PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS

Authors

Authors

A. І. Artemenko, I. V. Batsurovska, I. S. Bulakh, V. V. Voloshyna, V. L. Vertehel, V. V. Khrebtova, T. Ya. Нritchenko, O. V. Maidanyk, N. A. Dotsenko, O. A. Ilchenko, O. B. Kolodych, A. L. Cherniy, E. K. Kutsyn, O. M. Maievska, U. B. Mykhaylyshyn, L. O. Milto, Yu. S. Oliinyk, V. V. Pavlenko, O. A. Panchenko, A. V. Kabantseva, L. I. Prokhorenko, T. M. Kostenko, O. S. Rezunova, O. L. Perederii, L. V. Ruskulis, O. M. Kordyuk, I. O. Simkova, O. A. Pastushenko, A. V. Skakovska, T. B. Slobodianiuk, O. M. Soia, L. A. Tyutyun, O. P. Kosovets, V. І. Ternopilska, О. S. Bakulina, L. M. Tsybukh, I. M. Pyvovarchyk, S. A. Chernihivska, S. O. Matrosov, R. І. Shvay, V. V. Shevchuk, Yu. O. Klymenko, N. А. Yarmola, K. S. Torop

Pedagogical and psychological sciences: regularities and development trends : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 469 p.

Chapters

Author Biographies
A. І. Artemenko, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages of the Faculty of Marketing

I. V. Batsurovska, Mykolayiv National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Electric Power, Electrical Engineering and Electrical Mechanics

I. S. Bulakh, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Dr. in Psychology, Professor, Professor at the Department of Theoretical and Advisory Psychology of the Faculty of Psychology

V. V. Voloshyna, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Dr. in Psychology, Associate Professor, Professor at the Department of Theoretical and Advisory Psychology of the Faculty of Psychology

V. L. Vertehel, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Specific Purposes

V. V. Khrebtova, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Specific Purposes

T. Ya. Нritchenko, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Professional Methods and Innovative Technologies in Primary School

O. V. Maidanyk, Vinnytsia Humanities Pedagogical College, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Dean of Pedagogical Department

N. A. Dotsenko, Mykolayiv National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Technical Disciplines

O. A. Ilchenko, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Philology, Translation and Strategic Communication

O. B. Kolodych, Rivne Regional Institute of Post-Graduate Pedagogical Education, Ukraine

Ph.D. in Special Psychology Sciences, Associate Professor, Head of the Inclusive Education Supporting Resource Centre

A. L. Cherniy, Rivne Regional Institute of Post-Graduate Pedagogical Education, Ukraine

Ph.D. in Political Sciences, Associate Professor, Rector

E. K. Kutsyn, Mukachevo State University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Theory and Methods of Music Education

O. M. Maievska, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

PhD Student at the Department of Theory and Methodic of Technological Education

U. B. Mykhaylyshyn, Uzhhorod National University, Ukraine

D.Sc. in Psychology, Full Professor, Head of the Department of Psychology

L. O. Milto, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Pedagogy and Psychology of Higher Education

Yu. S. Oliinyk, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Science, Associate Professor at the Department of Physics, Electrical Engineering and Power Engineering

V. V. Pavlenko, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pedagogic

O. A. Panchenko, Scientific and Practical Medical Rehabilitation and Diagnostic Center of the Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medicine, Honored Doctor of Ukraine, Chief Researcher, Professor at the Department of Medical Informatics, Member President, All-Ukrainian Professional Psychiatric League, Director

A. V. Kabantseva, Donetsk National Medical University, Ukraine

Ph.D. of Psychology, Associate Professor at the Department of Psychology

L. I. Prokhorenko, Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Psychology Sciences, Professor, Deputy Director

T. M. Kostenko, Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Head of Department of Education of Children with Visual Impairments

O. S. Rezunova, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Philology Department

O. L. Perederii, Communal Institution of Higher Education “Dnipro Academy of Continuing Education” of Dnipropetrovsk Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Preschool and Primary Education Department

L. V. Ruskulis, V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University, Ukraine

Doctor of Education, Associate Professor, Head of the Ukrainian Language and Literature Department

O. M. Kordyuk, V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University, Ukraine

Lecturer at the English Language and Literature Department

I. O. Simkova, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Doctor in Pedagogic Sciences, Professor, Head of the Department of English Language for Humanities

O. A. Pastushenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Lecturer at the Department of English Language for Humanities

A. V. Skakovska, Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Centre, Ukraine

Applicant, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, Psychologist

T. B. Slobodianiuk, National Academy of Fine Arts and Architecture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Culture and Social and Humanitarian Disciplines

O. M. Soia, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Mathematics and Computer Science Department of the Faculty of Mathematics, Physics, Computer Science and Technology

L. A. Tyutyun, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Mathematics and Computer Science Department of the Faculty of Mathematics, Physics, Computer Science and Technology

O. P. Kosovets, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Mathematics and Computer Science Department of the Faculty of Mathematics, Physics, Computer Science and Technology

V. І. Ternopilska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Theory and Technology of Social Work

О. S. Bakulina, Zhytomyr Branch of the University of State Fiscal Service of Ukraine, Ukraine

Ph. D., Associate Professor at the Department of Entrepreneurship, Finance and Taxation

L. M. Tsybukh, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Practical Psychology

I. M. Pyvovarchyk, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Practical Psychology

S. A. Chernihivska, National Technical University Dnipro Polytechnic, Ukraine

Ph. D. in Physical Education and Sports Sciences, Associate Professor at the Physical Education and Sports Department

S. O. Matrosov, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Ph. D. Student

R. І. Shvay, Institute of Law, Psychology and Innovative Education of the Lvіv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor, Professor at the Department of Pedagogy and Innovative Education

V. V. Shevchuk, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. in Psychology Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology

Yu. O. Klymenko, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. in Psychology Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology

N. А. Yarmola, Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Inclusive Education

K. S. Torop, Municipal Educational Institution “Dnepropetrovsk Regional Methodological Resource Centre” of the Dnipropetrovsk Regional Council, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Defectologist

Cover for PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS
Published
March 2, 2021