GENESIS OF PHYSICAL AND SPORTS MOVEMENT IN BUKOVYNA OF THE AUSTRO-HUNGARIAN AND ROMANIAN EPOCHS: сollective monograph

Authors

Authors

N. Hnes, O. Tsybanyuk, T. Hryhoryshyna, I. Iachniuk, Y. Zoriy, Y. Tsyba, P. Horiuk, A. Moldovan

The monograph presents the results of research on the sports movement in Bukovina during the stay of the region as part of the Austro-Hungarian Empire and the Kingdom of Romania. In particular, the formation of physical education of students of public and secondary schools is presented, the system of training of physical education teachers, the development of sports movement is revealed.
For teachers and students majoring in “Physical Culture and Sports” and anyone interested in the history of physical culture and sports movement.

Genesis of physical and sports movement in Bukovyna of the Austro-Hungarian and Romanian epochs: [Collective monograph]. Edited by N. Hnes, O. Tsybanyuk, T. Hryhoryshyna, I. Iachniuk, Y. Zoriy, Y. Tsyba, P. Horiuk, A. Moldovan. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 112 p.

References

Adolf Spies – der Vater des Schulturnen (2005) [Adolf Spies – the father of school culture]. Sportgeschichte. Jahn’sches Turnen. Uscf. 2005. Рp. 4–6. Uscf.

Akatrini V.M. (2015) Budivnytstvo shkil ta shkilna merezha Bukovyny za chasiv Avstro-Uhorskoi imperii [School construction and the school network of Bukovina during the Austro-Hungarian Empire]. Scientific discussion: theory, practice, innovations: materials of the VI International scientific-practical conference «Young Scientist», vol. 9(49), pp. 8–13. Chernivtsi: Chernivtsi National University.

Andriievych V. (1892) Yak mozhe sobe uchytel liubov i doveriie selskoho narodu poziskaty i cherez to chyslenne i pravylnee poseshchenie shkoly prydbaty [How can a teacher find love and trust in the rural people and through that numerous and correct school purchase]. Bukowiner Pädagogische Blätter, no. 14, pp. 224–225; no. 15, pp. 239–241.

Baranovskyi M. (1901) Pedagogika dlia semynaryi uchytelskykh i uchyteliv shkil narodnykh [Pedagogy for seminaries for teachers and teachers of public schools]. Chernivtsi: Ruska Rada.

Baranyi S. (1955) Educatia fizica scolara in anii regimului democrat popular [School physical education in the years of the popular democratic regime]. Bucuresti: Stadion.

Bazhanskii Y. (1890) Yak treba s naukoiu u nas v narodnykh shkolakh postupaty, shchoby z ney nashy seliany khosen maly [Which should be the education in our public schools, so that the peasants would benefit from it]. Bukowiner Pädagogische Blätter, no. 8–9, pp. 97–99; no. 11, pp. 145–147.

Bazhanskii Y. (1892) Kolka slov o poluchsheniu postupu v nautsi v nashykh narodnykh shkolakh [A few words to improve learning in our folk schools]. Bukowiner Pädagogische Blätter, no. 13, pp. 208–210.

Boberskyi I. (1936) Zmahy v Ga-Pa. Rozmova z ukrainskym sovharem Romanom Torushankom [Competitions in Ga-Pa. Conversation with Ukrainian sovgar Roman Torushanko]. Dilo, no. 48, p. 2.

Bosniagu J. (1885) Wie können taubstumme Kinder auf den Eintritt in eine Taubstummenanstalt in der Volksschule der Vollsinnigen zweckmässing vorbereitet werden? [How can deaf-mute children be appropriately prepared for entry into a deaf-mute institution in the elementary school of the sensual?]. Bukowiner Pädagogische Blätter, no. 7–8, pp. 71–78.

Budnyi S. (1966) Moia sportova aktyvnist [My sports activity]. Chicago.

Correferat des Directors Dr. Johann Huemer (1891) Osterreichische mittelschule. Vienna, 17 p.

Die Osterreichische mittelschule fur Landgemeinden auf dem Weltausstellungsplatze. – Wien: selfVerlag des Comites. – 1873. – 25 s. The Austrian middle school for rural communities on the world exhibition place. (1873). Vienna: self Verlag des Comites. 25 p.

Die Realschule. (1873, P. III) [Secondary school]. Zeitschrift fur Realschulen Burgerschulen und verwandte (1873, P. III). Wien: Verlang der Redaction, 1873. 112 p.

Doklad krayevogo sanitarnogo inspektora Bukoviny Rudnika o yego uchastii v 3em Mezhdunarodnom kongresse shkol’noy gigiyeny v Parizhe [Report of the regional sanitary inspector of Bukovina Rudnik on his participation in the 3rd International Congress of School Hygiene in Paris. 1910]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 11131.

Dollinger J., Suppan W. (1891) Uber die Kopperliche Erziehung der Jugend. Zuli Berichte von J. Dollinger und W. Suppan. On the Physical Education of Young People. Reports.

Duda A. & Staryk V. (1995) Bukovynskyi kurin v boiakh za ukrainsku derzhavnist (1918-1941-1944) [Bukovynskiy Kurin in the battles for Ukrainian statehood (1918-1941-1944)]. Chernivtsi: Ukrainskyi Narodnyi Dim v Chernivtsiakh.

