain Crops of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Chief Specialist of the Laboratory of Economics

O. A. Shymanska, National University of Kyiv-Mohyla Academy

Master in Finance

O. К. Primierova, National University of Kyiv-Mohyla Academy

Ph. D. in Economics, Associate Professor, Department of Finance

S. S. Birbirenko, O.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Company Economics and Corporate Management

Yu. О. Zhadanova, O.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Company Economics and Corporate Management

P. Garasyim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr.hab., prof.

J. Zamojski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doktor

N. Klym, Narodowy Uniwersytet Leśnictwa Ukrainy

Doctor

I. O. Irtysheva, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management

N. P. Tubaltseva, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Economics and Manufacturing Management

A. M. Tubaltsev, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Associate Professor at the Department of Ecology and Environmental Technologies

О. А. Klepikova, Odessa National Polytechnic University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Economic Cybernetics and Information Technologies

Z. М. Sokolovska, Odessa National Polytechnic University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics and Information Technologies

N. V. Yatsenko, Odessa National Polytechnic University

Assistant Professor at the Department of Economic Cybernetics and Information Technologies

Т. V. Klimova, PHEI “Dniprovskii University of the Humanities”

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Hotel and Restaurant Business

S. V. Kovalchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing and Trade Entrepreneurship

K. L. Semenov, Khmelnytskyi National University

Postgraduate Student of the Department of Marketing and Trade Entrepreneurship

L. V. Nechyporuk, Yaroslav Mudryi National Law University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at the Department of Economic Theory

O. P. Ovsak, National Aviation University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprise

N. Yu. Liskovich, National Aviation University

Postgraduate Student of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprise

Т. О. Kharchenko, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of the Enterprise Economy and Management

T. М. Yankovets, Kyiv National University of Trade and Economics

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Marketing

M. О. Vyshnevska, Kyiv National University of Technologies and Design

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

Cover for ECONOMIC DEVELOPMENT: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL PECULIARITIES: Collective monograph
Published
July 31, 2020