DIVERSITY OF ECONOMIC SAFETY OF RURAL COMMUNES OF EASTERN POLAND IN 2009-2018

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Dec 2, 2020

  Paweł Dziekański

  Magdalena Wrońska

Abstract

Economic security is of interest to both economics and other social sciences. This is due to the interdisciplinary nature of economic security, but also different research perspectives. Economic security is expressed primarily in the economy's ability to survive and develop. The greater the economic potential of the economy, the more secure and stable its economy is. Financial resources are the basis for the operation and implementation of current and development tasks. The aim of the article is to assess the diversity of economic security of rural communes using a synthetic measure. Empirical data were collected in spatial terms of 484 rural communes of the Eastern Poland region for 2009-2018. The analysis showed that rural communes of eastern Poland are characterized by significant disparities in the field of economic security. It seems that the main reason for the relatively small impact of financial conditions on economic security is their strong dependence on transfer revenues transferred from the state budget and the amount of current expenditure. The above circumstances stiffen and stabilize the financial economy, making it relatively less susceptible to the influence of other factors. The obtained results may constitute an important source of information for local government authorities on the disproportions existing between units, for determining potential directions of optimization of the local finance structure.

How to Cite

Dziekański, P., & Wrońska, M. (2020). DIVERSITY OF ECONOMIC SAFETY OF RURAL COMMUNES OF EASTERN POLAND IN 2009-2018. Baltic Journal of Economic Studies, 6(5), 15-22. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-15-22
Article views: 191 | PDF Downloads: 240

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

security, economic security, financial security, commune, synthetic measure

References

Bartkowiak R., Ostaszewski J. (2011). Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 11.

Berne R.I., Schramm R. (1986). The financial analysis of governments, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Sperling J., Kircher E. (1998). Economic Security and Cooperation In Post Cold War Europe, Review of International Studies, Cambridge University Press, pp. 221–237.

Duczkowska-Piasecka M. (2017). Rola innowacji w umacnianiu bezpieczeństwa ekonomicznego, Journal of Modern Science tom 2/33/, s. 197–198.

Dziekański P. (2016). Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, Barometr Regionalny, Tom 14 nr 3.

Fehler W. (2009). Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, [W:] Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, red. nauk. W. Fehler, Wydawnictwo Arte, Warszawa.

Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W. (1996). Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Politechnika Radomska, Radom.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kitler W. (2010). Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, TWO, Zeszyt Problemowy 1(61), s. 18.

Korenik S. (2003). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Księżopolski K. M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa, s. 36–51.

Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Łuczak A., Wysocki F. (2005). Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań

Malina A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Młodak A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Panek T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Oficyna Wyd., Warszawa

Pięta K. (2009). Zróżnicowanie bezpieczeństwa ekonomicznego państw w dobie globalizacji [W:] J. Pięta, B. Purski (red.), Współczesne dylematy bezpieczeństwa – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, Warszawa.

Prus P., Dziekanski P. (2019). Spatial diversification of the level of development and the financial situation of rural communes in the Swietokrzyskie voivodeship. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists 21(1), 74–82.

Raczkowski K. (2012). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI w., [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 81

Ryńca, R. (2009). Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Springer A., Walkowiak K., Bernaciak A. (2020). Leadership Styles of Rural Leaders in the Context of Sustainable Development Requirements: A Case Study of Commune Mayors in the Greater Poland Province, Sustainability, 12, 2676.

Stachowiak Z. (2012). Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, Wyd. AON, Warszawa

Stańczyk J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa.

Stanny M., Strzelczyk W. (2018). Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Tokarski T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa;

Trojak M., Tokarski T. (red.) (2013). Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wyd. UJ, Kraków

Walesiak M. (2005). Problemy selekcji i ważenia zmiennych w zagadnieniu klasyfikacji, Prace Naukowe AE we Wroclawiu, Taksonomia 12, s. 106–118.

Wang X., Dennis L., Sen Y. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States, Public Budgeting & Finance, pp. 1–22. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x.

Zeliaś A., Malina A. (1997). O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej, Taksonomia z. 4.