Egger-Möllwald A. (1878) Oesterreichisches Volks- und Mittelschulwesen in der Periode von 1867-1877 [Austrian elementary and secondary schools in the period from 1867-1877]. Wien: K.K. Hof- und Universitäts-Buchhändler.

Entwurf der Organization der Gymnazien und Realschulen in Osterreich. Vom Ministerium des Cultis und Unterrichts (1875) [Draft organization of high schools and secondary schools in Austria. From the Ministry of Culture and Education]. Wien: Im K.K. Schulbucher.

Fedak V.V. (1993) Zakarpattia u sportyvnomu vymiri [Transcarpathia in the sports dimension]. Uzhhorod: Karpaty.

Fetter J. (1891) Lehrplane und Jugendspiele [Curriculum and youth games]. Osterreichische mittelschule. Wien, pp. 10–33.

Geser über das Verhältnis der Schule zur Kirche (1878) Landbuch der Reichsgesetze und Ministerialverordnungen über das volkschulwesen in den im Reichsrathe vertretenen Köningreichen und Ländern [Gesar on the relationship between the school and the church / Land book of the imperial laws and ministerial ordinances on primary schools in the kingdoms and states represented in the imperial council]. Wien.

Geser, durch welches die Grundsäre des Österreichischen bezüglich der Volksschulen sestgestellt warden (1878) Die Österreichischen Volksschul-Gesere [Geser, through which the basic members of Austrian are established with regard to elementary schools / The Austrian elementary school Gesere]. Wien.

Godovyye otchety o deyatel’nosti pravoslavnoy real’noy shkoly gor. Chernovitsy i real’noy shkoly gor. Siret, predstavlennyye v Ministerstvo kul’tov i prosveshcheniya. [Annual reports on the activities of the Orthodox real school of the mountains. Drafts and real school mountains. Orphans submitted to the Ministry of Cults and Education, 1877-1878]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 1158.

Gonzha M.T. (2000) Sportyvnyi rukh na Pivnichnii Bukovyni (1928-1940) [Sports movement in Northern Bukovina (1928-1940)]. Chernivtsi: Ruta.

Gonzha M.T. (1975) Razvytye fyzycheskoi kulturы y sporta v Sovetskoi Bukovyne (1940-1970) [Development of physical culture and sports in Soviet Bukovina (1940-1970)]. (PhD dissertation). Chernivtsi.

Grillisch F. (1899) Methodik des turn-unterrichtes [Methodology of gymnastics lessons]. Czernowitz: Buchdruckerei Emil Kanarski in Czernowitz.

Haras M. (1937) Iliustrovana istoriia tovarystva „Ukrainska Shkola” v Chernauts 1887-1937 / Propamiatna knyzhechka vydana z nahody 50-ykh rokovyn isnuvannia tsoho tovarystva [Illustrated history of the Ukrainian School Society in Chernauts 1887-1937 / Commemorative booklet published on the occasion of the 50th anniversary of this society]. Chernivtsi: Tipografia „Ceas” E. Truchanko & Co.

Henkel G. (1906) Narodnoe obrazovanie na Zapadе i u nas [Public education in the West and in our country]. St. Petersburg: Brockhaus-Efron.

Himnastychni ihry dlia ditei (1876) [Gymnastic games for children]. Bukowiner Padagogische Blatter, no. 17, pp. 268–269.

Hlebovytskii I.A. (1876) Hymnastycheskiy ihru dlia detei [Gymnastic games for children]. Bukowiner Pädagogische Blätter, no. 12, pp. 268–269.

Hnes N.O. (2007) Formation and development of physical education of students of public schools of Bukovina (1869-1918). (PhD dissertation). Vasyl Stefanik Precarpathon national university, Ivano-Frankivsk.

Hrushkevych Z. (1913) Yaki ye prychyny shche vse v tak velykii miri panuiuchoho analfabetyzmu na Bukovyni ta yakymy sposobamy yoho nailuchshe poboroty [What are the reasons for the still largely prevalent illiteracy in Bukovyna and what are the best ways to overcome it]. Bukowiner Schule, no. 1, pp. 31–40.

Hryhoryshyna T. (2017) Henezys sportyvnoho rukhu na Pivnichnii Bukovyni (1918–1940 rr.) [Genesis of sports movement in Northern Bukovina (1918–1940)]. «Physical Culture and Sports: Experience and Prospects»: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Chernivtsi, April 6-7, 2017) (pp. 132–133). Chernivtsi: Chernivtsi National University un-t.

Hryhoryshyna T.B. & Balatska L.V. (2019) Naukovi priorytety istorychnoi paradyhmy z fizychnoi kultury i sportu Ukrainy (za materialamy dysertatsiinykh robit periodu (1939-1990 rr.)) [Scientific priorities of the historical paradigm of physical culture and sports of Ukraine (based on the materials of dissertations of the period (1939-1990))]. Bulletin of the Precarpathian University. Series: Physical culture, no. 33, pp. 161–166.

Hryhoryshyna T.B. (2017) Osnovni tendentsii funktsionuvannia sportyvnoho rukhu na Pivnichnii Bukovyni (1918-1940 rr.) [The main trends in the functioning of the sports movement in Northern Bukovina (1918-1940)]. A young scientist, no. 3.1. (43.1), pp. 107–111.

