CHALLENGES OF LEGAL SCIENCE AND EDUCATION: AN EXPERIENCE OF EU COUNTRIES AND INTRODUCTION IN UKRAINE

Authors

Authors

I. V. Aristova, V. V. Tkachenko, O. O. Barabash, M. I. Bodnaruk, A. V. Burka, I. V. Borshchevskyi, O. D. Hryn, M. A. Burdonosova, V. V. Vasylyk, O. I. Oliinyk, V. A. Vdovichen, L. I. Vdovichena, P. V. Dikhtievskiy, V. Y. Pashinskiy, V. V. Dmytrenko, O. I. Donchenko, N. V. Ilkiv, S. V. Romantsova, Yu. F. Kabrera, S. B. Karvatska, S. G. Melenko, O. V. Kryshevych, B. G. Bezghynskyi, D. S. Kucherenko, L. S. Hamburh, P. V. Melnyk, V. P. Melnyk, V. T. Nor, N. R. Bobechko, O. M. Perunova, L. V. Leontieva, L. M. Savanets, H. M. Stakhyra, A. V. Baran, O. V. Stukalina, L. M. Kulik, O. M. Togochynskyi, S. O. Chebonenkо, N. Ye. Filipenko, H. O. Spitsyna, H. L. Chyhryna, A. Ye. Shevchenko, S. V. Kudin

Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 462 p.

Chapters

Author Biographies
I. V. Aristova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Administrative and Information Law

V. V. Tkachenko, Sumy National Agrarian University, Ukraine

PhD in Law, Senior Lecturer at the Department of Administrative and Information Law

O. O. Barabash, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor at the Department of Theory and History of State and Law, Constitutional and International Law

M. I. Bodnaruk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

LL.D., Professor at the Department of Private Law

A. V. Burka, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Ph.D., Assistant at the Department of Private Law

I. V. Borshchevskyi, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Legal Disciplines and International Law

O. D. Hryn, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Legal Disciplines and International Law

M. A. Burdonosova, Institute of Management, Technology and Law of the State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Constitutional and Administrative Law of the Faculty of Law

V. V. Vasylyk, Ministry of Justice of Ukraine, Ukraine

Deputy Minister of Justice of Ukraine

O. I. Oliinyk, Academy of the State Penitentiary Service, Ukraine

Ph. D. in Law, Associate Professor, First Vice-Rector

V. A. Vdovichen, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

LL.D, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Law

L. I. Vdovichena, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

PhD, Associate Professor at the Department of Public Law

P. V. Dikhtievskiy, Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Administrative Law and Procedure

V. Y. Pashinskiy, Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Administrative Law and Procedure

V. V. Dmytrenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Science of Law, Senior Lecturer at the Department of Information and Intellectual Property Law

O. I. Donchenko, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Legal Disciplines and International Law

N. V. Ilkiv, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economic-Legal Disciplines

S. V. Romantsova, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Sciences, Senior Lecturer at the Department of Criminal-Legal Disciplines

Yu. F. Kabrera, International Humanitarian University, Ukraine

Postgraduate Student

S. B. Karvatska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of European Law and Comparative Law

S. G. Melenko, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of European Law and Comparative Law

O. V. Kryshevych, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Ph. D., Professor at the Criminal Law Department

B. G. Bezghynskyi, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Postgraduate Student

D. S. Kucherenko, “COMREC LTD”, Ukraine

Legal Counsel

L. S. Hamburh, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Ph.D. in Law Sciences, Associate Professor, Assistant Professor at the Social Medicine, Public Health, Medical and Pharmaceutical Law Department

P. V. Melnyk, Ioannikii Malinovskyi Institute of Law of the National University of “Ostroh Academy”, Ukraine

3rd year PhD Student

V. P. Melnyk, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University “Odesa Academy of Law”, Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of Criminal Law, Procedure and Criminology

V. T. Nor, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Judicial Sciences, Head of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

N. R. Bobechko, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Judicial Sciences, Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

O. M. Perunova, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Accounting, Taxation and International Economic Relations

L. V. Leontieva, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Accounting, Taxation and International Economic Relations

L. M. Savanets, West Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International Law and Migration Policy

H. M. Stakhyra, West Ukrainian National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of International Law and Migration Policy

A. V. Baran, West Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International Law and Migration Policy

O. V. Stukalina, Odesa State University of Internal Affairs, Ukraine

Graduate Student at the Department of Criminal Law and Criminology

L. M. Kulik, Odesa State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Law and Criminology

O. M. Togochynskyi, Academy of the State Penitentiary Service, Ukraine

Doctor of Sciences (Pedagogics), Professor, Colonel, Rector

S. O. Chebonenkо, Academy of the State Penitentiary Service, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector

N. Ye. Filipenko, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Law Department

H. O. Spitsyna, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor at the Law Department

H. L. Chyhryna, University of State Fiscal Service of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor, Professor at the Financial Investigations‟ Department

A. Ye. Shevchenko, University of State Fiscal Service of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine, Head of the Department of Theory, History of Law and State and Constitutional Law

S. V. Kudin, University of State Fiscal Service of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor at the Department of Theory, History of Law and State and Constitutional Law

Cover for CHALLENGES OF LEGAL SCIENCE AND EDUCATION: AN EXPERIENCE OF EU COUNTRIES AND INTRODUCTION IN UKRAINE
Published
January 29, 2021