ENTREPRENEURSHIP AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES IN EASTERN POLAND

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Andrzej Pawlik

  Paweł Dziekański

Abstract

Reducing development disparities between municipalities requires the development of entrepreneurship, which is an organized process of actions. Entrepreneurship is an interdisciplinary concept that is important for social and economic development. The aim of the article is to assess the entrepreneurship in the aspect of rural communes’ development using a synthetic measure. The assessments were carried out in a system of 484 rural communes of voivodships of eastern Poland. Data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office of 2009 and 2018 were used as source material. In 2018, the TOPSIS method for measuring entrepreneurship ranged from 0.07 to 0.63 and the development measure from 0.23 to 0.62. This confirmed the smaller diversity of rural communes in eastern Poland in the aspect of development, and greater in the aspect of entrepreneurship. The synthetic measure of entrepreneurship was correlated with the measure of development.

How to Cite

Pawlik, A., & Dziekański, P. (2021). ENTREPRENEURSHIP AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES IN EASTERN POLAND. Baltic Journal of Economic Studies, 7(2), 1-11. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-1-11
Article views: 196 | PDF Downloads: 263

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

entrepreneurship, development, rural communes, synthetic measure

References

Balli S., Korukoglu S. (2009), Operating System Selecting Using Fuzzy AHP and TOPSIS Method, Mathematical and Computational Applications (14)2, 119–130.

Boschma R. A. (2006), Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective [In:] R. Martin, M. Kitson, P. Tyler (ed.), Regional Competitiveness, Routledge, London–New York 2006, 14.

Capello R., Nijkamp P. (2011), Regional Growth and Development Theories Revisited, [In:] R. Stimson, R.R. Stough, P. Nijkamp (ed.), Endogenous Regional Development, chapter 15, Edward Elgar Publishing.

Dennis L. (2004), Determinants of Financial Condition: A Study of US Cities, Orlando, FL: University of Central Florida. 43–45.

Douglas J. W., Gaddie R. K. (2002), State rainy day funds and fiscal crises: Rainy day funds and the 1990–1991 recession revisited, Public Budgeting & Finance, t. 22, https://doi.org/10.1111/1540-5850.00063

Dziekański P. (2019), The financial situation of cities with poviat rights in eastern Poland vs. Diversification of development potential, Biblioteka Regionalisty (Regional Journal), NR 19 (2019), 50–65.

Fierla I. (1998), Struktura przestrzenna gospodarki, [In:] Geografia gospodarcza Polski, ed. I. Fierla, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa, 9–29.

Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.

Heffner K. (2002), Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [In:] Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Kłodziński M. (ed.), IRWiR PAN, Warszawa.

Hisrich R. D., Pater M. P. (1992), Entrepreneurship. Starting, developing and managing a new enterprise, IRWING, Boston, 10.

Hołuj A., Korecki D. (2008), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 7, 23.

Huczek M. (2016), Przedsiębiorczość i konkurencyjność w rozwoju regionalnym, ZN WSH Zarządzanie, 3, 247–257.

Hwang C. L, Yoon K. (1981), Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer, Berlin [for:] A. Bieniasz, Z. Gołaś, A. Łuczak (2013), Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie owiec i kóz w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 1.

Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 9.

Klasik A. (2006), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, 20.

Klasik A., Kuźnik F. (2001), Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, [In:] Konkurencyjność miast i regionów, ed. Z. Szymla, AE w Krakowie, Kraków, 27.

Korenik S. (2011), Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa (Recenzja; Studia Regionalne i Lokalne Nr 1(47)/2012 ISSN 1509–4995).

Kosiedowski W. (2001), Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego [In:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń, 29.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 (2010), Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 17.

Krakowiak-Bal A. (2006), Potencjał gospodarczy gmin przygranicznych Polski południowej infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 2/2/, PAN, Oddział w Krakowie, 149–158.

Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 47–48.

Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospo-darki Polski według województw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 96–97.

Markowski T. (2011), Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, Studia Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju CXXXIV (134), 25–44.

Motek P. (2006), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 164–169.

Pawlik A. (2014), Dystans innowacyjny województw w roku 2016, Wyd. UJK, Kielce, 91.

Pawlik A. (red.) (2016), Przedsiębiorczość, Wyd. UJK, Kielce, 9.

Pawlik A., Dziekański P. (2020), Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, UJK, Kielce.

Pietrzak M. B. (2016), The problem of the inclusion of spatial dependence within the TOPSIS Method, Montenegrin Journal of Economics, 12(3), p. 69–86.

Polski Program Operacyjny, Polska Wschodnia 2014–2020. Available at: https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/1278/Program_Polska_Wschodnia_2014_2020.pdf (accessed on 02.02.2020)

Pomianek I. (2016), Charakterystyka potencjału gospodarczego oraz przestrzennych zróżnicowań rozwojowych gmin wiejskich województwa lubelskiego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 4 (323).

Rynio D. (2010), Rozwój regionu oparty na zasobach endogenicznych, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 1, 61–69.

Samitowska W. (2009), Ekonomiczne aspekty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, [In:] B. Filipiak (ed.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zesz. Nauk., nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 29, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Satoła Ł. (2015), Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (35), 115–123.

Skawińska E. (2009), Kapitał społeczny w rozwoju regionu, [In:] W. Janasz, Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Warszawa, 48.

Standar A. (2017), Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS, Wieś i Rolnictwo, 2 (175), 69–92.

Stawasz D. (2000), Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź, 191.

Stawasz D. (2007), Rozwój regionalny ujęcie teoretyczne [In:] H. Skłodowski, E. Stawasz (ed.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, Wyd. UŁ, Łódź, 43–53.

Valliere D., Peterson R. (2009), Entrepreneurship and Economic Growth: Evidence from Emerging and Developed Countries, Entrepreneurship & Regional Development, t. 25, no. 5 [For:] D. Miłek, I. Kantarek (2017), Przedsiębiorczość w rozwoju polskich regionów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 50 (2).

Wójcik-Leń J., Leń P., Mika M., Kryszk H., Kotlarz P. (2019), Studies regarding correct selection of statistical methods for the needs of increasing the efficiency of identification of land for consolidation—A case study in Poland. Land Use Policy.

Zeliaś A., Malina A. (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej, Taksonomia z. 4.