Huivaniuk M.R. (2001) Diialnist halytskykh ta bukovynskykh «Sichei» u spravi fizychnoi pidhotovky ukrainskoi molodi na pochatku XX st. [Activities of the Galician and Bukovinian «Sich» in the field of physical training of Ukrainian youth in the early twentieth century]. Proceedings of the IV Bukovynian International Historical and Local History Conference dedicated to the 125th anniversary of the Yuri Fedkovych National University of Chernivtsi, October 5, 2000, Chernivtsi (pp. 300–303). Chernivtsi: Golden Timpani.

Iachniuk M., Iachniuk І. & Iachniuk Yu. (2018) Pidhotovka vchytelia fizychnoi kultury na Bukovyni druhoi polovyny ХІХ – pershykh desiatyrich ХХ st. [Training of a physical education teacher in Bukovyna in the second half of the XIX-first decades of the XX century]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: “Pedagogy. Social work», vol. 2(43), pp. 301–305. Uzhhorod.

Iliuk I. (1896) Tochne pryznachenie mozhlyvykh tsilyi dlia odnokliasovykh shkil narodnykh z pivdennoiu naukoiu na pidstavi naukovoho plianu [The exact purpose of possible goals for single-grade folk schools with southern science on the basis of a scientific plan]. Bukowiner Pädagogische Blätter, no. 6, pp. 89–91; no. 7, pp. 106–109.

Instructionen fur den Unterricht an den Gymnasien in Osterreich. [Instructions for teaching at high schools in Austria, 1884]. Wien: Im kaiserlich-koniglichen Schulbucher-Verlage, 1884.

Instructionen fur den Unterricht den Realschulen in Osterreich im Anschlusse an einen Normallehrplan. [Instructions for teaching secondary schools in Austria following a normal curriculum. 1899]. Wien: Im kaiserlich-koniglichen Schulbucher-Verlage.

Ionescu D. (1939) Istoricul gimnasticii si educatiei fizice la noi [The history of gymnastics and physical education in our country]. Bucuresti: Еdit. revesta geniului.

Ionescu M., Tоdoran M. (1984) Sport românesc [Romanian sport]. Bucharest: Editura Sport-Turism.

Iushchyshyn I. (1906) O fizychnim vykhovaniu molodezhy shkilnoi [About physical education of school youth]. Uchytel, no. 21, pp. 322–327; no. 22, pp. 333–343.

Iushchyshyn I. (1910) Hahilky dlia shkoly. Desiat narodnykh zabav zi spivamy v 2 i 3 holosy [Branches for school. Ten folk entertainments with singing in 2 and 3 voices]. Uchytel, no. 3–4, pp. 33–40; no. 5–6, pp. 67–79.

Ivanchuk O. (1907) V spravi fizychnoho vykhovania shkilnoi molodizhy [In the matter of physical education of school youth]. Uchytel, no. 10, 11, pp. 145–149.

Kaniuk S. (1911) Dydaktyka dopovnena «osnovamy lohyky» dlia vzhytku uchytelskykh semynaryi i uchyteliv narodnykh shkil [Didactics is supplemented by «basics of logic» for the use of teachers’ seminaries and teachers of public schools]. Chernivtsi: Nakl. «Ukrainian School».

Kanyuk S. (1904, № 1.) Deshcho pro antropometriyu [Something about anthropometry]. Bukowiner Schule, pp. 239–240.

Karpovych V. & Hryhorovych P. (Eds.) (1984) Ukrainskyi sportyvnyi kliub «Dovbush» [Ukrainian sports club «Dovbush»]. Chicago, Baltimore, Philadelphia, Toronto.

Karpovych V. (1977) Moi spomyny pro orhanizuvannia ukrainskoho sportu na Bukovyni ta UST «Dovbush» [My memories of organizing Ukrainian sports in Bukovyna and UST «Dovbush»]. Chicago, USA.

Khodytʹ Khodor z kosturom (1885, P. 1. B. 2) [Hodor walks with a perch]. Biblioteka dlya molodizhy. Chernovtsy: pechatnya G. Choppa, pp. 31–32.

Kobylianska L.I. (1998) Formation and development of Ukrainian public schools in Bukovyna (70s of the 18th – beginning of the 20th century) (PhD dissertation). Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University.

Kobylianska L.I. (2000) Evoliutsiia navchalnykh planiv dlia narodnykh shkil Bukovyny v kintsi ХVIII – na pochatku ХХ stolit [Evolution of curricula for public schools in Bukovina in the late eighteenth – early twentieth centuries].

Scientific Bulletin Chernivtsi University: Coll. Science. wash. Vip. 99. Pedagogy and psychology (pp. 59–64). Chernivtsi: Ruta.

Kozhevskyi V.M. & Stepanchuk M.V. (1993) Letopys bukovynskoho futbola (1902-1992 rr.) [Chronicle of Bukovinian football (1902-1992)]. Chernivtsi: Prut.

Kupchanko G. (1893, P. 1). Prosvеshcheníe to nashe spaseníê [Enlightenment is our burning]. Prosveshcheníe, pp. 2–4.

Kupchanko G. (1895, P. 12). Satana – gorilka [Satan is vodka]. Prosveshcheníe, p. 161.

Kupchanko G. Narodne prosveshcheniye v Bukovine (1895, P. 1) [People’s Enlightenment in Bukovina]. Prosveshcheníe, p. 8.

Kureniye tyutyunu. (1895, P. 1) [Tobacco smoking]. Prosveshcheníe, p. 9.

Kuzmyna N.V. (1990) Professyonalyzm lychnosty prepodavatelia y mastera proyzvodstvennoho obuchenyia [Professionalism of the personality of the teacher and master of industrial training]. Moscow: High School.

Landtsteiner F. (1899) Sammlung der das Volksschulwesen Gefeke, Bewrordungen und Erläffe mit besonderer Rückscht aus Wien [Collection of the elementary school system Gefeke, awards and Erlefe with special backs from Vienna]. Wien: Selbftverlag des Wiener Gemeinderathes.

Lege Pentru Pregatirea Premilitara Monitorul Oficial (1934), nr. 107, art. 1.

Lehner L. (1897) Schule und Jugendspiel [School and youth game]. Wien.

Lehrplan für dreiclassige Volksschulen in der Bukowina (1888) [Curriculum for three-class elementary schools in Bukovina]. Czernowitz: R. Eckhardt’sche Buchdruckerei.

Lehrplan für fünfclassige Volksschulen in der Bukowina (1888) [Curriculum for five-class elementary schools in Bukovina]. Czernowitz: R. Eckhardt’sche Buchdruckerei.

Lehrplan für getheilte einclassige Volksschulen in der Bukowina (mit halbtägigem Unterricht) (1888) [Curriculum for divided one-class elementary schools in Bukovina (with half-day lessons)]. Czernowitz: R. Eckhardt’sche Buchdruckerei.

Lehrplan für sechsclassige Volksschulen in der Bukowina (1888) [Curriculum for six-class elementary schools in Bukovina]. Czernowitz: R. Eckhardt’sche Buchdruckerei.

Lehrplan für ungetheilte einclassige Volksschulen in der Bukowina (mit ganztägigem Unterricht) (1888) [Curriculum for undivided one-class elementary schools in Bukovina (with all-day teaching)]. Czernowitz: R. Eckhardt’sche Buchdruckerei.

Lehrplan für vierclassige Volksschulen in der Bukowina (1888) [Curriculum for four-class elementary schools in Bukovina]. Czernowitz: R. Eckhardt’sche Buchdruckerei.

Lehrplan für zweiclassige Volksschulen in der Bukowina (1888) [Curriculum for two-class elementary schools in Bukovina]. Czernowitz: R. Eckhardt’sche Buchdruckerei.

Levasser E. (1898) Narodnoe obrazovanie v tsyvylyzovannikh stranakh [Public education in civilized countries]. St. Petersburg: Printing house I.M. Komelova.

Lukiianovych F. (1981) Mii spomyn pro «Dovbush» [My memory of «Dovbush»]. Philadelphia, USA.

Makovei O. (1904) Pro ditochi zabavy [About children’s entertainment]. Bukowiner Schule, no. 3, pp. 137–145.

Makovei O. (1911) Zhyttiepys Osypa-Yuriia Hordynskoho-Fedkovycha [Biography of Osip-Yuri Gordynsky-Fedkovych]. Lviv.

Markova A.K. (1996) Psykholohyia professyonalyzma [Psychology of Professionalism]. Moscow: Znanye.

Memorandum dem hohen t.t. Ministerium fur Cultus und Unterricht des Lehrplan fur den Unterricht im Turnen am den Gimnasien, Real-gimnasien, Realschulen (1898) [Memorandum to the Ministry of Culture and Teaching the curriculum for teaching gymnastics at the gimnasias, real gimnasias, real schools]. Vienn: In the imperial-royal school book publishers.

Methodik des turn-unterrichtes. Bücherschau (1899) [Methodology of gymnastics lessons. Book show]. Bukowiner Pädagogische Blätter, no. 17, p. 267.

Muzhychok V.O. Pedagogical principles of organization of physical culture and sports work in secondary schools of Western Ukraine (1919-1939) (PhD dissertation). Chernihiv National Pedagogical University named after T.G. Shevchenko.

Palahniuk V.H. & Palahniuk T.V. (2000) Boks na Bukovyni: z istorii rozvytku [Boxing in Bukovina: from the history of development]. Chernivtsi: Prut.

Pavliuk Y. (1982) Vid Pruta do Dnistra – ukrainskyi sportovyi rukh na Bukovyni (1930-1940 rr.) [From the Prut to the Dniester – Ukrainian sports movement in Bukovyna (1930-1940)]. Baltimore, USA.

Penishkevych O.I. (2002) Rozvytok ukrainskoho shkilnytstva na Bukovyni (XVIII – pochatok XX st.) [Development of Ukrainian schooling in Bukovyna (XVIII – early twentieth century)]. Chernivtsi: Ruta.

Perepiska s Radautskoy kazennoy gimnaziyey o predostavlenii prava vydachi uchashchimsya svidetel’stv ob osvoyenii strelkovogo dela i uchastii sorevnovaniy po strel’be [Correspondence with the Radautsky State Gymnasium on granting the right to issue to students certificates of mastery of shooting and participation in shooting competitions, 1913]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. In. 2. St. un. 1903.

Perepiska s uyezdnymi shkol’nymi sovetami Bukoviny po proyektu uvelicheniya shkol’nykh inspektorov na Bukovine [Correspondence with the district school councils of Bukovina on the project to increase school inspectors in Bukovina, 1910]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 11328.

Perepiska s uyeznymi shkol’nymi upravleniyami o predostavlenii protokolov uchitel’skikh konferentsiy i soveshchaniy [Regional school council. Inventory 1. storage unit 1909 (1882) Correspondence with county school administrations on the provision of minutes of teachers’ conferences and meetings, 1882]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 1909.

Perepiska uyezdnymi shkol’nymi sovetami Bukoviny o prinyatii mer dlya ustraneniya antisanitarnogo sostoyaniya shkol’nykh pomeshcheniy [Correspondence of the district school councils of Bukovina on taking measures to eliminate the unsanitary condition of school premises, 1912]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 12193.

Perepyska s Chernovytskym horodskym shkolnim sovetom o postroite sportyvnikh zalov y ploshchadok pry nachalnikh shkolakh, 1914 h. [Correspondence with the Chernivtsi City School Council on the construction of gyms and playgrounds at primary schools, 1914]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 13863.

Perepyska s Horodskym shkolnim sovetom po proektu postroiky sportyvnikh ploshchadok y basseinov dlia uchashchykhsia, 1905-1907 hh. [Correspondence with the City School Council on the project for the construction of sports grounds and swimming pools for students, 1905-1907]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 8382.

Perepyska s Kympulunhskym shkolnыm sovetom o predostavlenyy zakliuchenyi ob oborudovanyy fyzkulturnoho zala hymnazyy h. Radouts, 1883 h. [Correspondence with the Kimpulung School Council on the provision of opinions on the equipment of the gymnasium of the Radouc gymnasium, 1883]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 1899.

Perepyska s Kympulunhskym upravlenyem o pryobretenyy dlia nachalnikh shkol sport. ynventaria y o postroite sport. ploshchadok, 1878 h. [Correspondence with the Kimpulung Office on the acquisition of sports for primary schools. inventory and build sports. sites, 1878]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 1359.

Perepyska s Mynysterstvom Kultov y Prosveshchenyia y uezdnimy shkolnimy sovetamy Bukovyny po proshenyiam uchytelei o dopuske ykh k poseshchenyiu kursov sportyvnikh yhr dlia uchytelei v h. Chernovytsy y otpuske denezhnikh sredstv na pryobretenye hymnastycheskykh pryborov dlia nachalnikh shkol Bukovyny, 1911-1912 hh. [Correspondence with the Ministry of Cults and Education and the district school councils of Bukovina on teachers’ requests for admission to attend the courses of sports games for teachers in Chernivtsi and the release of funds for the purchase of gymnastic devices for primary schools in Bukovina, 1911-1912]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 11985.

Perepyska s shkolnimy sovetamy Bukovyny o prepodavanyy fyzkultury v shkolakh Bukovyny, 1909-1912 hh. [Correspondence with school councils of Bukovina on teaching physical education in schools in Bukovina, 1909-1912]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 10255.

Perepyska s shkolnimy sovetamy Bukovyny o vvedenyy zaniatyi po hymnastyke v zhenskykh nachalnikh shkolakh, 1908 h. [Correspondence with school councils of Bukovina on the introduction of gymnastics classes in primary schools for women, 1908]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 9644.

Perepyska s uezdnimy shkolnimy sovetamy Bukovyny ob otkrityy nachalnikh shkol y ykh rasshyrenyy na Bukovyne y o pryniatyy mer k okhrane zdorovia uchenykov nachalnikh shkol, 1891 h. [Correspondence with the district school councils of Bukovina on the opening of primary schools and their expansion in Bukovina and on the adoption of measures to protect the health of primary school students, 1891]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 3373.

Perepyska s uezdnimy shkolnimy sovetamy shkol na Bukovyne ob ustroistve shkolnikh sportyvnikh ploshchadok y oborudovanyy ykh sportyvnimy snariadamy,

-1906 hh. [Correspondence with the district school councils of schools in Bukovina about the arrangement of school sports grounds and equipping them with sports equipment, 1904-1906]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 7663.

Persten’ (1885, P. 1. B. 2). [The ring]. Biblioteka dlya molodizhy. Chernovtsy: pechatnya G. Choppa. p. 30.

Petriuk I. (1997) Rozvitok zagalnoi serednoi osvity na Bukovyni (kinets XVIII – pochatok XX ст.) [The development of the middle-class culture in Bukovina (end of the XVIII – the ear of the XX century)]. Issues of history, historiography, source studies and archival studies of Central and Eastern Europe. Kiеv-Chernivtsi, pp. 23–29.

Pihuliak V. (1913) Holovni prychyny analfabetyzmu na Bukovyni y sposoby yoho poborenia [The main causes of illiteracy in Bukovina and ways to overcome it]. Bukowiner Schule, no. 2, pp. 91–94.

Platonov V.N. (Eds.) (1998) Entsyklopedyia sovremennoho olympyiskoho sporta: spravochnoe yzdanye [Encyclopedia of modern Olympic sports: reference edition]. Kiev: Olympic Literature.

Plian nauky dlia rozdlennikh odnokliasnikh narodnikh shkol na Bukovyne (1899) [Plan of science for separate one-class public schools in Bukovina]. Chernivtsi.

Popesku I.K. (1991) Sport u doliakh balkanskykh narodiv [Sport in the destinies of the Balkan peoples]. Lviv: Svit.

Popesku Y.K. (1997) Stanovlenye y razvytye fyzycheskoi kultury y sporta narodov Balkanskoho poluostrova (XI vv. do n.e. – 80 h. XX st.) [Formation and development of physical culture and sports of the peoples of the Balkan Peninsula (XI centuries – 80s of the XX century)] (Doctoral dissertation). Kiеv.

Prauzek V. (1868) Die Verbesserung der Volksschule mit besonderer Berucksichtigung Osterreichs [The improvement of the elementary school with special consideration of Austria]. Wien: Verlag von Gallmayer u. Komp.

Prikaz Ministerstva kul’tov i prosveshcheniya pro vvedeniye obyazatel’nogo prepodavaniya gimnastiki i organizatsii sportivnykh igr. Kopiya. [Order of the Ministry of Cults and Education on the introduction of compulsory teaching of gymnastics and the organization of sports games. Copies. 1904]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 7376.

Pysmo Halytsyiskomu hubernatorstvu o peredache pravoslavnoi konsystoryy Bukovyny kompetentsyi po kontroliu za nachalnыmy shkolamy Bukovyny, 1832 h. [Letter to the Galician Governorate on the transfer of the competence to control the primary schools of Bukovina to the Orthodox consistory of Bukovina, 1832]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 1. St. un. 1840.

Radetskyi I.M. (1907) Shcho take narodna shkola? [W hat is a public school?]. Promin, no. 7, pp. 106–108; no. 8, pp. 124–126.

Reichsgesetzblatt fur das Kaiserthum Östcrreich (1869) [Reich Law Gazette for the Empire of Austria]. Wien.

Romstorfer C. & Wiglitzky H. (1886) Vergleichende graphische Statistik in ihre Anwendung auf das Herzogthum Bukowina und das österreichische Staatsgebiet (die im Reichsrathe vertretenen Königreichc und Länder) [Comparative graphical statistics in their application to the Duchy of Bukowina and the Austrian territory (the kingdoms and countries represented in the Reichsrathe)].Wien.

Rosporiazhenie ts.k. ministei veroyspovidania y prosvity z dnia 8. Yuniia 1890, Nr. 9782, kotorim na podstave § 17 kraievoho zakona z dnia 30. Yanuariia 1873. (D.Z. kr. Nr. 9) normuiuchoho osnovanie, uderzhanie y poseshchenie publychnikh narodnikh shkol, v porozuminiu z Kraievim Videlom y z Ministerstvom Vnutrennikh Del vidaiutsia dlia hertsohstva Bukovyny prypysy o ustroistve shkolnikh budynkov publychnikh zahalnikh narodnikh y videlovikh shkol y o staraniu o zdorovie v sykh shkolakh (1891) Dnevnyk zakonov y rozporiazhenii dlia hertsohstva Bukovyny [The order of the Central Committee Ministry of Religion and Education on June 8, 1890, No. 9782, which on the basis of § 17 of the regional law of January 30, 1873 (DZ kr. No. 9) regulating the establishment, maintenance and maintenance of public folk schools, In agreement with the Krai Vydlom and the Ministry of Internal Affairs, instructions are issued for the Duchy of Bukovina on the construction of school buildings in public and allotment schools and on health care in these schools]. Chernivtsi: Rudolf Eckhart’s Press.

Rybak V. (1977) Moia uchast v USK «Dovbush» [My participation in the USC «Dovbush»].

Sammlung dcr für die Bukowina in Kraft bestchenden Gesetze und Verordnungen, welche das Volksschulwesen betreffen, bearbeitet von J.Wotta (1899) [Collection of the laws and ordinances in force in Bukowina, which concern the primary school system, edited by J.Wotta]. Czernowitz.

Savitskii I. (1892) O yhrakh y zabavakh [About games and entertainment]. Bukowiner Pädagogische Blätter, no. 18, pp. 289–290; no. 20, pp. 320–322.

Shkurgan N. (1900, № 13). Vidchyt populyarnyy pro vykhovanye [The report is popular about education]. Bukowiner Padagogische Blatter. pp. 208–210.

Simon Zh. (1958) Paryzhskaia kommuna v borbe za demokratyzatsyiu shkoli [Paris Commune in the struggle for the democratization of the school]. Moscow.

Skoreiko H.M. (2002) Naselennia Bukovyny za avstriiskymy uriadovymy perepysamy druhoi polovyny XIX – pochatku XX st.: istoryko-demohrafichnyi narys [The population of Bukovina according to the Austrian government censuses of the second half of the XIX – beginning of the XX century: historical and demographic essay]. Chernivtsi: Prut.

Sukhoverskyi O. (1982) Na zelenii bukovynskii muravi [On the green Bukovinian grass]. Skrenton, Pensilvaniia: Narodna Volia.

Todan I. (1969) Anii de aur ai sportului romanesc [The golden years of Romanian sport]. Bucuresti: Еditura consliului fizica si sport.

Toronchuk I.Zh. (2012) Bukovyna u pravovii systemi Rumunii (1918-1940 rr.) [Bukovina in the legal system of Romania (1918-1940)] (Аbstract PhD dissertation). Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», Lviv.

Tsybaniuk O. (2008) Management of the system of physical education of schoolchildren in Bukovyna (second half of the XIX – beginning of the XX century). (PhD dissertation). Vasyl Stefanik Precarpathon national university, Ivano-Frankivsk.

Tymchuk L. (2013) Pytannya osvity doroslykh u teoriyi pozashkilʹnoyi osvity (kinetsʹ ХІХ – pochatok XX st.) [Issues of adult education in the theory of extracurricular education (late ХІХ – early XX century)]. Bulletin of the

National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_27

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia» (2019) [Decree of the President of Ukraine «On the strategy of national-patriotic education»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/286/2019

Ukazaniye Ministerstva kul’tov i prosveshcheniya i perepiska s Krayevym Upravleniyem Bukoviny o naznachenii vrachey v shkolakh i pedagogicheskikh uchilishchakh [Instruction of the Ministry of Cults and Education and correspondence with the Regional Department of Bukovina on the appointment of doctors in schools and pedagogical schools, 1913]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 13087.

Ustinova T., Zoriy Y. & Hnes N. (2016) The Northern Bucovina sportsmen’s appearance in international sports and Olympic movement (1918-1940). The VI th Edition international scientific conference (pp. 270–276). Suceava: University «Ştefan cel Mare».

Ustinova T.B. (2011) Istoryko-pedahohichni aspekty rozvytku sichovoho rukhu na Bukovyni [Historical and pedagogical aspects of the development of the Sich movement in Bukovyna]. Bulletin of the Taras Shevchenko Chernihiv National Pedagogic University, vol. 86, pp. 462–465. Chernihiv: ChNPU.

Ustinova T.B. (2011) Rozvytok ukrainskoho sportyvnoho rukhu na Pivnichnii Bukovyni (1918-1940 rr.) [Development of the Ukrainian sports movement in Northern Bukovina (1918-1940)]. Сollection of scientific works, / vol. 573, pp. 179–185. Chernivtsi: Chernivtsi National University.

Ustinova T.B. (2012) Himnastychno-sportyvnyi rukh na Bukovyni (druha polovyna ХIХ st. – 1940 r.) yak predmet naukovoho piznannia [Gymnastic and sports movement in Bukovyna (second half of the XIX century – 1940) as a subject of scientific knowledge]. Actual problems of physical culture, sports and human health: materials scientific-practical conference (pp. 137–139). Chernivtsi: Chernivtsi National University.

Ustinova T.B. (2012) Rozvytok himnastychnoho rukhu v konteksti fizkulturnoi osvity krain Yevropy (druha polovyna XIX st. – 30-ti rr. XX st.) [Development of gymnastic movement in the context of physical education of European countries (second half of the XIX century-30s of the XX century)]. Theory and methods of physical education and sports, vol. 3, pp. 134–138. Kiev: NUFVSU.

Ustinova T.B. (2012) Stan ta osnovni tendentsii rozvytku himnastychno-sportyvnoho rukhu v Rumunii (druha polovyna XIX st. – 1940 r.) [Status and main trends in the development of the gymnastics and sports movement in Romania (second half of the XIX century – 1940)]. Сollection of scientific works, vol. 5, pp. 282–291. Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi National University.

Ustinova T.B. (2012) Teoretyko-metodolohichni osnovy v doslidzhenniakh z istorii fizychnoi kultury i sportu [Theoretical and methodological foundations in research on the history of physical culture and sports]. Bulletin of the Taras Shevchenko Chernihiv National Pedagogic University, vol. 98, pp. 255–258. Chernihiv: ChNPU.

Ustinova T.B. (2013) Henezys naukovykh znan z istorii fizychnoi kultury Ukrainy [Genesis of scientific knowledge on the history of physical culture of Ukraine]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: science. magazine (pp. 78–82). Kharkiv: KhDADM.

Ustinova T.B. (2013) Teoretyko-metodolohichni zasady naukovykh doslidzhen v istorii fizychnoi kultury i sportu Ukrainy [Theoretical and methodological principles of scientific research in the history of physical culture and sports of Ukraine]. Theory and methods of physical education and sports, vol. 4, pp. 8–11. Kiev: NUFVSU.

Ustinova T.B. (2015) Peredumovy y periodyzatsiia rozvytku himnastychno-sportyvnoho rukhu v Rumunii (druha polovyna XIX st. – 1940 r.) [Preconditions and periodization of the development of the gymnastic and sports movement in Romania (second half of the XIX century – 1940)]. Actual problems of physical culture, sports and human health: materials scientific-practical conference (pp. 141–143). Chernivtsi: Chernivtsi National University.

Vatseba O. (1997) Narysy z istorii sportyvno-himnastychnoho rukhu v Zakhidnii Ukraini [Essays on the history of the gymnastics movement in Western Ukraine]. Ivano-Frankivsk: Lileia.

Verordung des Ministeriums für Cultus und Unerricht womit eine Schul-und Unerrichtsordung für die allgemeine Volksschulen erlassen wird (1878) Die Österreichischen Volksschul-Gesere [Ordinance of the Ministry for Cultus and Unerricht whereby a school and Unerrichtsordung for the general elementary schools is enacted / The Austrian elementary school gesere]. Wien.

Verordung des Ministeriums für Cultus und Unerricht, betreffend die Lehrpläne für Bürgerschulen und für die verschiedenen Kategorien der allgemeinen Volksschulen (1878) Die Österreichischen Volksschul-Gesere [Ordinance of the Ministry for Cultus and Unerricht, regarding the curricula for citizens’ schools and for the various categories of general elementary schools / The Austrian elementary school gesere]. Wien.

Vid nashykh tovarystv (1912, February 25) [From our societies]. Nova Bukovyna, no. 3, p. 3.

Voinovskyi P. (1999) Moie naivyshche shchastia. Spomyny [My highest happiness. Memories]. Kyiv: Publishing House Elena Teliga.

Vyhodivna I. (1907) Yake znachinie maiut ditochi zabavy v shkoli narodnii? [What is the significance of children’s entertainment in the public school?]. Bukoviner Schule, no. 2, pp. 74–77.

Wotta J. (1904) Zur Entwicklungsgeschichte des Volksschulwesens in der Bukowina [On the history of the development of the elementary school system in Bukovina]. Bukowiner Schule, no. 1, pp. 29–37; no. 2, pp. 85–91.

Yelnytsky K. (1898). Vykhovannya ta navchannya v rodyni i v shkoli [Education and training in the family and at school]. Saint-Petersburg: D.D. Poluboyarinov.

Zaklyucheniye, prislannoye Krayevomu Upravleniyu Bukoviny po voprosu organizatsii tsikla lektsiy dlya uchiteley pri Chernovitskom universitete o shkol’noy gigiyene i fizicheskom vospitanii uchashchikhsya [Conclusion sent to 100

the Regional Administration of Bukovina on the organization of a series of lectures for teachers at Chernivtsi University on school hygiene and physical education of students, 1912]. State Archives of Chernivtsi region. Fund 211. St. un. 12181.

Zakon kasaiushchiisia rehuliatsiy, uchrezhdeniia, utrymovaniia y poseshchaniia publychnikh shkol narodnikh (1873) Dnevnyk zakonov y rozporiazhenii dlia hertsohstva Bukovyny [Law concerning the regulation, establishment, maintenance and attendance of public schools of the people / Diary of laws and regulations for the Duchy of Bukovina]. Chernivtsi: Rudolf Eckhart’s Press.

Zakon Ukrainy «Pro fizychnu kulturu i sport» (2010) [Law of Ukraine «On Physical Culture and Sports»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3808-12

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2019) [Law of Ukraine «On Education»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Zakon yz dnia 14 Maia 1869, kotorim ustanovliaiutsia zasady ucheniia dotichno shkol narodnikh (1870) Khronolohychnyi spys zakonov, rozporiazhenii y pr., kotoriia pomeshcheny sut v rochnyku 1869 perevodov z vstnyka zakonov derzhavnikh dlia Bukovyny [The law of May 14, 1869, which establishes the principles of teaching concerning the schools of the people / Chronological list of laws, orders, etc., which revenge is in the yearbook 1869 translations of the textbook of state laws for Bukovina]. Chernivtsi: Rudolf Eckhart’s Press.

Zakon z dnia 26 Maia 1869 dotichno systemyzovaniia sluzhbovikh posad na koshta derzhavy obsazhaemikh pry kraevo-y povitovo-shkolnikh sovetakh (1870) Khronolohychnіy spys zakonov, rozporiazhenii y pr., kotoriia pomeshcheny sut v rochnyku 1869 perevodov z vstnyka zakonov derzhavnikh dlia Bukovyny [Law of May 26, 1869 concerning the systematization of official positions at the expense of the state under siege at the regional and county school councils / Chronological list of laws, orders, etc., which revenge is in the year 1869 translations of the Bukovyna state law for state]. Chernivtsi: Rudolf Eckhart’s Press.

Zakon, vazhniy dlia hertsohstva Bukovyny dotychno nadzoru shkolnoho (1869) Dnevnyk zakonov y rasporiazhenii dlia hertsohstva Bukovyny [A law important to the Duchy of Bukovina concerns school supervision / Diary of laws and orders for the Duchy of Bukovina]. Chernivtsi: Rudolf Eckhart’s Press.

Zaproshennya do peredplaty «Biblioteky dlya molodizhy» (1886, P. 2). [Invitation to subscribe to the Library for Youth]. Bukovina, p. 8.

Zazhaiev B.L. (2008) Sportyvni nahorody Pivnichnoi Bukovyny [Sports awards of Northern Bukovina. Chernivtsi: Ruta.

Zwarik A. (1911) Welche Erziehungsmittel kann die Schule anwenden, um die körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern und zu pflegen? [What educational tools can the school use to promote and maintain the children’s physical development?]. Bukowiner Schule, no. 3, pp. 151–154.

Zybachynskyi O. (1982) Sportovi druzhyny kompanoho miacha na Bukovyni [Sports wives of a team ball in Bukovyna]. Rivervud, Avstraliia.

Cover for GENESIS OF PHYSICAL AND SPORTS MOVEMENT IN BUKOVYNA OF THE AUSTRO-HUNGARIAN AND ROMANIAN EPOCHS: сollective monograph
Published
October 28, 2020